Některé podmínky užívání internetových stránek společnosti LMC s.r.o.

Některé podmínky užívání internetových stránek společnosti LMC s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „LMC“) vydává tyto podmínky užívání internetových stránek LMC ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”).

1.2 Tyto Podmínky upravují některé vztahy, do nichž LMC vstupuje s fyzickými osobami („Uživatelé“) v souvislosti s jejich užíváním internetových stránek LMC, nejsou-li upraveny zvláštními podmínkami pro užívání elektronických systémů, a to pro

1.3 Tyto podmínky se vztahují na Uživatele, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetových stránkách („Stránky“) LMC anebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje LMC a kteří v té souvislosti mohli LMC také poskytnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

2. Užívání cookies

2.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících ke Stránkám LMC.

2.2 V rámci Stránek používá LMC cookies za těmito účely:

  • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
  • základní nastavení Stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

2.3 Stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

  • Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
  • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
  • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití stránek LMC);
  • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
  • Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

2.4 V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 7.2.

3. Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Stránek

3.1 LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. LMC byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 20. 8. 2001 pod číslem registrace: 0011059/001. V případě některých služeb může LMC figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.

3.2 LMC si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel poskytl LMC, a to včetně údajů, které LMC může získat díky využívání cookies. Informace o Uživatelích nebudou ze strany LMC poskytnuty třetím osobám; LMC však může pro zpracování osobních údajů využívat zpracovatele (např. za účelem technického zajištění rozesílání e-mailové komunikace, digitalizace dokumentů či provádění statistických analýz); informace o aktuálních zpracovatelích lze získat na kontaktech uvedených níže v části 4.

3.3 Práva Uživatele: pokud zjistí nebo se domnívá, že LMC provádí zpracování osobních údajů Uživatele, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Uživatel požádat LMC o vysvětlení, nebo požadovat, aby LMC odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených níže v části 4.

4. Korespondenční údaje

4.1 Korespondenční údaje LMC jsou následující:
LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566

4.2. Pro kontaktování LMC elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. LMC je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji LMC Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.

5.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.12.2015.