Podpora neziskovek

1. LMC poskytuje inzerci za symbolickou cenu vybraným nestátním neziskovým organizacím, jejichž posláním je realizace obecně prospěšné činnosti, nikoli komerčních aktivit za účelem vytváření zisku, a to na pozice, které svou povahou přímo souvisí s obecně prospěšnou činností neziskové organizace. Inzerce je tímto způsobem poskytována pouze neziskovým organizacím, jejichž nezisková činnost je zřejmá a využití získaných prostředků průhledné. Povaha činnosti neziskové organizace musí vyplývat z webových stránek neziskové organizace a/nebo ze základních dokumentů neziskové organizace.

2. Na poskytnutí inzerce či jiných služeb za symbolickou cenu není právní nárok a závisí výlučně na uvážení LMC, zda budou služby touto formou poskytnuty. LMC posuzuje každý nárok individuálně. Subjekty, jimž není inzerce za symbolickou cenu ze strany LMC přiznána, mohou využít běžnou komerční inzerci v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti LMC.

3. Inzercí za symbolickou cenu se rozumí inzerce volných pozic v sekci Práce v neziskových organizacích na portálu Jobs.cz a inzerce pozic v mobilní aplikaci Práce za rohem. Konkrétní balíčky služeb pro neziskové organizace se odvíjejí od aktuálně platného ceníku společnosti LMC s.r.o. LMC za poskytnuté služby vždy vystaví fakturu, jíž je nutno do termínu splatnosti uhradit.

4. Pro poskytnutí inzerce za symbolickou cenu je nutné vyčkat na ověření neziskové organizace. Ve lhůtě do tří pracovních dnů od zaslání žádosti obdrží nezisková organizace e-mail s potvrzením registrace a vyrozuměním, zda je organizaci uznána inzerce za symbolickou cenu. Až poté získá nezisková organizace možnost zadávat inzeráty ve zvýhodněném režimu. Pokud čerpání služeb proběhne před schválením inzerce pro neziskovou organizaci ze strany LMC, vyhrazuje si LMC právo vyžadovat za tuto službu platbu podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti LMC a aktuálně platného komerčního ceníku služeb. Komerční ceny platí rovněž při čerpání služeb nad rámec poskytnutého balíčku služeb pro neziskové organice.

5. Společnost LMC si vyhrazuje právo požadovat předložení veškerých podkladů k činnosti neziskové organizace, které je povinna ze zákona vytvářet (např. u nadací a nadačních fondů výroční zprávy, u občanských sdružení stanovy, atp.). Pokud tyto podklady nebudou předloženy, nebude inzerce za symbolickou cenu poskytnuta.

6. Z textu inzerátu či v něm vložených odkazů musí být zřejmé, (i) že se jedná o inzerci neziskové organizace na pozici, která je svou povahou rovněž nezisková, a (ii) jaké je poslání neziskové organizace. V případě inzerce na pozici prodejce/obchodního zástupce, atp., předmětem jehož činnosti bude prodej výrobků za účelem získání finančních prostředků na provoz organizace či financování jejích projektů, (i) musí být jasně uvedeno využití prostředků přímo v inzerátu či na webových stránkách příslušné neziskové organizace či projektu, na něž je uveden odkaz v inzerátu, a (ii) prodej musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

7. Pokud bude zpětně zjištěno zneužití poskytnuté inzerce za symbolickou cenu k jiným účelům než obecně prospěšné činnosti, může společnost LMC žádat náhradu ušlého zisku a zpětné proplacení běžné komerční ceny dle aktuálně platného ceníku LMC za veškeré poskytnuté služby.

8. LMC si vyhrazuje právo zamezit další inzerci za symbolickou cenu v sekci Práce v neziskových organizacích na portálu Jobs.cz a v mobilní aplikaci Práce za rohem zadavatelům, kteří opakovaně prezentují nekorektní nabídky, příp. opakovaně porušují pravidla stanovená těmito Obchodními podmínkami pro neziskové organizace. Za nekorektní nabídky je považována rovněž inzerce neziskových organizací či pozic, která nesplňuje podmínky obecně prospěšné činnosti.

9. LMC si vyhrazuje právo ukončit inzerci za symbolickou cenu neziskové organizaci, u níž bude mít pochybnosti o tom, zda vykonává obecně prospěšnou činnost řádně či zda neporušuje povinnosti stanovené právními předpisy.