Podmínky zpracování osobních údajů

ve smyslu článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Smlouva“ anebo „Podmínky“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(A) Společnost LMC (jak je definována níže) vydává tyto podmínky zpracování osobních údajů formou Dodatku k Všeobecným obchodním podmínkám pro podnikatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž LMC vstupuje v souvislosti s používáním elektronických systémů LMC.

(B) Poskytovatelem elektronických systémů LMC v níže uvedených zemích a smluvní stranou této Smlouvy je příslušná společnost z obchodní skupiny LMC určena následovně („LMC“):

 (a) LMC s.r.o., se sídlem Praha 8, Menclova 2538/2, PSČ 180 00, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484, a to v případě smlouvy o poskytování služeb („Podkladová smlouva“) uzavřené s touto společností.

 (b) LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811, a to v případě Podkladové smlouvy uzavřené s touto organizační složkou.

 (c) LMC s.r.o., se sídlem Bratislava – Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 302 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 147535/B, a to v případě Podkladové smlouvy uzavřené s touto společností.

(C) VOP jsou dostupné na:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

 (b) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice.

 (c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

(D) Informativní překlad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle bodu (C) úvodních ustanovení této Smlouvy, má přednost příslušná jazyková verze dle bodu (C) úvodních ustanovení této Smlouvy.

(E) Na základě VOP a Podkladové smlouvy upravuje tato Smlouva práva a povinnosti mezi společností LMC (jak je definována výše), jakožto zpracovatelem a Klientem, jakožto správcem osobních údajů (společně „Strany“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů v elektronických systémech LMC.

(F) Služby poskytované na základě Podkladové smlouvy zahrnují aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.

(G)Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají (i) z Nařízení a (ii) zákona („Zákon o zpracování OÚ“):

 (a) č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

 (b) ze dne 10. května 2020 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000, ve znění pozdějších předpisů), byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice.

 (c) č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

(d) Na základě článku 28 Nařízení je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zpracovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů, přičemž tyto Podmínky plní právě účel zmíněné písemné smlouvy o zpracování osobních údajů.

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zpracovatel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Správce zpracovávat osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo které pro Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Zpracovatele vyplývajících z Podkladové smlouvy.

1.2 Účelem této Smlouvy je stanovení rozsahu povinností Zpracovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování. Tyto Podmínky řeší práva a povinnosti Stran při poskytování služeb dle článku 3.1, a to i jednotlivě dle uzavřené Podkladové smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů ve smyslu článku 1.1 Smlouvy.

2.2 Tato Smlouva dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

3. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zpracovatel zpracovává pro Správce Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Zpracovatele dle Podkladové smlouvy a pro účely jejich využití Správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti, a to:

(a) zejména pro správu a evidenci osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Správce a pracovníků Správce při správě náborového procesu (zejména služby Teamio, Jobs.cz, Práce.cz, Jobote, Práce za rohem, resp. kterákoli z nich) nebo vzdělávání pracovníků Správce prostřednictvím služby Seduo, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice,

(b) zejména pro správu a evidenci osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Správce a pracovníků Správce při správě náborového procesu prostřednictvím služby Praca za rogiem, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice, a/nebo

(c) vzdělávání pracovníků Správce prostřednictvím služby Seduo, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

3.2 Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje těchto osob („Subjekty údajů“):

(a) uchazečů o zaměstnání a/nebo pracovníků Správce, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice, a to v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů, pracovní pozice, údaje týkající se výsledků přijímacích pohovorů či referencí z předchozích zaměstnání, veškeré údaje obsažené v CV uchazeče o zaměstnání, popřípadě jakékoliv další údaje, které Správce k danému Subjektu údajů dle svého rozhodnutí přiřadí anebo které Subjekt údajů sám poskytne.

(b) uchazečů o zaměstnání a/nebo pracovníků Správce, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice, a to v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů, pracovní pozice, údaje týkající se výsledků přijímacích pohovorů či referencí z předchozích zaměstnání, veškeré údaje obsažené v CV uchazeče o zaměstnání, popřípadě jakékoliv další údaje, které Správce k danému Subjektu údajů dle svého rozhodnutí přiřadí anebo které Subjekt údajů sám poskytne.

(c) uchazečů o zaměstnání a/nebo pracovníků Správce, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice, a to v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon).

Rozsah zpracovávaných údajů se odvíjí od funkcionality příslušného produktu nabízeného Správcem a lze jej změnit dle podmínek uvedených v článku 9.4 této Smlouvy. Zpracovávanými Osobními údaji mohou být též informace a data získaná obsluhou příslušného produktu LMC vyvolaná aktivitou Subjektů údajů (např. polohové údaje v případě mobilních aplikací anebo údaje o používání elektronických systémů).

3.3 V případě, že Správce Zpracovateli poskytne nebo Zpracovateli budou jinak v souvislosti s činností pro Správce zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zpracovateli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Zpracovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími (i) z Nařízení, (ii) ze Zákona o zpracování OÚ a (iii) z této Smlouvy.

3.4 Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání této Smlouvy, nevyplývá-li ze zvláštních právních předpisů jinak.

4. ODMĚNA ZA SLUŽBY ZPRACOVATELE

4.1 Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nenáleží Zpracovateli zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za činnosti dle Podkladové smlouvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

5.1 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení či Zákona o zpracování OÚ.

5.2 Pokud by Zpracovatel zjistil, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení, je ve smyslu článku 28 odst. 3 druhého pododstavce Nařízení povinen neprodleně Správce o této skutečnosti informovat.

5.3 Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy pokyny Správce. Pokyny musí být udělovány v souladu s touto Smlouvou (většinou prostřednictvím příslušných funkcionalit jednotlivých produktů/služeb) a rozumí se jimi zejména pokyny k aktualizaci, výmazu, změně nebo jinému nakládání s Osobními údaji, nikoli však pokyny rozšiřující technicko-organizační opatření nad rámec této Smlouvy. Zpracovatel upozorní Správce na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Správce.

5.4 Zpracovatel je povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektů údajů.

5.5 Zpracovatel se zavazuje plnit za Správce informační povinnost dle článku 13 Nařízení. Požádá-li Subjekt údajů dle článku 15 Nařízení o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů Zpracovatele, odkáže jej Zpracovatel na povinnost uplatnění tohoto práva u Správce. Dále Zpracovatel postupuje podle písemných pokynů Správce.

5.6 Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny Správce provést likvidaci Osobních údajů nebo tyto Osobní údaje předat Správci.

5.7 V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo bude požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom informovat Správce.

5.8 Zpracovatel oznámí Správci zahájení šetření příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů , týká-li se Osobních údajů zpracovávaných pro Správce anebo parametrů služby, které Správci Zpracovatel poskytuje a lze očekávat, že by provedení šetření mohlo těchto parametrů dotknout. Pro vyloučení pochybností se má za to, že šetřením nejsou žádosti příslušných úřadů týkající se zpracování osobních údajů, které nevedou k zahájení řízení – kontrolního či správního.

5.9 Správce oznámí Zpracovateli zahájení šetření příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů, týká-li se Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce anebo parametrů služby, které Správci Zpracovatel poskytuje a lze očekávat, že by provedení šetření mohlo těchto parametrů dotknout. Pro vyloučení pochybností se má za to, že šetřením nejsou žádosti příslušných úřadů týkající se zpracování osobních údajů, které nevedou k zahájení řízení – kontrolního či správního.

5.10 Zpracovatel informuje Správce o případu ztráty či úniku Osobních údajů („Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

5.11 Informace dle článku 5.10 této Smlouvy obsahuje přinejmenším:

(a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;

(b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;

(c) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

5.12 Zpracovatel se zavazuje umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje. Správce bere na vědomí, že prováděním auditu nemohou být dotčeny oprávněné zájmy třetích osob (např. jiných správců) či subjektů údajů, zejména pokud jde o zajištění důvěrnosti osobních údajů. Správce také bere na vědomí, že náklady Zpracovatele na provádění auditu by byly předmětem zvláštní dohody o hrazení těchto nákladů Správcem.

5.13 Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů; pokud tyto povinnosti mohou být plněny prostřednictvím funkcionalit jednotlivých produktů, Správce nebude vyžadovat neodůvodněnou součinnost Zpracovatele.

6. ZÁRUKY O TECHNICKÉM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či v jiných závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

6.2 Zpracovatel se zavazuje přijmout zejména následující organizační a technická opatření:

(a) aniž by byl dotčen článek 6.3 této Smlouvy, Zpracovatel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Smlouvy;

(b) nesvěří zpracování Osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Správce, tím není vyloučen článek 6.3 a 6.4;

(c) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců Zpracovatele;

(d) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

(e) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;

(f) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;

(g) zajistí dálkový přenos Osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, zejména prostřednictvím protokolu umožňujícího zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a různě závažným rizikům mohou být některé osobní údaje posílány e-mailem;

(h) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a to dle parametrů sjednaných pro danou službu v souladu s Podkladovou smlouvou;

(i) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a

(j) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel dle dohody se Správcem fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Správci.

6.3 Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele („Další zpracovatel“). Zpracovatel prostřednictvím vývěsky („Vývěska“) dostupné na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-dostawcow, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-dodavatelov, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

 (d) https://www.lmc.eu/en/supplier-list představující informativní znění Vývěsky v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost),

a dále e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu Správce v souladu s čl. 8.1 této Smlouvy, informuje Správce o veškerých Dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí Dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Dalších zpracovatelů námitky dle podmínek Podkladové smlouvy (viz blíže čl. 17 odst. 3 VOP). Správce je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu podle článku 7.2 této Smlouvy v případě, že nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění této Smlouvy nezbytný. Aktuální seznam Dalších zpracovatelů je přístupný na Vývěsce.

6.4 Pokud Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení.

6.5 Správce bere na vědomí, že služby některých Dalších zpracovatelů uvedených na Vývěsce mohou spočívat ve zpracování Osobních údajů mimo území EU, tedy v zemích, kde není obecně zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů; o této skutečnosti informuje prostřednictvím Vývěsky. Zpracovatel se však zaručuje, že mezi Další zpracovatele zařadí pouze takové, jimž lze do zahraničí předávat ke zpracování osobní údaje pouze na základě dostatečných právních záruk, jak je poskytují články 44–49 Nařízení. Pokud by kterékoliv z použitých právních záruk dle předchozí věty byly v budoucnu změněny, zrušeny či prohlášeny příslušným soudem za neplatné a Zpracovatel bude v dobré víře okamžitě hledat náhradní způsob zajištění právních záruk při zpracování Osobních údajů v zahraničí, není Správce oprávněn namítat porušení pravidel dle tohoto článku 6.5.

6.6 Zpracovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu se Zákonem a jinými právními předpisy.

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu/uzavření Podkladové smlouvy a zaniká nejdříve se zánikem účinnosti Podkladové smlouvy. V případě, že Strany uzavřely nebo v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může docházet mimo jiné i ke zpracování Osobních údajů, zaniká tato Smlouva současně se zánikem této jiné smlouvy, resp. se zánikem účinnosti poslední z takto uzavřených smluv.

7.2 Správce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve lhůtě tří (3) dnů v případě, že Zpracovatel porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ a toto porušení nenapraví do patnácti (15) dnů od písemného vyrozumění Správcem anebo také v případě, kdy Správce nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění této Smlouvy nezbytný.

7.3 Zpracovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ve lhůtě tří (3) dnů v případě, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ a Správce nezjedná nápravu závadného stavu do patnácti (15) dnů od oznámení Zpracovatele dle článku 5.2 této Smlouvy anebo také v případě, kdy Správce nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění této Smlouvy nezbytný.

7.4 Kterákoli ze Stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Straně.

7.5 Zpracovatel je nabytím účinnosti výpovědi dle článků 7.2 až 7.4 této Smlouvy povinen na písemnou žádost Správce, doručenou Zpracovateli nejpozději v den podání výpovědi této Smlouvy, Správci veškeré zpracovávané Osobní údaje vrátit nebo je zlikvidovat ve smyslu článku 5.6 této Smlouvy. Nebude-li žádost dle věty předešlé Správcem učiněna, Zpracovatel v den zániku této Smlouvy, příp. Podkladové smlouvy, není-li uzavřená jiná smlouva, Osobní údaje Subjektu údajů zlikviduje.

7.6 Zpracovatel je po zániku této Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ vedoucí zejména k předejití jakémukoliv neoprávněnému zpracování s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Správce tyto Osobní údaje Zpracovatel předá Správci nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

7.7 Zánik této Smlouvy představuje skutečnost, díky které se stávají nemožnými veškeré či pouze některé konkrétní druhy činností, které provádí Zpracovatel pro Správce na základě Podkladové smlouvy a jejichž součástí je zpracování Osobních údajů.

7.8 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

8.1 Veškerá oznámení včetně splnění informační povinnosti dle článku 5.10 a 5.11 této Smlouvy se považují za řádně doručená, pokud jsou doručena osobně nebo doporučenou poštou na adresu sídla druhé Strany, či e-mailové kontakty:

E-mail Správce: kontaktní e-mail pověřeného zaměstnance Správce sdělený LMC pro účely komunikace dle tohoto článku 8

E-mail Zpracovatele: dpo@lmc.eu

8.2 Správce může požádat o změnu adresy pro doručování oznámení dle článku 8.1 této Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na dpo@lmc.eu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, jakož i dodatky k ní a její výklad, se budou řídit právním řádem

 (a) České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

 (b) Polské republiky, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice.

 (c) Slovenské republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ve znění pozdějších předpisů, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

9.2 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.

9.3 Strany se zavazují vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s plněním této Smlouvy smírnou cestou. V případě, že se Stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor věcně a místně příslušnému soudu dle platných a účinných právních předpisů.

9.4 Jakékoliv doplňky či změny této Smlouvy musí být učiněny formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran. Rozsah zpracovávaných osobních údajů uvedený v článku 3.2 této Smlouvy lze dle funkcionality příslušného produktu rozšířit či jinak změnit bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě či všeobecným obchodním podmínkám.

9.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy se Strany dohodly, že Smlouva je uzavřena pouze tehdy, pokud dojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

9.6 Marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění pro případ prodlení nemá za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.

9.7 Pojmy blíže touto Smlouvou nespecifikované, ale v této Smlouvě uvedené mají význam stanovený ve VOP a v Podkladové smlouvě.

9.8 Tyto Podmínky zavazují Strany v souladu s pravidly stanovenými ve VOP.

9.9 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od

 (a) 1. 8. 2022, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

 (b) 1. 8. 2022, byla-li Podkladová smlouva uzavřena s organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice.

 (c) 1. 8. 2022, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC