Podmínky zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („Smlouva o zpracování“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže) vydává tyto podmínky zpracování osobních údajů formou Dodatku k Všeobecným obchodním podmínkám pro podnikatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž LMC vstupuje v souvislosti s používáním elektronických systémů LMC.

1.2 Poskytovatelem elektronických systémů LMC v níže uvedených zemích a smluvní stranou této Smlouvy o zpracování je příslušná společnost určena následovně („LMC“):

(a) LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484, a to v případě smlouvy o poskytování služeb („Podkladová smlouva“) uzavřené s touto společností.

(b) LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN, a to v případě Podkladové smlouvy uzavřené s touto společností.

(c) Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava - Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 22949/B, a to v případě Podkladové smlouvy uzavřené s touto společností.

1.3 Na základě VOP a Podkladové smlouvy upravuje tato Smlouva o zpracování práva a povinnosti mezi společností LMC (jak je definována výše), jako Zpracovatelem a Klientem, jako Správcem osobních údajů (společně „Strany“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů v elektronických systémech LMC.

1.4 Služby poskytované na základě Podkladové smlouvy zahrnují aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

1.5 Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení a případně z dalších místních právních předpisů přijatých na základě Nařízení („Platné právní předpisy o ochraně osobních údajů“).

1.6 Podle článku 28 Nařízení je Správce povinen se Zpracovatelem uzavřít písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zpracovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky pro zavedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

1.7 Strany uzavírají tuto Smlouvu o zpracování s cílem splnit své povinnosti vyplývající z Nařízení a Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, aby zajistily ochranu osobních údajů zpracovávaných stranami při plnění Podkladové smlouvy.

1.8 Strany si přejí, aby se tato Smlouva o zpracování vztahovala na všechny činnosti zpracování osobních údajů, které Zpracovatel provádí pro Správce v souvislosti se službami poskytovanými na základě jakékoli Podkladové smlouvy.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ

2.1 Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo které pro Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Zpracovatele vyplývajících z Podkladové smlouvy.

2.2 Účelem této Smlouvy o zpracování je stanovení rozsahu práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů. Tato Smlouva o zpracování upravuje práva a povinnosti Stran při poskytování služeb podle článku 3.1. Tato Smlouva o zpracování se vztahuje na každou službu poskytovanou na základě Podkladové smlouvy zvlášť.

2.3 Tato Smlouva o zpracování dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje podle zdokumentovaných pokynů Správce v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Zpracovatele dle Podkladové smlouvy a pro účely jejich využití Správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti, a to:

(a) pro správu a evidenci Osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Správce a pracovníků Správce při správě náborového procesu (zejména služby Teamio, Jobs.cz, Práce.cz, Jobote a Práce za rohem / Praca za Rogiem, Techloop, Atmoskop nebo některé z nich), a/nebo

(b) vzdělávání pracovníků Správce prostřednictvím služby Seduo.

Poznámka: Zpracování Osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování probíhá pouze v rozsahu služeb sjednaných v Podkladové smlouvě.

3.2 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje uchazečů o zaměstnání a pracovníků nebo smluvních partnerů Správce („Subjekty údajů") v následujícím rozsahu:

(a) Rozsah Osobních údajů podle článku 3.1 písm. (a) Smlouvy o zpracování

  • Uchazeči o zaměstnání: jméno a příjmení; datum narození; adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa; kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); pracovní pozice; potvrzení o pohovoru (datum, čas, kde); důvody odmítnutí; údaje obsažené v životopisu uchazeče o zaměstnání; další údaje poskytnuté uchazečem během pohovoru; další údaje doplněné Správcem o příslušné uchazeče.
  • Pracovníci Správce: jméno a příjmení; kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); pracovní pozice; činnosti prováděné v aplikaci pro řízení náboru.

(b) Rozsah Osobních údajů podle článku 3.1 písm. (b) Smlouvy o zpracování

  • Pracovníci Správce: jméno a příjmení; kontaktní údaje (e-mailová adresa); zaměstnání; studijní údaje.

3.3. V případě, že Správce Zpracovateli poskytne nebo Zpracovateli budou jinak v souvislosti s činností pro Správce zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zpracovateli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů a Zpracovatel současně jedná v pozici zpracovatele těchto Osobních údajů pro Správce, je Zpracovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími z (i) Nařízení, (ii) Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a (iii) této Smlouvy o zpracování.

3.4 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje Subjektů údajů po dobu trvání této Smlouvy o zpracování.

3.5 Zpracovateli za zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy o zpracování nevzniká nárok na žádný další poplatek kromě odměny dle Pokladové smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

4.1 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k porušení Nařízení nebo Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

4.2 Pokud Zpracovatel zjistí, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení, oznámí to neprodleně Správci.

4.3 Při zpracování Osobních údajů se Zpracovatel řídí zdokumentovanými pokyny Správce. Pokyny musí být udělovány v souladu s touto Smlouvou o zpracování, většinou prostřednictvím příslušných funkcionalit jednotlivých produktů/služeb využívaných na základě Podkladové smlouvy. Pokyny zahrnují aktualizaci, výmaz, změnu nebo jiné nakládání s Osobními údaji. Žádný pokyn Správce nesmí vést k rozšíření technických nebo organizačních opatření nad rámec vymezený touto Smlouvou o zpracování. Zpracovatel upozorní Správce na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zpracovatel může podle vlastního uvážení odmítnout splnit pokyn, který by vedl k porušení Nařízení nebo Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

4.4 Zpracovatel je povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektů údajů.

4.5 Zpracovatel se zavazuje plnit za Správce informační povinnost dle článku 13 Nařízení, pokud Podkladová smlouva nestanoví pro konkrétní produkty jinak.

4.6 Požádá-li Subjekt údajů dle článku 15 Nařízení o informace týkající se zpracování jeho Osobních údajů Zpracovatele, poskytne Zpracovatel Subjektu údajů identifikační údaje Správce a odkáže jej na povinnost uplatnění tohoto práva u Správce. Dále Zpracovatel postupuje podle písemných pokynů Správce.

4.7 Zpracovatel informuje Správce o šetření provedeném příslušným dozorovým úřadem a o jeho výsledku, týká-li se Osobních údajů zpracovávaných pro Správce anebo parametrů služby, které Správci Zpracovatel poskytuje, a poskytne mu informaci o tom, že se provedené šetření dotklo těchto parametrů. Pro vyloučení pochybností se má za to, že za provedené šetření se nepovažují žádosti příslušného dozorového úřadu týkající se zpracování Osobních údajů, u nichž neproběhlo řízení – kontrolní či správní.

4.8 Správce oznámí Zpracovateli jakoukoli kontrolu nebo zahájení správního řízení o uložení nápravného opatření a/nebo uložení pokuty příslušným dozorovým úřadem („Správní řízení"), pokud se kontrola nebo Správní řízení týká (i) Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem pro Správce nebo (ii) parametrů služby poskytované Správci, a pokud se předpokládá, že provedení takové kontroly nebo Správního řízení může tyto parametry ovlivnit.

4.9 Zpracovatel bez zbytečného odkladu informuje Správce o jakémkoli porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů („Porušení zabezpečení Osobních údajů"). Po informování Správce poskytne Zpracovatel Správci pomoc při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů a/nebo při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

4.10 Informace o Porušení zabezpečení Osobních údajů obsahuje přinejmenším:

(a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;

(b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;

(c) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

4.11 Zpracovatel se zavazuje umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje. Správce bere na vědomí, že prováděním auditu nemohou být dotčeny oprávněné zájmy třetích osob (např. jiných správců) či subjektů údajů, zejména pokud jde o zajištění důvěrnosti Osobních údajů. Správce také bere na vědomí, že náklady Zpracovatele na provádění auditu by byly předmětem zvláštní dohody o hrazení těchto nákladů Správcem.

4.12 Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů; pokud tyto povinnosti mohou být plněny prostřednictvím funkcionalit jednotlivých produktů, Správce nebude vyžadovat neodůvodněnou součinnost Zpracovatele.

4.13 Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování povinností stanovených Nařízením, zejména povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy Porušení zabezpečení Osobních údajů, zajistit posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo předchozí konzultaci s dozorovým úřadem, a to s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

5. ZÁRUKY TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či v jiných závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

5.2 Zpracovatel se zavazuje přijmout zejména následující organizační a technická opatření:

(a) aniž by byl dotčen článek 5.3 této Smlouvy o zpracování, Zpracovatel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Smlouvy o zpracování;

(b) nesvěří zpracování Osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Správce, tím není vyloučen článek 5.3 a 5.4;

(c) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob, než pověřených zaměstnanců Zpracovatele;

(d) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

(e) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;

(f) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;

(g) zajistí dálkový přenos Osobních údajů, buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, zejména prostřednictvím protokolu umožňujícího zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a různě závažným rizikům mohou být některé Osobní údaje posílány e-mailem;

(h) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a to dle parametrů sjednaných pro danou službu v souladu s Podkladovou smlouvou;

(i) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.3 Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele („Další zpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce e-mailem zaslaným na adresu Správce (článek 7.1) a prostřednictvím

(a) https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice, (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-dostawcow, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice, (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-dodavatelov, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice, (d) https://www.lmc.eu/en/supplier-list představující informativní znění Vývěsky v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost),

(„Vývěska“) o veškerých Dalších zpracovatelích, které Zpracovatel zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů nebo o veškerých zamýšlených změnách týkajících se Dalších zpracovatelů. Správce má příležitost vůči přijetí těchto Dalších zpracovatelů vyslovit námitky dle podmínek Podkladové smlouvy. V případě námitek se uplatní článek 17 odst. 3 VOP. Správce je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu o zpracování podle článku 6.2 této Smlouvy o zpracování v případě, že nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud Zpracovatel považuje Dalšího zpracovatele za nezbytného pro plnění této Smlouvy o zpracování nebo Podkladové smlouvy. Aktuální seznam Dalších zpracovatelů je přístupný na Vývěsce.

5.4 Pokud Zpracovatel zapojí Dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě o zpracování, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení.

5.5 Správce bere na vědomí, že služby některých Dalších zpracovatelů uvedených na Vývěsce mohou spočívat ve zpracování Osobních údajů mimo území EU. Zpracovatel zaručuje, že každé takové předání bude v souladu s Nařízením a Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. V rozsahu, v jakém budou příslušné záruky umožňující předávání mimo EU právně slučitelné s Nařízením následně změněny, zrušeny nebo soudem příslušné jurisdikce prohlášeny za neplatné a Zpracovatel bude neprodleně v dobré víře hledat vhodnou náhradní záruku pro zpracování Osobních údajů v zahraničí, se Správce vzdává svého práva dovolávat se smluvního porušení pravidel obsažených v tomto článku 5.5.

5.6 Zpracovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s Nařízením a Platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

6. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ

6.1 Tato Smlouva o zpracování nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu/uzavření Podkladové smlouvy a zaniká nejdříve se zánikem účinnosti Podkladové smlouvy. V případě, že Strany uzavřely nebo v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může docházet mimo jiné i ke zpracování Osobních údajů, zaniká tato Smlouva o zpracování současně se zánikem této jiné smlouvy, resp. se zánikem účinnosti poslední z takto uzavřených smluv.

6.2 Správce je oprávněn tuto Smlouvu o zpracování vypovědět ve lhůtě tří (3) dnů v případě, že Zpracovatel porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení či Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a toto porušení nenapraví do patnácti (15) dnů od písemného vyrozumění Správcem anebo také v případě, kdy Správce nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění Podkladové smlouvy nezbytný.

6.3 Zpracovatel je oprávněn tuto Smlouvu o zpracování vypovědět ve lhůtě tří (3) dnů v případě, že Správce porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení či Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a Správce nezjedná nápravu závadného stavu do patnácti (15) dnů od oznámení Zpracovatele dle článku 4.2 této Smlouvy o zpracování anebo také v případě, kdy Správce nesouhlasí se zapojením Dalšího zpracovatele, vůči kterému podal písemné námitky a pokud dle vyjádření Zpracovatele je tento Další zpracovatel pro plnění Podkladové smlouvy nezbytný.

6.4 Není-li v Podkladové smlouvě u konkrétních produktů stanoveno jinak, po ukončení Podkladové smlouvy nebo této Smlouvy o zpracování, po uplynutí účelu zpracování Osobních údajů jiným způsobem, po odvolání souhlasu (je-li relevantní) Subjektem údajů nebo po podání žádosti Subjektem údajů podle článku 17 Nařízení, Zpracovatel podle pokynů Správce příslušné Osobní údaje zlikviduje nebo je předá Správci a zlikviduje Osobní údaje, které má k dispozici. Pokyn Správce ke zničení nebo předání Osobních údajů musí být Zpracovateli doručen nejpozději ke dni ukončení Podkladové smlouvy nebo této Smlouvy o zpracování, nebo pokud k němu dojde před ukončením Podkladové smlouvy nebo Smlouvy o zpracování, do 10 dnů poté, co je Správce nebo Zpracovatel (podle toho, co nastane později) informován o zániku účelu zpracování Osobních údajů, odvolání souhlasu nebo doručení žádosti podle článku 17 Nařízení, jinak Zpracovatel Osobní údaje Subjektu údajů zlikviduje ke dni ukončení této Smlouvy o zpracování nebo Podkladové smlouvy nebo po uplynutí výše uvedených lhůt.

6.5 Zpracovatel je po zániku této Smlouvy o zpracování povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení či Platných právních předpisů o ochraně osobních údajů vedoucí zejména k předejití jakémukoliv neoprávněnému zpracování s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Správce tyto Osobní údaje Zpracovatel předá Správci nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

6.6 Zánik této Smlouvy o zpracování představuje skutečnost, díky které se stávají nemožnými veškeré či pouze některé konkrétní druhy činností dle Podkladové smlouvy.

6.7 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy o zpracování.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

7.1 Veškerá oznámení včetně oznámení o Porušení zabezpečení Osobních údajů mohou být doručena osobně nebo poštou na adresu sídla druhé Strany nebo e-mailem:

E-mail Správce: kontaktní e-mail Hlavního uživatele, zadaný při registraci, kterou má Správce zřízenou v elektronickém systému Zpracovatele, nebo kontaktní e-mail pověřeného zaměstnance Správce, uvedený v Administrátorském účtu Seduo, nebo kontaktní údaj uvedený v Podkladové smlouvě nebo jiný e-mail s nejvyšší úrovní oprávnění v rámci konkrétní využívané služby.

E-mail Zpracovatele: dpo@lmc.eu.

7.2 Správce může požádat o změnu adresy pro doručování oznámení prostřednictvím e-mailu zaslaného na dpo@lmc.eu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy o zpracování, jakož i dodatky k ní a její výklad, se budou řídit a vykládat právním řádem země, v níž má Zpracovatel sídlo. Smluvní vztahy mezi Správcem a Zpracovatelem, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o zpracování, se řídí ustanoveními VOP, které jsou dostupné na

(a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice; (b) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice; (c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

8.2 Informativní překlad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle článku 8.1 této Smlouvy o zpracování, má přednost příslušná jazyková verze dle článku 8.1 této Smlouvy o zpracování.

8.3 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy o zpracování shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy o zpracování a ostatní ustanovení této Smlouvy o zpracování budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy o zpracování. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě o zpracování, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.

8.4 Strany se zavazují vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s plněním této Smlouvy o zpracování smírnou cestou. V případě, že se Stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor věcně a místně příslušnému soudu dle platných a účinných právních předpisů.

8.5 Rozsah zpracovávaných osobních údajů uvedený v článku 3.2 této Smlouvy o zpracování lze dle funkcionality příslušného produktu rozšířit či jinak změnit bez nutnosti změny Smlouvy o zpracování či VOP.

8.6 Pro případ uzavírání této Smlouvy o zpracování se Strany dohodly, že Smlouva o zpracování je uzavřena pouze tehdy, pokud dojde k úplné shodě projevů vůle Stran.

8.7 Pojmy blíže touto Smlouvou o zpracování nespecifikované, ale v této Smlouvě o zpracování uvedené mají význam stanovený ve VOP a v Podkladové smlouvě.

8.8 Tato Smlouva o zpracování zavazuje Strany v souladu s pravidly stanovenými ve VOP.

8.9 Tato Smlouva o zpracování je platná a účinná od

(a) 1. 1. 2023, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) 1. 1. 2023, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) 1. 1. 2023, byla-li Podkladová smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC