Podmínky používání elektronických systémů LMC

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže) vydává tyto podmínky používání Elektronických systémů LMC a poskytování Služeb („Podmínky používání“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích mezi LMC (jak je definována níže) a Uživateli.

1.2 Poskytovatelem Elektronických systémů LMC a Služeb v níže uvedených zemích je příslušná společnost určená následovně:

(a) v případě smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484.

(b) v případě smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN.

(c)

v případě smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava - Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 22949/B.

1.3 Aktuální údaje pro kontaktování LMC elektronickou cestou (včetně fakturačních údajů), jsou k dispozici na

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

1.4 Smluvní vztah mezi LMC (jak je definována níže) a Uživatelem se též řídí

(a) těmito Podmínkami používání, jejichž znění je dostupné na

1) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice,

2) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice,

3) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,

(c) ustanoveními dokumentů, na které tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují, a 

(d) ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.5 Informativní překlad těchto Podmínek používání do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/terms-of-services. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí Podmínek používání dle článku 1.4(a) Podmínek používání, má přednost příslušná jazyková verze Podmínek používání dle článku 1.4(a) Podmínek používání.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek používání mají následující význam:

(a) Elektronické systémy LMC: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) poskytované ze strany LMC dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.

(b) LMC: příslušná společnost z obchodní skupiny LMC poskytující Elektronické systémy LMC v dané zemi, jak je popsáno výše.

(c) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronické systémy LMC, ačkoliv není v rámci těchto Elektronických systémů LMC zaregistrovaný.

(d) Podmínky používání: Tyto podmínky používání Elektronických systémů LMC.

(e) Produktové podmínky: podmínky používání příslušného Elektronického systému LMC, které upravují další práva a povinnosti Uživatelů a LMC.

(f) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronických systémů LMC.

(g) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronické systémy LMC a je přitom v rámci těchto Elektronických systémů LMC registrovaný.

(h) Služba: služba společnosti LMC nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci příslušného Elektronického systému LMC.

(i) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v příslušném Elektronickém systému LMC.

(j) Uživatel: osoba, která používá Elektronické systémy LMC, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.

(k) Zaměstnavatel: osoba, fyzická či právnická, inzerující prostřednictvím Elektronického systému LMC pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro Uživatele za účelem navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající Elektronické systémy LMC na základě smluvního vztahu s LMC.

(l) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů.

(m) Zprostředkovatel: osoba, která zprostředkovává skrze Elektronické systémy LMC pracovní pozice pro Uživatele anebo zároveň vhodné zaměstnance pro Zaměstnavatele.

3. SOUHLAS SE ZNĚNÍM PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

3.1 Před reakcí na inzerát umístěný v Elektronických systémech LMC nebo před dokončením registrace v rámci Elektronických systémů LMC, objednávkou Služeb, jakož i před jakýmkoliv jiným používáním Elektronického systému LMC (např. prohlížením internetových stránek LMC) je Uživatel povinen seznámit se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek.

3.2 Reakcí na inzerát umístěný v Elektronických systémech LMC nebo dokončením registrace v rámci Elektronických systémů LMC, nebo jakýmkoliv jiným používáním Elektronického systému LMC (např. prohlížením internetových stránek LMC) Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel se zněním Podmínek používání či příslušných Produktových podmínek nesouhlasí, je povinen bez prodlení takový Elektronický systém LMC opustit a žádným jiným způsobem nepoužívat Elektronické systémy LMC.

3.3 V případě objednávky Služeb jsou konkrétní instrukce uvedeny v příslušném Elektronickém systému LMC. Uživatel je oprávněn zjišťovat a opravovat chyby v průběhu vyplňování příslušného formuláře, případně kontaktováním LMC na kontaktních údajích příslušného Elektronického systému LMC.

3.4 Textová podoba smlouvy je Uživateli dostupná v rámci příslušného Elektronického systému LMC.

4. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ LMC A SLUŽEB

4.1 LMC poskytuje Elektronické systémy LMC zpravidla bezúplatně, ledaže z Produktových podmínek vyplývá jinak.

4.2 Má-li být smlouva uzavřena

(a) se společností LMC se sídlem v České republice, smlouvu s LMC lze uzavřít v českém jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných ze strany LMC na Elektronických systémech LMC.

(b) se společností LMC se sídlem v Polské republice, smlouvu s LMC lze uzavřít v polském jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných ze strany LMC na Elektronických systémech LMC.

(c) se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice, smlouvu s LMC lze uzavřít ve slovenském jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných ze strany LMC na Elektronických systémech LMC.

4.3 Cenové a související platební podmínky poskytování Služeb, jakož i další informace a podmínky takových Služeb jsou uvedeny v příslušných Produktových podmínkách.

4.4 LMC je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování jakéhokoliv Elektronického systému LMC či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo jejich části.

4.5 LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC Uživatele povinna informovat.

4.6 LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Elektronických systémů LMC Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky.

4.7 Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:

(a) minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu;

(b) rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice), Polské republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice) nebo Slovenské republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice), těmito Podmínkami používání, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;

(c) v důsledku nestandardního používání Elektronických systémů LMC nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy LMC anebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů LMC, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů LMC, apod.);

(d) opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání anebo příslušné Produktové podmínky;

(e) činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů LMC; nebo

(f) založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

4.8 Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:

(a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice), Polské republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice nebo Slovenské republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice), obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

(b) informace se sexuálním podtextem;

(c) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;

(d) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;

(e) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných osob; nebo

(f) informace zjevně nepravdivé.

4.9 LMC je oprávněna kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací. LMC je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami používání či příslušnými Produktovými podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronických systémů LMC, a to i bez souhlasu Uživatele.

4.10 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany LMC dle Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů či uložených oblíbených inzerátů) včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronických systémů LMC vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronických systémů LMC. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany LMC. LMC je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany LMC z důvodu porušení Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek. LMC je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí nejsou dotčena.

4.11

Uživatel není oprávněn:

(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech LMC ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze LMC nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Elektronického systému LMC,

(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů LMC, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany LMC přístup,

(c) přetěžovat Elektronické systémy LMC automatizovaným používáním;

(d) načítat prezentovaná data Elektronických systémů LMC pro další strojové či automatizované zpracování;

(e) jinak používat Elektronické systémy LMC v rozporu s jejich účelem.

4.12 LMC je oprávněna využít kontaktní údaje Uživatelů (e-mail, případně telefon) za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze služeb LMC, ledaže Uživatel toto využití již původně neodmítl.

4.13 Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů LMC, jak je uvedeno v úvodu těchto Podmínek používání.

5. POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud LMC či potenciální Zaměstnavatel zjistí, že jedna osoba provedla registraci pod více jmény, LMC si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.

5.2 Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby Elektronických systémů LMC v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

5.3 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů LMC výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC.

5.4 Za obsah informací uložených na základě žádosti Uživatele je odpovědný Uživatel. LMC je oprávněna uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů LMC vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

5.5 V závislosti na typu Elektronického systému LMC nebo Služby mohou být údaje Uživatele zveřejněny v rámci příslušných Elektronických systémů LMC.

5.6 Uživatel není oprávněn používat Elektronický systém LMC nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém LMC nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému LMC ze strany Uživatelů.

5.7 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů LMC je chráněn přihlašovacími údaji.

5.8 Uživatel je povinen:

(a) oznámit LMC veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů LMC, které se při jejich používání dozvěděl,

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení LMC.

5.9 Uživatel je rovněž povinen:

(a) chránit své zařízení před zneužitím,

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,

(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,

(d) chránit přihlašovací údaje, a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

5.10 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat LMC. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.

6. ODPOVĚDNOST LMC

6.1 LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC.

6.2 LMC neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem Elektronických Systémů LMC a Služeb, nevyplývá-li z Produktových podmínek výslovně jinak.

7. REKLAMACE

7.1 LMC přijímá reklamace primárně na kontaktní emailové adrese příslušného Elektronického systému LMC nebo na emailové adrese uvedené v příslušných Produktových podmínkách, v případě nefunkčnosti emailové adresy v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. LMC nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek používání.

7.2 LMC zpřístupní Uživateli Službu, která bude bez vad.

7,3 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému LMC. V době výpadku či odstávky Elektronického systému LMC může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupná.

7.4 Rozsah poskytování Služeb dle těchto Produktových podmínek platí do doby, než LMC přestane provozovat Elektronický systém LMC nebo přestane poskytovat Službu. Uživatel však bude mít právo Službu využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby dle těchto Podmínek používání; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

7.5 V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:

(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo

(b) požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);

(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

7.6 Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu LMC nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že LMC nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

7.7 Byla-li smlouva uzavřena

(a) se společností LMC se sídlem v České republice, neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

(b) se společností LMC se sídlem v Polské republice, neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu v lhůtě jednoho (1) roku poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

(c) se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice, neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu v lhůtě šesti (6) měsíců poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8. ODSTOUPENÍ

8.1 V případě, že chce Registrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s LMC, může tak kdykoliv učinit zrušením jeho Účtu zpravidla na kontaktním emailu příslušného Elektronického systému LMC nebo prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Zrušením Účtu dojde též k vymazání Profilu z příslušného Elektronického systému LMC.

8.2 V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s LMC, může tak kdykoliv učinit ukončením využívání Elektronických systémů LMC.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

9.1 Byla-li smlouva uzavřena

(a) se společností LMC se sídlem v České republice, Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s LMC. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Elektronických systémů LMC anebo Služeb je Česká obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.coi.cz) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s LMC. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

(b) se společností LMC se sídlem v Polské republice, Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s LMC. Orgány oprávněnými pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Elektronických systémů LMC anebo Služeb jsou Vojvodské inspektoráty Obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s LMC. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách Vojvodských inspektorátů obchodní inspekce.

(c) se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice, a Elektronické systémy LMC anebo Služby nejsou poskytovány bezúplatně, Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů s LMC v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Elektronických systémů LMC anebo Služeb je Slovenská obchodní inspekce, na jejíchž internetových stránkách (www.soi.sk) Uživatel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Uživatele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s LMC. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách Slovenské obchodní inspekce. Uživatel, který je spotřebitelem, má též právo na mimosoudní řešení případných sporů s LMC prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách Komise (http://ec.europa.eu/consumers/odr). LMC nemá povinnost zúčastnit se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Tyto Podmínky používání, Produktové podmínky, jakož i vztah mezi Uživatelem a LMC se řídí právním řádem

(a) České republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) Polské republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) Slovenské republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

10.2.Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto Podmínek používání, Produktových podmínek anebo smlouvy mezi Uživatelem a LMC budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy

(a) České republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) Polské republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) Slovenské republiky, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

11. ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

11.1 LMC je oprávněna tyto Podmínky používání a Produktové podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě LMC oznámí Uživatelům provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci Elektronických systémů LMC. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dn ů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného LMC. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek používání a Produktových podmínek odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s LMC dle těchto Podmínek používání, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek používání nebo Produktových podmínek, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 LMC může kdykoliv zrušit Elektronický systém LMC nestanoví-li Produktové podmínky jinak.

12.2 Při poskytování Služeb v rámci některých Elektronických systémů LMC může docházet ke zveřejňování nabídky a poptávky pracovních příležitostí, přičemž Uživatelům může být umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. Při poskytování těchto Služeb není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zaměstnavateli a fyzickými osobami hledajícími zaměstnání; společnost LMC jako provozovatel Služeb není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice), ve smyslu zákona o podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce ze dne 20. 4. 2004, ve znění pozdějších předpisů (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice) nebo ve smyslu § 25 a násl. zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti, ve znění pozdějších předpisů (byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice).

12.3 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany LMC jsou dostupné v rámci aktuálních Zásad ochrany soukromí.

12.4 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC