Produktové podmínky Atmoskop.cz pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: C, vložka: 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Atmoskop pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC Atmoskop.cz a souvisejících Služeb.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb („Podmínky používání“), Kodexem a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.atmoskop.cz.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Formulář: předem vymezené části Elektronického systému LMC umožňující zápis a ukládání dat, textu či jiných vybraných informací Uživatelem.

(b) Kodex: etický kodex chování při používání Elektronického systému LMC - Atmoskop.

(c) Příspěvek: soubor informací vzniklý na základě vyplnění Formuláře Uživatelem anebo Zapojeným Zaměstnavatelem dostupný na Profilu.

(d) Přispěvatel: Uživatel, který vyplnil Formulář, zaškrtnul náležitá pole Formuláře a Formulář odeslal k uložení do Elektronického systému LMC, čímž vytvořil Příspěvek.

(e) Profil Zaměstnavatele: sada údajů vzniklá sesbíráním informací z Příspěvků týkajících se téhož Zaměstnavatele případně doplněná o informace sesbírané z veřejně dostupných zdrojů.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba Atmoskop je dostupná skrze Elektronický systém LMC dostupný na https://www.atmoskop.cz, v rámci kterého dochází ke zveřejňování Příspěvků Přispěvatelů na Profilech Zaměstnavatelů.

3.2 Cílem Služby je poskytnutí informací:

(a) Uživatelům, kteří se zajímají nebo se mohou zajímat o zaměstnání u Zaměstnavatelů jiných Uživatelů,

(b) o Zaměstnavatelích za účelem umožnění Uživatelům pochopení firemní kultury Zaměstnavatelů alespoň v rozsahu Profilů Zaměstnavatelů.

3.3 Služba Atmoskop funguje na bázi automatizovaného zpracovávání Příspěvků a generování obsahu Profilů Zaměstnavatelů na základě obsahu jednotlivých Příspěvků.

3.4 V rámci Elektronického systému LMC Atmoskop.cz dochází pouze ke zveřejňování anonymních informací, identita Přispěvatele je uchována v tajnosti a společnost LMC neposkytuje Zaměstnavatelům informace o Přispěvatelích. Jakékoliv osobní údaje Uživatelů poskytnuté společnosti LMC v rámci vyplnění Formuláře nejsou zveřejňovány.

3.5 Profil Zaměstnavatele je vždy veřejně přístupný všem Uživatelům, přičemž některé informace na Profilu mohou být zpřístupněny pouze vybraným Uživatelům nebo Zaměstnavatelům.

3.6 LMC neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Přispěvatele vyplývajících z právního řádu České republiky. Přispěvatel bere na vědomí, že na ně mohou dopadat povinnosti související s výkonem závislé práce dle platných a účinných právních předpisů.

3.7 Služba Atmoskop je Uživatelům poskytována ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

4. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

4.1 Uživatel přistoupí k Elektronickému systému LMC Atmoskop.cz prostřednictvím internetového prohlížeče.

4.2 Přispěvatel je oprávněn vložit pouze jeden Příspěvek k jednomu Zaměstnavateli. Jakékoliv další Příspěvky stejného Přispěvatele ke stejnému Zaměstnavateli nebudou do Elektronického systému LMC uloženy. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet vkládat více než jeden Příspěvek k jednomu Zaměstnavateli. Přispěvatel je oprávněn vyplnit Formulář a vytvořit Příspěvek pouze pod svým vlastním e-mailem a zadávat do Formuláře pouze pravdivé údaje o svém Zaměstnavateli.

4.3 Vlastní Příspěvky je Přispěvatel oprávněn měnit anebo smazat, a to odesláním žádosti LMC na e-mail pomuzeme@atmoskop.cz nebo jiným způsobem umožněným ze strany LMC. Smazáním Příspěvku dojde pouze ke smazání veškerého vloženého textu v rámci takového Příspěvku.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že může mít z titulu svého zaměstnaneckého vztahu vůči Zaměstnavateli vyplývajícího zejména z jeho pracovní či jiné smlouvy či z § 301 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zaměstnanci jsou povinni nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, odpovědnost za poskytnuté informace. Uživatel bere na vědomí, že nedodržení jeho povinností dle předchozí věty může být posouzeno jako porušení pracovních povinností zaměstnance a vést sankcím anebo rozvázání pracovního poměru, za což společnost LMC nepřebírá žádnou odpovědnost.

4.5 Uživatel je oprávněn vytěžovat databázi hodnocení uložená v Elektronickém systému LMC Atmoskop, a to i opakovaně, systematicky i automatizovaně, pokud se takové vytěžování týká kvalitativně i kvantitativně nepodstatné části databáze a současně je takové vytěžování běžné, přiměřené a není na újmu oprávněným zájmům LMC. Je však striktně zakázáno Elektronický systém LMC Atmoskop přetěžovat nebo jakkoliv jednat s cílem vytvoření paralelní databáze k databázi Elektronického systému LMC Atmoskop nebo vytvoření služby v soutěžním postavení vůči LMC či některé jeho služeb.

5. KODEX

5.1 Uživatel prohlížením obsahu Elektronického systému LMC Atmoskop.cz, zveřejněním (poskytnutím) jakýchkoliv informací anebo jiného obsahu v rámci Elektronického systému LMC Atmoskop.cz souhlasí s dodržováním Kodexu.

5.2 Pokud Uživatel při používání Elektronického systému LMC Atmoskop.cz narazí na jakýkoliv obsah, který je v rozporu s Kodexem, nahlásí takový obsah LMC způsobem uvedeným v Kodexu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC