Produktové podmínky Jobote pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Jobote pro Uživatele („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC Jobote.com a souvisejících Služeb Uživatelům.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

Kontaktní údaje jsou dostupné na https://web.jobote.com/cs/kontakt.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Doporučovatel: Uživatel, který je ve smluvním vztahu s Klientem (zpravidla se jedná o zaměstnance Zaměstnavatele nebo osobu se Zaměstnavatelem jinak spolupracující např. na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy apod.) a kterou Zaměstnavatel přímo oslovil s nabídkou odměny za Doporučení Uchazečů na jeho pracovní pozice.

(b) Doporučení: vyplnění a odeslání kontaktních informací vhodného Uchazeče Doporučovatelem nebo případně Uchazečem prostřednictvím hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele, který byl Uchazeči Doporučovateli zpřístupněn, to vše pro pracovní pozici Zaměstnavatele uveřejněnou v Elektronickém systému LMC Jobote.com.

(c) Odměna: cena zaplacená Zaměstnavatelem Doporučovateli za Doporučení Uchazeče na pracovní pozici a jeho následného přijetí Zaměstnavatelem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu, jakož i splnění dalších podmínek, a to ve výši uvedené Zaměstnavatelem při zadání pracovní pozice do Elektronického systému LMC.

(d) Uchazeč: Uživatel, který má zájem o pracovní pozici Zaměstnavatele uveřejněnou v Elektronickém systému LMC.

2.2 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba Jobote umožňuje Doporučovatelům Doporučení Uchazečů na pracovní pozice Zaměstnavatele uveřejněné v Elektronickém systému LMC Jobote.com, přičemž podmínky a výši Odměny za takové Doporučení stanoví Zaměstnavatel při zadávání pracovní pozice do tohoto Elektronického systému LMC. V případě, že Zaměstnavatel nabízí vyplacení Odměny za Doporučení, musí Doporučovatel před Doporučením takové pozice odsouhlasit podmínky vyplacení Odměny.

3.2 Před dokončením úkonu Doporučení budou LMC anebo Zaměstnavatel požadovat udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, potvrzení poučení o zpracování osobních údajů nebo provedení jiného obdobného právního jednání ze strany Uchazeče.

4. REGISTRACE DOPORUČOVATELE

4.1 Pro využívání Služeb je nezbytná registrace Zaměstnavatele v příslušném Elektronickém systému LMC, jakož i registrace a přiřazení příslušného Doporučovatele k danému Zaměstnavateli. Přiřazení Doporučovatele k Zaměstnavateli určuje Zaměstnavatel.

4.2 Registrací Doporučovatele dochází k vytvoření Účtu Doporučovatele, přičemž proces registrace vyžaduje potvrzení zaslaného aktivačního odkazu, který bude doručen Doporučovateli na jeho e-mail.

4.3 V rámci procesu registrace či upravování Účtu anebo Profilu může Doporučovatel poskytovat společnosti LMC své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a životopisné údaje.

5. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

5.1 Přihlašovacím údajem k Účtu ve smyslu Podmínek používání je též jedinečný autorizační hypertextový odkaz, který Doporučovatel obdrží na e-mail.

5.2 V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI DOPORUČOVATELE

6.1 Doporučení Uchazeče na pracovní pozici Zaměstnavatele může Doporučovatel učinit na základě:

(a) konkrétního Doporučení Uchazeče způsobem umožněným Elektronickým systémem LMC,

(b) neadresným Doporučením prostřednictvím hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

6.2 Doporučovatel se zavazuje, že při vyhledávání Uchazečů nebude využívat služby třetích osob či další jiné automatizované zpracování při sdílení hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

6.3 Podmínky pro vznik nároku Doporučovatele na uhrazení Odměny Zaměstnavatelem jsou zpravidla následující:

(a) Odměnu lze získat pouze v souvislosti s Doporučením pracovní pozice uvedené v seznamu pracovních pozic, který je umístěn v příslušné části Elektronického systému LMC.

(b) Doporučení vhodné osoby na konkrétní pracovní pozici a její následné přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu na danou pracovní pozici. Za okamžik provedení Doporučení se považuje (i) okamžik odeslání první reakce Doporučovatelem konkrétně Doporučeným Uchazečem, nebo (ii) okamžik, kdy Uchazeč odešle svou první reakci na nabízenou pracovní pozici prostřednictvím personalizovaného hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

6.4 Každý Zaměstnavatel je oprávněn uvést doplňující podmínky (uvozené symbolem „(i)“), za kterých vzniká Doporučovateli nárok na vyplacení Odměny.

6.5 Povinnost vyplatit Odměnu se řídí výlučně zvláštním ujednáním mezi Zaměstnavatelem a Doporučovatelem. Mezi LMC a Doporučovatelem nevzniká žádný závazek ve vztahu k vyplacení Odměny. LMC není účastníkem smluvních vztahů mezi Zaměstnavatelem a Doporučovatelem ani mezi Zaměstnavatelem a Uchazečem.

6.6 Za podstatné porušení těchto Produktových podmínek se (nad rámec Podmínek používání) považuje:

(a) Doporučení neexistujících Uchazečů;

(b) Doporučení nerelevantních Uchazečů, kteří se zjevně nehodí pro příslušnou pracovní pozici;

(c) sdílení personalizovaného hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele na internetových fórech a jiných obdobných platformách, které může vést k neoprávněné výhodě získání nerelevantních Uchazečů;

(d) Doporučení jednoho Uchazeče pro více než deseti (10) pracovních pozic během období tří (3) měsíců;

(e) falešné, automatizované či jinak zneužívající používání personalizovaného hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele prostřednictvím sociálních sítí či jiných obdobných platforem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Produktové podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC