Produktové podmínky práce za rohem pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Práce za rohem („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC Práce za rohem a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Služba Práce za rohem je nabízena přednostně prostřednictvím mobilní aplikace, což však nevylučuje rozšíření jejích jednotlivých funkcionalit na další Elektronické systémy LMC.

1.4 Tyto Produktové podmínky se vztahují také na další Uživatele, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje v Elektronických systémech LMC anebo prostřednictvím Elektronických systémů LMC či jinak v souvislosti s využíváním Služeb Práce za rohem poskytují společnosti LMC své údaje.

1.5 Tyto Produktové podmínky jsou Uživateli přístupné v textové podobě v rámci Elektronického systému LMC.

1.6 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.pracezarohem.cz.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností LMC prostřednictvím Elektronického systému LMC, který představuje platformu pro propojení Uživatelů se Zaměstnavateli, Zprostředkovateli a dalšími osobami s případnou možností uzavření pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu mezi Uživatelem a Zaměstnavatelem.

3.2 Za účelem uvedeným v článku 3.1 těchto Produktových podmínek si Zaměstnavatel s Uživatelem mohou sjednat odpovídající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah, jehož obsah, forma a další náležitosti jsou výlučně na vůli Zaměstnavatele a Uživatele; společnost LMC v tomto ohledu neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Uživatele a Zaměstnavatele vyplývajících z právního řádu České republiky.

3.3 Služby fungují na bázi automatizovaného propojování Zaměstnavatelů s Uživateli, přičemž svůj osobní Profil v rámci Elektronického systému LMC spravuje sám Uživatel. V případě zájmu Uživatele mu může být poskytnuta asistence s vyplňováním uživatelského Profilu či dokončením registrace (například prostřednictvím rozhovoru se zaměstnancem společnosti LMC).

3.4 Služba Práce za rohem je poskytována ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Přístup ke všem funkcionalitám Elektronického systému LMC Práce za rohem není možný bez vytvoření Účtu. Na základě instalace Elektronického systému LMC může docházet k ukládání některých údajů Uživatele u LMC.

4.2 Registraci si obstarává Uživatel sám prostřednictvím instalace Elektronického systému LMC do mobilního zařízení, přičemž proces registrace obsahuje zadání autorizačního kódu, který bude doručen Uživateli na jeho mobilní zařízení.

4.3 V rámci procesu registrace či upravování Účtu anebo Profilu může Uživatel poskytovat společnosti LMC své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a životopisné údaje.

4.4 Uživatel bere na vědomí, že odinstalací Elektronického systému LMC nedochází automaticky ke zrušení Účtu. Ten je smazán uplynutím pěti (5) let od poslední aktivity Uživatele v tomto Elektronickém systému LMC.

5. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

5.1 Přístup k Profilu je při registraci nebo přístupu k Profilu při nové instalaci Elektronického systému LMC (ať již na novém zařízení nebo při opětovné instalaci) chráněn zasláním unikátního autorizačního kódu na mobilní zařízení, který je považován za přihlašovací údaj ve smyslu Podmínek používání.

5.2 Jakékoliv další přístupy k Profilu jsou možné spuštěním Elektronického systému LMC, přičemž zabezpečení zajišťuje Uživatel nastavením jeho mobilního zařízení.

5.3 LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nedostatečné zabezpečení zařízení Uživatelem, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového nedostatečného zabezpečení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Produktové podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC