Produktové podmínky Profinaut pro uživatele

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Profinaut pro Uživatele („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC Profinaut a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/ („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Služba Profinaut je nabízena přednostně prostřednictvím mobilních aplikací, což však nevylučuje rozšíření jejích jednotlivých funkcionalit na další Elektronické systémy LMC.

1.4 Tyto Produktové podmínky jsou Uživateli přístupné v textové podobě v rámci Elektronického systému LMC.

1.5 Kontaktní údaje jsou dostupné na www.profinaut.com.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností LMC prostřednictvím Elektronického systému LMC, který představuje platformu pro propojení Uživatelů se Zaměstnavateli s cílem, aby Uživatelé poskytovali v rámci své expertízy krátkodobé služby Zaměstnavateli v omezeném rozsahu a za odměnu. Cílem Služby Profinaut tak není zprostředkování dlouhodobého pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu mezi Uživatelem a Zaměstnavatelem. Propojení probíhá zpravidla na bázi poskytnutí telefonního čísla daného Zájemce.

3.2 Za účelem uvedeným v článku 3.1 těchto Produktových podmínek si Zaměstnavatel s Uživatelem mohou sjednat odpovídající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah, jehož obsah, forma a další náležitosti jsou výlučně na vůli Zaměstnavatele a Uživatele; společnost LMC v tomto ohledu neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Uživatele a Zaměstnavatele vyplývajících z právního řádu České republiky.

3.3 Služby fungují na bázi automatizovaného propojování Zaměstnavatelů s Uživateli, přičemž svůj osobní Profil v rámci Elektronického systému LMC spravuje sám Uživatel. V případě zájmu Uživatele mu může být poskytnuta asistence s vyplňováním uživatelského Profilu či dokončením registrace (například prostřednictvím rozhovoru se zaměstnancem společnosti LMC).

3.4 Řazení Uživatelů a Zaměstnavatelů v seznamech jmen vhodných k propojení probíhá na bázi doporučení již registrovaných Uživatelů či Zaměstnavatelů.

3.5 Služba Profinaut je poskytována ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li Produktové podmínky jinak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1 Uživatel bere na vědomí, že může mít případně z titulu svého jiného zaměstnaneckého vztahu určité povinnosti vůči svému případnému stávajícímu zaměstnavateli vyplývající zejména z jeho pracovní či jiné smlouvy či z § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat v základním pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Uživatel bere na vědomí, že nedodržení jeho povinností dle předchozí věty může být posouzeno jako porušení pracovních povinností zaměstnance, které může vést až k ukončení pracovního poměru ze strany stávajícího zaměstnavatele, či k jiným sankcím, za což společnost LMC nepřebírá žádnou odpovědnost.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že Zaměstnavatel může v souvislosti navázanou spoluprací se Uživatelem odeslat prostřednictvím Elektronického systému LMC hodnocení reflektující spolupráci s daným Uživatelem.

5. REGISTRACE UŽIVATELE

5.1 Přístup ke všem funkcionalitám Elektronického systému LMC Profinaut není možný bez vytvoření Účtu. Na základě instalace Elektronického systému LMC může docházet k ukládání některých údajů Uživatele u LMC.

5.2 Registraci si obstarává Uživatel sám prostřednictvím instalace Elektronického systému LMC do mobilního zařízení, přičemž proces registrace obsahuje zadání autorizačního kódu, který bude doručen Uživateli na jeho mobilní zařízení.

5.3 V rámci procesu registrace či upravování Účtu anebo Profilu může Uživatel poskytovat společnosti LMC své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a životopisné údaje.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že odinstalací Elektronického systému LMC nedochází automaticky ke zrušení Účtu. Ten je smazán uplynutím pěti (5) let od poslední aktivity Uživatele v tomto Elektronickém systému LMC.

6. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE

6.1 Přístup k Profilu je při registraci nebo přístupu k Profilu při nové instalaci Elektronického systému LMC (ať již na novém zařízení nebo při opětovné instalaci) chráněn zasláním unikátního autorizačního kódu na mobilní zařízení, který je považován za přihlašovací údaj ve smyslu Podmínek používání.

6.2 Přístupy k Účtu jsou možné spuštěním Elektronického systému LMC, přičemž zabezpečení zajišťuje Uživatel nastavením jeho mobilního zařízení.

6.3 LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nedostatečné zabezpečení zařízení Uživatelem, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového nedostatečného zabezpečení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Produktové podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 22. 5. 2018. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

LMC s.r.o.