Produktové podmínky Seduo pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže), vydává tyto Produktové podmínky Seduo („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC – Seduo a souvisejících Služeb.

1.2 Poskytovatelem Elektronického systému LMC – Seduo a souvisejících Služeb v níže uvedených zemích je příslušná společnost určená následovně („LMC“):

(a) v případě smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo nebo souvisejících Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484.

(b) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo nebo souvisejících Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN.

(c) případě smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo nebo souvisejících Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava – Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka 22949/B.

1.3 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a Podmínkami používání Elektronických systémů LMC („Podmínky používání“) dostupnými na

(a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb byla-li smlouva uzavřena se společností se sídlem LMC v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb, byla-li smlouva uzavřena se společností se sídlem LMC ve Slovenské republice.

1.4 V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.5 Kontaktní údaje jsou dostupné na

(a) https://www.seduo.cz/kontakt, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.seduo.pl/kontakt, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.seduo.sk/kontakt, byla-li smlouva uzavřena se společností se sídlem LMC ve Slovenské republice.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Uživatel-spolupracovník: Uživatel, který je zároveň zaměstnancem klienta LMC nebo jinak spolupracující s klientem LMC, kterému je zpřístupněn Elektronický systém LMC – Seduo nebo související Služby na základě smluvního vztahu mezi LMC a takovým klientem.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována LMC prostřednictvím Elektronického systému LMC – Seduo, kde LMC zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2 LMC zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

3.3 Služba (zakoupený kurz) bude Uživateli k dispozici (doba licence) po dobu minimálně 3 let od zakoupení této Služby. Licenční období končí zrušením registrace Uživatele. Licenční období končí rovněž v případě, že LMC ukončí Elektronický systém LMC – Seduo; v takovém případě LMC dodrží lhůtu podle věty první. Tento článek se nevztahuje na Uživatele-spolupracovníky.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému LMC – Seduo zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému LMC – Seduo po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronickeho systému LMC – Seduo. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému LMC – Seduo.

4.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Pro objednání zpoplatněných Služeb je Uživatel povinen provést následující kroky:

(a) vybrat kurz, který Uživatele zajímá, a kliknutím na příslušné tlačítko zakoupit Službu,

(b) přihlásit se k účtu Uživatele,

(c) vybrat způsob platby,

(d) kliknout na tlačítko pro přesměrování Uživatele ke zpracování platby,

(e) dokončit objednávku provedením platby podle zvoleného způsobu platby.

5.2 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému LMC – Seduo uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému LMC – Seduo.

5.3 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným LMC, a to:

(a) platební kartou online;

(b) online platbou; nebo

(c) převodem na bankovní účet.

5.4 Platba se provádí vždy na konci objednávkového řízení a před poskytnutím Služby Uživateli.

5.5 Cena Služeb je v Elektronickém systému LMC – Seduo uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

5.6 Pokud si Uživatel zvolil způsob platby uvedený v článku 5.3 a) a b), bude Uživatel po kliknutí na příslušné tlačítko pro zakoupení Služby přesměrován na transakční stránku platebního operátora, kde provede platbu za objednávku. Po provedení platby bude Uživatel přesměrován do Elektronického systému LMC - Seduo potvrzujícího objednávku. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, na který se vztahuje objednávka, se v tomto okamžiku považuje za uzavřenou mezi Uživatelem a LMC.

5.7 Pokud uživatel zvolil jinou platbu než on-line platbu, po kliknutí na příslušné tlačítko pro zakoupení Služby se Uživateli zobrazí stránka s potvrzením objednávky. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, na který se vztahuje objednávka, se v tomto okamžiku považuje za uzavřenou mezi Uživatelem a LMC.

5.8 Pro každou dokončenou objednávku je automaticky vydán jeden prodejní doklad (účtenka) v souladu s objednávkou. Potvrzení je zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.

6. REKLAMACE

6.1 LMC přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese

(a) pomuzeme@seduo.cz, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) pomoc@seduo.pl, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) pomozeme@seduo.sk, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému LMC – Seduo. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Přehráním první placené části kurzu (Služby) Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby LMC zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany LMC dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet LMC či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy Služba zpřístupněna na základě jeho žádosti (přehrání první placené části příslušného kurzu (služby)) během lhůty pro odstoupení, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat LMC (aniž by musel uvádět důvod). Uživatel může použít vzorový formulář pro odstoupení dostupný v příloze 1 těchto Produktových podmínek nebo využít postup dostupný na následujících webových stránkách, který se uplatní přiměřeně:

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

7.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.4 V případě odstoupení od smlouvy LMC vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které obdržela od Uživatele na základě takové smlouvy. Vrácení plateb proběhne ze strany LMC bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

7.5 LMC poskytuje též nadstandardní služby vrácení peněz. Bližší podmínky naleznete na

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, byla-li smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

8. UŽIVATELÉ-SPOLUPRACOVNÍCI

8.1 Tento článek 8 se vztahuje pouze na Uživatele-spolupracovníky.

8.2 Uživatelé-spolupracovníci, kterým je prostřednictvím jejich Zaměstnavatele nabídnuta možnost používat Službu, jsou povinni před používáním Elektronického systému LMC – Seduo dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané společností LMC. Uživatel-spolupracovník po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace Uživatele-spolupracovníka dokončena.

8.3 Společnost LMC zpřístupní Uživateli-spolupracovníci Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb příslušného klienta LMC a v rozsahu sjednaném mezi LMC a takovým klientem.

8.4 V případě Uživatelů-spolupracovníků je platba za Služby hrazena příslušným klientem LMC. Pro účely používání Elektronického systému LMC – Seduo ze strany Uživatelů-spolupracovníků se tak neuplatní články 5 až 7 těchto Produktových podmínek.

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Veškerý obsah Elektronického systému LMC – Seduo je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je LMC, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Uživateli nesmí používat Elektronický systém LMC – Seduo nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém LMC – Seduo nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Rozhodné právo, kterým se řídí smlouva, je určeno v bodě 10 Podmínek používání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 V rozsahu, v jakém je Služba poskytována společností LMC se sídlem v Polské republice, představují tyto Produktové podmínky podmínky pro poskytování služeb elektronickými prostředky ve smyslu polského zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky.

11.2 Typy a rozsah Služeb poskytovaných LMC uživateli elektronickými prostředky jsou definovány v Podmínkách používání.

11.3 Smlouva o poskytování elektronických služeb se uzavírá na dobu uvedenou v článku 3.3 a může být Uživatelem ukončena v případech uvedených v článku 7 těchto Produktových podmínek.

11.4 Uživateli je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

11.5 Aby bylo možné využívat Služeb, Uživatel musí disponovat zařízením a systémem splňující následující technické požadavky:

Počítače, mobilní telefony nebo tablety:

(a) počítač s webovým prohlížečem, na kterém jsou povolené cookies, místním úložištěm (local storage) a interpret jazyka JavaScript;

(b) jeden z nejpoužívanějších webových prohlížečů v jejich poslední vydané hlavní verzi (např. Chrome 103.x.xxxx.xx) nebo předchozí hlavní verzi takového prohlížeče.

Chytré telefony (mobilní aplikace):

(a) mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android (poslední vydaná hlavní verze nebo až 3 roky stará verze operačního systému); Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k aktuálním podmínkám App Store provozovaného společností Apple není aplikace pro iOS k dispozici uživatelům (spotřebitelům);

(b) připojení k Internetu.

11.6 Starší software a hardware, který nesplňuje požadavky podle článku 11.5, může být schopný použití k využívání služby, ale jejich kompatibilita nebo výkon nejsou garantovány.

11.7 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) 1. 1. 2023, pro Smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC

Příloha 1 – Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

(tento formulář musí být vyplněn a vrácen elektronicky na kontaktní e-mail podle článku 6 Podmínek produktu)

– nebo na adresu příslušného subjektu LMC, označeno jako "VRÁCENÍ"

– Já/My(*) tímto oznamuji své/naše odstoupení od smlouvy o poskytování následující služby(*)

– Datum uzavření smlouvy (*)/dodání (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán na papíře)

– Datum

(*) Podle potřeby odstraňte.