Upozornění! Tyto podmínky budou od 1. února 2021 nahrazeny novými podmínkami.

Produktové podmínky Seduo pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Seduo („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC – Seduo a souvisejících Služeb.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/ („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.seduo.cz/kontakt.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Uživatel-spolupracovník: Uživatel, který je zároveň zaměstnancem klienta LMC nebo jinak spolupracující s klientem LMC, kterému jsou zpřístupněny Služby Seduo na základě smluvního vztahu mezi LMC a takovým klientem;

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností LMC prostřednictvím příslušného Elektronického systému LMC, kde LMC zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2 LMC zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému LMC zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Elektronického systému LMC po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů LMC. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému LMC.

4.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému LMC uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému LMC.

5.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným LMC, a to:

(a) platební kartou online;

(b) online platbou; nebo

(c) převodem na bankovní účet.

5.3 Cena Služeb je v Elektronickém systému LMC uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

6. REKLAMACE

6.1 LMC přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese pomuzeme@seduo.cz.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému LMC. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. LMC je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby LMC zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany LMC dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet LMC či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat LMC (aniž by musel uvádět důvod), přičemž postup na https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez se uplatní přiměřeně.

7.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy LMC vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany LMC bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

7.4 LMC poskytuje též nadstandardní služby vrácení peněz. Bližší podmínky naleznete na https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez.

8. UŽIVATELÉ-SPOLUPRACOVNÍCI

8.1 Tento článek 8 se vztahuje pouze na Uživatele-spolupracovníky.

8.2 Uživatelé-spolupracovníci, kterým je prostřednictvím jejich Zaměstnavatele nabídnuta možnost používat Službu Seduo, jsou povinni před používáním Elektronického systému LMC dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané společností LMC. Uživatel-spolupracovník po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace Uživatele-spolupracovníka dokončena.

8.3 Společnost LMC zpřístupní Uživateli-spolupracovníci Službu Seduo pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb příslušného klienta LMC a v rozsahu sjednaném mezi LMC a takovým klientem.

8.4 V případě Uživatelů-spolupracovníků je platba za Služby hrazena příslušným klientem LMC. Pro účely používání Elektronického systému LMC ze strany Uživatelů-spolupracovníků se tak neuplatní články 5 až 7 těchto Produktových podmínek.

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Veškerý obsah tohoto Elektronického systému LMC je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je LMC, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2 Uživateli nesmí používat tento Elektronický systém LMC nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Elektronický systém LMC nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 22. 5. 2018. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

LMC s.r.o.

Stránky LMC.eu používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany soukromí.