Produktové podmínky Techloop pro uživatele

Společnost LMC s.r.o. vydává tyto produktové podmínky platformy Techloop pro uživatele („Produktové podmínky“).

ÚVODNÍ PODMÍNKY

Tyto Produktové podmínky upravují základní práva a povinnosti společnosti LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 264 41 381, držitel platného povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR pod č.j. UPCR-2022/15058/13 („Poskytovatel“) a Vámi jakožto fyzickou osobou, která se zaregistrovala a usiluje o zaměstnání nebo jinou činnost vykonávanou v obdobném právním vztahu („Uchazeč“) prostřednictvím stránek https://www.techloop.io (případně jiných webových stránek) („Webové stránky“) a platformy Poskytovatele dostupné na těchto webových stránkách („Techloop“). Zásady ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o. jsou nedílnou součástí Produktových podmínek.

Poskytovatel provozuje platformu Techloop, jejímž prostřednictvím (i) nabízí možnost propojení uchazečů a osob vytvářejících pracovní příležitosti pro uchazeče („Společnost“) (uchazeči a Společnost společně dále jako „uživatelé“); a (ii) poskytuje uživatelům další související zprostředkovatelské služby v souladu s aktuální nabídkou služeb Poskytovatele na webových stránkách, zejména možnost využívat funkce platformy Techloop („Služby“). Poskytovatel v rámci poskytování Služeb nabízí i poradenské a jiné obdobné (informační) služby týkající se pracovních příležitostí.

Tyto Produktové podmínky upravují práva a povinnosti Vás jako uchazeče v souvislosti s využíváním našich Služeb a i další související právní vztahy.

Pro účely některých ustanovení těchto Produktových podmínek se pod pojmem „Společnost“ rozumí také jakýkoli subjekt, který se s uchazečem dohodne na budoucí spolupráci, bez ohledu na její formu, na základě jakékoli nabídky, jak je definována níže („umístění“), namísto subjektu registrovaného na webových stránkách, např. dceřiná společnost Společnosti.

Práva a povinnosti LMC a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a Podmínkami používání Elektronických systémů LMC („Podmínky používání“) dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb.

V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

JAK POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY

Abyste mohli využívat Služby, musíte si nejprve vytvořit svůj profil, který bude obsahovat informace vč. osobních údajů, odborných dovedností, kvalifikace, pracovních zkušeností a další relevantní informace, které by mohly být pro Společnost užitečné („profil uchazeče“). Čím přesněji vyplníte své údaje, tím větší je Vaše šance, že se stanete atraktivní pro konkrétní Společnost. Poskytovatel nezaručuje, že najdete vhodnou pracovní příležitost nebo obdržíte jakoukoli nabídku.   

Vaše osobní údaje budou Společnosti k dispozici až v okamžiku přijetí nabídky podle těchto Produktových podmínek a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o.

Každá Společnost si může vytvořit svůj vlastní profil, tj. webovou stránku propagující jedinečnou kulturu, tým a projekty Společnosti a/nebo obsahující další informace o Společnosti („profil Společnosti“). Společnosti nabízejí pracovní příležitosti prostřednictvím platformy Techloop („pracovní příležitost“). Společnost je oprávněna změnit specifikace pracovních příležitostí a/nebo zrušit pracovní příležitosti kdykoli po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách.

Po registraci („registrace“) můžete procházet aktuálními pracovními příležitostmi. Pokud se Vám některá z pracovních příležitostí líbí, můžete svůj zájem vyjádřit online prostřednictvím platformy Techloop kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ (nebo jeho obdobu), které je k dispozici u příslušné pracovní příležitosti.

Po vybrání konkrétní pracovní příležitosti od Společnosti s ní můžete zahájit konverzaci v rámci platformy Techloop nebo mimo ni. Společnost Vám může nabídnout pracovní místo bez ohledu na formu spolupráce („nabídka“). Všechny nabídky můžete najít na platformě Techloop a můžete se svobodně rozhodnout, zda je přijmete, nebo odmítnete.  

V případě, že se se Společností po přijetí nabídky dohodnete na jakékoli smlouvě o spolupráci, je tato smlouva uzavřena mezi Vámi a Společností mimo rámec webových stránek, platformy Techloop a Služeb. Podmínky pro Společnosti se řídí samostatným dokumentem – Produktové podmínky platformy Techloop pro klienty.

Poskytovatel poskytuje uživatelům prostřednictvím platformy Techloop služby zprostředkování zaměstnání (zprostředkovatelskou činnost) v souladu s vydaným oprávněním ke zprostředkování zaměstnání dle [§ 14 odst. 1 písm. a) a c)] zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“), a s platnými a účinnými právními předpisy. Poskytovatel tedy Společnostem pomáhá vyhledávat a zprostředkovávat uchazeče na volná pracovní místa a uchazečům pomáhá vyhledávat a zprostředkovávat pracovní příležitosti. Poskytovatel dále poskytuje poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Činnosti směřující k obsazení volného pracovního místa provádějí ve finální fázi uživatelé sami, na vlastní odpovědnost a ve vzájemné součinnosti.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Přístupem k platformě Techloop, registrací nebo vytvořením profilu uchazeče nebo jakýmkoli jiným použitím platformy Techloop se stáváte uživatelem platformy Techloop, a proto jste povinni se seznámit s těmito Produktovými podmínkami.

Jako uchazeč musíte:

 • být fyzická osoba;
 • mít alespoň 18 let;
 • být plně způsobilí k právním úkonům.

Registrací nebo jiným vyjádřením souhlasu s Produktovými podmínkami se zavazujete dodržovat tato pravidla, včetně všech pravidel a dalších podmínek, na které tyto Produktové podmínky odkazují. Pokud s těmito Produktovými podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni používat naše webové stránky, platformu Techloop ani využívat našich Služeb.

Pokud chcete využívat Služby, musíte si vytvořit profil uchazeče a poskytnuté informace vč. osobních údajů můžete (kdykoli) změnit. Kromě toho v zájmu zachování dostatečné kvality a úplnosti informací obsažených v profilu uchazeče souhlasíte s tím, že Techloop může čas od času mít přístup k Vašemu profilu uchazeče za účelem zlepšení jeho obsahu, především, nikoli však výhradně, pravopisných či formátovacích chyb nebo doplnění relevantních informací dostupných z jiných zdrojů, které uchazeč platformě Techloop poskytne.

ZRUŠENÍ REGISTRACE

Registraci může Poskytovatel nebo uchazeč kdykoli zrušit (i bez předchozího upozornění) online prostřednictvím platformy Techloop nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese hello@techloop.io.

Některý uživatelský obsah (určité kategorie, zejména informace poskytované v rámci diskusí uživatelů a vstupy poskytnuté uživateli v rámci kódovacích výzev a/nebo jiných úkolů dostupných na webových stránkách) poskytnutý v rámci platformy Techloop příslušným uchazečem může zůstat dostupný prostřednictvím platformy Techloop ostatním uživatelům i po zrušení registrace uchazeče. Poskytovatel není povinen odstranit nebo jinak zpřístupnit takový uživatelský obsah podle předchozí věty, pokud taková povinnost nevyplývá z platných právních předpisů.

UŽIVATELSKÝ OBSAH

Není-li v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak, bude veškerý obsah nahraný uchazečem na platformu Techloop považován za obsah uchazeče. Každý uchazeč (a to výhradně takový uchazeč) je odpovědný za obsah, který na platformu Techloop poskytl.

Uchazeč nesmí prostřednictvím platformy Techloop zveřejňovat zejména následující obsah:

 • nenávistná, násilná, vulgární nebo diskriminační sdělení;
 • obscénní obsah nebo obsah sexuálně explicitní povahy;
 • zobrazující násilí, politicky orientovaný obsah, nepravdivý obsah a/nebo obsah podvodného charakteru;
 • nabídky činností zakázané zákonem;
 • reklamu nebo jakoukoli jinou formu propagace služeb nebo produktů třetích stran a/nebo jakoukoli jinou zakázanou reklamu (včetně propagace alkoholických a tabákových výrobků, přípravků a léků na předpis, finančních produktů, poradenství nebo hazardních her);
 • jakoukoli formu korupčního jednání nebo jiného nekalosoutěžního jednání;
 • co obsah, který by mohl porušovat práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví;
 • obsah, který by mohl způsobit poškození nebo nefunkčnost platformy Techloop nebo hardwaru Poskytovatele nebo jiných uživatelů;
 • obsah, který porušuje tyto Produktové podmínky;

(„zakázaný obsah“). V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že obsah je zakázaným obsahem.

Poskytovatel má právo ze závažných důvodů kdykoli (i bez předchozího upozornění) vymazat nebo znepřístupnit jakýkoli obsah, včetně osobních údajů, nebo v něm provést jakékoli změny, úpravy či opravy. Závažným důvodem je zejména (i) porušení těchto Produktových podmínek nebo právních předpisů ze strany uchazeče (zejména zveřejnění zakázaného obsahu), oprava zjevných nepřesností nebo chyb v psaní, aktualizace informací vč. osobních údajů, zajištění bezpečnosti nebo ochrany práv a oprávněných zájmů Poskytovatele nebo jiných uživatelů a/nebo pokud (ii) Poskytovatel z jakéhokoli jiného důvodu a dle vlastního uvážení považuje za nutné nebo vhodné smazat nebo znepřístupnit určitý obsah.

Poskytovatel si vyhrazuje právo podniknout nezbytné právní kroky proti uchazečům, kteří na platformu Techloop umístí zakázaný obsah. Poskytovatel podnikne veškeré nezbytné kroky, které lze po něm rozumně požadovat, aby takový obsah odstranil nebo znepřístupnil.

PLATBY A ODMĚNA

Pokud není v těchto Produktových podmínkách uvedeno jinak, jsou Vám jako uchazeči Služby poskytovány bezplatně. Veškeré náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s využíváním Služeb a/nebo přístupem na webové stránky a jejich používáním (např. náklady na komunikační služby, např. internet), nesete Vy sami.

VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI

Při používání Služeb jste povinni kdykoli poskytnout přesné, úplné, pravdivé a aktuální osobní údaje a informace. Při komunikaci s ostatními uživateli budete poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se zdvořile a s úctou.

Při používání Služeb musíte dodržovat právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele a třetích osob. Zejména nesmíte:

 • používat platformu Techloop a Služby v rozporu s těmito Produktovými podmínkami;
 • používat platformu Techloop a Služby způsobem, který by mohl způsobit újmu Poskytovateli, ostatním uživatelům a/nebo třetím osobám;
 • měnit obsah webových stránek, platformy Techloop a/nebo systému, který realizuje přenos z webových stránek k třetím osobám, nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do webových stránek, platformy Techloop a/nebo systému, který realizuje přenos z webových stránek k třetím osobám, ohrožovat nebo narušovat jejich provoz;
 • neoprávněně získávat osobní údaje jiných uživatelů;
 • používat mechanismy, software nebo provádět jiné činnosti, které by mohly negativně ovlivnit provoz webových stránek. Webové stránky lze používat výhradně v rozsahu, který nezasahuje do práv ostatních uživatelů nebo Poskytovatele, a v souladu s účelem webových stránek.

Nebudete „obcházet“ a/nebo se pokoušet „obcházet“ webové stránky a Služby, tj. nebudete se přímo ani nepřímo spojovat (a/nebo se pokoušet spojovat) se Společnostmi, které jsou uchazeči známy v důsledku používání platformy Techloop a/nebo Služeb, mimo rámec platformy Techloop.

Tímto přijímáte a berete na vědomí, že jste jedinou osobou odpovědnou za proces týkající se hledání pracovní příležitosti prostřednictvím platformy Techloop a nesete odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu nebo újmu, která vznikne Společnostem nebo případným třetím osobám v důsledku výše uvedeného.

Odpovídáte za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu nebo újmu způsobenou Vaším jednáním (nebo opomenutím) v rozporu s těmito Produktovými podmínkami a/nebo právními předpisy.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a uchazečem se také řídí Podmínkami používání elektronických systémů LMC dostupnými na webové stránce https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb.

PRÁVA K WEBOVÝM STRÁNKÁM

Poskytovatel je vlastníkem a provozovatelem webových stránek a platformy Techloop.

Webové stránky a platforma Techloop představují autorské dílo a databázi ve smyslu českých autorskoprávních zákonů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webovým stránkám a platformě Techloop.

Obsah webových stránek nebo platformy Techloop nesmí být ukládán, upravován nebo šířen, pokud k tomu Poskytovatel neudělí předchozí písemný souhlas. Žádná majetková práva související s webovými stránkami nebo platformou Techloop nesmí být vykonávána jinými třetími osobami bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Na základě registrace Vám Poskytovatel uděluje bezplatnou nevýhradní licenci k použití:

 • platformy Techloop (tj. její aktuální verzi). Tato licence je udělena bez jakéhokoli územního omezení pro vzdálený přístup k platformě Techloop prostřednictvím internetu pro účely, pro které je platforma Techloop používána, což je dáno zejména jejími funkcemi. Právo na používání podle těchto ustanovení zaniká zrušením registrace;
 • databází obsažené v platformě Techloop. Tato licence se uděluje bez územního omezení pro vzdálený přístup k platformě Techloop prostřednictvím internetu pro účely, pro které je platforma Techloop využívána, což je dáno zejména jejími funkcemi, a zaniká spolu se zrušením registrace. Uvedené právo nezahrnuje právo využívat celý obsah databází obsažených v platformě Techloop nebo jakékoli kvalitativně či kvantitativně významné části těchto databází, ani právo opakovaně a systematicky vytěžovat jakékoli nevýznamné části obsahu databází obsažených v platformě Techloop nad míru nezbytnou pro řádné používání platformy Techloop neautomatizovaným způsobem prostřednictvím platformy Techloop. Uchazeč není oprávněn propojovat databáze nebo jejich obsah s jinými databázemi, zpřístupňovat je třetím osobám nebo je používat jiným než obvyklým způsobem. Uchazeč není oprávněn používat při používání platformy Techloop žádné softwarové nástroje (roboty).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LMC s.r.o. jakožto Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dle § 17 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a v souladu splatnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poskytovatel prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření pro zpracování osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům nebo k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, úniku, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů Poskytovatel se zavazuje uchovávat veškerá data a nosiče obsahující data na chráněných místech a zabezpečit je tak, aby byla minimalizována možnost přístupu neoprávněné osoby nebo jiného neoprávněného zásahu.

Další informace, tj. zejména

 • jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává;
 • jak Poskytovatel nakládá s osobními údaji;
 • kdo je správcem a kdo zpracovatelem osobních údajů; a jaká jsou práva subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými Poskytovatelem jsou k dispozici v samostatném dokumentu – Zásady ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o.

DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK

Pokud porušíte tyto Produktové podmínky, je Poskytovatel oprávněn (dle vlastního uvážení): (i) omezit Vaše práva a/nebo rozsah Vám poskytovaných Služeb; a/nebo (ii) zrušit Vaši registraci a znemožnit Vám přístup na webové stránky nebo platformu Techloop a další využívání Služeb.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Služby jsou Poskytovatelem poskytovány „tak, jak jsou“, a Poskytovatel neposkytuje uchazeči žádné záruky týkající se Služeb, platformy Techloop a/nebo webových stránek. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

 • webové stránky, platforma Techloop a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
 • webové stránky, platforma Techloop a Služby budou plně funkční po celou dobu poskytování Služeb;
 • webové stránky, platforma Techloop a Služby budou poskytovány bez chyb;
 • obsah bude zálohován v rámci webových stránek a nebude poškozen, změněn nebo vymazán;
 • obsah neporušuje právní předpisy a práva uživatelů a/nebo třetích osob.

Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu nebo újmu, která může být způsobena uchazeči v souvislosti s používáním webových stránek nebo Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu nebo újmu způsobenou:

 • (i) nefunkčností, (ii) nedostupností nebo (iii) špatnou dostupností, fungováním nebo rychlostí webových stránek, platformy Techloop nebo Služeb, (iv) přerušením provozu a/nebo (v) poruchou webových stránek, platformy Techloop nebo Služeb;
 • stahováním uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na platformě Techloop;
 • počítačovými viry;
 • ztrátou obsahu nebo jiných informací uchazeče;
 • neoprávněným přístupem k obsahu nebo jiným informacím uchazeče;
 • zneužitím webových stránek, platformy Techloop nebo Služeb uživateli nebo třetími osobami;
 • nedoručením, neuložením nebo ztrátou jakéhokoli obsahu;
 • ukončením provozu webových stránek, platformy Techloop nebo Služeb.

Poskytovatel neodpovídá za obsah a další informace dostupné v rámci platformy Techloop, které poskytli a/nebo zpřístupnili uživatelé nebo třetí osoby. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu či újmu, která vznikne uchazeči v souvislosti s přístupem k obsahu či dalším informacím dle předchozí věty nebo v souvislosti s využíváním výše uvedeného.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli část procesu souvisejícího s hledáním pracovní příležitosti prostřednictvím platformy Techloop.

Kliknutím na odkazy na webových stránkách nebo v platformě Techloop může dojít k opuštění webových stránek a přesměrování na webové stránky třetích stran. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k webovým stránkám třetích stran a neuhradí uchazeči žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, která uchazeči vznikne v souvislosti s webovými stránkami třetích stran podle předchozí věty. Poskytovatel doporučuje uchazeči, aby se seznámil s podmínkami používání nebo jinými podmínkami vydanými poskytovateli těchto webových stránek třetích stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez náhrady ukončit provoz webových stránek, platformy Techloop a/nebo poskytování Služeb.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup uchazeče na webové stránky nebo na platformu Techloop v souladu s těmito Produktovými podmínkami.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoli způsobem změnit webové stránky, platformu Techloop, Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Vás jako uchazeče. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že taková úprava může ovlivnit nebo zcela vyloučit funkčnost jednotlivých Služeb. Poskytovatel Vám nehradí žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, která by vznikla v důsledku výše uvedeného.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit nebo doplnit znění těchto Produktových podmínek. O změnách Produktových podmínek Vás bude Poskytovatel informovat alespoň 7 dní předem, a to na webových stránkách, platformě Techloop nebo jinou vhodnou formou tak, abyste se mohli bez nepřiměřených komplikací seznámit s aktuálním zněním Produktových podmínek. Uživatel má možnost svoji registraci kdykoli zrušit. Pokud svoji registraci uživatel nezruší do data nabytí účinnosti nových Produktových podmínek, nabývají nové Produktové podmínky účinnosti okamžikem uvedeným v oznámení.

Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s webovými stránkami, platformou Techloop a Službami a jejich používáním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na místo přístupu na platformu Techloop a jejího používání.

V případě, že z užívání Služeb vznikne mezi Poskytovatelem a uchazečem spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může také využít online platformu pro řešení sporů, kterou zřídila Evropská komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jako Uchazeč berete na vědomí a souhlasíte s tím, že práva a povinnosti týkající se webových stránek, platformy Techloop a Služeb podle těchto Produktových podmínek mohou být postoupeny třetím osobám v souladu s platnými právními předpisy. Nástupnictví nebo postoupení práv a povinností Poskytovatele nemá žádný vliv na platnost a účinnost těchto Produktových podmínek.

Tyto Produktové podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.

LMC