LMC mění název a obchodní podmínky
S účinností od 1. 1. 2024 měníme název a obchodní podmínky. Naše podmínky s novým názvem Alma Career Czechia s.r.o. najdete na webové stránce almacareer.com/legal.

Všeobecné obchodní podmínky LMC pro podnikatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky LMC pro podnikatele („VOP“), které se vztahují na smluvní vztahy mezi LMC a podnikateli, v souvislosti s používáním Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Poskytovatelem Elektronických systémů LMC a Služeb v níže uvedených zemích je příslušná společnost určená následovně:

(a) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484.

(b) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN.

(c) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava - Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 22949/B.

1.3 Vztah mezi LMC a Klientem se řídí

(a) těmito VOP dostupnými na

1) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice,

2) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice,

3) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

(b) Produktovými podmínkami (jak jsou definovány níže),

(c) Smlouvou o pracování osobních údajů (jak je definována níže),

(d) dokumenty, na které odkazují tyto VOP nebo všechny použitelné Produktové podmínky, a 

(e) ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.4 Aktuální kontaktní a fakturační údaje LMC jsou k dispozici na

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, byla-li Smlouva uzavřena se  společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

1.5 Pokud při poskytování Služeb dochází ke zpracování údajů společností LMC jako zpracovatelem osobních údajů, řídí se takové zpracování Smlouvou o zpracování osobních údajů, není-li dohodnuto jinak. LMC může od uživatelů požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů uživatele pro účely uvedené v příslušném oznámení o ochraně osobních údajů. LMC může vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z postavení LMC jako správce nebo zpracovatele osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů společností LMC jakožto správcem takových osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany soukromí (https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/).

1.6 Informativní překlad těchto VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle článku 1.3(a) VOP, má přednost příslušná jazyková verze dle článku 1.3(a) VOP.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

(a) Elektronické systémy LMC: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany LMC.

(b) Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů LMC za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

(c) Klient: podnikatel, který uzavře s LMC Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

(d) LMC: příslušná společnost poskytující Elektronické systémy LMC a Služby v dané zemi, jak je popsáno výše.

(e) Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.

(h) Služba: jakákoliv služba společnosti LMC nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů LMC či služba přímo poskytovaná zástupci společnosti LMC či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.

(i) Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi LMC (jak je definována výše) a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

(j) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. LMC (jak je definována výše) a Klient.

(k) VOP (https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky): tyto všeobecné obchodní podmínky LMC pro podnikatele.

(l) Zahraniční pracovní portály: servery s nabídkami či poptávkami práce mimo území České republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, které nejsou provozovány LMC.

(m) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronických systémů LMC hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

3. PŘEHLED SLUŽEB LMC

3.1 Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:

(a) zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití Elektronického systému LMC,

(b) zprostředkování zveřejnění Inzerátů na Zahraničních pracovních portálech automatizovanou formou,

(c) umožnění Klientům přístup do databáze životopisů uchazečů za účelem nabídky práce,

(d) reklamní Služby na internetu v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v tvorbě, vlastní technické realizaci a prezentaci reklamního prostoru v rámci Elektronických systémů LMC,

(e) další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce, pokud je LMC nabízí.

3.2 Vzdělávací Služby:

(a) online vzdělávací kurzy prostřednictvím Elektronických systémů LMC,

(b) další vzdělávací služby v oblasti lidských zdrojů a dalších oblastech, pokud je LMC nabízí.

3.3 Konzultační Služby: poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní Služby související s poradenstvím na trhu práce, případně jiné obdobné Služby, pokud je LMC nabízí.

3.4 Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi LMC a Klientem.

4. ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE PREZENTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ LMC

4.1 Klienti jsou povinni prezentovat:

(a) informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC; a

(b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů LMC. LMC může uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů LMC vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3 Informace získané v souladu se Smlouvou je LMC oprávněna použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů LMC Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4 Údaje poskytnuté LMC v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné, pokud je to nezbytné pro poskytování Služeb nebo takové zveřejnění je součástí Služby; článek 9 se v tomto rozsahu nepoužije.

5. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

5.1 LMC není povinna poskytovat Služby v případě, že:

(a) Služby nebo Inzeráty obsahují informace, které jsou v rozporu s rozhodným právem, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,

(b) Inzeráty obsahují informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,

(c) Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku.

(d) Inzeráty obsahují nabídku práce s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),

(e) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta, které by mohly být považovány za reklamu (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.),

(f) existuje více pracovních pozic, brigád a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu; v případě porušení této povinnosti má LMC nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo jiné potenciální zaměstnavatele v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je LMC oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo potenciálního zaměstnavatele, která by normálně měla být vystavena jako samostatný Inzerát,

(g) informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, emotikonů, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),

(h) jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,

(i) informace mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných fyzických či právnických osob.

(j) je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na nabídky pracovních pozic Klienta nebo odkazy na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5,2 LMC je oprávněna kontrolovat obsah jakékoli informace prezentované Klientem podle článků 4 a 5 VOP. LMC je oprávněna upozornit Klienta na porušení článků 4 a 5 VOP a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů LMC, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. LMC je v případě porušení článků 4 a 5 VOP oprávněna okamžitě Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, včetně ukončení Služeb.

5.3 LMC si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. LMC si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o LMC nebo jejich službách. O záměru zamezit tomuto užívání je LMC předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4 Klient bere na vědomí, že při zprostředkování umístění Inzerátu na Zahraničních pracovních portálech, není zaručena žádná následná editace textu a LMC není povinna měnit informace již zadané na Zahraničních pracovních portálech.

5.5 V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy „pay per click“, je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě LMC pouze s předchozím souhlasem LMC. LMC je oprávněna odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil LMC následné využití systému „pay per click“ na příslušné doméně vlastněné či spravované LMC (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu reklamu na jednu doménu atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, je LMC oprávněna okamžitě vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

5.6 V případě Služby spočívající v prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů LMC. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází LMC (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.7 LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů LMC Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.8 Klient není oprávněn měnit údaje zveřejněné v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabídky. LMC je oprávněna vyhodnotit, zda změnou dochází ke změně nabídky a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je LMC oprávněna požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je LMC oprávněna odebrat za každou změnu plný počet kreditů, za jaký byla původní nabídka vystavena.

6. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1 Klienti jsou povinni předat LMC podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů LMC, pokud není dohodnuto jinak.

6.2 Po zadání údajů se tyto údaje zobrazí ve veřejných částech Elektronických systémů LMC:

(a) nejpozději do dvou (2) hodin po řádném odeslání údajů, jsou-li použity Elektronické systémy LMC;

(b) nejpozději do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů, pokud Klient poprvé použije autorizované části Elektronických systémů LMC (nově zaregistrovaný Klient). Informace se zobrazí v Elektronických systémech LMC po ověření registrace nového Klienta;

(c) v případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální Služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje LMC zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.

6.3 V případě zprostředkování inzerce na Zahraničních pracovních portálech je inzerát nejpozději do tří (3) pracovních dnů od objednání publikován v domovském státě Zahraničního pracovního portálu.

6.4 Pravidla pro předání podkladů pro vytvoření grafické prezentace volných pracovních pozic Klienta v grafickém designu či jiné grafické materiály Klienta potřebné pro užívání Služeb LMC se řídí Podmínkami vytvoření Kariérních stránek a Firemního profilu (https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky/podminky-vytvoreni-kariernich-stranek-firemniho-profilu).

6.5 LMC si vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního sdělení Klienta, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Elektronických systémů LMC spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce některého z Elektronických systémů LMC.

6.6 V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.

6.7 Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje LMC pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je LMC povinna zahájit poskytování Služby. LMC si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.8 V případě konzultačních Služeb bude termín započetí poskytování Služeb společností LMC uveden v samostatné objednávce nebo bude sjednán ve Smlouvě.

6.9 Vyžaduje-li to příslušný Elektronický systém LMC, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany LMC zaregistrovat do příslušného Elektronického systému LMC. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

6.10 Klient má právo dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní nabídky, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s LMC dle možností zpřístupněných ze strany LMC v daném Elektronickém systému LMC.

6.11 Každá jednotlivá nabídka bude ze strany LMC prezentována Službou po sjednanou dobu.

6.12 Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

7. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB LMC

7.1 V případě, že Služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:

(a) je povinen využívat Služby výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů;

(b) nesmí zprostředkovávat Služby svým jménem;

(c) nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Elektronických systémů LMC, především Zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronických systémů LMC;

(d) je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob;

(e) je oprávněn užít jakékoli obchodní značky LMC pouze s předchozím písemným souhlasem LMC.

7.2 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech LMC označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel, rozhoduje výhradně LMC na základě podmínek ve Smlouvě (včetně VOP).

7.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

8. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ LMC

8.1 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů LMC je chráněn přihlašovacími údaji.

8.2 Klient není oprávněn:

(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech LMC ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze LMC nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,

(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů LMC, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany LMC přístup,

(c) jinak užívat Elektronické systémy LMC v rozporu s účelem Smlouvy.

8.3 Klient je povinen:

(a) oznámit LMC veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů LMC, které se při jejich užívání dozvěděl,

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení LMC.

8.4 Klient je rovněž povinen:

(a) zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického systému LMC a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;

(b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo se třetími osobami;

(c) chránit přihlašovací údaje; a

(d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.5 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat LMC. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

8.6 Pro účely úprav a dalšího rozvoje Elektronických systémů LMC je společnost LMC oprávněna využít jakoukoli zpětnou vazbu od kteréhokoli Klienta, aniž by měl Klient nárok na jakékoli finanční plnění.

9. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, a obchodní podmínky všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo nejsou označeny jako veřejně dostupné) a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany LMC.

9.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:

(a) které je LMC oprávněna anebo povinna zveřejnit v souvislosti se Smlouvou;

(b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(c) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením smluvních povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů;

(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci (např. policie);

(e) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas.

9.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4 LMC se tímto zavazuje, že nebude shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat důvěrné informace s jinými informacemi. LMC se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

9.5 Pokud je třetí osoba informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se LMC, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako LMC.

9.6 LMC je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. LMC bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

10. SMLOUVA

10.1 Smlouva je uzavřena:

(a) uzavřením písemné Smlouvy;

(b) potvrzením objednávky Klienta ze strany LMC;

(c) zahájením poskytování Služeb ze strany LMC v souladu s objednávkou Klienta.

10.2 Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí:

(a) s podmínkami poskytování Služeb (grafické formáty, způsoby předkládání materiálů atd.);

(b) s možnými omezeními internetové sítě a prostředí Elektronických systémů LMC;

(c) s obsahem Smlouvy, zejména s VOP a Produktovými podmínkami příslušné Služby.

10.3 LMC přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem doručení LMC.

10.4 Objednávky Klienta na Služby přijímá LMC především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech LMC. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které LMC umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

10.5 LMC si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

(a) Klient v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP);

(b) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou LMC;

(c) realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

10.6 LMC začne poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, ledaže objednávku odmítne podle článku 10.5 VOP. Poskytování Služby začíná bez zbytečného odkladu, pokud Smlouva nestanoví jinak.

10.7 LMC je oprávněna postoupit veškerá práva a povinnosti podle Smlouvu, jakož i Smlouvu jako celek, na jinou osobu, pokud je taková osoba součástí skupiny Alma Media. LMC oznámí takové postoupení Klientovi.

10.8 LMC i Klient na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, a proto jakákoliv změna okolností nebude znamenat vznik jakéhokoliv nároku na obnovení jednání o smlouvě.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

11.1 LMC zpřístupňuje Elektronické systémy LMC a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů LMC nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí Klient ve prospěch LMC cenu dle ceníku Služeb LMC platného ke dni doručení objednávky LMC. Pokud to LMC umožní, je cenu též možné hradit kredity podle aktuálního online ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dalších daní či poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak. Klient bere na vědomí, že pokud by příslušná finanční operace podléhala zdanění nebo povinným poplatkům, bude cena o tuto daň nebo poplatek navýšena v souladu s příslušnými právními předpisy. Každá platba provedená ve prospěch LMC bude považována za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet LMC.

11.3 Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) v souladu s rozhodným právem. LMC vystaví fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý (14.) den ode dne jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

11.4 Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jeho poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, nestanoví-li rozhodné právo jinak. Služby uvedené v článku 3.1 VOP se považují za poskytnuté první den jejich poskytnutí ze strany LMC.

11.5 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně LMC.

11.6 LMC si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb, pokud Klient nezaplatí zálohu v požadované výši.

11.7 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je LMC oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet LMC. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.8 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.9 Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

12. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

12.1 Smlouva uzavřená mezi LMC a Klientem zaniká:

(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;

(b) výpovědí bez výpovědní doby v souladu s článkem 13 VOP;

(c) dohodou LMC a Klienta.

12.2 V případě, že je Smlouva vypovězena bez výpovědní doby ze strany LMC, je LMC oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny již vyfakturované na základě zaniklé Smlouvy.

12.3 V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude LMC oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.4 Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

12.5 LMC je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

13. VÝPOVĚĎ SMLOUVY BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY

13.1 LMC je oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:

(a) podklady dodané Klientem jsou v rozporu s rozhodným právem, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),

(b) Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči LMC (bez ohledu na to, zda dluh vznikl ze Smlouvy nebo na základě jiné smlouvy);

(c) Klient poškozuje dobré jméno LMC nebo jejích obchodních značek,

(d) Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech LMC, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,

(e) LMC zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článku 5.3 VOP,

(f) LMC zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.6 VOP,

(g) Klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2 Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany LMC. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností LMC, na jejichž základě dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany LMC po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3 Výpověď Smlouvy bez výpovědní doby má účinky pouze do budoucna.

14. NÁHRADA ÚJMY

14.1 V případě vadného plnění ze strany LMC, se Strany dohodly, že LMC:

(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo

(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2 LMC neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, je LMC povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude LMC pokračovat v plnění Smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3 Odpovědnost LMC za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením LMC v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy za dobu předcházející vzniku nároku. LMC není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

15 AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15. 1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany LMC použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. LMC neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že LMC vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji LMC bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany LMC vyzván.

15.2 Klient není oprávněn užít Elektronické systémy LMC nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu nebo způsobem přesahujícím rozsah užití výslovně umožněný ze strany LMC, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného předchozího písemného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

15.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech LMC je přípustné pouze pro soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále distribuovány nebo reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC, jsou zakázány.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem

(a) České republiky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) Polské republiky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) Slovenské republiky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

16.2 Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudům

(a) České republiky a místně příslušný je obecný soud LMC, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud LMC, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v  České republice.

(b) Polské republiky a příslušným soudem je místně příslušný soud LMC, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v  Polské republice.

(c) Slovenské republiky a příslušným soudem je místně příslušný soud LMC, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 LMC je oprávněna znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je LMC povinna upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou, a to nejpozději sedm (7) pracovních dnů přede dnem účinnosti nových podmínek, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů LMC, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

17.2 Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany LMC postupem dle článku 17.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení LMC. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

17.3 Podmínky článku 17.1 a 17.2 se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán v Podmínkách zpracování osobních údajů. Oproti článku 17.2 a nad rámec ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Podmínek zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. LMC posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provede-li LMC opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí-li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení LMC. Ustanovení tohoto článku 17.3 se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími s LMC.

17.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023, pro Smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) 1. 1.  2023, pro Smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) 1. 1. 2023, pro Smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC