VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LMC PRO PODNIKATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky LMC pro podnikatele („VOP“), které upravují smluvní vztahy s podnikateli, do nichž LMC vstupuje v souvislosti s užíváním Elektronických systémů LMC nebo poskytování Služeb Klientům jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2 Odchylná ujednání ve Smlouvě (jak je definováno níže) mají přednost před těmito VOP.

1.3 Smluvní vztah mezi LMC a Klientem se též řídí

(a) těmito VOP, jejichž znění je dostupné na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky,

(b) Produktovými podmínkami, jak je definováno níže,

(c) Podmínkami zpracování osobních údajů, jak je definováno níže,

(d) ustanoveními dokumentů, na které tyto VOP nebo Produktové podmínky odkazují, a

(e) ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.4 Aktuální kontaktní a fakturační údaje LMC jsou k dispozici na https://www.lmc.eu/cs/kontakty/.

1.5 Klient bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení LMC jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze standardní dokumentace s koncovými uživateli je dostupná v Zásadách ochrany soukromí.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

(a) Elektronické systémy LMC: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) včetně souvisejících databází poskytované ze strany LMC dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.

(b) Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů LMC za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

(c) Klient: podnikatel, který uzavře s LMC Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

(d) LMC: společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484.

(e) Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.

(f) Podmínky zpracování osobních údajů: jsou podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.

(g) Produktové podmínky: obchodní podmínky Služeb, které upravují další práva a povinnosti Stran při poskytování příslušných Služeb.

(h) Služba: jakákoliv služba společnosti LMC nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů LMC či služba přímo poskytovaná zástupci společnosti LMC či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.

(i) Smlouva: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi LMC a Klientem, ať již jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické objednávky).

(j) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. LMC a Klient.

(k) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky LMC pro podnikatele.

(l) Zahraniční servery: servery s nabídkami či poptávkami práce mimo území ČR, které nejsou provozovány LMC.

(m) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronických systémů LMC hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

3. PŘEHLED SLUŽEB LMC

3.1 Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:

(a) zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití sjednaného Elektronického systému LMC,

(b) zprostředkování zveřejnění Inzerátů na Zahraničních serverech automatizovanou formou, tj. prostřednictvím Elektronických systémů LMC anebo prostřednictvím pracovníků LMC zajišťujících spolupráci s provozovateli příslušných Zahraničních serverů. Tato Služba zahrnuje veškerý proces vedoucí ke zveřejnění Inzerátu Klienta na Zahraničním serveru,

(c) prohledávání databáze životopisů zájemců o zaměstnání, které spravuje LMC a umožňuje k nim Klientům přístup formou prohlížení životopisů za účelem nabídky práce,

(d) reklamní Služby na internetu poskytované společností LMC Klientovi v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v zabezpečení tvorby, vlastní technické realizaci a prezentování reklamního prostoru v rámci Elektronických systémů LMC ve prospěch Klienta nebo jím určených osob,

(e) Další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce.

3.2 Vzdělávací Služby:

(a) poskytování či zajišťování online vzdělávacích kurzů prostřednictvím Elektronických systémů LMC,

(b) poskytování či zajišťování dalších vzdělávacích služeb v oblasti lidských zdrojů a dalších oblastech dle potřeb Klientů LMC,

3.3 Konzultační Služby: poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní Služby související s poradenstvím na trhu práce, případně jiné obdobné Služby, pokud se na nich LMC a Klient ve Smlouvě dohodnou.

3.4 Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi LMC a Klientem.

4. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ

4.1 Klienti jsou povinni prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů LMC:

(a) výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC, a

(b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze uvedených osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů LMC. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby LMC uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3 Informace získané v souladu se Smlouvou je LMC oprávněna použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů LMC Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4 Údaje poskytnuté společnosti LMC v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné.

5. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

5.1 LMC není povinna poskytovat Služby v případě, že:

(a) Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,

(b) Služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,

(c) Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,

(d) Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),

(e) Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,

(f) existuje více pracovních pozic, brigád a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu; v případě porušení tohoto článku má LMC nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabízenou pracovní pozici v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je LMC oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů, za jaký by byla původní pozice vystavena, a to jako za samostatné Inzeráty,

(g) informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),

(h) jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,

(i) informace mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných fyzických či právnických osob,

(j) je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5.2 LMC je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článků 4 a 5 VOP. LMC je oprávněna upozornit Klienta na rozpor jeho jednání se Smlouvou a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů LMC, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. LMC je v takovém případě oprávněna ukončit poskytování Služeb Klientovi a takovou Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.3 LMC si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. LMC si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách LMC. O záměru zamezit tomuto užívání je LMC předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4 Klient bere na vědomí, že při poskytování Služby zprostředkování inzerce na Zahraničních serverech neodpovídá LMC za to, že v případě změny zadaných informací budou tyto změny zobrazeny na Zahraničních serverech. V případě této Služby není rovněž zaručena následná editace textu.

5.5 V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy „pay per click“, je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě LMC pouze s předchozím souhlasem LMC. LMC je oprávněna odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil LMC následné využití systému „pay per click“ na příslušné doméně vlastněné či spravované LMC (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu reklamu na jednu doménu atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, je LMC oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

5.6 V případě poskytování Služby prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů LMC. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází LMC (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.7 LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů LMC Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.8 Klient není oprávněn měnit v průběhu poskytování Služby zveřejňované údaje v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. LMC je oprávněna vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pozice a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je LMC oprávněna požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je LMC oprávněna odebrat za každou změnu Inzerátu plný počet kreditů, za jaký byla původní pozice vystavena.

6. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ SLUŽEB

6.1 Klienti jsou povinni předat LMC podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů LMC, pokud není dohodnuto jinak.

6.2 V případě využití Elektronických systémů LMC pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů LMC nejpozději do dvou (2) hodin po řádném odeslání údajů. Pokud se však jedná o první použití autorizované části Elektronických systémů LMC Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace Klienta), pak jsou informace zobrazeny na Elektronických systémech LMC po ověření této nové registrace Klienta, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální Služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje LMC zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak. V případě zprostředkování inzerce na Zahraničních serverech je inzerát nejpozději do tří (3) pracovních dnů od objednání publikován v domovském státě Zahraničního serveru.

6.3 Pravidla pro předání podkladů pro vytvoření grafické prezentace volných pracovních pozic Klienta v grafickém designu či jiné grafické materiály Klienta potřebné pro užívání Služeb LMC se řídí Podmínkami vytvoření Kariérních stránek a Firemního profilu.

6.4 LMC si v rámci poskytování svých Služeb vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního sdělení Klienta, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Elektronických systémů LMC spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce některého z Elektronických systémů LMC.

6.5 V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.

6.6 Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje LMC pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je LMC povinna zahájit poskytování Služby. LMC si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.7 V případě konzultačních Služeb bude termín započetí poskytování Služeb společností LMC uveden v samostatné objednávce nebo bude sjednán ve Smlouvě.

6.8 Vyžaduje-li to příslušný Elektronický systém LMC, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany LMC zaregistrovat do příslušného Elektronického systému LMC. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

6.9 Klient má právo v příslušném Elektronickém systému LMC dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní pozice, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s LMC dle možností zpřístupněných ze strany LMC v daném Elektronickém systému LMC.

6.10 Každá jednotlivá pozice bude ze strany LMC prezentována Službou po sjednanou dobu. LMC zobrazí pozici nejpozději do dvou (2) hodin od okamžiku vložení Klientem do Elektronického systému LMC.

6.11 Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

7. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SLUŽEB LMC

7.1 V případě, že Služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:

(a) je povinen využívat Služeb LMC výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů;

(b) nesmí zprostředkovávat Služby svým jménem;

(c) nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Elektronických systémů LMC, především Zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronických systémů LMC;

(d) je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob;

(e) je oprávněn užít jakékoli obchodní značky LMC pouze s předchozím písemným souhlasem LMC.

7.2 Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech LMC označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel ve smyslu VOP, rozhoduje výhradně LMC.

7.3 Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

8. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ LMC

8.1 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů LMC je chráněn přihlašovacími údaji.

8.2 Klient není oprávněn:

(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech LMC ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze LMC nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,

(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů LMC, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany LMC přístup,

(c) jinak užívat Elektronické systémy LMC v rozporu s účelem Smlouvy.

8.3 Klient je povinen:

(a) oznámit LMC veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů LMC, které se při jejich užívání dozvěděl,

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení LMC.

8.4 Klient je rovněž povinen:

(a) zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického systému LMC a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo;

(b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám;

(c) chránit přihlašovací údaje, a

(d) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

8.5 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat LMC. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

9. UTAJENÍ PODKLADŮ A INFORMACÍ, ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany LMC.

9.2 Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:

(a) jejichž zveřejnění je LMC oprávněna anebo povinna v souvislosti se Smlouvou;

(b) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(c) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy;

(d) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy (např. Policie České republiky);

(e) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana druhé Straně výslovný souhlas.

9.3 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4 LMC se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle článku 9.1 VOP nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. LMC se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

9.5 Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se LMC, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako LMC.

9.6 LMC je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. LMC bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

10. SMLOUVA

10.1 LMC přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení LMC.

10.2 Objednávky Klienta na Služby přijímá LMC především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech LMC. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které LMC umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

10.3 LMC si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

(a) ji podal Klient, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z VOP nebo ze Smlouvy;

(b) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou LMC;

(c) realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

10.4 Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle článku 10.3 VOP, zahájí LMC poskytování Služeb podle údajů uvedených v objednávce. V případě, že na objednávce není uvedena pozdější specifikace začátku poskytování Služby, platí, že poskytování Služby bude zahájeno bez zbytečného odkladu.

10.5 Smlouva je uzavřena:

(a) uzavřením písemné Smlouvy v případech, kdy se na tom Strany dohodnou nebo to LMC požaduje;

(b) potvrzením objednávky Klienta, pokud o takové potvrzení Klient výslovně požádal;

(c) konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb v souladu s objednávkou Klienta a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah Smlouvy.

10.6 Klient uzavřením Smlouvy souhlasí:

(a) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);

(b) s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a Elektronických systémů LMC;

(c) s obsahem Smlouvy, zejména VOP a Produktových podmínek příslušné Služby.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

11.1 LMC zpřístupňuje Elektronické systémy LMC a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů LMC nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí klient LMC cenu dle ceníku Služeb LMC platného ke dni doručení objednávky LMC. Pokud to LMC umožní, je Cenu též možné hradit kredity, a to v souladu s Podmínky Kreditního předplatného inzerce – BENEFIT.

11.3 Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury). V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaví LMC Klientovi fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý (14.) den ode dne vystavení, pokud není Stranami prokazatelně dohodnuto jinak.

11.4 Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pro účely určení dne uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mají Služby uvedené v článku 3.1 VOP za poskytnuté prvním dnem jejich poskytnutí ze strany LMC.

11.5 Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně LMC.

11.6 LMC si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

11.7 V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů, je LMC oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet LMC. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.8 Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.9 Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

12. ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE

12.1 Smlouva uzavřená mezi LMC a Klientem zaniká:

(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;

(b) odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 13 VOP;

(c) dohodou LMC a Klienta.

12.2 V případě, že Smlouva zanikne v důsledku odstoupení LMC od Smlouvy z důvodu dle článku 13.1(b) VOP, je LMC oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny již vyfakturované na základě zaniklé Smlouvy.

12.3 V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude LMC oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.4 Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

12.5 Společnost LMC je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

12.6 Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 LMC je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže:

(a) podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),

(b) Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči LMC; Strany výslovně sjednávají, že LMC je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy,

(c) Klient poškozuje dobré jméno LMC nebo jejích obchodních značek,

(d) Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech LMC, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,

(e) LMC zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článkem 5.3 VOP,

(f) LMC zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5.6 VOP,

(g) Klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany LMC. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností LMC, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany LMC po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3 Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna.

14. NÁHRADA ÚJMY

14.1 V případě vadného plnění ze strany LMC, se Strany dohodly, že LMC:

(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo

(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2 LMC neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, je LMC povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude LMC pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3 Odpovědnost LMC za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením LMC v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. LMC není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

15. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15.1 Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany LMC použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. LMC neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že LMC vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji LMC bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany LMC vyzván.

15.2 Klient není oprávněn užít Elektronické systémy LMC nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

15.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech LMC je přípustné pouze pro vlastní soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC, jsou zakázány.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

16.2 Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud LMC, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud LMC.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 LMC je oprávněna znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je LMC povinna upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů LMC, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

17.2 Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany LMC postupem dle článku 17.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení LMC. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

17.3 Podmínky článku 17.1 a 17.2 se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán v Podmínkách zpracování osobních údajů. Oproti článku 17.2 a nad rámec ustanovení Podmínek zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Podmínek zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. LMC posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provede-li LMC opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí-li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení společnosti LMC. Ustanovení tohoto článku 17.3 se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími s LMC.

17.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 24. 4. 2018. Na smluvní vztahy s Klienty, kteří s LMC uzavřeli Smlouvu před nabytím účinnosti těchto VOP, se tyto VOP uplatní uplynutím třiceti (30) dnů ode dne oznámení o změně VOP.

LMC s.r.o.

Stránky LMC.eu používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Více v našich Zásadách ochrany soukromí.