Podmínky vytvoření kariérních stránek a firemního profilu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Podmínky vytvoření Kariérních stránek a Firemního profilu („Podmínky“).

1.2 Práva a povinnosti LMC a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

(a) Kariérní stránky: klientská internetová prezentace sloužící k oslovení a získání uchazečů se zájmem o pracovní příležitost dostupná v Elektronických systémech LMC Jobs.cz, Prace.cz a samostatně na předem Stranami smluvené internetové stránce, vytvořená a provozovaná LMC na základě podkladů zaslaných Klientem.

(b) Firemní profil: souhrn identifikačních údajů a dalších případných podkladů dle technických možností Teamio, určený pro zobrazení v Elektronických systémech LMC Jobs.cz a Prace.cz, vytvořený a spravovaný samoobslužně Klientem v aplikaci Teamio.

(c) Náhled: připravená finální verze Kariérních stránek před jejich spuštěním.

(d) Teamio: Elektronický systém LMC pro správu Inzerátů a uchazečů, jehož některé části a funkcionality jsou k dispozici pouze za úplatu.

3. KARIÉRNÍ STRÁNKY

3.1 Kariérní stránky vytváří a provozuje LMC na základě Smlouvy s Klientem. Pro vytvoření Kariérních stránek je nezbytné, aby Klient dodal elektronickou cestou veškeré podklady potřebné k jejich vytvoření, a to nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před samotným plánovaným spuštěním Kariérních stránek.

3.2 Před spuštěním Kariérních stránek je Klientovi vždy zaslán Náhled pro kontrolu a schválení jejich zpracování. Klient je povinen zaslat souhlas či nesouhlas s Náhledem, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy žádost o schválení obdržel. V případě prodlení Klienta s vyjádřením se lhůta pro spuštění Služby odpovídajícím způsobem prodlužuje.

3.3 V případě, že Klient ve svém vyjádření Náhled neschválí, je povinen uvést přiměřené a důvodné připomínky tak, aby LMC mohla dle požadavků Klienta Kariérní stránky odpovídajícím způsobem upravit. Po schválení Náhledu Klientem nebo v případě požadavků na podstatné změny odlišující se od původního zadání, způsobu použití podkladů nebo změny samotných podkladů, jsou všechny další změny Kariérních stránek považovány za vícepráce, jejichž implementace je zpoplatněna dle aktuálního ceníku LMC.

3.4 Multimediální soubory je možné předávat v běžných bitmapových, vektorových a audio či video formátech (např. png, jpg, gif, tiff, psd, mp4, avi, wav). Textové podklady jsou vyžadovány jako finální texty bez potřeby následné korektury, tj. bez překlepů a gramatických chyb.

3.5 Klient je povinen dodat takové podklady (např. velikost souborů), aby nezpůsobovaly pomalé načtení Kariérních stránek. Za pomalé načtení Kariérních stránek se považuje doba jedné (1) sekundy nebo delší. Klient je povinen poskytnout podklady a poskytnout součinnost za účelem optimalizace Kariérních stránek pro aktuálně nejčastěji používané prohlížeče.

4. FIREMNÍ PROFIL

4.1 Firemní profil je možné vytvářet a spravovat v Elektronickém systému LMC - Teamio. V den aktivace Služby je Klientovi zpřístupněna možnost zveřejnit Firemní profil. Firemní profil je Klientovi aktivován na základě Smlouvy (včetně např. dokončení objednávky z Teamio e-shopu).

4.2 Firemní profil může obsahovat texty o společnosti, fotografie, logo firmy, virtuální prohlídku, odkazy na videa umístěná na serveru www.youtube.com a další libovolné odkazy. Ze strany LMC nedochází ke schvalování ani kontrole obsahu Firemního profilu. Klient tedy za obsah Firemního profilu odpovídá v plném rozsahu. V tomto ohledu se uplatní zejména článek 5 a 6 VOP.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC