LMC mění název a obchodní podmínky
S účinností od 1. 1. 2024 měníme název a obchodní podmínky. Naše podmínky s novým názvem Alma Career Czechia s.r.o. najdete na webové stránce almacareer.com/legal.

Produktové podmínky Jobote pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Produktové podmínky Služby Jobote pro Klienty („Produktové podmínky“), které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC jobote.cz a jobote.com Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Odměna: cena zaplacená Klientem Doporučovateli za doporučení Uchazeče na pracovní pozici a jeho následného přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu, jakož i splnění dalších podmínek, a to ve výši uvedené Klientem při zadání pracovní pozice do Elektronického systému LMC.

(b) Doporučovatel: fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s Klientem (zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem jinak spolupracující např. na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy apod.) a kterou Klient přímo oslovil s nabídkou odměny za doporučení Uchazečů na jeho pracovní pozice.

(c) Uchazeč: fyzická osoba, která má zájem o pracovní pozici Klienta uveřejněnou v Elektronickém systému LMC a užívá Elektronický systém LMC.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SUŽBY

3.1 Služby, které LMC poskytuje Klientovi, jsou uvedeny ve Smlouvě.

3.2 Uzavřením Smlouvy se též Klient zavazuje za podmínek uvedených níže zaplatit Odměnu Doporučovateli. Podmínky a výši Odměny stanoví Klient při zadávání pracovní pozice do Elektronického systému LMC. Podmínky pro vyplacení Odměny stanoví Klient a Doporučovatel je musí odsouhlasit před doporučením každé pracovní pozice společně s podmínkami stanovenými LMC v rámci používání Elektronického systému LMC.

3.3 Povinnost vyplatit Odměnu se řídí výlučně zvláštním ujednáním mezi Klientem a  Doporučovatelem. Mezi LMC a Doporučovatelem nevzniká žádný závazek ve vztahu k vyplacení Odměny. LMC není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a Uchazečem ani mezi Klientem a Doporučovatelem.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1 Pro využívání Služeb je nezbytná registrace Klienta v příslušném Elektronickém systému LMC, jakož i registrace a přiřazení příslušného Doporučovatele k danému Klientovi. Přiřazení Doporučovatele ke Klientovi určuje Klient.

4.2 Klient souhlasí, že doporučení Doporučovateli může probíhat na základě (i) konkrétního doporučení Uchazeče, nebo (ii) neadresným doporučením prostřednictvím hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

4.3 Klient bere na vědomí a souhlasí, že LMC není schopna kontrolovat a ovlivnit způsob chování Doporučovatelů. LMC se však zavazuje poskytnout Klientovi přiměřenou součinnost za účelem identifikace podvodných jednání ze strany Doporučovatelů anebo Uchazečů.

4.4 Uzavřením Smlouvy a zveřejněním příslušné pracovní pozice se Klient zavazuje poté, co budou ze strany Doporučovatele splněny níže uvedené podmínky, zaplatit Odměnu Doporučovateli.

4.5 Klient souhlasí, že podmínky pro vznik nároku Doporučovatele na Odměnu jsou následující:

(a) Odměnu lze získat pouze v souvislosti s doporučením pracovní pozice uvedené v seznamu pracovních pozic, který je umístěn v příslušné části Elektronického systému LMC.

(b) doporučení vhodné osoby na konkrétní pracovní pozici a její následné přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu na danou pracovní pozici. Za okamžik provedení doporučení se považuje (i) okamžik odeslání první reakce Doporučovatelem konkrétně doporučeným Uchazečem, nebo (ii) okamžik, kdy Uchazeč odešle svou první reakci na nabízenou pracovní pozici prostřednictvím personalizovaného hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

4.6 Každý Klient je oprávněn uvést doplňující podmínky (uvozené symbolem „i“), za kterých vzniká Doporučovateli nárok na vyplacení Odměny. Takové doplňující podmínky nesmí být v rozporu s těmito Produktovými podmínkami nebo jinými podmínkami, kterými se řídí používání tohoto Elektronického systému LMC.

4.7 Klient se zavazuje zaplatit Doporučovateli Odměnu v případě, že Doporučovatel splní všechny výše uvedené podmínky.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.

LMC