Podmínky Kreditního předplatného inzerce – BENEFIT

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, IČO 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“), vydává tyto Podmínky kreditního předplatného inzerce – BENEFIT („Podmínky“ a „Kreditní předplatné inzerce – BENEFIT“). Tyto Podmínky se uplatní pouze na Kreditní předplatné s označením BENEFIT a nikoliv na jiná případná kreditní předplatná poskytovaná ze strany LMC.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele dostupnými na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Podmínkami a VOP mají přednost tyto Podmínky.

1.3 Pojmy použité v těchto Podmínkách, ale blíže těmito Podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

2. NÁKUP KREDITŮ

2.1 Pokud to LMC umožní, je v rámci Elektronických systémů LMC možné hradit některé Služby zveřejnění Inzerátů prostřednictvím kreditů zakoupených Klientem.

2.2 Cena kreditů je sjednána ve Smlouvě na objednávky kreditů potvrzené ze strany LMC do uplynutí doby jejího trvání.

2.3 Prvotní nákup kreditů při uzavření Smlouvy probíhá v rámci takové Smlouvy (vč. písemné objednávky). Během trvání Smlouvy může Klient učinit objednávku dodatečných kreditů, elektronickou formou prostřednictvím příslušného Elektronického systému LMC.

2.4 Objednávka obsahuje požadovaný počet kreditů a cenu za kredity dle cenových podmínek dohodnutých ve Smlouvě. Objednávka zavazuje Klienta od okamžiku jejího doručení LMC. Potvrzením objednávky ze strany LMC dochází ke sjednání nákupu kreditů.

2.5 Kredity jsou vždy platné do konce trvání Smlouvy, přičemž zakoupením kreditů před koncem Smlouvy se automaticky neprodlužuje doba trvání Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak.

2.6 Klient nemá nárok na vrácení ceny za nakoupené kredity. Kredity nevyčerpané za dobu trvání Smlouvy propadají a Klient nemá nárok na jejich použití na zaplacení ceny Služeb, ledaže budou splněny podmínky dle článku 2.7 níže.

2.7 Klient má nárok na převod zbylých (neuplatněných) kreditů do dalšího období trvání Smlouvy, a to v případě, že Strany uzavřou novou Smlouvu, jejímž předmětem je i Kreditní předplatného inzerce – BENEFIT, která:

(a) bude svou účinností bezprostředně navazovat na dosavadní Smlouvu, a

(b) doba trvání takové Smlouvy bude stejná nebo delší jako dosavadní Smlouvy,

a to dle následujícího pravidla:

(c) neuplatněné základní kredity zakoupené v rámci úvodního balíčku Kreditního předplatného inzerce – BENEFIT se převádí jen v případě, že navazující Smlouva zahrnuje nákup stejného nebo vyššího množství kreditů Klientem,

(d) neuplatněné kredity dokoupené nad rámec úvodního balíčku Kreditního předplatného inzerce – BENEFIT se převádí vždy, jsou-li splněny podmínky definované v písm. (a) a (b) výše.

3. UPLATNĚNÍ KREDITŮ

3.1 Klient je oprávněn na základě příslušné Smlouvy uplatnit odpovídající množství kreditů za následující Služby:

(a) za zveřejnění Inzerátu na jednu (1) pracovní pozici a jedno (1) místo pracoviště na Elektronickém systému LMC,

(b) zveřejnění Inzerátu pro další jedno (1) místo pracoviště, nebo

(d) aktualizaci zveřejněného Inzerátu spočívající ve zvýšení pravděpodobnosti zobrazení Inzerátu zájemcům.

3.2 Zveřejněním Inzerátu (článek 3.1(a) Podmínek) dojde k uplatnění následujícího počtu kreditů:

(a) Jobs.cz: 3 kredity,

(b) Prace.cz: 1 kredit,

(c) brigáda na Jobs.cz a Prace.cz: 0,2 kreditu.

3.3 Rozšířením Inzerátu (článek 3.1(b) Podmínek) o každé jedno (1) nové místo pracoviště dojde k uplatnění následujícího počtu kreditů:

(a) Jobs.cz: 3 kredity,

(b) Prace.cz: 1 kredit,

(c) brigáda na Jobs.cz a Prace.cz: 0,2 kreditu.

3.4 Každou další aktualizací Inzerátu (článek 3.1(c) Podmínek) dojde k uplatnění následujícího počtu kreditů:

(a) Jobs.cz: 3 kredity,

(b) Prace.cz: 1 kredit,

(c) brigáda na Jobs.cz a Prace.cz: 0,2 kreditu.

3.5 Prezentace shodného Inzerátu do více než jednoho (1) místa pracoviště se do sjednaného limitu započte dle počtu využitých pracovišť s ohledem na umístění pracovní pozice. Za každé místo pracoviště v rámci Elektronických systémů LMC bude tedy z celkového limitu kreditů odečten příslušný počet kreditů za jeden (1) Inzerát v rámci jednoho (1) místa pracoviště.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 24. 4. 2018.

LMC s.r.o.

-