Produktové podmínky Seduo pro Klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost LMC (jak je definována níže), vydává tyto Produktové podmínky pro Klienty, které upravují další podmínky používání Elektronického systému LMC – Seduo pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům („Produktové podmínky“).

1.2 Poskytovatelem Elektronického systému LMC – Seduo a souvisejících Služeb Klientům v níže uvedených zemích je příslušná společnost určena následovně („LMC“):

(a) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo pro Klienty nebo poskytování Služeb Klientům v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484.

(b) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo pro Klienty nebo poskytování Služeb Klientům v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN.

(c) v případě Smluv uzavřených za účelem používání Elektronického systému LMC – Seduo pro Klienty nebo poskytování Služeb Klientům v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve Smlouvě:

Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava – Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 22949/B.

1.3 Práva a povinnosti LMC a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů a všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele („VOP“) dostupnými na

(a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice,

(c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

1.4 V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.5 Informativní překlad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/generalterms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou verzí a jazykovou verzí dle článku 1.3 Produktových podmínek má přednost příslušná jazyková verze dle článku 1.3 Produktových podmínek.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Administrátorský účet: Uživatelský účet, který je také oprávněn spravovat využití Služeb, zejména odstraňování a přidávání Uživatelů.

(b) Klientský profil: souhrn identifikačních údajů Klienta pro zobrazení v Elektronickém systému LMC – Seduo, vytvořený a spravovaný LMC za účelem poskytování Služeb Klientovi.

(c) LMS: learning management system, tj. informační systém pro organizaci a správu vzdělávání, k němuž disponuje potřebnými oprávněními k užití Klient.

(d) Uživatel: fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s Klientem (zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem jinak spolupracující např. na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy apod.), a která používá Elektronický systém LMC – Seduo prostřednictvím Uživatelského účtu nebo prostřednictvím LMS.

(e) Uživatelský účet: prostředí v rámci Elektronického systému LMC – Seduo, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služby.

2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Seduo je online vzdělávací platforma obsahující kurzy, které jsou doprovázeny testy nebo jinou formou ověření znalostí Uživatele. Kurzy jsou obvykle strukturovány do jednotlivých lekcí a končí testem nebo kvízem. Některé části platformy Seduo jsou dostupné zdarma (obvykle úvodní lekce kurzu), ale některé části (včetně plných kurzů atd.) jsou dostupné pouze po zaplacení ceny.

3.2 Na základě Smlouvy je Klientovi udělen přístup k obsahu platformy Seduo v rozsahu (obvykle jako počet Uživatelských licencí) a na dobu dle Smlouvy.

3.3 Uzavřením Smlouvy Klient prohlašuje, že jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

4. ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Vzor objednávky vydává LMC a poskytne ho Klientovi na požádání. Objednávka Služeb je možná zpravidla v listinné nebo elektronické podobě a musí obsahovat alespoň:

(a) požadovanou specifikaci Služeb,

(b) dobu poskytování Služeb.

4.2 Objednávka Služeb zavazuje Klienta od okamžiku jejího doručení LMC.

4.3 Poskytování Služeb je ze strany LMC zahájeno v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1 Klient je povinen mít pro užívání Služby svůj Klientský profil.

5.2. Administrátorský účet anebo Uživatelský účet vytvoří LMC, a to v počtu dle potřeb Klienta. Vytvoření Administrátorského účtu anebo Uživatelského účtu je možné prostřednictvím registrace skrze odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaném ze strany LMC Klientovi, nebo jiným způsobem dle dohody Stran. Klient je povinen poskytnout LMC kontaktní údaje pro založení Administrátorského účtu a seznam e-mailových adres a dalších údajů Uživatelů, kterým má být umožněno využívání Služeb.

5.3 Klient prohlašuje a zavazuje se zajistit, že:

(a) s e-maily a dalšími kontaktními údaji Uživatelů, které zašle LMC nebo je Klient nahraje přes Administrátorský účet, je LMC oprávněna nakládat v rámci plnění Smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy;

(b) bude dodržovat veškerá ustanovení příslušných právních předpisů při nakládání s e-maily a dalšími údaji Uživatelů.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že Klient může svůj Klientský profil anebo Administrátorský účet v Elektronickém systému LMC – Seduo kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory na

(a) pomuzeme@seduo.cz, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) pomoc@seduo.pl, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) pomozeme@seduo.sk, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

5.5 Zrušením Klientského profilu dojde k:

(a) anonymizaci údajů z Administrátorského účtu z Elektronického systému LMC - Seduo,

(b) anonymizaci údajů z Uživatelských účtů všech Uživatelů využívající Služby,

(c) ukončení zpracování osobních údajů odpovědných fyzických osob Klienta a Uživatelů za účelem Užívání Elektronického systému LMC – Seduo.

(d) ukončení Smlouvy bez nároku na kompenzace.

5.6 Zrušení Administrátorského účtu znamená, že Administrátorský účet se změní na běžný Uživatelský účet.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB UŽIVATELI, AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Klient bere na vědomí, že poskytování Služeb Uživateli je možné pouze za těchto podmínek, k jejichž splnění se Klient zavazuje:

(a) Používání Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

(b) Uživatel je povinen před používáním Elektronického systému LMC – Seduo dokončit svou registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané ze strany LMC.

(c) Uživatel je povinen před vytvořením Uživatelského účtu vyjádřit svůj souhlas s „Podmínkami používání Seduo pro uživatele“ a tyto podmínky dodržovat, to vše i v případě jakýchkoliv aktualizací takových podmínek vydaných ze strany LMC.

(d) V případě ztráty hesla k Uživatelskému účtu může být toto heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zaslaného LMC, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

(e) Uživatel je oprávněn používat Služby ode dne registrace do Elektronického systému LMC – Seduo, nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde ke zrušení Klientského profilu anebo příslušného Uživatelského účtu dříve.

(f) Klient a Uživatelé jsou oprávnění používat Služby výlučně v rozsahu dle Smlouvy pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb Klienta.

(g) Používání Elektronického systému LMC – Seduo, resp. Služeb, nebo jejich části je umožněno vždy pouze konkrétnímu Uživateli, který nesmí sdílet své přihlašovací údaje (nepřenosná licence). Klient může odstranit Uživatele z Klientského profilu (čímž dojde ke zrušení jeho Uživatelského účtu) a nahradit Uživatele novým Uživatelem bezúplatně výlučně v případě, že Uživatel během trvání Smlouvy nijak nezačal používat Služby nebo pokud byl smluvní vztah mezi Klientem a Uživatelem ukončen; v ostatních případech se uplatní standardní cenové podmínky pro přidání Uživatele.

(h) Uživatel může obsah Služby opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému LMC - Seduo, stažení obsahu Služby však není Uživateli ani Klientovi umožněno (způsob užití).

6.2 LMC zpřístupní Služby Uživatelům bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů.

6.3 LMC je oprávněna zasílat e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb na Uživatelské účty, jakož i na Administrátorské účty.

6.4 Veškerý obsah Elektronického systému LMC – Seduo je chráněn v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je LMC, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Klientovi, resp. Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy.

6.5 Klient nesmí umožnit Uživateli používat Elektronický systém LMC – Seduo nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu či potřebu vnitřní Klienta. Zejména je zakázáno, aby Uživatel užíval Elektronický systém LMC - Seduo nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému LMC – Seduo ze strany Klientů, resp. Uživatelů.

6.6 V případě porušení výše uvedených podmínek je LMC oprávněna pozastavit nebo přerušit, jakož i jinak zamezit zpřístupnění Služby příslušnému Uživateli (včetně odstranění dat). Klientovi v takových případech nenáleží žádná kompenzace ze strany LMC.

6.7 Uživatelský účet a související údaje jsou uchovávány u LMC po dobu 3 let od ukončení poslední Smlouvy o poskytování služeb Seduo, aby měl Klient přístup k historickým údajům, pokud bude během této doby uzavřena nová Smlouva a Uživatelům bylo umožněno přistupovat k některým historickým údajům a stáhnout si získané certifikáty. Po uplynutí této doby LMC údaje anonymizuje. Stejná lhůta platí též ohledně údajů zpracovávaných v rámci plnění podle článku 7 níže.

7. PROPOJENÍ LMS KLIENTA SE SEDUO

7.1 Pakliže se LMC a Klient dohodnou na využívání Služby Seduo ve sjednaném rozsahu prostřednictvím LMS Klienta, uplatní se tyto Produktové podmínky, ledaže je v tomto článku 7 stanoveno jinak. Články 5 a 6.1(a) až 6.1(e) Produktových podmínek se v těchto případech nepoužijí. V ostatním se článek 6 použije s tím, že odkazem na Elektronický systém LMC – Seduo se rozumí odkaz též na přístup k Seduo prostřednictvím LMS Klienta, případně obsah Seduo. Klientský profil, Uživatelský účet ani Administrátorský účet se nevytváří, ostatní ustanovení těchto Produktových podmínek se však přiměřeně použijí na přiřazování licencí v rámci LMS Klienta.

7.2 Využití služby Seduo prostřednictvím LMS Klienta může vyžadovat předchozí součinnost na straně Klienta v podobě integrace tzv. SCORM balíčků a napojení LMS Klienta na Seduo dle instrukcí LMC. LMS Klienta musí do Seduo zasílat alespoň parametr LMS USER ID. Neposkytnutí součinnosti ze strany Klienta nemá vliv na nárok na úhradu ceny dle Smlouvy. Za úpravy LMS i funkčnost napojení na Seduo odpovídá výlučně Klient.

7. 3 LMC eviduje počet využitých uživatelských licencí. Přiřazení uživatelské licence konkrétnímu Uživateli je odpovědností Klienta. Uživateli je Služba Seduo v rozsahu dle Smlouvy zpřístupněna na základě zpřístupnění LMS Klienta, které je na Seduo napojeno; okamžikem zpřístupnění Seduo Uživateli dochází k využití uživatelské licence.

7.4 Klient odpovídá za to, že všichni uživatelé budou dodržovat Produktové podmínky Seduo pro uživatele, které jsou dostupné na

(a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/specificke-podminky/seduo, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice;

(b) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug/szczegolowe-warunki/seduo, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice,

(c) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb/specificke-podmienky/seduo, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

7.5 Uživatel je oprávněn používat Služby ode dne zpřístupnění ze strany LMC a nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde k odnětí přístupu ze strany Klienta dříve.

7.6 LMC je oprávněna zasílat na kontaktní údaje získané při uzavření Smlouvy e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb.

7.7 Minimální technické požadavky pro využití Služeb Klientem dle tohoto článku 7 je LMS kompatibilní se standardy SCORM 1.2 a SCORM 2004. Využitelnost Služeb závisí na konkrétním řešení LMS a technickém vybavení Klienta, a proto za využitelnost Služeb ze strany Uživatelů LMC nijak neodpovídá.

8. REKLAMAČNÍ PROCES

8.1 Rozsah poskytování Služeb uvedený ve Smlouvě platí do doby, než LMC přestane provozovat Elektronický systém LMC – Seduo nebo přestane poskytovat Službu (resp. konkrétní online kurz). Uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní online kurz) využívat nejméně po dobu trvání Smlouvy (zpravidla alespoň dvanáct (12) měsíců od okamžiku účinnosti Smlouvy).

8.2 Nemá-li Služba stanovené vlastnosti, upozorní na tuto skutečnost Klient společnost LMC a ta může na žádost Klienta zpřístupnit Uživatelům nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Služby, může Klient požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby. Neoznámí-li Klient vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (zejména po ohlášení dané vady Uživatelem), nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8.3 LMC přijímá reklamace na e-mailové adrese

(a) pomuzeme@seduo.cz, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) pomoc@seduo.pl, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) pomozeme@seduo.sk, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

8.4 LMC vyřídí jakékoliv reklamace do 30 dnů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 V rozsahu, v jakém je Služba poskytována společností LMC se sídlem v Polské republice, tyto Produktové podmínky tvoří podmínky pro poskytování služeb elektronickými prostředky ve smyslu polského zákona z 18. 7. 2022 o poskytování služeb elektronickými prostředky.

9.2 Typy a rozsah Služeb poskytovaných elektronickými prostředky společností LMC Klientovi jsou definované ve VOP.

9.3 Smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavřena na dobu uvedenou v článku 6.1 (e) těchto Produktových podmínek a může být ukončena Klientem v případech uvedených v článku 5.4 těchto Produktových podmínek nebo článku 12 VOP.

9.4 Je zakázáno, aby Klient nebo Uživatel poskytoval nezákonný obsah.

9.5 Aby bylo možné využívat Služeb, Uživatel musí disponovat zařízením a systémem splňující následující technické požadavky:

Počítače, mobilní telefony nebo tablety

(a) počítač s webovým prohlížečem, na kterém jsou povolené cookies, místní úložiště (local storage) a interpret jazyka JavaScript;

(b) jeden z nejpoužívanějších prohlížečů v jejich poslední vydané hlavní verzi (např. Chrome 107.x.xxxx.xx) nebo předchozí hlavní verzi takového prohlížeče.

Chytré telefony (mobilní aplikace)

(a) mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android (poslední vydaná hlavní verze nebo až 3 roky stará verze operačního systému);

(b) internetové připojení.

9.6 Starší software a hardware, který nesplňuje požadavky podle článku 9.5 může být schopný použití k využívání Služby, ale v takovém případě LMC neodpovídá za dostupnost nebo výkonnost Služeb.

9.7 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem v České republice.

(b) 1. 1. 2023, pro Smlouvy uzavřené se společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) 1. 1. 2023, byla-li Smlouva uzavřena se společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

LMC