Techloop Všeobecné obchodní podmínky – firemní uživatelé

Společnost LMC s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky platformy Techloop pro firemní uživatele.

Preambule

Platforma Techloop nabízí možnost propojit uchazeče o zaměstnání se společnostmi, které přijímají zaměstnance, prostřednictvím online platformy. Celý výběr uchazečů, veškerá vzájemná komunikace, jednání o podmínkách budoucí smlouvy atd. probíhá mezi Vámi a uchazeči. Díky platformě Techloop a jejím funkcím záleží jen na Vás, jak úspěšní budete při obsazování volného místa. Určitě se postaráme o to, aby platforma Techloop fungovala efektivně, byl atraktivní a dobře se Vám s ní pracovalo. Rádi Vám pomůžeme s jejím používáním.

Článek 1 Definice

1.1 Pojmy a definice použité v těchto Podmínkách mají následující význam:

1.1.1 Smlouva: jakákoli smlouva uzavřená mezi smluvními stranami, jejímž obsahem je poskytování Služeb. Registrace nepředstavuje pro tyto účely Smlouvu;

1.1.2 Základní přístup: vybrané Služby poskytované po registraci a podrobně popsané v článku 4.2 těchto Podmínek;

1.1.3 Zrušení: ukončení automatického prodlužování, jak je dohodnuto v článku 6.6 těchto Podmínek;

1.1.4  Uchazeč: fyzická osoba, která má zájem o získání zaměstnání nebo jiné činnosti vykonávané v obdobném právním režimu, prostřednictvím platformy Techloop po elektronické registraci podle podmínek příslušného Poskytovatele;

1.1.5 Společnost: podnikající fyzická nebo právnická osoba, která se stane uživatelem platformy Techloop na základě registrace;

1.1.6 Profil společnosti: veřejná část platformy Techloop spravovaná Společností z neveřejné části, jejímž cílem je reprezentovat Společnost vůči uchazečům prostřednictvím umístění vhodného obsahu;

1.1.7 Obsah: informace a různé materiály (fotografie, videa, prezentace atd.), které jsou nahrané jako datové záznamy na platformu Techloop a obecně přístupné na profilu Společnosti, viditelné v uživatelském účtu nebo v komunikaci mezi uchazeči a Společností;

1.1.8 Sourcingová služba Techloop (Techloop Sourcing Service): doplňková služba zahrnující další podporu a činnosti zaměstnanců platformy Techloop, jak je podrobně uvedeno v článku 8 těchto Podmínek;

1.1.9  Vyloučený uživatel: nezávislý personální poradce, tzv. head hunter, personální agentura nebo jiný subjekt, jehož předmětem činnosti je nabízení nebo zprostředkování práce nebo jiné formy spolupráce a/nebo přímý nábor zaměstnanců a/nebo zaměstnávání fyzických osob za účelem dalšího přiřazování zaměstnanců nebo externích spolupracovníků.

1.1.10 Poplatek: celkové označení všech poplatků za Služby, tj. zejména paušálních poplatků a jiných odměn, které je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli a které jsou uvedeny v ceníku nebo na základě zvláštní vzájemné dohody obou smluvních stran;

1.1.11 Omezení: počet aktivních uživatelů Společnosti v daném čase, počet konverzací uskutečněných Společností za účelem kontaktování uchazečů prostřednictvím platformy Techloop za aktuální dobu trvání předplatného a počet zveřejněných nabídek práce v daném čase. Omezení pro Společnost během jejího předplatného je dáno zvoleným předplatným. Omezení každého plánu předplatného jsou uvedena v ceníku na webových stránkách;

1.1.12  Přihlašovací údaje: individuální přihlašovací jméno a přidělené heslo vytvořené během registrace nebo případně změněné později;

1.1.13  Nabídka: nabídka Společnosti na konkrétní volné pracovní místo nebo na jinou formu spolupráce;

1.1.14 Smluvní strany: Poskytovatel a Společnost;

1.1.15  Umístění: okamžik, kdy se Společnost a uchazeč dohodli na budoucí spolupráci bez ohledu na její formu nebo konkrétní podmínky;

1.1.16  Ceník: ceník služeb vedený a spravovaný Poskytovatelem, jehož aktuální verze je vždy zveřejněna na webových stránkách;

1.1.17 Poskytovatel: LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, sp. zn.: C 82484 vedená u Městského soudu v Praze;

1.1.18 Zakázaný obsah: má význam definovaný v článku 11.3 těchto Podmínek;

1.1.19 Personální agentura: nezávislí poradci v oblasti lidských zdrojů, tzv. head hunters, personální agentury, agentury práce nebo jiné subjekty, jejichž podnikatelská činnost spočívá v nabízení zprostředkování práce, přímém náboru zaměstnanců a/nebo zaměstnávání osob za účelem dalšího přiřazování zaměstnanců nebo v jiných podobných činnostech;

1.1.20 Registrace: elektronická registrace Společnosti do platformy Techloop; bližší informace jsou uvedeny v článku 3 těchto Podmínek;

1.1.21   Registrovaná společnost: jakákoli Společnost, která má registraci a není Společností s aktivním předplatným;

1.1.22  Služby: služby poskytované Poskytovatelem Společnosti podle těchto Podmínek, což znamená zejména možnost využívat funkce platformy Techloop a mít k dispozici příslušnou podporu;

1.1.23  Společnost s aktivním předplatným: jakákoli Společnost s aktivním předplatným, tj. jakákoli Společnost, která uzavřela jakoukoli smlouvu o předplatném, která dosud nebyla vypovězena;

1.1.24 Předplatné: soubor služeb poskytovaných Společnostem v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6 těchto Podmínek;

1.1.25  Plány předplatného: konkrétní alternativy předplatného nabízené Poskytovatelem v rámci platformy Techloop;

1.1.26 Doba předplatného: časový úsek platnosti Předplatného dle zvoleného Plánu předplatného;

1.1.27  Techloop: movitá nehmotná věc – počítačový program, kterým se rozumí informační systém jako autorské dílo vytvořené Poskytovatelem, k němuž má Poskytovatel veškerá příslušná práva, dostupný na webových stránkách, sestávající z veřejné a neveřejné části, přičemž neveřejná část je přístupná po zadání přihlašovacích údajů, jejíž hlavní funkce jsou popsány zejména v těchto Podmínkách nebo související dokumentaci a/nebo na webových stránkách;

1.1.28 Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky Techloop pro uživatele – Společnosti;

1.1.29  Externí služba: jiná služba než Služba, která přímo podporuje Službu a její správu (např. zpracování údajů o platebních kartách) podle těchto Podmínek a která je poskytována jiným subjektem než Poskytovatelem za podmínek dohodnutých Poskytovatelem s tímto subjektem;

1.1.30 Uživatel: Společnost a/nebo Uchazeč;

1.1.31  Uživatelský účet: neveřejná část platformy Techloop přístupná uživateli po zadání přihlašovacích údajů; bližší informace jsou uvedeny v článku 4 těchto Podmínek;

1.1.32 Webové stránky: webové stránky www.techloop.io a jakékoliv podkladové nebo propojené webové stránky.

1.2 Odkazy na konkrétní články a ustanovení jsou odkazy na články a ustanovení těchto Podmínek, pokud není stanoveno jinak. Není-li výslovně uvedeno jinak, termíny, podstatná jména, názvy atd. v jednotném čísle zahrnují totéž v množném čísle a naopak.

1.3 Nadpisy jsou uvedeny pouze z důvodu přehlednosti a nemají žádný význam pro používání nebo výklad těchto Podmínek.

Článek 2 Úvodní ustanovení, základní popis platformy Techloop

2.1 Techloop umožňuje vyhledávání konkrétních uchazečů a následnou vzájemnou komunikaci a další interakci mezi Společností a uchazečem. Takové použití platformy Techloop Společností může vést k určité nabídce, bez ohledu na její formu. Poskytovatel však nikdy nevstupuje do vztahů mezi Společností a uchazečem, činnost Poskytovatele ani nepomáhá k uzavření smlouvy mezi Společností a uchazečem.

2.2 Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti Společnosti a platformy Techloop v souvislosti s používáním Služeb. Společnost se za těchto podmínek zavazuje jednat vůči Poskytovateli čestně, v dobré víře, nic před Poskytovatelem nezamlčovat, zdržet se jednání proti jeho zájmům nebo obcházení těchto zájmů.

2.3 Smluvní strany mezi sebou jednají v rámci výkonu svých obchodních činností.

2.4 Služby lze využívat v rozsahu, v jakém jsou dostupné na platformě Techloop. Konkrétní rozsah a obsah Služeb sjednaných mezi smluvními stranami nad rámec základního přístupu je vždy určen přijatou nabídkou obsaženou zejména na webových stránkách. Přijetím nabídky je uzavřena Smlouva mezi smluvními stranami, jejímž předmětem jsou příslušné Služby poskytované za úplatu.

2.5 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Společností také řídí Všeobecnými obchodními podmínkami LMC pro podnikatele dostupnými na webové stránce https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky.

Článek 3 Registrace

3.1 Techloop nelze používat bez registrace. Každá právně způsobilá fyzická osoba nebo řádně zřízená a existující právnická osoba, s výjimkou vyloučených uživatelů, se může zaregistrovat.

3.2 Potvrzením žádosti o registraci Společnost prohlašuje, že:

3.2.1 není v insolvenčním řízení ani jí takové řízení nehrozí, nevstoupila do likvidace ani u ní nenastaly žádné jiné okolnosti, které by mohly ohrozit plnění povinností podle těchto Podmínek, poškodit Poskytovatele nebo kteréhokoli uživatele;

3.2.2  je plně způsobilá provést registraci a splnit všechny povinnosti z ní vyplývající (případně včetně splnění povinností z jakékoli uzavřené Smlouvy);

3.2.3 má veškerá oprávnění v souladu s právem svého domovského státu potřebná k výkonu činností, v souvislosti s nimiž hodlá zveřejnit nabídky.

3.3   Registrace do platformy Techloop se provádí elektronicky vyplněním údajů požadovaných v registračním formuláři na webových stránkách nebo prostřednictvím externí služby, zejména prostřednictvím sociálních sítí, pokud jsou povoleny. Techloop důrazně doporučuje uživatelům, aby si zvolili bezpečné heslo v souladu s obecně uznávanými standardy (zejména podle Národního institutu pro standardy a technologie (National Institute of Standards and Technology) – https://www.nist.gov), aby se zabránilo zneužití profilu Společnosti a jejích údajů. Společnost nese výhradní odpovědnost za ztrátu hesla, která nebyla způsobena Poskytovatelem.

3.4  Před registrací je Společnost povinna seznámit se s těmito Podmínkami, což vyjadřuje potvrzením žádosti o registraci. To platí i pro další související podmínky, včetně Zásad ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o. Společnost rovněž prohlašuje, že na její straně neexistuje žádná překážka, která by bránila provedení registrace.

3.5  Registrací a odsouhlasením Podmínek vzniká mezi smluvními stranami smluvní vztah, který se řídí především těmito Podmínkami a dalšími podmínkami zveřejněnými na webových stránkách.

3.6  Úspěšně dokončená registrace umožňuje Společnosti základní přístup ke Službám.

3.7  Registraci lze jednoduše bezplatně zrušit formou příslušné objednávky na webových stránkách, popřípadě prostřednictvím telefonické komunikace s Poskytovatelem.

3.8 Zrušením registrace nezanikají již vzniklé a nevypořádané závazky mezi smluvními stranami. Není-li dohodnuto jinak, nelze registraci zrušit před datem ukončení poslední (dosud platné) Smlouvy.

3.9 Platforma Techloop je určena výhradně koncovým uživatelům. Nezávislí konzultanti v oblasti lidských zdrojů, tzv. head hunters, personální agentury, agentury práce nebo jiné subjekty, jejichž podnikatelská činnost spočívá v nabízení zprostředkování práce, přímém náboru zaměstnanců a/nebo zaměstnávání osob za účelem dalšího přiřazování zaměstnanců nebo v jiných podobných činnostech, nemohou využívat služby Techloop.

Článek 4 Přístup a používání platformy Techloop, uživatelský účet

4.1 Na základě registrace získává Společnost právo na přístup k platformě Techloop prostřednictvím uživatelského účtu.

4.2  Registrace, pokud si Společnost nezakoupila předplatné, opravňuje Společnost výhradně k základnímu přístupu, který zahrnuje zejména:

4.2.1 přihlášení a přístup k uživatelskému účtu;

4.2.2 správu profilu Společnosti – bez jeho zveřejnění;

4.2.3 nahlížení do katalogu profilů uchazečů v anonymizované podobě;

4.2.4  nebo jiné funkce, které aktuální verze Techloop umožňuje, případně zejména s plnou nebo omezenou zkušební verzí.

4.3 Uživatelský účet představuje neveřejnou část platformy Techloop. Uživatelský účet je přístupný pouze po zadání přihlašovacích údajů. Společnost získá přihlašovací údaje při registraci.

4.4 Společnost odpovídá za utajení přihlašovacích údajů a je povinna je chránit před ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Společnost není oprávněna předávat přihlašovací údaje žádné třetí osobě.

4.5 Pokud Společnost zjistí, že došlo k ohrožení nebo porušení zabezpečení jejích přihlašovacích údajů, je povinna je bez zbytečného odkladu změnit. Současně je povinna tuto skutečnost oznámit Poskytovateli.

4.6 Poskytovatel zneplatní konkrétní přihlašovací údaje a poskytne Společnosti nové přihlašovací údaje na základě oznámení podle článku 4.5 těchto Podmínek nebo na žádost Společnosti.

4.7 Z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu je Poskytovatel oprávněn změnit Přihlašovací údaje i bez souhlasu Společnosti a bez předchozího upozornění. Poskytovatel oznámí Společnosti nové přihlašovací údaje vhodnou formou bez zbytečného odkladu.

4.8 Společnost je povinna zajistit, aby všechny osoby, kterým bude umožněn přístup na platformu Techloop, dodržovaly tyto Podmínky, a odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku takového používání.

4.9 Uživatelský účet zahrnuje zejména uživatelská nastavení platformy Techloop, údaje a definice přístupových práv jednotlivých osob jménem Společnosti a nastavení profilu společnosti. Prostřednictvím uživatelského účtu může Společnost provádět výhradně činnosti, které platforma Techloop umožňuje. Společnost je povinna používat platformu Techloop výhradně k účelu, ke kterému je určena, a nesmí provádět nic, co by mohlo způsobit omezení nebo nefunkčnost platformy Techloop a/nebo jakoukoli újmu Poskytovateli, jinému uživateli nebo třetí osobě. Rozsah práva na používání platformy Techloop je dále uveden v článku 13 těchto Podmínek.

4.10  Společnost především nesmí žádným způsobem zasahovat do technologie platformy Techloop ani ji jakýmkoli způsobem zneužívat. Společnost je povinna při používání platformy Techloop dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy domovského státu Poskytovatele a Společnosti a EU, případně další právní a jiné normy, pokud jsou pro Společnost závazné.

4.11  Společnost odpovídá za správnost údajů a informací uvedených při registraci v uživatelském účtu nebo na profilu společnosti a v nabídkách.

Článek 5 Profil společnosti a jeho obsah

5.1 Každá Společnost si prostřednictvím svého uživatelského účtu vytvoří a spravuje vlastní profil společnosti.

5.2  Účelem profilu Společnosti je její vlastní reprezentace vůči uchazečům. Za tímto účelem Společnost zveřejňuje na svém profilu obsah, který nesmí být zakázaným obsahem. Za obsah odpovídá výhradně Společnost, s výjimkou obsahu upraveného v souladu s článkem 19.4 těchto Podmínek. Společnost může zveřejnit Obsah pouze v rozsahu, který jí platforma Techloop umožní.

5.3 Každá Společnost je samostatně odpovědná za správnost a pravdivost údajů a informací, které zveřejní v profilu Společnosti prostřednictvím platformy Techloop, včetně jejich souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Umístěním obsahu do profilu Společnosti vzniká Poskytovateli právo jej použít k naplnění účelu platformy Techloop. Toto právo je nevýhradní, územně neomezené. Zaniká zrušením registrace. Podrobnější podmínky týkající se obsahu jsou stanoveny v článku 11 těchto Podmínek.

5.4  Společnost bere na vědomí, že profil Společnosti není veřejně zobrazen na webových stránkách až do okamžiku aktivace předplatného. Po ukončení předplatného z jakéhokoli důvodu se profil Společnosti skryje.

Článek 6 Předplatné

6.1 Předplatné umožňuje Společnosti využívat především tyto Služby:

6.1.1 plný přístup k profilům uchazečů;

6.1.2 funkce vyhledávání v databázi, které hledají vhodné uchazeče na základě zvolených parametrů;

6.1.3 zveřejňování nabídek práce omezené na počet nabídek práce podle zvoleného plánu předplatného;

6.1.4 kontaktování uchazečů s předběžnou nabídkou omezenou na počet konverzací na základě zvoleného plánu předplatného;

6.1.5  zveřejňování profilů společností uchazečům;

6.1.6 popřípadě jiné funkce, které aktuální verze platformy Techloop umožňuje.

6.2 Na základě využití vybraných Služeb v rámci předplatného může být zahájena základní interakce mezi Společností a uchazečem, ať už reakcí uchazeče na konkrétní nabídku nebo jiným způsobem.

6.3 Předplatné vzniká uzavřením smlouvy mezi smluvními stranami, přičemž takovou smlouvu může uzavřít pouze Registrovaná Společnost (jedna Společnost může mít v daném okamžiku pouze jedno aktivní předplatné). Smlouva se uzavírá výběrem jednoho z plánů předplatného, zejména prostřednictvím speciálních funkcí v platformě Techloop. Smlouva není uzavřena v případě, že Společnost neuvede všechny povinně požadované údaje/informace. Smlouva o předplatném je smlouvou o poskytování služeb spočívajících především ve zveřejňování nabídek prostřednictvím platformy Techloop jako elektronického média, aniž by Poskytovatel vykonával přímou zprostředkovatelskou činnost.

6.4 Předplatné je aktivováno dokončením objednávky na webových stránkách nebo vystavením příslušné faktury. Jeho aktuální výše je vždy uvedena v platném ceníku a na webových stránkách, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.5 Smlouva o předplatném se uzavírá vždy na dobu určitou na základě zvoleného plánu předplatného, pokud není dohodnuto jinak, jejíž konec je určen dobou předplatného.

6.6 Plán předplatného se automaticky po uplynutí doby předplatného prodlužuje na dobu určitou odpovídající době předplatného (automatické prodloužení). Prodloužení však nikdy nepřesáhne dobu 12 měsíců. Toto prodloužení lze opakovat bez omezení. Předplatné se automaticky neprodlužuje v případě, že Společnost informuje Poskytovatele prostřednictvím příslušné funkce na webových stránkách nejpozději poslední den aktuální doby předplatného. Nelze žádat žádné vracení peněz (částečné ani úplné) v průběhu doby předplatného. Pokud se ruší předplatné, ruší se vždy ke konci doby předplatného; ke zrušení předplatného tedy nedochází k datu zažádání o zrušení automatického prodloužení Společností prostřednictvím webových stránek.

Článek 7 Platební podmínky předplatného

7.1 Není-li na webových stránkách uvedeno jinak, poplatek za předplatné se platí předem na celé stanovené období příslušného plánu předplatného, a to vždy k prvnímu dni stanoveného období, přičemž platí, že:

7.1.1 první platba poplatku za předplatné se provádí online pomocí platební karty v platební bráně;

7.1.2 údaje o platební kartě automaticky ukládá poskytovatel externích (platebních) služeb;

7.1.3 všechny další platby předplatného budou automaticky odečteny z uložené platební karty nejpozději v den splatnosti.

7.2  Uzavřením smlouvy o předplatném Společnost výslovně souhlasí s postupem podle článku 7.1.

7.3 Společnost je povinna udržovat dostatečný zůstatek na účtu, ke kterému je platební karta použitá k úhradě poplatku za předplatné zřízena. V případě ukončení platnosti platební karty nebo jiného důvodu pro změnu údajů o platební kartě je Společnost povinna neprodleně aktualizovat údaje o platební kartě v uživatelském účtu. Pokud tak neučiní, může dojít k ukončení registrace.

7.4 Poskytovatel neprodleně vystaví elektronickou fakturu za každou provedenou platbu, kterou doručí na uživatelský účet a/nebo e-mailem. Společnost souhlasí s tím, že bude faktura vystavena elektronicky.

7.5  Společnost bere na vědomí, že platební služby jsou externě poskytovanými službami a řídí se samostatnými podmínkami externích služeb.

7.6 Na základě samostatné dohody smluvních stran může Poskytovatel umožnit jinou formu úhrady poplatku za předplatné, například formou úhrady na základě předem vystavené faktury s dohodnutým datem splatnosti.

Článek 8  Techloop Sourcing Service

8.1 Sourcingová služba Techloop (Techloop Sourcing Service) představuje balíček Služeb poskytovaných za úplatu Společností na základě uzavřené Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením nabídky na využití sourcingové služby Techloop v písemné nebo ústní komunikaci se zaměstnancem (zaměstnanci) platformy Techloop a následně potvrzena e-mailem nebo jiným obdobným způsobem. Smlouvu o poskytování sourcingové služby Techloop může uzavřít pouze Společnost s aktivním předplatným. Smlouva bude uzavřena až po zadání všech povinně požadovaných údajů Společností. Společnost bere na vědomí, že pokud jde o předmět, sourcingová služba Techloop se týká platformy Techloop, nikoli právních vztahů mezi Společností a uchazečem.

8.2 Účinky Smlouvy na sourcingovou službu Techloop nastávají okamžikem doručení potvrzení o aktivaci sourcingové služby Techloop zprávou na uživatelský účet a/nebo e-mailem Společnosti. Smlouva o poskytování sourcingové služby Techloop se uzavírá na dobu neurčitou, pokud Poskytovatel nenabídne uzavření smlouvy na dobu určitou.

8.3 Účelem sourcingové služby Techloop je především umožnit Společnosti využívat všechny funkce platformy Techloop, optimalizovat využití funkce výběru parametrů uchazeče, optimalizovat funkce pro komunikaci s uchazeči a poskytovat další potřebnou zákaznickou podporu v rámci využívání platformy Techloop a jejích funkcí nebo např. poskytovat informace o novinkách a inovacích v rámci platformy Techloop.

8.4 V rámci sourcingové služby Techloop bude Společnosti přidělen pracovník (pracovníci) platformy Techloop, který bude Společnosti poskytovat veškeré informace a odpovídat na všechny dotazy týkající se platformy Techloop a jejích funkcí a Služeb. Pracovník platformy Techloop poskytuje Společnosti poradenství týkající se provozu platformy Techloop a asistenci při jejím používání; tento pracovník rovněž poskytuje základní podporu při počátečním provozu, nastavení profilu Společnosti a funkci výběru parametrů uchazeče. Podrobnější informace týkající se Služeb v rámci služby Enterprise Service mohou být zveřejněny na webových stránkách nebo ve zvláštních podmínkách.

8.5 Společnost bere na vědomí, že sourcingová služba Techloop nezahrnuje zejména jednání mezi Společností a uchazečem prostřednictvím Poskytovatele, plánování a provádění pracovních pohovorů Poskytovatelem ani jiná obdobná jednání. Veškerá vzájemná jednání mezi sebou vedou výhradně Společnost a uchazeč. 

8.6 Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy o poskytování sourcingové služby Techloop zejména v případě, že má vůči Společnosti neuhrazenou pohledávku.

Článek 9 Platební podmínky sourcingové služby Techloop

9.1  Zpracováním informací se sourcingová služba Techloop považuje za poskytnutou a vzniká nárok Poskytovatele na úhradu poplatku za sourcingovou službu Techloop.

9.2 Pro účely článku 9.1. se zpracováním informací rozumí:

9.2.1 Ruční nebo automatizované zpracování informací potvrzujících umístění, které poskytla Společnost, uchazeč nebo jakákoli třetí osoba nebo které zjistil Poskytovatel sám; nebo 

9.2.2 Ruční nebo automatizované zpracování informací o tom, že Společnost uzavřela (vymazala nebo jinak zneplatnila) nabídku zveřejněnou v platformě Techloopu, pokud se neprokáže, že nabídka byla uzavřena z jiného důvodu než z důvodu umístění.

9.3 Výše poplatku za sourcingovou službu Techloop je uvedena v aktuálním ceníku a poplatek je závazný ke dni zpracování informací podle článku 9.2. Není-li dohodnuto jinak, platí se poplatek uvedený v ceníku za jeden případ zpracování informací.

9.4 Poskytovatel vystaví Společnosti fakturu za poskytnutou sourcingovou službu Techloop bezprostředně poté, co došlo ke zpracování informací, není-li dohodnuto jinak.

9.5 Pokud dojde k rozhodné události do 3 měsíců od umístění do sourcingové službě Techloop, může Společnost požadovat sourcingovou službu Techloop pro stejnou nebo podobnou nabídku práce bez jakéhokoli dalšího poplatku nebo slevy z tohoto poplatku. Pokud rozhodná událost nastane do 1 měsíce od umístění, sleva z poplatku činí 100 %. Pokud rozhodná událost nastane do 2 měsíců od umístění, sleva z poplatku činí 50 %. Pokud rozhodná událost nastane do 3 měsíců od umístění, sleva z poplatku činí 20 %. Rozhodnou událostí se rozumí situace, kdy:

9.5.1 Konečná smlouva o spolupráci mezi Společností a uchazečem nebyla uzavřena a je zřejmé, že nebude uzavřena; nebo

9.5.2 Spolupráce mezi Společností a uchazečem byla ukončena po jejím zahájení z jiných důvodů, než je porušení jakýchkoli povinností (včetně těchto Podmínek) ze strany Společnosti.

9.6 Společnost je povinna oznámit Poskytovateli rozhodnou událost nejpozději do 1 týdne ode dne jejího vzniku, jinak právo požadovat slevu zaniká. Společnost je povinna věrohodným způsobem doložit vznik rozhodné události.

9.7 V rozsahu oprávněně požadované slevy podle článku 9.5. vystaví Poskytovatel Společnosti dobropis. Pro vznik nároku na slevu z dobropisu je Společnost povinna jej výslovně písemně akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vrátit Společnosti zaplacený poplatek ve výši akceptovaného dobropisu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho akceptace.

Článek 10 Obecné platební podmínky

10.1 Poplatky jsou účtovány v českých korunách (Kč), pokud jde o společnosti se sídlem v České republice. Ostatním společnostem jsou poplatky účtovány v eurech (EUR). Pokud jsou poplatky uvedeny pouze v EUR, přepočítávají se pro účely fakturace (plateb) na Kč dle kurzu uvedeného v Ceníku.

10.2 Každá platba provedená ve prospěch Poskytovatele se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Poskytovatele.

10.3 Pokud není způsob úhrady poplatku výslovně definován v těchto Podmínkách nebo ve zvláštních podmínkách, Společnost využívá takové způsoby úhrady, které jsou aktuálně umožněny platformou Techloop. Společnost je o nich informována na webových stránkách.

10.4 Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je každý poplatek splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury.

10.5 Poplatky jsou uváděny bez DPH, jiných daní a poplatků, pokud není výslovně stanoveno jinak. Společnost bere na vědomí, že pokud by příslušná finanční operace podléhala zdanění nebo povinným poplatkům, bude účtovaný poplatek navýšen o takovou daň nebo poplatek.

10.6 V případě prodlení Společnosti s úhradou jakékoli platby Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn, nikoli však povinen, požadovat úhradu úroku z prodlení z dlužné částky ve výši 0,03 % denně.

10.7 V případě Společnosti se sídlem mimo EU se DPH účtuje v režimu přenesení daňové povinnosti, tj. všechny poplatky se účtují bez DPH, přičemž Společnost je povinna vypočítat, přiznat a zaplatit DPH ve státě svého sídla. Informace o uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti budou uvedeny v příslušném výpisu (daňovém dokladu).   

10.8 Poskytovatel je oprávněn kdykoli započíst jakékoli pohledávky vůči Společnosti bez ohledu na jejich měnu a právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Společnosti vůči Poskytovateli.

Článek 11 Zakázaný obsah a ochranná opatření

11.1 Společnost nese odpovědnost za veškerý obsah nahraný a zveřejněný Společností na platformě Techloop. Za zveřejnění se považuje taktéž sdílení obsahu (včetně konkrétních slovních sdělení) formou komunikace s uchazeči. 

11.2 Veškerý obsah zveřejněný Společností musí být pravdivý a aktuální, nesmí být v rozporu s obchodními zvyklosti nebo právními předpisy a těmito Podmínkami. Porušení této povinnosti může vést k odpovědnosti Společnosti za škodu nebo za újmu dle příslušných právních přepisů nebo těchto Podmínek.

11.3 Společnost nesmí prostřednictvím platformy Techloop zveřejňovat zejména následující obsah:

11.3.1 nenávistná, násilná, vulgární nebo diskriminační sdělení a podmínky v nabídkách týkající se rasy, etnického původu, národnosti nebo státní příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry nebo těhotenství, mateřství nebo otcovství a sexuální identifikace;

11.3.2 obscénní nebo sexuálně explicitní povahy a nabídky sexuálních služeb;

Společnost vezme v úvahu, že uchazeč nemusí být plnoletý podle zákonů své domovské země;    

11.3.3 zobrazující násilí, politicky orientovaný obsah, nepravdivý obsah a/nebo obsah podvodného charakteru;  

11.3.4  nabízející práci nebo činnosti zakázané zákonem a/nebo nabídky takové práce nebo činnosti, jejíž výkon by mohl vést ke spáchání trestného činu;  

11.3.5  reklamu nebo jakoukoli jinou formu propagace služeb nebo produktů třetích stran nebo Společnosti nebo činností, které nesouvisejí s nabídkou práce a/nebo jakoukoli jinou zakázanou reklamu (včetně propagace alkoholických a tabákových výrobků, přípravků a léků na předpis, finančních produktů a poradenství nebo hazardních her);

11.3.6  zahrnující jakoukoli formu korupčního jednání nebo jiného nekalosoutěžního jednání;

11.3.7 porušující práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví;

11.3.8 obsah, který by mohl způsobit poškození nebo nefunkčnost platformy Techloop nebo hardwaru Poskytovatele nebo jiných uživatelů;

(„zakázaný obsah“). V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že obsah je zakázaným obsahem.

11.4 Společnost je povinna informovat Poskytovatele o zakázaném obsahu zveřejněném jiným uživatelem, jakmile se o takovém zakázaném obsahu dozví a zakázaný obsah znepřístupnit či odstranit.

Článek 12 Změny, aktualizace a dostupnost platformy Techloop

12.1 Společnost bere na vědomí, že Poskytovatel může platformu Techloop měnit, vylepšovat a dále rozvíjet. Poskytovatel vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby nedošlo k výraznému zhoršení postavení Společnosti, se kterou má uzavřenou Smlouvu.

12.2 Poskytovatel může z provozních nebo jiných důvodů změnit technické řešení platformy Techloop.

12.3 Pro účely úprav a dalšího rozvoje platformy Techloop je Poskytovatel oprávněn použít jakoukoli zpětnou vazbu od kterékoli Společnosti, aniž by Společnost měla nárok na finanční vyrovnání.

12.4 Poskytovatel může kdykoli změnit webovou internetovou adresu platformy Techloop. Pokud je to možné, Společnost musí být o takové změně informována v dostatečném předstihu. Změna webové internetové adresy se současným přesměrováním na novou adresu může být provedena kdykoli bez předchozího oznámení.

12.5 Poskytovatel garantuje dostupnost platformy Techloop alespoň 95 % v kalendářním roce. Poskytovatel neodpovídá za škody, které by mohly být způsobeny nefunkčností nebo nedostupností platformy Techloop. Funkčnost platformy Techloop se může na různých zařízeních lišit.

12.6 Nedostupností se rozumí doba nefunkčnosti platformy Techloop způsobená Poskytovatelem, s výjimkou případů uvedených v článcích 12.7 a 19.5 těchto Podmínek.

12.7 Poskytovatel může provést odstávku platformy Techloop v nezbytném rozsahu po předchozím oznámení, zejména z důvodu údržby, aktualizace nebo upgradu platformy Techloop nebo v případě narušení ze strany neoprávněné osoby, zejména v případě napadení platformy Techloop nebo integrity Poskytovatele. Pokud je to možné, Poskytovatel vhodným způsobem informuje Společnost o datech a časech plánované odstávky předem, zpravidla alespoň 24 hodin před plánovaným zahájením údržby.

12.8 Poskytovatel se zavazuje, že v průběhu provozu platformy Techloop bude řešit případné technické problémy, závady, poruchy, nedostupnost a/nebo nefunkčnost platformy Techloop. Poskytovatel má zřízenou technickou podporu – kontaktní osoby budou uvedeny na webu. 

Článek 13  Duševní vlastnictví a jeho ochrana

13.1 Poskytovatel je výhradním provozovatelem platformy Techloop a vlastníkem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s platformou Techloop. Veškerý obsah platformy Techloop včetně informací, grafiky, fotografií, obrázků, textů, tlačítek, obchodních názvů, ochranných známek, log a dalších prvků na webu je chráněn autorským právem a dalšími právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví. 

13.2 V důsledku registrace vzniká Společnosti bezplatné nevýhradní právo používat platformu Techloop (tj. její aktuální verzi) a chráněný obsah, jak je popsáno v ustanoveních článku 13.1 těchto Podmínek. Toto právo užívání bylo uděleno bez jakéhokoli územního omezení pro vzdálený přístup k platformě Techloop prostřednictvím internetu pro účely, pro které je platforma Techloop používána, což je dáno zejména jejími funkcemi. Právo na používání podle těchto ustanovení zaniká zrušením registrace nebo příslušné Smlouvy (pokud jde o funkce, které jsou Společnosti přístupné pouze na základě takové Smlouvy).     

13.3 Společnost není oprávněna platformu Techloop jakkoli kopírovat nebo upravovat, s výjimkou parametrů, které lze nastavit v uživatelském účtu, ani propojovat Techloop s jakýmkoli jiným dílem, zejména s jiným softwarem. Při používání platformy Techloop nebo při přijímání jakékoliv Služby nesmí Společnost jakýmkoliv způsobem zasahovat do platformy Techloop a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémové příkazy, které by mohly změnit funkci nebo nastavení platformy Techloop nebo které by systematicky a opakovaně jakýmkoliv způsobem využívaly platformu Techloop nebo které by mohly kohokoliv poškodit; Společnost zejména nesmí používat softwarová řešení ovlivňující funkčnost nebo bezpečnost platformy Techloop. 

13.4 V důsledku registrace vzniká Společnosti bezplatné nevýhradní právo na používání databází obsažených v platformě Techloop. Toto právo se uděluje bez územního omezení pro vzdálený přístup k platformě Techloop prostřednictvím internetu pro účely, pro které je platforma Techloop využívána, což je dáno zejména jejími funkcemi, a zaniká zrušením registrace nebo s ukončením příslušné Smlouvy. Uvedené právo nezahrnuje právo využívat celý obsah databází obsažených v platformě Techloop nebo jakékoli kvalitativně či kvantitativně významné části těchto databází, ani právo opakovaně a systematicky vytěžovat jakékoli nevýznamné části obsahu databází obsažených v platformě Techloop nad míru nezbytnou pro řádné používání platformy Techloop neautomatizovaným způsobem prostřednictvím uživatelského účtu v platformě Techloop. Společnost není oprávněna propojovat databáze nebo jejich obsah s jinými databázemi, zpřístupňovat je třetím osobám nebo je používat jiným než obvyklým způsobem. Společnost není oprávněna používat při používání platformy Techloop žádné softwarové nástroje (roboty). 

13.5 Právo používat platformu Techloop nebo databáze v ní obsažené, jak je uvedeno v článku 13 těchto Podmínek, Společnosti nenáleží od okamžiku, kdy se stane vyloučeným uživatelem. V případě, že Společnost byla vyloučeným uživatelem již v okamžiku registrace, výše uvedené právo vůbec nezískala. Jakékoli použití platformy Techloop Společností bez platného nároku na její používání je v rozporu s právními předpisy. V takovém případě je Společnost povinna vedle dalších nároků vyplývajících pro Poskytovatele z právních předpisů nebo z těchto Podmínek zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši poplatku za předplatné za období 12 kalendářních měsíců a je povinna vydat dvojnásobek bezdůvodného obohacení, které užíváním platformy Techloop získala. Smluvní pokuta a bezdůvodné obohacení jsou splatné na základě výzvy Poskytovatele ve lhůtě uvedené v této výzvě; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

13.6 Společnost je povinna při používání platformy Techloop dodržovat rozsah užívacího práva a jeho účel, v souladu s tímto článkem 13, platnými a účinnými právními předpisy, zejména těmi, upravujícími práva duševního vlastnictví a práva autorská.

13.7 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, není Společnost oprávněna umožnit třetím osobám používat platformu Techloop. Pokud je Společnost oprávněna umožnit třetím osobám užívání platformy Techloop, nesmí těmto třetím osobám za žádných okolností poskytnout právo užívat (a to ani částečně) platformu Techloop. 

13.8 Společnosti nebude postoupeno, poskytnuto ani jinak uděleno žádné právo k výkonu majetkových a/nebo osobnostních práv autora k platformě Techloop.

13.9  Společnost dává neodvolatelný souhlas se zveřejněním otevřených nabídek práce uchazečů u externích partnerů, jako jsou například burzy práce, agregátory pracovních nabídek. Poskytovatel zveřejňuje otevřené nabídky práce mimo platformu na vlastní nástěnce s nabídkami práce na svých webových stránkách.

Článek 14 Zpracování osobních údajů

14.1  Správcem osobních údajů je společnost LMC s.r.o. jakožto Poskytovatel, ledaže je dále stanoveno jinak.

14.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu se všemi platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

14.3 Poskytovatel prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření pro zpracování osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům nebo k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, úniku, jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje uchovávat veškerá data a nosiče obsahující data na chráněných místech a zabezpečit je tak, aby byla minimalizována možnost přístupu neoprávněné osoby nebo jiného neoprávněného zásahu.

14.4 Další informace, tj. zejména

14.4.1  jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává;

14.4.2 jak Poskytovatel nakládá s osobními údaji;

14.4.3  kdo je správcem a kdo zpracovatelem osobních údajů; a

14.4.4  jaká jsou práva subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými Poskytovatelem jsou k dispozici v samostatném dokumentu – Zásady ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o.

14.5 V případě Služeb spočívajících ve zveřejňování inzerátů na pracovní pozice a umožnění reakce na ně ze strany Uchazečů může být Poskytovatel v postavení zpracovatele osobních údajů. Pro tyto účely se uplatní Podmínky zpracování osobních údajů dostupné na webové stránce https://www.lmc.eu/cs/obchodni-podminky/vseobecne-obchodni-podminky/podminky-zpracovani-osobnich-udaju tvořící smlouvu o zpracování osobních údajů.

Článek 15 Odpovědnost za škodu

15.1  Poskytovatel neodpovídá za škody

15.1.1 vzniklé v důsledku vyšší mocí či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele;

15.1.2 způsobené výpadkem platformy Techloop nebo škody jimi způsobené. Povinnost nahradit újmu způsobenou na přirozených právech anebo způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti není tímto článkem dotčena.

15.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za žádný obsah nahraný prostřednictvím uživatelského účtu.

15.3 Poskytovatel neodpovídá za externí služby, za kvalitu, množství nebo jakékoli důsledky těchto služeb nebo za jakákoli práva a povinnosti spojené s těmito službami, za akcesorická práva nebo povinnosti atd.  

15.4 Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých ostatních uživatelů nebo za jejich způsob užívání platformy Techloop, zejména za takové způsoby, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami, ani za jakoukoli škodu a újmu, která tím vznikne.

15.5  Společnost je povinna nahradit Poskytovateli, jeho přidruženým osobám, členům statutárních orgánů, zaměstnancům, společníkům a zástupcům veškeré škody, povinnosti k náhradě škod, sankce, náklady a výdaje, včetně účelně vynaložených nákladů na právní ochranu, veškeré částky dohodnuté v rámci narovnání nebo povinnosti uznané soudem či jiným orgánem veřejné moci k náhradě škody v důsledku nároku třetí osoby v souvislosti s porušením povinností Společnosti týkajících se obsahu nebo jiných povinností Společnosti.

Článek 16 Změna Podmínek

16.1 Tyto Podmínky upravují právní vztahy uzavírané v rámci běžné obchodní činnosti a týkající se velkého počtu osob. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit tyto Podmínky, zejména v reakci na vývoj příslušného trhu, změny nebo výklad právních předpisů, změny judikatury nebo v případě změn v podnikatelské činnosti Poskytovatele.   

16.2 Uživatelé budou informováni o všech změnách Podmínek formou zprávy v uživatelském účtu a/nebo e-mailem nebo jinou vhodnou formou nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti těchto změn; změněná verze Podmínek bude k dispozici na webu před nabytím účinnosti těchto změn.   

16.3 Společnost je oprávněna odmítnout změnu Podmínek oznámením, které doručí Poskytovateli nejpozději sedm (7) dní přede dnem účinnosti změněných Podmínek. V takovém případě může být registrace Společnosti zrušena ke dni účinnosti nových Podmínek. Pokud nedojde ke zrušení registrace a Poskytovatel umožní, aby Společnost pokračovala v používání platformy Techloop, řídí se vztah mezi smluvními stranami stávajícími Podmínkami, avšak pouze ve vztahu k již uzavřeným Smlouvám. Veškeré Smlouvy, které budou uzavřeny po datu účinnosti změněných Podmínek, se budou řídit změněnými Podmínkami, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 17  Rozhodné právo a řešení sporů

17.1  Právní vztahy založené registrací a jakoukoli Smlouvou a vztahy s nimi související, včetně odpovědnosti za případnou škodu, se řídí českým právem a příslušnými právními předpisy Evropské unie, s výjimkou kolizních ustanovení. Smluvním jazykem je čeština nebo angličtina v závislosti na jazykové verzi, ve které jsou právní vztahy založeny.

17.2 Případné spory budou řešit místně příslušné soudy České republiky s příslušností podle místa sídla Poskytovatele

Článek 18 Doba platnosti a ukončení Smlouvy

18.1 Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci a/nebo odstoupit od jakékoli Smlouvy v případě závažného nebo opakovaného porušení povinností společnosti vyplývajících z právních předpisů, těchto Podmínek nebo jiných ujednání mezi smluvními stranami. Za závažné porušení se považují následující situace:

18.1.1 prodlení s platbou delší než 15 kalendářních dnů;

18.1.2 zveřejnění zakázaného obsahu; nebo

18.1.3 pokud Společnost vstoupila do likvidace, pokud bylo vůči Společnosti zahájeno insolvenční řízení nebo pokud je na její majetek vedena exekuce.

18.2  Kterákoli ze smluvních stran může vypovědět jakoukoli Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

18.3 Ukončením jakékoli Smlouvy není dotčeno trvání registrace.

18.4 Ukončením jakékoli Smlouvy není dotčena povinnost Společnosti uhradit odměnu za Služby vyplývající z takové Smlouvy, pokud byly poskytované za účinnosti takové Smlouvy.

18.5  Výpovědí nejsou dotčeny žádná ujednání, která by vzhledem ke své povaze měla zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy nebo zrušení registrace (např. ujednání týkající se mlčenlivosti nebo ujednání týkající se nároků vyplývajících z porušených povinností, pokud k jejich porušení došlo před ukončením Smlouvy).

Článek 19   Další ujednání

19.1  Poskytovatel nebude prostřednictvím platformy Techloop poskytovat služby zprostředkování zaměstnání (zprostředkovatelskou činnost). Poskytovatel nebude pro Společnost vyhledávat uchazeče o volná pracovní místa a nebude poskytovat žádnou poradenskou ani informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Veškeré činnosti směřující k obsazení volného pracovního místa provádí Společnost sama na vlastní odpovědnost v součinnosti s uchazečem/uchazeči.

19.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které nejsou veřejně dostupné v souvislosti s poskytovanými Službami.

19.3 Společnost je povinna udržovat aktuální údaje uvedené v uživatelském účtu a v profilu Společnosti, včetně fakturačních údajů.

19.4  Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů provést jakékoli změny, úpravy nebo opravy údajů uvedených v uživatelském účtu nebo profilu Společnosti, včetně obsahu v nich obsaženého, omezit přístup k těmto údajům nebo je zcela odstranit. Závažným důvodem je zejména porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Společnosti (zejména zveřejnění zakázaného obsahu), oprava zjevných nepřesností nebo písemných chyb, aktualizace informací, zajištění bezpečnosti nebo ochrana práv a oprávněných zájmů Poskytovatele nebo jiných uživatelů. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, může Poskytovatel nejprve vyzvat Společnost, aby v přiměřené lhůtě sama zjednala nápravu, a poté dané kroky provést po uplynutí této lhůty sám, nebo je-li zřejmé, že Společnost nápravu sama nezjedná (například pokud Společnost výslovně odmítne takovou nápravu). 

19.5 Poskytovatel je rovněž oprávněn ze závažných důvodů dočasně omezit přístup Společnosti k některým funkcím platformy Techloop nebo k celé platformě Techloop v jiných než výše uvedených případech. V případě opakovaného nebo závažného porušení těchto Podmínek, zejména v případě zveřejnění zakázaného obsahu nebo v případě prodlení s úhradou poplatku nebo jeho části nebo porušení právních předpisů, může Poskytovatel omezit poskytované Služby za úplatu nebo dokonce zrušit profil Společnosti, aniž by tím byla dotčena povinnost Společnosti uhradit sjednaný poplatek.

19.6     Veškeré úkony provedené v platformě Techloop po zadání přihlašovacích údajů Společnosti jsou přičitatelné Společnosti a zavazují ji (tím není dotčeno ustanovení článku 4.5 těchto Podmínek). Společnost prohlašuje, že veškeré úkony v platformě Techloop budou činěny pouze osobami, které jsou oprávněny v příslušném rozsahu zavazovat Společnost svými úkony.   

Článek 20 Závěrečná ustanovení

20.1 Jednotlivé služby mohou být upraveny samostatnými zvláštními podmínkami nebo doplňkovými podmínkami, které mají vždy přednost před těmito Podmínkami. Aktuální znění všech podmínek je k dispozici na webových stránkách.

20.2 Každá Smlouva (včetně přijetí těchto Podmínek jako rámcové smlouvy) může být uzavřena také v písemné podobě. Není-li dohodnuto jinak, použijí se ustanovení o změně Podmínek obsažené v článku 16 těchto Podmínek i ve vztahu k takto uzavřeným smlouvám (tj. takto provedené změny se uplatní i ve vztahu ke smlouvám uzavřeným v písemné podobě). Smluvní strany se mohou kdykoli dohodnout na jakýchkoli individuálních podmínkách, které by zcela nebo zčásti nahradily tyto Podmínky nebo jakékoli jiné podmínky týkající se Služeb.

20.3 Společnost není oprávněna převést jakákoli svá práva nebo závazky týkající se služeb na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn postoupit jakoukoli smlouvu o poskytování jakýchkoli Služeb (včetně celé registrace) nebo i jen některá práva a povinnosti vyplývající z takové Smlouvy na třetí osoby, a to i bez souhlasu Společnosti. V případě převodu práv k platformě Techloop na třetí osobu budou všechny smlouvy o poskytování služeb rovněž převedeny z Poskytovatele na tuto třetí osobu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

20. 4 Jakékoli použití platformy Techloop Společností bez platného nároku na její používání je v rozporu s právními předpisy a Společnost je v souladu s článkem 13.5 těchto Podmínek povinna zaplatit smluvní pokutu.

20.5  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2022.

LMC

-