Verze platná od 31.12.2022:

(text Zásad, platný do 31.12.2022, následuje níže)

Zásady ochrany soukromí společnosti LMC

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Když používáte služby LMC, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Všechny služby LMC se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje:

 (a) v České republice aktuálně poskytujeme tyto služby: Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, Atmoskop.cz, Jobote, Seduo.cz, Teamio, Techloop a Robot Arnold. 

(b) v Polské republice aktuálně poskytujeme pouze službu Praca za rogiem, která je polskou verzi služby Práce za rohem, Teamio a Seduo.pl.

 (c) ve Slovenské republice poskytujeme pouze službu Seduo.sk, která je slovenskou verzí služby Seduo.cz, Teamio a Robot Arnold.

Poskytovatelem těchto služeb jsou následující společnosti z obchodní skupiny LMC působící v níže uvedených zemích:

(a) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484

(b) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII obchodní oddělení Národního rejstříkového soudu, pod číslem zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, se základním kapitálem ve výši 300.000 PLN (Upozorňujeme, že na tuto společnost přechází veškerá práva a povinnosti k 1. 1. 2023) převedením obchodního závodu z organizační složky LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE), adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811.

(c) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

Profesia spol. s r.o., se sídlem Bratislava - Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, vložka 22949/B (Upozorňujeme, že v důsledku fúze k 1. 1. 2023 na společnost Profesia spol. s r.o. jakožto nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zanikající společnosti LMC s.r.o., IČO 53 302 257)

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na:

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

POSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ LMC

Všechny výše uvedené společnosti LMC jsou tzv. společnými správci osobních údajů dle článku 26 GDPR. Pokud v tomto dokumentu píšeme „my“, nebo hovoříme o „LMC“, „společnosti LMC“ apod., myslíme tím současně všechny tyto společnosti najednou, není-li výslovně uvedeno jinak.

Nicméně platí, že uživatel služeb je vždy primárně ve vztahu s tou společností, jejíž službu využívá, např. pro www.jobs.cz to je společnost LMC se sídlem v České republice, pro aplikaci Praca za Rogiem nebo Seduo.pl společnost LMC se sídlem v Polské republice, pro Seduo.sk společnost LMC (resp. Profesia spol. s r.o.) se sídlem ve Slovenské republice. Technologicky a personálně však nelze tyto tři společnosti oddělit.

Služby LMC jsou primárně vyvíjeny a provozovány v České republice a společnost LMC se sídlem v České republice je vlastníkem těchto služeb.

Uživatelé využívající služeb společnosti LMC se sídlem v České republice nejsou kromě zpracování osobních údajů v žádném právním či faktickém vztahu se společností LMC se sídlem v Slovenské republice nebo společností LMC se sídlem v Polské republice, pokud nebudou využívat některou ze služeb LMC poskytovanou těmito subjekty. Jinými slovy, zpracování, zejména uchování osobních údajů, probíhá v největší míře v České republice a zčásti na Slovensku – samozřejmě s určitými výjimkami pro některý druh zpracování, jak je zřejmé ze seznamu zpracovatelů. V případě polských a slovenských uživatelů však platí, že při využívání služeb LMC bude zpracování osobních údajů probíhat v největší míře v České republice prostřednictvím společnosti LMC se sídlem v České republice, a to s obdobnými výjimkami, jak zmiňujeme v těchto Zásadách. Právě z důvodu společného správcovství společnosti LMC uzavřely smlouvu, která vymezuje podíly odpovědnosti jednotlivých společností LMC za plnění povinností tak, jak stanovuje čl. 26 odst. 1 GDPR.

Společnost LMC se sídlem v České republice je držitelem platného povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR pod č.j. UPCR-2022/15058/13 podle § 60 odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a v tomto ohledu v rámci platformy Techloop (služba Techloop Sourcer) společnostem pomáháme vyhledávat a zprostředkovávat uchazeče na volná pracovní místa a uchazečům pomáháme vyhledávat a zprostředkovávat pracovní příležitosti, včetně související poradenské a informační činnosti.“

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tedy když využíváte naše služby jako jsou například Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem a její polská verze Praca za rogiem, Teamio nebo Jobote. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může dobrovolně uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.).

Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, zejména Seduo.cz, Seduo.sk nebo Seduo.pl, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou. Konkrétní rozsah osobních údajů je zřejmý z příslušného formuláře či registrace.

Osobní údaje uchazečů poskytnuté za účelem zprostředkování zaměstnání v rámci platformy Techloop (služba Techloop Sourer) jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na základě souhlasu uchazeče. Uchazeč vyjadřuje souhlas zatrhnutím příslušného pole při registraci nebo při vyplňování odpovědi na konkrétní pracovní nabídku.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Zde je třeba zdůraznit, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud například uživatel služeb LMC reaguje na volnou pracovní pozici na portálech Jobs.cz, Prace.cz, nebo Práce za rohem, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, který pozici inzeruje. LMC je v pozici zpracovatele osobních údajů.

Pokud uživatel služeb LMC neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo maximálně po šesti měsících, data uživatele služeb LMC smazána.

Pokud uživatel služeb LMC poskytne LMC souhlas se zpracováním osobních údajů, je LMC současně v pozici správce těchto údajů, resp. jsou společnosti LMC v postavení společných správců, jak uvádíme výše, ale příslušná společnost LMC je i v pozici zpracovatele či dalšího zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Uživatelé služeb LMC i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uživatelů služeb LMC jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uživatelé služeb LMC nejsou transparentně informováni. Je-li klientem personální agentura, která předává osobní údaje uživatelů služeb LMC svým klientům – zaměstnavatelům, jsou o tom uchazeči informováni v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. Pokud je klientem skupina firem, sdílející nábor zaměstnanců (takováto situace je u holdingů a skupin firem běžná), jsou uživatelé služeb LMC opět informováni v poučení.

Pokud si uživatel služeb LMC vytvoří profil ve službě Jobs.cz nebo Techloop a zveřejní jej, může být jeho životopis předán některým zaměstnavatelům – klientům LMC. Nikdy to však neděláme bez návaznosti na vlastní aktivitu uživatele, který si přeje, aby jeho profil byl zveřejněn a zaměstnavatelé jej tak mohli oslovit s nabídkou zaměstnání. Pojmem „zveřejnit“ zde nemyslíme, že by byl profil veřejně dostupný komukoli, vždy půjde pouze o zaměstnavatele, kteří si zakoupili příslušnou službu LMC, spočívající v přístupu k takto zveřejněným životopisům. Nelze proto předem říci, kteří zaměstnavatelé budou mít ke zveřejněnému životopisu přístup, neboť seznam zaměstnavatelů s přístupem ke zveřejněným životopisům se v čase mění.

Kromě náborových služeb provozujeme i další služby, které s náborem přímo nesouvisí. Jde o službu Atmoskop, vzdělávací portál Seduo a komunikačního robota Arnolda. Ve všech těchto službách ctíme obecné zásady, popsané v tomto dokumentu. Osobní údaje chráníme, zpracováváme je výhradně za účelem poskytování našich služeb a sdílíme je výhradně s dalšími zpracovateli z níže uvedeného seznamu, kteří se nějakým způsobem na poskytování našich služeb podílí (a nepoužívají osobní údaje našich uživatelů k vlastním účelům).

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost LMC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti LMC či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uživatelů služeb LMC pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Naše služby se neustále vyvíjí, proto vždy udržujeme aktuální seznam dalších zpracovatelů, který je dostupný na

 (a) https://www.lmc.eu/seznam-zpracovatelu, dochází-li ke zpracování osobních údajů souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-podprocesorow, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-spracovatelov, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

 (d) https://www.lmc.eu/en/processors-list představující informativní znění seznamu dalších zpracovatelů v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost).

Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené odpovídající smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. Při předání dat zpracovateli plně respektujeme principy zpracování osobních údajů dle GDPR, především zásadu minimalizace osobních údajů. K žádnému jinému předávání osobních údajů od LMC do zemí mimo EU než uvedenému v seznamu dalších zpracovatelů nedochází. V tomto seznamu naleznete také informace ohledně záruk ochrany osobních údajů, a to u zpracovatelů, jenž zpracovávají údaje mimo EU/EHP. Další podrobnosti o zpracovatelích podle článků 46 nebo 49 GDPR si uživatelé služeb LMC mohou vyžádat e-mailem na dpo@lmc.eu.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů služeb LMC využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uživateli služeb LMC/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl, ledaže právní předpisy ve Vaší zemi stanoví jinak.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravují příslušné právní předpisy zemí uvedených výše, nikoli GDPR.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli služeb LMC i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Na základě předchozí návštěvy našich služeb se vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve vašem prohlížeči.

Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si vaši e mailovou adresu.

V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše přiložené životopisy, nebo z nich vyjmuté údaje.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám LMC.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů služeb LMC na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele služeb LMC není známa (za předpokladu, že uživatel služeb LMC není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

Používání Cookies lze upravit, tj. zakázat, vymazat apod. v nastavení prohlížeči anebo prostřednictvím cookie lišty.

Podrobnější informace, jak používáme Cookies najdete na adrese:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb, především co nejlepší doporučování inzerovaných pozic uchazečům využívajícím naše pracovní portály a dále co nejlepší doporučování vhodných kurzů ke studiu uživatelům platformy Seduo. Údaje získané pro tyto účely v LMC ukládáme tak, aby naši zaměstnanci nerozpoznali skutečné osobní údaje uživatelů služeb LMC.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

LMC přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a příslušných právních předpisech nebo v jiných závazných právních předpisech výše uvedených zemí a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů nebo uživatelů služeb LMC přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost LMC povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. policii nebo státním úřadům zemí uvedených výše v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v LMC plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb LMC uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. Tento dokument je součástí každého takového poučení, které na něj odkazuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na dpo@lmc.eu). Pokud by chtěl uživatel našich služeb získat informace ohledně osobních údajů, které zaslal klientům, měl by se obrátit na klienta, který je v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud uživatel služeb LMC zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny (žádost je možné zaslat e-mailem na dpo@lmc.eu).

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce, a to i u všech společných správců. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádosti o výmaz je možné zasílat e-mailem na dpo@lmc.eu. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na dpo@lmc.eu), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost

V případě, že chcete, aby společnost LMC předala vaše osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, třetí osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, LMC nebude moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel služeb LMC zjistí nebo se domnívá, že LMC provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele služeb LMC nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy výše uvedených zemí, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LMC o vysvětlení nebo požadovat, aby LMC odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na dpo@lmc.eu).

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je LMC oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás předem informovali.

Společnost LMC si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 GDPR ověřit identitu/totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

Nevyhoví-li LMC žádosti uživatele služby LMC podle předchozí věty, má uživatel služby LMC právo obrátit se na

 (a) Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) Urząd Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/pl, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) Úrad na ochranu osobných údajov – https://dataprotection.gov.sk/uoou, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

KONTAKTY

Pověřencem pro ochranu osobních údajů všech společností LMC je:

Ján Jaroš

e-mail: dpo@lmc.eu,

adresa pro doručování je adresou sídla příslušné společnosti LMC, jak jsou vymezeny v úvodu těchto Zásad. Upozorňujeme, to se netýká služeb poskytovaných pod obchodní značkou Profesia, na které se tyto Zásady nevztahují.

Je-li správcem osobních údajů klient, jsou kontaktní údaje klienta uvedeny buď v poučení, které je součástí inzerátu, nebo na webových stránkách klienta. Nezná-li uživatel služby LMC kontakt klienta, jehož prostřednictvím může uplatnit svá práva, sdělí mu tento kontakt LMC.

ZÁVĚR

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 6 . 4. 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách LMC. Společnost LMC je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb LMC.

Aktualizace Zásad provedena dne 15. 12. 2022.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Verze platná do 31.12.2022:

Zásady ochrany soukromí společnosti LMC s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

Když používáte služby LMC, svěřujete nám různé informace, včetně svých osobních údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Všechny služby LMC se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu a osobního rozvoje:

 (a) v České republice aktuálně poskytujeme tyto služby: Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, Atmoskop.cz, Jobote, Seduo.cz, Teamio, Techloop a Robot Arnold.

 (b) v Polské republice aktuálně poskytujeme pouze službu Praca za rogiem, která je polskou verzi služby Práce za rohem, Atmoskop.pl, Teamio a Seduo.pl.

 (c) ve Slovenské republice poskytujeme pouze službu Seduo.sk, která je slovenskou verzí služby Seduo.cz.

Poskytovatelem těchto služeb jsou následující společnosti z obchodní skupiny LMC působící v níže uvedených zemích:

 (a) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Českou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484

 (b) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Polskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811

 (c) v případě poskytování služeb LMC v podobě určené ze strany LMC pro Slovenskou republiku, jakož i v případě, je-li jako poskytovatel označena ve smlouvě:

LMC s.r.o., se sídlem Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 302 257, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, vložka 147535/B

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na:

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společností LMC se sídlem v Polské republice.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

POSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ LMC

Všechny výše uvedené společnosti LMC jsou tzv. společnými správci osobních údajů dle článku 26 GDPR. Pokud v tomto dokumentu píšeme „my“, nebo hovoříme o „LMC“, „společnosti LMC“ apod., myslíme tím současně všechny tyto společnosti najednou, není-li výslovně uvedeno jinak.

Nicméně platí, že uživatel služeb je vždy primárně ve vztahu s tou společností, jejíž službu využívá, např. pro www.jobs.cz to je společnost LMC se sídlem v České republice, pro aplikaci Praca za Rogiem organizační složka společnosti LMC se sídlem v Polské republice, pro Seduo.sk společnost LMC se sídlem ve Slovenské republice. Technologicky a personálně však nelze tyto tři společnosti LMC oddělit.

Služby LMC jsou primárně vyvíjeny a provozovány v České republice a společnost LMC se sídlem v České republice je vlastníkem těchto služeb. Mezi společnostmi LMC, jakožto společnými správci, byla uzavřena smlouva tak, jak stanovuje čl. 26 odst. 1 GDPR.

Uživatelé využívající služeb společnosti LMC se sídlem v České republice nejsou v podstatě v žádném právním či faktickém vztahu se společností LMC se sídlem v Slovenské republice nebo organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice, pokud nebudou využívat některou ze služeb LMC poskytovanou těmito subjekty. Jinými slovy, zpracování, zejména uchování osobních údajů, probíhá v největší míře v České republice – samozřejmě s určitými výjimkami pro některý druh zpracování, jak je zřejmé ze seznamu zpracovatelů. V případě polských a slovenských uživatelů však platí, že při využívání služeb LMC bude zpracování osobních údajů probíhat v největší míře v České republice prostřednictvím společnosti LMC se sídlem v České republice, a to s obdobnými výjimkami, jak zmiňujeme v těchto Zásadách. Právě z důvodu společného správcovství společnosti LMC uzavřely smlouvu, která vymezuje podíly odpovědnosti jednotlivých společností LMC za plnění povinností dle GDPR.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tzn. když využíváte naše služby jako jsou například Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem a její polská verze Praca za rogiem, Teamio nebo Jobote. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může dobrovolně uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.).

Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, zejména Seduo.cz nebo Seduo.sk, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou. Konkrétní rozsah osobních údajů je zřejmý z příslušného formuláře či registrace.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Zde je třeba zdůraznit, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud například uživatel služeb LMC reaguje na volnou pracovní pozici na portálech Jobs.cz, Prace.cz, nebo Práce za rohem, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, který pozici inzeruje. LMC je v pozici zpracovatele osobních údajů.

Pokud uživatel služeb LMC neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo maximálně po šesti měsících, data uživatele služeb LMC smazána.

Pokud uživatel služeb LMC poskytne LMC souhlas se zpracováním osobních údajů, je LMC současně v pozici správce těchto údajů, resp. v postavení společných správců, jak uvádíme výše, ale i v pozici zpracovatele či dalšího zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Uživatelé služeb LMC i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uživatelů služeb LMC jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uživatelé služeb LMC nejsou transparentně informováni. Je-li klientem personální agentura, která předává osobní údaje uživatelů služeb LMC svým klientům – zaměstnavatelům, jsou o tom uchazeči informováni v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. Pokud je klientem skupina firem, sdílející nábor zaměstnanců (takováto situace je u holdingů a skupin firem běžná), jsou uživatelé služeb LMC opět informováni v poučení.

Pokud si uživatel služeb LMC vytvoří profil ve službě Jobs.cz, nebo Techloop a zveřejní jej, může být jeho životopis předán některým zaměstnavatelům – klientům LMC. Nikdy to však neděláme bez návaznosti na vlastní aktivitu uživatele, který si přeje, aby jeho profil byl zveřejněn a zaměstnavatelé jej tak mohli oslovit s nabídkou zaměstnání. Pojmem „zveřejnit“ zde nemyslíme, že by byl profil veřejně dostupný komukoli, vždy půjde pouze o zaměstnavatele, kteří si zakoupili příslušnou službu LMC, spočívající v přístupu k takto zveřejněným životopisům. Nelze proto předem říci, kteří zaměstnavatelé budou mít ke zveřejněnému životopisu přístup, neboť seznam zaměstnavatelů s přístupem ke zveřejněným životopisům se v čase mění.

Kromě náborových služeb provozujeme i další služby, které s náborem přímo nesouvisí. Jde o službu Atmoskop, vzdělávací portál Seduo a komunikačního robota Arnolda. Ve všech těchto službách ctíme obecné zásady, popsané v tomto dokumentu. Osobní údaje chráníme, zpracováváme je výhradně za účelem poskytování našich služeb a sdílíme je výhradně s dalšími zpracovateli z níže uvedeného seznamu, kteří se nějakým způsobem na poskytování našich služeb podílí (a nepoužívají osobní údaje našich uživatelů k vlastním účelům).

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost LMC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti LMC či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uživatelů služeb LMC pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Naše služby se neustále vyvíjí, proto vždy udržujeme aktuální seznam dalších zpracovatelů, který je dostupný na

 (a) https://www.lmc.eu/seznam-zpracovatelu, dochází-li ke zpracování osobních údajů souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-podprocesorow, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-spracovatelov, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

 (d) https://www.lmc.eu/en/processors-list představující informativní znění seznamu dalších zpracovatelů v anglickém jazyce (v případě rozporů má příslušná jazyková verze dle písm. (a) až (c) výše přednost).

Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. Se všemi dodavateli máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. Při předání dat zpracovateli plně respektujeme zásady zpracování GDPR, především zásadu minimalizace zpracování osobních údajů. K žádnému jinému předávání osobních údajů od LMC do zemí mimo EU, než uvedenému v seznamu dalších zpracovatelů, nedochází. V tomto seznamu naleznete také informace ohledně záruk ochrany osobních údajů, a to u zpracovatelů, jenž zpracovávají údaje mimo EU/EHP. Další podrobnosti o zpracovatelích podle článků 46 nebo 49 GDPR si uživatelé služeb LMC mohou vyžádat e-mailem na na dpo@lmc.eu.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů služeb LMC využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uživateli služeb LMC/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravují příslušné právní předpisy zemí uvedených výše, nikoli GDPR.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli služeb LMC i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Na základě předchozí návštěvy našich služeb se vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz nebo AdForm, které ke zjištění provedené návštěvy využívají Cookies uložené ve vašem prohlížeči.

Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si vaši e mailovou adresu.

V žádném případě nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše přiložené životopisy, nebo z nich vyjmuté údaje.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám LMC.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů služeb LMC na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele služeb LMC není známa (za předpokladu, že uživatel služeb LMC není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

Používání Cookies lze upravit, tj. zakázat, vymazat apod. v nastavení prohlížeči anebo prostřednictvím cookie lišty.

Podrobnější informace, jak používáme Cookies najdete na adrese:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizační složkou společnosti LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/cookies, dochází-li ke zpracování osobních údajů (cookies) v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice,

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb, především co nejlepší doporučování inzerovaných pozic uchazečům využívajícím naše pracovní portály a dále co nejlepší doporučování vhodných kurzů ke studiu uživatelům Seduo.cz nebo Seduo.sk. Údaje získané pro tyto účely v LMC ukládáme tak, aby naši zaměstnanci nerozpoznali skutečné osobní údaje uživatelů služeb LMC.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

LMC přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a příslušných právních předpisech nebo v jiných závazných právních předpisech výše uvedených zemí a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů nebo uživatelů služeb LMC přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost LMC povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. policii nebo státním úřadům zemí uvedených výše v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v LMC plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb LMC uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. Tento dokument je součástí každého takového poučení, které na něj odkazuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na dpo@lmc.eu). Pokud by chtěl uživatel našich služeb získat informace ohledně osobních údajů, které zaslal klientům, měl by se obrátit na klienta, který je v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud uživatel služeb LMC zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny (žádost je možné zaslat e-mailem na dpo@lmc.eu).

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo odvolat souhlas

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádosti o výmaz je možné zasílat e-mailem na dpo@lmc.eu. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na dpo@lmc.eu), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost

V případě, že chcete, aby společnost LMC předala vaše osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, třetí osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, LMC nebude moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel služeb LMC zjistí nebo se domnívá, že LMC provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele služeb LMC nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy výše uvedených zemí, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LMC o vysvětlení nebo požadovat, aby LMC odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na dpo@lmc.eu).

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je LMC oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom vás předem informovali.

Společnost LMC si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 GDPR ověřit identitu/totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

Nevyhoví-li LMC žádosti uživatele služby LMC podle předchozí věty, má uživatel služby LMC právo obrátit se na

 (a) Úřad pro ochranu osobních údajůhttps://www.uoou.cz, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem v České republice,

 (b) Urząd Ochrony Danych Osobowychhttps://uodo.gov.pl/pl, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými organizačnou složkou společností LMC se sídlem v Polské republice,

 (c) Úrad na ochranu osobných údajovhttps://dataprotection.gov.sk/uoou, dochází-li ke zpracování osobních údajů v souvislosti se službami LMC poskytovanými společností LMC se sídlem ve Slovenské republice.

KONTAKTY

Pověřencem pro ochranu osobních údajů všech společností LMC je:

Ján Jaroš

e-mail: dpo@lmc.eu,

adresa pro doručování je adresou sídla příslušné společnosti z obchodní skupiny LMC, jak jsou vymezeny v úvodu těchto Zásad

Je-li správcem osobních údajů klient, jsou kontaktní údaje klienta uvedeny buď v poučení, které je součástí inzerátu, nebo na webových stránkách klienta. Nezná-li uživatel služby LMC kontakt klienta, jehož prostřednictvím může uplatnit svá práva, sdělí mu tento kontakt LMC.

ZÁVĚR

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 6 . 4. 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách LMC. Společnost LMC je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb LMC. Aktualizace Zásad provedena dne 1.8.2022.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

-