Ogólne warunki handlowe LMC

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC (zdefiniowana poniżej) ustala niniejsze Ogólne Warunki Handlowe LMC („Ogólne Warunki”), które znajdują zastosowanie do stosunków pomiędzy LMC a podmiotami gospodarczymi w trakcie korzystania z Elektronicznych Systemów LMC albo świadczenia zdefiniowanych poniżej Usług.

1.2 W krajach wskazanych poniżej Systemy Elektroniczne LMC oraz Usługi będą dostarczane przez jedną z następujących spółek z grupy LMC:

(a) w przypadku Umów zawartych na korzystanie z Systemów Elektronicznych LMC lub świadczenie Usług w formie określonej przez LMC dla Republiki Czeskiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez:

LMC s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą pod adresem ul. Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praga 8, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 26441381, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484.

(b) w przypadku Umów zawartych na korzystanie z Systemów Elektronicznych LMC lub świadczenie Usług w formie określonej przez LMC dla Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN.

(c) w przypadku Umów zawartych na korzystanie z Systemów Elektronicznych LMC lub świadczenie Usług w formie określonej przez LMC dla Republiki Słowackiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez

Profesia spol. s r.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie - Stare Mesto, pod adresem Pribinova 19, kod pocztowy 811 09, Republika Słowacka, nr rejestracji 35 800 861, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Dział Sro, nr akt 22949/B.

1.3 Stosunek łączący LMC z Klientem podlega:

(a) Niniejszym Ogólnym Warunkom dostępnym pod adresem:

1) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej,

2) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej,

(b) Warunkom Produktu, które zdefiniowano poniżej,

(c) Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, którą zdefiniowano poniżej,

(d) Postanowieniom dokumentów, do których niniejsze Ogólne Warunki lub odpowiednie Warunki Produktu zawierają odniesienie, oraz

(e) odpowiednim przepisom prawa.

1.4 Aktualne dane kontaktowe i rozliczeniowe LMC są dostępne pod adresem:

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, jeżeli umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

1.5 Jeżeli w trakcie świadczenia Usług dane są przetwarzane przez LMC jako podmiot przetwarzający dane osobowe, przetwarzanie to podlega Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile nie uzgodniono inaczej. LMC może wymagać zgód na przetwarzanie danych osobowych od użytkowników w celu przetwarzania danych osobowych użytkowników dla celów wskazanych w odpowiedniej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. LMC może wykonywać inne prawa i obowiązki wynikające z posiadania przez LMC statusu administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez LMC jako administratora tych danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności (https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci).

1.6 Służące celom informacyjnym tłumaczenie niniejszych Ogólnych Warunków na język angielski dostępne jest pod adresem https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielskojęzyczną oraz wersją językową właściwą zgodnie z artykułem 1.3(a) niniejszych Ogólnych Warunków, wiąże wersja językowa właściwa zgodnie z artykułem 1.3(a) niniejszych Ogólnych Warunków.

2. DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:

(a) Klient: Podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę z LMC w celu świadczenia mu Usług, w tym Pośrednik.

(b) LMC: właściwa spółka dostarczająca w danym kraju Systemy Elektroniczne LMC oraz Usługi jak wskazano powyżej.

(c) Ogłoszenie: przedstawienie oferty np. oferty pracy, zgodnie z żądaniem Klienta, które jest wyświetlane w Systemach Elektronicznych LMC zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

(d) Ogólne Warunki (https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe): niniejsze Ogólne Warunki Handlowe LMC.

(e) Pośrednik: Klient, który szuka kandydatów do pracy na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem Systemów Elektronicznych LMC, np. agencja zatrudnienia.

(f) Strony: strony Umowy, tj. LMC (jak zdefiniowano powyżej) i Klient .

(g)Systemy Elektroniczne LMC: Strony internetowe lub inne programy komputerowe (w tym aplikacje mobilne) oraz powiązane z nimi bazy danych dostarczane przez LMC.

(h) Systemy Odpowiedzi: elektroniczne systemy Klienta pozwalające użytkownikom odpowiadać na Ogłoszenia.

(i) Usługi: wszelkie usługi LMC oferowane i świadczone w ramach Systemów Elektronicznych LMC albo usługi świadczone bezpośrednio przez przedstawicieli LMC albo jego autoryzowanych pośredników, w szczególności usługi wymienione w Ogólnych Warunkach.

(j) Umowa: umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy LMC (jak zdefiniowano powyżej) a Klientem w dowolnej formie (w tym zamówień papierowych i elektronicznych).

(l) Warunki Produktu (https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe/warunki-produktu) warunki świadczenia poszczególnych Usług.

(m) Zagraniczne Portale Ogłoszeniowe: serwery zawierające oferty pracy spoza terytorium Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Słowackiej, które nie są obsługiwane przez LMC.

3. PRZEGLĄD USŁUG LMC

3.1 Ogłoszenia, Przetwarzanie Danych, Ocena Danych i inne Statystyki:

(a) Publikowanie Ogłoszeń oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych dotyczących zasobów ludzkich z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego LMC,

(b) Mechanizm automatycznego publikowania Ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeniowych,

(c) umożliwienie Klientowi dostępu do bazy danych zawierającej CV kandydatów do pracy w celu przedstawienia ofert pracy.

(d) Usługi Reklamowe w Internecie związane z rynkiem pracy (ogłoszenia dotyczące personelu, doradztwa dotyczącego personelu, rekrutacja pracowników) polegające na opracowaniu, technicznym wdrożeniu oraz prezentacji przestrzeni reklamowej w Systemach Elektronicznych LMC,

(e) Inne Usługi dotyczące rynku pracy, które mogą być oferowane przez LMC.

3.2 Usługi Edukacyjne:

(a) szkolenie edukacyjne on-line za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC,

(b) inne usługi edukacyjne w obszarze zasobów ludzkich oraz w innych obszarach, które mogą być oferowane przez LMC.

3,3 Usługi Doradcze: usługi doradcze dotyczące zasobów ludzkich oraz inne usługi dotyczące doradztwa w zakresie rynku pracy lub podobne Usługi, które mogą być oferowane przez LMC.

3.4 Usługi Pośrednictwa: Usługi pośrednictwa uzgodnione pomiędzy LMC i Klientem.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INFORMACJE PREZENTOWANE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LMC

4.1 Klienci są zobowiązani do prezentowania:

(a) informacji, które nie powodują szkody po stronie osób trzecich ani LMC oraz

(b) jasnych i wystarczająco szczegółowych informacji, które w szczególności nie doprowadzą do wytworzenia mylnego wyobrażenia dotyczącego charakteru oferowanych i pożądanych kandydatów lub zatrudnienia.

4.2 Klient, którego informacje ogłoszeniowe są przechowywane w Systemach Elektronicznych LMC ponosi odpowiedzialność za ich treść. LMC może zachować informacje dotyczące wprowadzenia danych do Systemów Elektronicznych LMC umożliwiające pewną identyfikację danego Klienta.

4.3 Informacje uzyskane zgodnie z Umową mogą zostać wykorzystane przez LMC do rozstrzygania wszelkich sporów z Klientem wynikających z przekazania fałszywych informacji albo w celu zapobieżenia korzystaniu z Systemów Elektronicznych LMC przez Klienta, który przekazał informacje z naruszeniem niniejszych Warunków.

4.4 Dane przekazywane LMC w związku z Umową mogą być publicznie dostępne, jeśli jest to niezbędne do świadczenia Usług lub jeśli taka publikacja jest częścią Usług; w tym zakresie Artykuł 9 nie znajduje zastosowania.

5. POSTĘPOWANIE Z DOSTARCZONYMI INFORMACJAMI

5.1 LMC nie jest zobowiązana do świadczenia Usług, jeżeli:

(a) Usługi lub Ogłoszenia zawierają informacje, które są sprzeczne z prawem, powszechnymi standardami etycznymi, porządkiem publicznym lub zasadami współżycia społecznego.

(b) Ogłoszenia zawierają informacje o charakterze seksualnym lub oferty pracy lub pracy dodatkowej związanej z usługami seksualnymi.

(c) Pośrednictwo pracy prowadzone przez Klienta podlega opłacie manipulacyjnej.

(d) Ogłoszenia zawierają oferty pracy związane z marketingiem wielopoziomowym (MLM).

(e) Ogłoszenia zawierają ogólne i handlowe informacje dotyczące produktów Klienta, które mogą być uznane za reklamę (np. „oferujemy usługi au-pair”, „pozwól, żeby Internet na Ciebie zarabiał”, albo „Zrobię to w zamian za wynagrodzenie” itp.).

(f) W jednym Ogłoszeniu przestawiono więcej niż jedną ofertę pracy lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, więcej niż jednego Klienta lub większą liczbę potencjalnych pracodawców; w przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, LMC przysługuje zapłata pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie z tytułu zamieszczenia dodatkowej oferty pracy (stanowiska), dodatkowego Klienta lub innych potencjalnych pracodawców w treści Ogłoszenia; jeżeli Ogłoszenie publikowane jest w ramach subskrypcji, LMC ma prawo do pobrania pełnej liczby kredytów za każdą dodatkową ofertę pracy (stanowisko), dodatkowego Klienta lub innych potencjalnych pracodawców, dla których w normalnym toku zostałoby opublikowane odrębne Ogłoszenie.

(g) Informacje przedstawiane są z naruszeniem powszechnych praktyk i zasad dotyczących wypełniania formularzy wejściowych (np. z wykorzystaniem gwiazdek, emotikonów, podkreśleń lub innych znaków szczególnych w nazwie stanowiska).

(h) Dane lub CV osób trzecich są prezentowane bez ich wiedzy.

(i) Informacje mogą naruszyć dobre imię LMC lub innych osób fizycznych lub prawnych.

(j) Ogłoszenie zawiera bezpośredni link internetowy do ofert pracy Klienta lub linki do formularzy wymagających rejestracji lub komunikaty reklamowe zachęcające odwiedzających do rejestracji.

5.2 LMC może weryfikować treść wszelkich informacji przedstawionych przez Klienta zgodnie z Artykułem 4 i 5 Ogólnych Warunków. LMC może powiadomić Klienta o naruszeniu Artykułów 4 i 5 Ogólnych Warunków i żądać od niego niezwłocznego naprawienia naruszenia, lub usunąć takie informacje z Systemów Elektronicznych LMC nawet bez zgody Klienta ani uprzedniego powiadomienia. W przypadku naruszenia Artykułów 4 i 5 Ogólnych Warunków, LMC ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestać świadczenia usług.

5.3 LMC wyraźnie zastrzega sobie prawo do weryfikacji Systemów Odpowiedzi w trakcie świadczenia Usług. LMC zastrzega sobie również prawo do zapobiegania korzystaniu z Systemów Odpowiedzi, które jest mylące lub skomplikowane dla kandydatów zainteresowanych przedstawianymi ofertami pracy lub może spowodować powstanie negatywnego wrażenia odnośnie do LMC lub jego usług u kandydatów. LMC poinformuje Klienta, którego Systemu Odpowiedzi to dotyczy, o takim zablokowaniu z wyprzedzeniem.

5.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie świadczenia Usługi Pośrednictwa dotyczącego Ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń, nie jest gwarantowana późniejsza redakcja tekstu a LMC nie jest zobowiązana do zmiany informacji już wprowadzonych na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń.

5.5 Jeżeli Klient chce skorzystać z systemów „pay per click”, może pozycjonować swoje ogłoszenia w domenach stanowiących własność LMC lub przez nią zarządzanych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody LMC. LMC ma prawo odmowy udzielenia takiej zgody, jeżeli ogłoszenie mogłoby w jakikolwiek sposób zapobiec stosowaniu przez LMC systemu „pay per click” w domenie stanowiącej własność LMC lub przez nią zarządzanej (np. dlatego, że taki system nie pozwala na więcej niż jedną reklamę na domenę itd.). Jeżeli Klient dopuści się naruszenia tego obowiązku, LMC jest uprawniona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.

5.6 W przypadku Usług polegających na przeszukiwaniu baz danych CV, Klient nie ma prawa wykorzystywać żadnych systemów, które pozwalają na automatyczne przetwarzanie danych w celu przeszukiwania bazy danych, ponieważ nadmiernie obciąża to Systemy Elektroniczne LMC. Korzystanie z jakiegolwiek systemu automatycznego przetwarzania danych podczas przeszukiwania baz danych LMC (w tym baz danych CV) stanowi istotne naruszenie Umowy.

5.7 LMC zastrzega sobie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków technicznych i prawnych, prawo do odebrania możliwości korzystania z Systemów Elektronicznych LMC Klientowi, który dopuszcza się ustawicznych i istotnych naruszeń Umowy.

5.8 Klient nie ma prawa modyfikować informacji opublikowanych w tekście i tytule Ogłoszenia w zakresie, w jakim powoduje to zmianę oferty pracy na inną. LMC może dokonywać oceny, czy modyfikacja powoduje zmianę oferty pracy na inną, a jeżeli tak jest, LMC może odmówić zrealizowania żądania Klienta w zakresie zmiany informacji albo żądać zapłaty pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie w przypadku każdej takiej zmiany; jeżeli Ogłoszenie jest publikowane w ramach subskrypcji, LMC ma prawo do pełnej liczby kredytów za jaką pierwotne Ogłoszenie zostało opublikowane za każdą taką zmianę.

6. PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW I DZIEŃ ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

6.1 Klienci są zobowiązani do przekazywania materiałów do LMC na własny koszt i odpowiedzialność. Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania danych w obszarze zasobów ludzkich są akceptowane elektronicznie przez Systemy Elektroniczne LMC, chyba że Strony postanowią inaczej.

6.2 Po wprowadzaniu danych, będą one wyświetlane w ogólnodostępnych partiach Systemów Elektronicznych LMC:

(a) w ciągu dwóch (2) godzin od prawidłowego przesłania danych, jeżeli używane są Systemy Elektroniczne LMC;

(b) nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od prawidłowego przesłania i zaakceptowania danych, jeżeli Klient używa autoryzowanych części Systemów Elektronicznych LMC po raz pierwszy (nowo zarejestrowany Klient). Informacje będą wyświetlane w Systemach Elektronicznych LMC po ukończeniu weryfikacji rejestracji nowego Klienta;

(c) w uprzednio uzgodnionym terminie, w zależności od formy i właściwości takich materiałów, jednakże nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od prawidłowego dostarczenia materiałów, chyba że Strony uzgodnią inaczej, jeżeli materiały w zakresie Usług dotyczących personelu są dostarczane w inny sposób, np. elektronicznie.

6.3 W przypadku świadczenia Usług Pośrednictwa w zakresie ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń, ogłoszenie jest publikowane w kraju Zagranicznego Portalu Ogłoszeń w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6.4 Zasady dostarczania materiałów w celu stworzenia projektu graficznego wyświetlanych ofert pracy Klienta oraz innych materiałów graficznych Klienta koniecznych do skorzystania z Usług LMC podlegają warunkom określonym w „Zasadach Tworzenia Stron z Ofertami Pracy i Profili Spółki” (https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe/warunki-produktu/strony-kariery-profil-firmy).

6.5 LMC zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania komunikacji handlowej Klienta, jeżeli nie spełnia ona odpowiednich standardów estetycznych, których można rozsądnie oczekiwać w odniesieniu do przetwarzania w Systemach Elektronicznych LMC, w szczególności, w zakresie banerów (lub innych ogłoszeń graficznych) prezentowanych na stronie głównej danego Systemu Elektronicznego LMC.

6.6 Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów albo zaakceptowaniem tych dokumentów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z przetwarzaniem materiałów w krótszym czasie.

6.7 O ile Strony nie uzgodniły inaczej, LMC gwarantuje, że rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wszelkich materiałów do Usług zdefiniowanych w Artykule 3.1 Ogólnych Warunków. Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów, termin, w którym LMC jest zobowiązana do rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie przedłużony o liczbę dni opóźnienia. LMC zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji, jeżeli materiały zostaną dostarczone w niestandardowych formatach albo w innym zakresie są niezgodne z Umową.

6.8 W przypadku Usług Doradczych, dzień rozpoczęcia świadczenia Usług przez LMC zostanie wskazany w odrębnym zamówieniu albo uzgodniony w Umowie.

6.9 Jeżeli jest to wymagane przez dany System Elektroniczny LMC, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania się w takim Systemie Elektronicznym LMC zanim LMC rozpocznie świadczenie Usługi. Klient może tworzyć dodatkowe konta użytkownika, jeżeli niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej.

6.10 Klient ma prawo do dynamicznego zarządzania indywidualnymi ofertami pracy oraz do ich ogłaszania przez cały okres obowiązywania Umowy łączącej go z LMC, jeżeli taka możliwość zostanie udostępniona przez LMC w Systemie Elektronicznym LMC.

6.11 LMC będzie prezentowała każdą ofertę w Usłudze przez uzgodniony czas.

6.12 Klient będzie korzystał z Usług wyłącznie dla swoich własnych celów.

7. POŚREDNICTWO W ZAKRESIE USŁUG LMC

7.1 Jeżeli Usługi są wykorzystywane przez Pośrednika, Pośrednik:

(a) jest zobowiązany do wykorzystywania Usług LMC wyłącznie na własne potrzeby oraz w celu realizacji potrzeb swoich klientów;

(b) nie może pośredniczyć w dostępie do Usług we własnym imieniu;

(c) nie może bezpośrednio sprzedawać osobom trzecim ogłoszeń we własnym imieniu albo na swoim koncie za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC, w szczególności Pośrednik nie może kontaktować się z osobami trzecimi w celu publikacji ofert pracy takich osób trzecich za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC;

(d) ma prawo do kontaktowania się z osobami trzecimi w zakresie poszukiwania kandydatów pośród takich osób trzecich;

(e) może wykorzystywać znaki towarowe LMC wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody LMC.

7.2 Oferty pracy od Pośredników mogą być oznaczane i wyświetlane użytkownikom w Systemach Elektronicznych LMC jako pochodzące od Pośredników. O tym, czy dany podmiot zostanie uznany za Pośrednika decydować będzie wyłącznie LMC na podstawie warunków Umowy (w tym postanowień Ogólnych Warunków).

7.3 Naruszenie postanowień niniejszego Artykułu Ogólnych Warunków przez Klienta stanowi istotne naruszenie Umowy.

8. KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LMC

8.1 Dostęp do konta/kont Klienta w Systemach Elektronicznych LMC jest chroniony danymi do logowania.

8.2. Klient nie będzie:

(a) przetwarzał danych w Systemach Elektronicznych LMC w sposób automatyczny ani dokonywał ekstrakcji danych z baz danych LMC lub używał baz danych LMC w podobny sposób poza zakresem koniecznym do realizacji celu Umowy,

(b) próbował uzyskać dostępu do części Systemów Elektronicznych LMC, do których wyraźnie nie uzyskał prawa dostępu od LMC,

(c) korzystał z Systemów Elektronicznych LMC w sposób sprzeczny z celem Umowy.

8.3 Klient zobowiązany jest:

(a) informować LMC o wszelkich brakach w zakresie bezpieczeństwa dotyczących Systemów Elektronicznych LMC zauważonych w trakcie korzystania z Systemów Elektronicznych LMC,

(b) powstrzymać się od upubliczniania braków w zakresie bezpieczeństwa przez co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni od daty powiadomienia LMC.

8.4 Ponadto Klient zobowiązany jest:

(a) utworzyć oddzielne konto użytkownika w Systemach Elektronicznych LMC dla każdego pracownika oraz wygenerować unikalną nazwę użytkownika i hasło do logowania dla każdego konta;

(b) zapobiegać przekazywaniu danych do logowania pomiędzy pracownikami Klienta oraz przekazywaniu ich osobom trzecim;

(c) chronić dane do logowania oraz

(d) zapobiegać nieprawidłowemu wykorzystaniu danych do logowania.

8.5 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LMC o wszelkich przypadkach nieuprawnionego lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania. LMC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych do logowania Klienta ani za żadne szkody czy roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia powyższych obowiązków Klienta.

8.6 W celu dostosowania i dalszego rozwoju Systemów Elektronicznych LMC, LMC jest uprawniona do wykorzystania wszelkich informacji zwrotnych od dowolnego Klienta, bez prawa Klienta do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. POUFNOŚĆ

9.1 Strony postanawiają zachować informacje poufne w poufności. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje i dane, które Strony otrzymają w bezpośrednim lub pośrednim związku z negocjacjami dotyczącymi wzajemnej współpracy, w szczególności wszelkie dane, dokumenty oraz warunki handlowe, dowolnego rodzaju i w dowolnej formie, materialnej i niematerialnej, które są wzajemnie przedstawiane przez Strony na piśmie lub ustnie, w ramach prezentacji lub w inny sposób dla celów wzajemnej współpracy. Informacje poufne oznaczają również wszelkie informacje dotyczące kandydatów do pracy, klientów, know-how oraz innych spraw Stron, które nie zostały podane do publicznej wiadomości (lub nie są przeznaczone do publicznej wiadomości) i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie publikacje prasowe lub publiczne ogłoszenie dotyczące wzajemnej współpracy wymagają uprzedniej pisemnej zgody LMC.

9.2 Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji poufnych żadnym osobom trzecim oraz do podjęcia środków zapobiegającym uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do takich informacji, Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do informacji poufnych, które:

(a) LMC jest uprawniona lub zobowiązana opublikować w związku z Umową;

(b) były publicznie znane przed dniem ich ujawnienia;

(c) które stały się lub staną się publicznie znane lub dostępne w inny sposób niż na skutek naruszenia zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron, jej pracowników, doradców lub konsultantów;

(d) które zostały ujawnione na skutek istnienia obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uprawnionego żądania sądu lub właściwych organów władzy publicznej (np. Policji);

(e) ujawnionych na podstawie wyraźnej zgody drugiej Strony.

9.3 Postanowienia w zakresie poufności pozostają w mocy niezależnie od okresu obowiązywania Umowy.

9.4 LMC niniejszym zobowiązuje się nie gromadzić, nie przechowywać, nie rozpowszechniać, nie udostępniać, nie przetwarzać, ani w inny sposób nie wykorzystywać informacji poufnych, ani nie łączyć ich z innymi informacjami w inny sposób bez tytułu prawnego albo z naruszeniem instrukcji Klienta. LMC zobowiązuje się do przekazywania Klientowi bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji poufnych, które LMC może napotkać poza normalnym zakresem pracy na rzecz Klienta oraz w okresie przetwarzania przez LMC informacji poufnych, zapewnić, że są one odpowiednio chronione przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkowym lub innym uszkodzeniem albo innym nieupoważnionym wykorzystaniem lub przetwarzaniem.

9.5 W przypadku ujawnienia informacji poufnych Klienta osobie trzeciej, LMC zobowiązuje się do zapewnienia, że taka osoba trzecia będzie objęta obowiązkami w zakresie zachowania poufności w takim samym zakresie jak LMC.

9.6 LMC będzie przestrzegała powszechnych standardów bezpieczeństwa dotyczących zagrożenia wirusami komputerowymi oraz ochrony sieci komputerowej. LMC przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich prawnych obowiązków związanych z ochroną danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

10. UMOWA

10.1 Umowa zostaje zawarta:

(a) poprzez zawarcie Umowy w formie pisemnej;

(b) poprzez potwierdzenie przez LMC przyjęcia zamówienia Klienta;

(c) przez rozpoczęcie świadczenia Usług przez LMC zgodnie z Umową (w tym zamówieniem Klienta).

10.2 Zawierając Umowę, Klient zgadza się:

(a) na warunki świadczenia Usług (formaty graficzne, sposoby dostarczania materiałów, itd.);

(b) z możliwymi ograniczeniami sieci Internet oraz środowiska Systemów Elektronicznych LMC;

(c) z treścią Umowy, w szczególności z Ogólnymi Warunkami i Warunkami Produktu dotyczącymi danej Usługi.

10.3. LMC przyjmuje od Klientów zamówienia, na podstawie których świadczy Usługi na rzecz Klientów. Właściwie wypełnione zamówienie staje się wiążące dla Klienta w chwili dostarczenia zamówienia do LMC.

10.4 Klient wysyła swoje zamówienia na Usługi LMC głównie poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zamówienia, który jest dostępny w Systemach Elektronicznych LMC. Wiążące zamówienie może zostać również złożone z wykorzystaniem innych metod dopuszczalnych przez LMC, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie albo telefonicznie.

10.5 LMC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w terminie trzech (3) dni roboczych od jego otrzymania, jeżeli:

(a) Klient uprzednio dopuścił się naruszenia jego obowiązków wynikających z Umowy (w tym z Ogólnych Warunków);

(b) realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z polityką handlową LMC;

(c) realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z zasadami uczciwych praktyk rynkowych, zasadami współżycia społecznego lub porządkiem publicznym.

10.6 LMC rozpocznie świadczenie Usług zgodnie z warunkami określonymi Umową, chyba że odmówi przyjęcia zamówienia zgodnie z Artykułem 10.5. Ogólnych Warunków. Świadczenie Usług rozpocznie się niezwłocznie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

10.7 LMC jest uprawniona do przeniesienia (cesji) wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, a także Umowy jako całości, na inny podmiot, o ile jest on częścią grupy Alma Media. LMC poinformuje Klienta o takiej cesji.

10.8 Zarówno LMC, jak i Klient niniejszym przyjmują na siebie ryzyko zmiany okoliczności, a zatem zmiana okoliczności nie będzie skutkować roszczeniem o wznowienie negocjacji umowy.

11. CENA USŁUG, FAKTUROWANIE

11.1 LMC zapewnia dostęp do Systemów Elektronicznych LMC oraz Usług odpłatnie, dostęp do niektórych elementów Systemów Elektronicznych LMC oraz Usług może być darmowy.

11.2 Z tytułu świadczonych Usług Klient zapłaci na rzecz LMC cenę zgodnie z Cennikiem Usług LMC obowiązującym w chwili otrzymania zamówienia przez LMC. Jeżeli jest to dopuszczalne przez LMC, cena może być również rozliczana z wykorzystaniem kredytów zgodnie z dostępnym online, aktualnym wykazem cen. Wszystkie ceny są podawane bez podatku VAT, innych podatków lub opłat, chyba że wyraźnie określono inaczej. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli dana operacja finansowa będzie podlegała opodatkowaniu lub obowiązkowym opłatom, cena zostanie powiększona o taki podatek lub opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdą płatność dokonaną na rzecz LMC uważa się za rozliczoną w dniu jej zaksięgowania na rachunku bankowym LMC.

11.3 Cena będzie należna w oparciu o dokument podatkowy (fakturę) wydany zgodnie z odpowiednimi przepisami. LMC wystawi fakturę w terminie piętnastu (15) dni od daty zawarcia Umowy. Faktura będzie płatna w terminie czternastu (14) dni od dnia wystawienia, chyba że postanowiono inaczej.

11.4 W przypadku świadczenia Usługi, uznaje się, że dniem opodatkowania Usługi jest rzeczywisty dzień rozpoczęcia jej świadczenia albo dzień wystawienia dokumentu podatkowego, z zastrzeżeniem harmonogramu rat lub płatności, lub dzień otrzymania płatności, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej. Usługi określone w Artykule 3.1 Ogólnych Warunków uznaje się za świadczone w pierwszym dniu ich świadczenia przez LMC.

11.5 Klient nie ma prawa do uzyskania zwrotu zapłaconej ceny ani rabatu w stosunku do ceny, jeżeli Klient nie korzysta z zamówionych Usług z powodów, za które LMC nie jest wyłącznie odpowiedzialna.

11.6 LMC zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług do czasu otrzymania od Klienta zaliczki w żądanej kwocie.

11.7 Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością ceny albo jakiekolwiek jej części przez okres dłuższy niż czternaście (14) dni, LMC ma prawo do przerwania świadczenia Usług do czasu zapłaty przez Klienta całkowitej ceny. Świadczenie Usług zostanie wznowione niezwłocznie po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy LMC. Klientowi nie przysługuje prawo do wydłużenia okresu świadczenia Usług o okres zawieszenia ich świadczenia ani nie przysługuje mu prawo do uzyskania rabatu ani innego obniżenia ceny uzgodnionej dla Usług.

11.8 Klient wyraża zgodę na wystawianie dokumentów podatkowych (faktur) w formie elektronicznej.

11.9 Jeżeli uzgodniony okres świadczenia Usług, podczas którego publikowane są Ogłoszenia, wygaśnie albo umówiona zostanie inna Usługa, prezentacja wszelkich aktywnych Ogłoszeń wygasa również w ostatnim dniu tego okresu, niezależnie od czasu oferty pracy, a Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania. Jeżeli Strony zdecydują się na przedłużenie współpracy na kolejny rok (zawarta zostanie nowa Umowa), odpowiednie Ogłoszenia będą publikowane przez cały okres, na który zostały pierwotnie zamieszczone.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY I SANKCJE

12.1 Umowa łącząca Klienta z LMC ulega rozwiązaniu:

(a) po upływie okresu, na który została zawarta, jeżeli taki okres został określony w zamówieniu albo w Umowie;

(b) na skutek wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z Artykułem 13 Ogólnych Warunków;

(c) za porozumieniem zawartym pomiędzy Klientem a LMC.

12.2. Jeżli Umowa zostanie wypowiedziana przez LMC ze skutkiem natychmiastowym, LMC ma prawo do naliczenia tzw. opłaty za zaangażowanie w wysokości 1% ceny zafakturowanej zgodnie z rozwiązaną Umową, jeżeli z tym samym Klientem zostanie zawarta nowa Umowa.

12.3 Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny za Usługi, LMC ma prawo obciążyć Klienta ustawowymi odsetkami za opóźnienie od zaległej kwoty.

12.4 Obowiązek zapłacenia odsetek lub opłaty za zaangażowanie pozostaje bez wpływu na obowiązek rekompensaty szkód w całości.

12.5 Nawet po rozwiązaniu Umowy, LMC jest zobowiązana do realizacji obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu wykorzystaniu danych osobowych do czasu ich przekazania Klientowi albo osobie trzeciej wskazanej przez Klienta zgodnie z instrukcjami Klienta, albo do czasu ich bezpiecznego zniszczenia.

13. WYPOWIEDZENIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

13.1. LMC może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

(a) materiały dostarczone przez Klienta naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje, porządek publiczny itp. (w szczególności, jeżeli zawierają treści promujące przemoc, rasizm, dyskryminację pewnych grup ludności, itd.),

(b) Klient opóźnia się z płatnością należności na rzecz LMC (niezależnie od tego, czy należności wynikają z Umowy czy innej umowy),

(c) Klient narusza dobre imię LMC lub jej znaki towarowe,

(d) Klient żąda przedstawienia w Systemach Elektronicznych LMC informacji, które są sprzeczne z postanowieniami Artykułu 5.1 Ogólnych Warunków,

(e) LMC zidentyfikuje błędy w Systemach Odpowiedzi Klienta zgodnie z Artykułem 5.3 Ogólnych Warunków,

(f) LMC uzyska wiedzę, że Klient działa z naruszeniem postanowień Artykułu 5.6 Ogólnych Warunków,

(g) Klient dopuści się istotnego naruszenia Umowy.

13.2 Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez LMC. Istotne naruszenie oznacza w szczególności naruszenie obowiązków LMC, skutkujące całkowitym zawieszeniem świadczenia Usług przez LMC przez okres dłuższy niż dziesięć (10) kolejnych pełnych dni roboczych, chyba że zawieszenie to spowodowane jest oddziaływaniem siły wyższej.

13.3 Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość.

14. SZKODY

14.1 W przypadku nienależytego świadczenia Usług przez LMC, Strony uzgadniają, że LMC:

(a) zrekompensuje to Klientowi świadcząc na jego rzecz równoważne Usługi o podobnej wartości lub

(b) zapewni inne zastępcze Usługi, które mogą zostać uzgodnione przez Strony.

14.2 LMC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyżej albo awariami niedotyczącymi sprzętu LMC. Siła wyższa oznacza tymczasową lub trwałą, nadzwyczajną, niemożliwą do przewidzenia i pokonania przeszkodę, powstałą niezależnie od woli LMC. W przypadku oddziaływania siły wyższej na LMC, LMC zawiadomi Klienta o takiej sytuacji i jej przyczynach bez zbędnej zwłoki. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, LMC będzie nadal wykonywała Umowę w ramach swoich najlepszych możliwości, nawet poprzez zastosowanie alternatywnych środków, w celu sprostania swoim obowiązkom umownym.

14.3 Odpowiedzialność LMC z tytułu szkody spowodowanej przez sprzęt techniczny i oprogramowanie LMC w związku z zawartą Umową będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługi na mocy Umowy w okresie poprzedzającym powstanie roszczenia. LMC nie jest zobowiązana do zrekompensowania Klientowi szkody, która nie mogła zostać przewidziana w chwili zawarcia Umowy.

15. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

15.1 Klient jest zobowiązany do uzyskania licencji na wykorzystanie utworów zawartych w opublikowanych informacjach, sloganów, nagrań audiowizualnych oraz reklam, które będą wykorzystywane w związku z Usługami świadczonymi przez LMC, a ponadto jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu takich licencji oraz wszelkich kosztów powiązanych. LMC nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego przez Klienta na skutek publikacji materiałów dostarczonych przez Klienta. Jeżeli LMC poniesie szkodę w związku z naruszeniem tego postanowienia przez Klienta, niezwłocznie po wezwaniu przez LMC Klient naprawi wszelkie szkody poniesione przez LMC.

15.2 Klient nie ma prawa do korzystania z Systemów Elektronicznych LMC ani żadnej ich części w inny sposób niż na własny (wewnętrzny) użytek lub w sposób wykraczający poza zakres użytkowania wyraźnie dozwolony przez LMC, a w szczególności nie może ich przekazywać ani powielać, ani poddawać ich innym procesom technicznym bez uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody LMC. Klienci nie mogą również ingerować w żaden sposób w środki techniczne ani treść stron internetowych.

15.3 Zamieszczanie, zapisywanie i drukowanie materiałów przechowywanych w Systemach Elektronicznych LMC jest dozwolone wyłącznie na własny (wewnętrzny) użytek, a materiały uzyskane w ten sposób nie mogą być pod żadnym pozorem rozpowszechniane/zwielokrotniane. Wszelkie inne mechaniczne lub elektroniczne zwielokrotnianie lub modyfikowanie bez uprzedniej pisemnej zgody LMC jest zabronione.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

16.1 Strony postanawiają, że do łączącego je stosunku prawnego mają zastosowanie przepisy:

(a) prawa czeskiego, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) prawa polskiego, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) prawa słowackiego, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

16.2 Strony niniejszym postanawiają, że wszelkie spory pomiędzy nimi zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów:

(a) w Republice Czeskiej, a sądem właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby LMC albo sąd okręgowy dla okręgu, w którym znajduje się sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby LMC, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) w Rzeczypospolitej Polskiej, a sądem właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby LMC, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) w Republice Słowackiej, a sądem właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby LMC, jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 LMC może jednostronnie wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszych Warunków Ogólnych i Warunków Produktu, jak również do wszelkich warunków zawartych w Umowie, w odpowiednim zakresie, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba ich zmiany. W takim przypadku, LMC jest zobowiązana do poinformowania Klienta o dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków, jak również do powiadomienia Klienta o takich nowych zmienionych warunkach przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed wejściem w życie nowych warunków, w należyty sposób (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemów Elektronicznych LMC wykorzystywanych przez Klienta). W uzasadnionym zakresie oznacza zmianę wszelkich postanowień Ogólnych Warunków lub Warunków Produktu, jak również innych dokumentów, do których niniejsze Ogólne Warunki się odnoszą.

17.2 Jeżeli Klient nie zgadza się na warunki ogłoszone przez LMC zgodnie z Artykułem 17.1 Ogólnych Warunków, Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem dostarczonym w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie od LMC. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków albo w dniu, w którym wypowiedzenie Klienta zostanie doręczone LMC, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce później.

17.3 Postanowienia Artykułów 17.1 i 17.2 mają zastosowanie mutatis mutandis do zastrzeżenia w zakresie upoważnienia Innego Podmiotu Przetwarzającego, w rozumieniu tego terminu określonym w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem Artykułu 17.2 oraz postanowień Polityki Przetwarzania Danych Osobowych, (i) powiadomienia należy składać zgodnie z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych, oraz (ii) Klient jest zobowiązany do przedstawienia swoich zastrzeżeń niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia. LMC oceni zastrzeżenia Klienta, a jeżeli okażą się one uzasadnione, LMC podejmie odpowiednie środki w stosunku do takiego Innego Podmiotu Przetwarzającego. Jeżeli LMC podejmie działania i Klient nie przedstawi do nich zastrzeżeń w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia o ich podjęciu, Umowa pozostanie w mocy zgodnie z nowo przedstawionymi warunkami. Jeżeli Klient sprzeciwi się podjętym działaniom w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu doręczenia takiego powiadomienia do LMC. Postanowienia niniejszego Artykułu 17.3 nie mają zastosowania do Innych Podmiotów Przetwarzających, które są osobami fizycznymi zatrudnianymi przez LMC.

17.4 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem:

(a) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

LMC