OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE LMC

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC s.r.o. z siedzibą pod adresem ul. Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 264 41 381, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484 („LMC”) jest autorem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych LMC („Ogólne Warunki”), które regulują stosunki umowne zawierane przez LMC z podmiotami gospodarczymi w związku z korzystaniem z Elektronicznych Systemów LMC albo świadczeniem Usług na rzecz Klientów zdefiniowanych poniżej.

1.2 Wszelkie odmienne postanowienia zawarte w Umowie (jak zdefiniowano poniżej) są nadrzędne w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków.

1.3 Stosunek umowny łączący LMC z Klientem podlega

(a) Niniejszym Warunkom Ogólnym, których tekst jest dostępny pod adresem https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe,

(b) Warunkom Produktu, które zdefiniowano poniżej,

(c) Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, którą zdefiniowano poniżej,

(d) Postanowieniom dokumentów, do których niniejsze Warunki lub Warunki Produktu zawierają odniesienie, oraz

(e) postanowieniom odpowiednich przepisów prawa.

1.4 Aktualne dane kontaktowe i rozliczeniowe LMC są dostępne tutaj.

1.5 Klient przyjmuje do wiadomości zakres zgód do przetwarzania danych osobowych oraz inne wymogi wynikające z posiadania przez LMC statusu administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Aktualna wersja standardowej dokumentacji dla użytkownika końcowego znajduje się tutaj: https://www.lmc.eu/pl/polityka-prywatnosci/.

2. DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:

(a) Systemy Elektroniczne LMC: Strony internetowe lub inne programy komputerowe (w tym aplikacje mobilne) oraz powiązane z nimi bazy danych dostarczane przez LMC innym osobom, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

(b) Ogłoszenie: przedstawienie oferty pracy lub zatrudnienia, zgodnie z żądaniem Klienta lub potencjalnego pracodawcy, które jest wyświetlane w Systemach Elektronicznych LMC zgodnie z innymi warunkami określonymi w Umowie.

(c) Klient:: Podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę z LMC. Klient oznacza również Pośrednika.

(d) LMC: LMC s.r.o., z siedzibą pod adresem ul. Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 264 41 381, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484.

(e) Polityka Przetwarzania Danych Osobowych: które regulują prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z Umową.(f) Systemy Odpowiedzi: Elektroniczne systemy Klienta dostarczające odpowiedzi na Ogłoszenia.

(g) Warunki Produktu: warunki Usług, które regulują inne prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia odpowiednich usług w zakresie Usługi.

(h) Usługi: wszelkie usługi LMC oferowane i świadczone w ramach Systemów Elektronicznych LMC albo usługi świadczone bezpośrednio przez przedstawicieli LMC albo ich autoryzowanych pośredników, w szczególności wszelkie usługi wymienione w niniejszych Ogólnych Warunkach.

(i) Umowa: umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy LMC a Klientem w dowolnej formie (w tym w formie zamówień papierowych i elektronicznych).

(j) Strony: strony Umowy, tj. LMC i Klient.

(k) Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe LMC.

(l) Serwery Zagraniczne: serwery zawierające oferty pracy spoza terytorium Czech, które nie są obsługiwane przez LMC.

(m) Pośrednik: Klient, który szuka kandydatów do pracy na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem Systemów Elektronicznych LMC.

3. PRZEGLĄD USŁUG LMC

3.1 Ogłoszenia, Przetwarzanie Danych, Ocena Danych i inne Statystyki:

(a) Publikowanie Ogłoszeń oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych dotyczących zasobów ludzkich z wykorzystaniem uzgodnionego Systemu Elektronicznego LMC,

(b) Mechanizm automatycznego publikowania Ogłoszeń na Serwerach Zagranicznych, tj. za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC albo za pośrednictwem personelu LMC organizującego współpracę z operatorami odpowiednich Systemów Elektronicznych LMC. Usługa ta obejmuje całkowity proces prowadzący do opublikowania Ogłoszenia Klienta na Serwerach Zagranicznych,

(c) Przeszukiwanie baz danych CV kandydatów do pracy prowadzonych przez LMC oraz umożliwienie Klientowi dostępu do nich i przeglądania CV w celu przedstawienia ofert pracy.

(d) Usługi Reklamowe w Internecie świadczone przez LMC na rzecz Klienta w odniesieniu do rynku pracy (ogłoszenia dotyczące personelu, doradztwa dotyczącego personelu, rekrutacja pracowników) polegające na zapewnieniu opracowania, technicznym wdrożeniu oraz prezentacji przestrzeni reklamowej w Systemach Elektronicznych LMC na rzecz Klienta lub osób wskazanych przez Klienta,

(e) Inne Usługi dotyczące rynku pracy.

3.2 Usługi Edukacyjne:

(a) Dostarczanie i organizacja szkoleń edukacyjnych on-line za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC,

(b) Dostarczanie i świadczenie innych usług edukacyjnych w obszarze zasobów ludzkich oraz w innych obszarach, zgodnie z wymogami Klientów LMC,

3.3 Usługi Doradcze: usługi doradcze dotyczące zasobów ludzkich oraz usługi dotyczące doradztwa w zakresie rynku pracy lub inne Usługi, o ile zostaną uzgodnione pomiędzy LMC i Klientem w Umowie.

3.4 Usługi Pośrednictwa: Usługi pośrednictwa uzgodnione pomiędzy LMC i Klientem.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ PREZENTOWANYCH INFORMA CJI

4.1 Klienci są zobowiązani do prezentowania w Systemach Elektronicznych LMC:

(a) wyłącznie takich informacji, które nie powodują szkody po stronie osób trzecich ani LMC oraz

(b) jasnych i wystarczająco szczegółowych informacje, które w szczególności nie przedstawiają fałszywego obrazu charakteru proponowanego zatrudnienia oraz wymogów dla kandydatów.

4.2 Klient, którego informacje ogłoszeniowe są przechowywane w Systemach Elektronicznych LMC ponosi odpowiedzialność za ich treść. Klient niniejszym wyraża wyraźną zgodę na zachowanie przez LMC informacji dotyczących wprowadzenia danych do Systemów Elektronicznych umożliwiające jednoznaczną identyfikację danego Klienta.

4.3 Informacje uzyskane zgodnie z Umową mogą zostać wykorzystane przez LMC do rozstrzygania wszelkich sporów z Klientem wynikających z przekazania fałszywych informacji albo w celu zapobieżenia korzystania z Systemów Elektronicznych LMC przez Klienta, który przekazał informacje z naruszeniem niniejszych Warunków.

4.4 Dane przekazywane w związku z Umową mogą być publicznie dostępne.

5. POSTĘPOWANIE Z DOSTARCZONYMI INFORMACJAMI

5.1 LMC nie jest zobowiązana do świadczenia Usług, jeżeli:

(a) Ogłoszenia zawierają informacje, które mogą być sprzeczne z przepisami prawa czeskiego, powszechnymi standardami etycznymi, porządkiem publicznym lub przyjętymi zasadami moralnymi,

(b) Ogłoszenia zawierają informacje o charakterze seksualnym i oferty pracy lub pracy dodatkowej związanej z usługami seksualnymi,

(c) Pośrednictwo pracy prowadzone przez Klienta podlega opłacie manipulacyjnej,

(d) Ogłoszenia zawierające oferty pracy związane są z marketingiem wielopoziomowym (MLM),

(e) Ogłoszenia zawierają handlowe i ogólne informacje dotyczące produktów Klienta o charakterze reklamowym (np. „oferujemy usługi au-pair”, „pozwól, żeby Internet na Ciebie zarabiał”, albo „Zrobię to w zamian za wynagrodzenie” itp.).

(f) W jednym Ogłoszeniu przestawiono oferty dotyczące więcej niż jednej posady lub pracy dodatkowej, więcej niż jednego Klienta lub innych potencjalnych pracodawców; w przypadku naruszenia niniejszego Artykułu, LMC przysługuje zapłata pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie z tytułu dodatkowej oferty pracy zamieszczonej w treści Ogłoszenia; jeżeli Ogłoszenie publikowane jest w ramach subskrypcji, LMC ma prawo do pobrania pełnej liczby kredytów, która należna byłaby w przypadku opublikowania ofert pracy w odrębnych Ogłoszeniach,

(g) Informacje przedstawiane są z naruszeniem praktyk i zasad dotyczących wypełniania formularzy wejściowych (np. z wykorzystaniem gwiazdek, podkreśleń lub innych znaków szczególnych w nazwie stanowiska),

(h) Dane i CV osób trzecich są prezentowane bez ich zgody,

(i) Informacje mogą naruszyć dobre imię LMC albo innych osób fizycznych lub prawnych,

(j) Ogłoszenie zawiera bezpośredni link internetowy do ofert pracy Klienta lub linki do formularzy wymagających rejestracji lub komunikaty reklamowe zachęcające odwiedzających do rejestracji.

5.2 LMC ma prawo do weryfikacji treści Ogłoszenia zgodnie z Artykułem 4 i 5 Ogólnych Warunków. LMC może powiadomić Klienta o rozbieżnościach pomiędzy postępowaniem Klienta a Umową i żądać od niego niezwłocznego usunięcia takich rozbieżności albo usunięcia Ogłoszenia z Systemów Elektronicznych LMC bez konieczności uzyskania zgody Klienta ani uprzedniego powiadomienia Klienta. W takim przypadku, LMC ma prawo zakończyć świadczenie Usług na rzecz Klienta oraz rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia.

5.3 LMC wyraźnie zastrzega sobie prawo do weryfikacji Systemów Odpowiedzi w trakcie świadczenia Usług. LMC zastrzega sobie również prawo do zablokowania Systemów Odpowiedzi, które są w jakikolwiek sposób mylące lub skomplikowane dla kandydatów zainteresowanych przedstawianymi ofertami pracy albo które mogą spowodować powstanie negatywnego wrażenia odnośnie do usług LMC u kandydatów. LMC poinformuje Klienta, którego Systemu Odpowiedzi to dotyczy, o takim zablokowaniu z wyprzedzeniem.

5.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie świadczenia Usługi zamieszczania Ogłoszeń na Zagranicznych Serwerach, LMC nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w sposobie wyświetlania wprowadzonych informacji na Zagranicznych Serwerach. W zakresie tej Usługi, nie jest gwarantowana późniejsza redakcja tekstu.

5.5 Jeżeli Klient chce skorzystać z systemów „pay per click”, może pozycjonować swoje ogłoszenia w domenach stanowiących własność LMC lub przez nią zarządzanych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody LMC. LMC ma prawo odmowy udzielenia takiej zgody, jeżeli ogłoszenie mogłoby w jakikolwiek sposób zapobiec stosowaniu przez LMC systemu „pay per click” w domenie stanowiącej własność LMC lub przez nią zarządzanej (np. dlatego, że taki system nie pozwala na więcej niż jedną reklamę na domenę, itd.). Jeżeli Klient dopuści się naruszenia tego obowiązku, LMC jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.

5.6 W przypadku świadczenia Usługi przeszukiwania baz danych CV, Klient nie ma prawa wykorzystywać żadnych systemów, które pozwalają na automatyczne przetwarzanie danych w celu przeszukiwania bazy danych, ponieważ nadmiernie obciąża to Systemy Elektroniczne LMC. Korzystanie z jakiekolwiek systemu automatycznego przetwarzania danych podczas przeszukiwania baz danych LMC (w tym baz danych CV) stanowi istotne naruszenie Umowy.

5.7 LMC zastrzega sobie prawo do odebrania możliwości korzystania z Systemów Elektronicznych LMC Klientowi, który dopuszcza się ustawicznych i istotnych naruszeń Umowy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków technicznych i prawnych.

5.8 W trakcie świadczenia Usług, Klient nie ma prawa zmieniać danych opublikowanych w tekście i tytule Ogłoszenia w zakresie, w jakim powoduje to zmianę oferty pracy na inną. LMC może dokonywać oceny czy modyfikacja danych powoduje zmianę oferty pracy na inną, a jeżeli tak jest, LMC może odmówić zrealizowania żądania Klienta w zakresie zmiany danych albo żądać zapłaty pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie w przypadku każdej takiej zmiany; jeżeli Ogłoszenie jest publikowane w ramach subskrypcji, LMC ma prawo pobrać pełną liczbę kredytów za każdą zmianę Ogłoszenia w stosunku do pierwotnie opublikowanej oferty.

6. PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW I DZIEŃ ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

6.1 Klienci są zobowiązani do przekazywania materiałów LMC na własny koszt i odpowiedzialność. Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania danych w obszarze zasobów ludzkich są akceptowane elektronicznie przez Systemy Elektroniczne LMC, chyba, że Strony postanowią inaczej.

6.2 Jeżeli Systemy Elektroniczne LMC są wykorzystywane do wprowadzania danych, takie informacje będą wyświetlane w ogólnodostępnych partiach Systemów Elektronicznych LMC w ciągu dwóch (2) godzin od prawidłowego przesłania danych. Jednakże, jeżeli Klient używa autoryzowanych części Systemów Elektronicznych LMC po raz pierwszy (tj. podczas rejestracji nowego Klienta), takie informacje będą wyświetlane w Systemach Elektronicznych LMC po ukończeniu weryfikacji rejestracji nowego Klienta, jednakże nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od prawidłowego przesłania i zaakceptowania danych. Jeżeli materiały w zakresie Usług dotyczących personelu są dostarczane w inny sposób, np. elektronicznie, LMC gwarantuje ich publikację w uprzednio uzgodnionym terminie, w zależności od formy i właściwości takich materiałów, jednakże nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od prawidłowego dostarczenia materiałów, chyba że Strony uzgodnią inaczej. W przypadku pośrednictwa w zakresie ogłoszeń na Serwerach Zagranicznych, ogłoszenie jest publikowane w kraju Zagranicznego Serwera w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia zamówienia.

6.3 Zasady dostarczania materiałów w celu stworzenia projektu graficznego wyświetlanych ofert pracy Klienta oraz innych materiałów graficznych Klienta koniecznych do skorzystania z Usług LMC podlegają warunkom określonym w „Zasadach Tworzenia Stron z Ofertami Pracy i Profili Spółki”.

6.4 W kontekście świadczenia Usług, LMC zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania komunikacji handlowej Klienta, jeżeli nie spełnia ona odpowiednich standardów estetycznych, których można rozsądnie oczekiwać w odniesieniu do przetwarzania w Systemach Elektronicznych LMC, w szczególności, w zakresie banerów (lub innych ogłoszeń graficznych) prezentowanych na stronie głównej danego Systemu Elektronicznego LMC.

6.5 Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów albo zaakceptowaniem tych dokumentów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z przetwarzaniem materiałów przez krótszy czas.

6.6 O ile Strony nie uzgodniły inaczej, LMC gwarantuje, że Usługa będzie świadczona w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wszelkich materiałów do Usług zdefiniowanych w Artykule 3.1 Ogólnych Warunków. Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów, termin, w którym LMC jest zobowiązana do rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie przedłużony o liczbę dni opóźnienia. LMC zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji, jeżeli materiały zostaną dostarczone w niestandardowych formatach albo w innym zakresie są niezgodne z Umową.

6.7 W przypadku Usług doradczych, dzień rozpoczęcia świadczenia Usług przez LMC zostanie wskazany w odrębnym zamówieniu albo uzgodniony w Umowie.

6.8 Jeżeli jest to wymagane przez dany System Elektroniczny LMC, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania się w takim Systemie Elektronicznym LMC zanim LMC rozpocznie świadczenie Usługi. Klient może tworzyć dodatkowe konta użytkownika, jeżeli niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej.

6.9 Klient ma prawo do dynamicznego zarządzania indywidualnymi ofertami pracy oraz do ich ogłaszania w Systemie Elektronicznym LMC przez cały okres trwania stosunku umownego łączącego go z LMC, jeżeli taka możliwość zostanie udostępniona przez LMC w Systemach Elektronicznych LMC.

6.10 LMC będzie prezentowała każdą ofertę w Usłudze przez uzgodniony czas. LMC rozpocznie wyświetlanie oferty pracy nie później niż w ciągu dwóch (2) godzin od wprowadzenia oferty pracy do Systemu Elektronicznego LMC przez Klienta.

6.11 Klient będzie korzystał z Usług wyłącznie dla swoich własnych celów.

7. POŚREDNICTWO W ZAKRESIE USŁUG LMC

7.1 Jeżeli Usługi są wykorzystywane przez Pośrednika, Pośrednik:

(a) jest zobowiązany do wykorzystywania Usług LMC wyłącznie na własne potrzeby oraz w celu realizacji potrzeb swoich klientów;

(b) nie może pośredniczyć w dostępie do Usług we własnym imieniu;

(c) nie może bezpośrednio sprzedawać ogłoszeń we własnym imieniu albo na swoim koncie za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC, w szczególności Pośrednik nie może kontaktować się z osobami trzecimi w celu publikacji ofert pracy takich osób trzecich za pośrednictwem Systemów Elektronicznych LMC;

(d) ma prawo do kontaktowania się z osobami trzecimi w zakresie poszukiwania kandydatów pośród takich osób trzecich;

(e) może wykorzystywać znaki towarowe LMC wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody LMC.

7.2 Oferty pracy od Pośredników będą oznaczane i wyświetlane użytkownikom w Systemach Elektronicznych LMC jako pochodzące od Pośredników. Decyzja, czy dany podmiot zostanie uznany za Pośrednika zależy wyłącznie od uznania LMC.

7.3 Naruszenie postanowień niniejszego Artykułu Ogólnych Warunków przez Klienta stanowi istotne naruszenie Umowy.

8. KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LMC

8.1 Dostęp do konta/kont Klienta w Systemach Elektronicznych LMC jest chroniony danymi do logowania.

8.2 Klient nie będzie:

(a) przetwarzał danych w Systemach Elektronicznych LMC w sposób automatyczny ani wykorzystywał baz danych LMC w podobny sposób poza zakresem koniecznym do realizacji Umowy,

(b) próbował uzyskać dostępu do części Systemów Elektronicznych LMC, do których wyraźnie nie uzyskał prawa dostępu od LMC,

(c) korzystał z Systemów Elektronicznych LMC w sposób sprzeczny z celem Umowy.

8.3 Klient zobowiązany jest:

(a) informować LMC o wszelkich brakach w zakresie bezpieczeństwa dotyczących Systemów Elektronicznych LMC zauważonych w trakcie korzystania z systemów,

(b) powstrzymać się od upubliczniania braków w zakresie bezpieczeństwa przez co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni od daty powiadomienia LMC.

8.4 Ponadto Klient zobowiązany jest:

(a) utworzyć oddzielne konto użytkownika w Systemach Elektronicznych LMC dla każdego pracownika oraz wygenerować unikalne dane do logowania dla każdego konta;

(b) zapobiegać przekazywaniu danych do logowania pomiędzy pracownikami Klienta oraz przekazywaniu ich osobom trzecim;

(c) chronić dane do logowania oraz

(d) zapobiegać nieprawidłowemu wykorzystaniu danych do logowania.

8.5 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LMC o wszelkich przypadkach nieuprawnionego lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania. LMC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych do logowania Klienta ani za żadne szkody czy roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia powyższych obowiązków Klienta.

9. POUFNOŚĆ

9.1 Strony postanawiają zachować treść informacji poufnych w tajemnicy. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje i dane, które Strony otrzymają w bezpośrednim lub pośrednim związku z negocjacjami dotyczącymi wzajemnej współpracy, w szczególności wszelkie dane, rysunki, filmy, dokumenty, media komputerowe, warunki handlowe i warunki płatności, wzory graficzne oraz wszelkiego rodzaju informacje w dowolnej formie, materialnej i niematerialnej, które są wzajemnie przedstawiane przez Strony na piśmie lub ustnie, w ramach Ogłoszenia lub w inny sposób dla celów wzajemnej współpracy. Informacje poufne oznaczają również wszelkie informacje dotyczące kandydatów do pracy, klientów, know-how oraz innych spraw Stron, które nie zostały podane do publicznej wiadomości i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie publikacje prasowe lub publiczne ogłoszenie dotyczące wzajemnej współpracy wymagają uprzedniej pisemnej zgody LMC.

9.2 Strony zobowiązują się do nieujawniania takich informacji poufnych żadnym osobom trzecim oraz do podjęcia środków zapobiegającym uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do takich informacji, Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do informacji poufnych:

(a) do publikacji których LMC przysługuje prawo, lub do dokonania której jest ona zobowiązana w związku z Umową;

(b) które były publicznie znane przed dniem ich ujawnienia;

(c) które stały się lub staną się publicznie znane lub dostępne w inny sposób niż na skutek naruszenia zobowiązań którejkolwiek ze stron, jej pracowników, doradców lub konsultantów wynikających z niniejszej Umowy;

(d) które zostały ujawnione na skutek istnienia obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo prawomocnego orzeczenia sądu lub innych organów władzy publicznej (np. Policji Republiki Czeskiej);

(e) na ujawnienie których dana Strona udzieliła drugiej Stronie wyraźnej zgody.

9.3 Postanowienia w zakresie poufności pozostają w mocy niezależnie od okresu obowiązywania Umowy.

9.4 LMC niniejszym zobowiązuje się do nieujawniania żadnych informacji poufnych dotyczących Klienta wykraczających poza postanowienia dotyczące poufności zawarte w Artykule 9.1 Ogólnych Warunków ani nie gromadzić, nie przechowywać, nie rozpowszechniać, nie udostępniać, nie przetwarzać, ani w inny sposób nie wykorzystywać informacji poufnych, ani nie łączyć ich z innymi informacjami w inny sposób bez tytułu prawnego albo z naruszeniem instrukcji Klienta. LMC zobowiązuje się do przekazywania Klientowi bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji poufnych, które LMC może napotkać poza normalnym zakresem pracy na rzecz Klienta oraz w okresie przetwarzania przez LMC informacji poufnych, zapewnić, że są one odpowiednio chronione przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkowym lub innym uszkodzeniem albo innym nieupoważnionym wykorzystaniem lub przetwarzaniem.

9.5 Jeżeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji poufnych dotyczących Klienta osobie trzeciej, LMC zobowiązuje się do zapewnienia, że taka osoba trzecia będzie objęta obowiązkami w zakresie zachowania poufności w takim samym zakresie jak LMC.

9.6 LMC będzie przestrzegała powszechnych standardów bezpieczeństwa dotyczących zagrożenia wirusami komputerowymi oraz ochrony sieci komputerowej. LMC przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich obowiązków związanych z ochroną danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

10. UMOWA

10.1 LMC przyjmuje od Klientów zamówienia, na podstawie których świadczy Usługi na rzecz Klientów. Właściwie wypełnione zamówienie uznaje się za wzór Umowy, która staje się wiążąca w chwili dostarczenia zamówienia do LMC.

10.2 Klient wysyła swoje zamówienia na Usługi LMC głównie z wykorzystaniem elektronicznego formularza zamówienia, który jest dostępny w Systemach Elektronicznych LMC. Wiążące zamówienie może zostać również złożone z wykorzystaniem innych metod dopuszczalnych przez LMC, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie albo telefonicznie.

10.3 LMC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w terminie trzech (3) dni roboczych od jego otrzymania, jeżeli:

(a) zostało złożone przez Klienta, który uprzednio dopuścił się naruszenia jego obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków lub Umowy;

(b) realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z polityką LMC;

(c) realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z zasadami uczciwych praktyk rynkowych, powszechnymi normami moralnymi lub porządkiem publicznym.

10.4 Jeżeli LMC nie odmówi przyjęcia zamówienia zgodnie z Artykułem 10.3 Ogólnych Warunków, rozpocznie świadczenie Usług zgodnie z informacjami określonymi w zamówienia. Świadczenie Usług rozpocznie się bez zbędnej zwłoki, chyba, że zamówienie wskazuje późniejszą datę rozpoczęcia Usług.

10.5 Umowa zostaje zawarta:

(a) poprzez zawarcie Umowy na piśmie, jeżeli zostanie to uzgodnione przez Strony albo jeżeli będzie to wymagane przez LMC;

(b) poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta, jeżeli Klient wyraźnie żądał takiego potwierdzenia;

(c) w sposób domniemany w chwili rozpoczęcia świadczenia Usług zgodnie z zamówieniem Klienta oraz innymi wiążącymi dokumentami stanowiącymi treść Umowy.

10.6 Zawierając Umowę, Klient zgadza się:

(a) na terminy i inne warunki świadczenia Usług na podstawie Umowy (formaty graficzne, sposoby zamieszczania materiałów, etc.);

(b) z ograniczeniami wynikającymi z możliwości technicznych oferowanych przez Internet oraz środowisko Systemów Elektronicznych LMC;

(c) z treścią Umowy, w szczególności z Ogólnymi Warunkami i Warunkami Produktu dotyczącymi danej Usługi.

11. CENA USŁUG, FAKTUROWANIE

11.1 LMC zapewnia dostęp do Systemów Elektronicznych LMC oraz Usług odpłatnie, dostęp do niektórych elementów Systemów Elektronicznych LMC oraz Usług może być darmowy.

11.2 Z tytułu świadczonych Usług Klient zapłaci na rzecz LMC cenę zgodnie z Cennikiem Usług LMC obowiązującym w chwili otrzymania zamówienia przez LMC. Jeżeli jest do dopuszczalne przez LMC, Cena może być również rozliczana z wykorzystaniem kredytów zgodnie z Warunkami korzystania z subskrypcji kredytów reklamowych – BENEFIT.

11.3 Cena będzie należna w oparciu o dokument podatkowy (fakturę). Zgodnie z Ustawą nr 235/2004 Sb., o podatku od wartości dodanej, ze zmianami, LMC wystawi Klientowi fakturę w terminie piętnastu (15) dni od daty zawarcia Umowy. Faktura będzie należna w terminie czternastu (14) dni od daty faktury, chyba, że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

11.4 W przypadku świadczenia Usługi, uznaje się, że dniem opodatkowania Usług jest rzeczywisty dzień rozpoczęcia jej świadczenia albo dzień wystawienia dokumentu podatkowego, z zastrzeżeniem harmonogramu rat lub płatności, lub dzień otrzymania płatności, któregokolwiek z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej. Dla celów określenia dnia opodatkowania Usługi zgodnie z Artykułem 21 (3) Ustawy nr 235/2004 Sb., o podatku od wartości dodanej, ze zmianami, uznaje się, że Usługi określone w Artykule 3.1 Ogólnych Warunków są świadczone w pierwszym dniu ich świadczenia przez LMC.

11.5 Klient nie ma prawa do uzyskania zwrotu zapłaconej ceny ani rabatu w stosunku do ceny, jeżeli Klient nie korzysta z zamówionych Usług z powodów, za które LMC nie jest wyłącznie odpowiedzialna.

11.6 LMC zastrzega sobie prawo do uzależnienia rozpoczęcia świadczenia Usług od otrzymania zapłaty zaliczki w określonej kwocie i w określony sposób.

11.7 Jeżeli Klient zalega z płatnością ceny albo jakiekolwiek jej części przez okres dłuższy niż czternaście (14) dni kalendarzowych, LMC ma prawo do przerwania świadczenia Usług do czasu zapłaty przez Klienta całkowitej ceny. Świadczenie Usług zostanie wznowione niezwłocznie po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy LMC. Klientowi nie przysługuje prawo do wydłużenia okresu świadczenia Usług o okres zawieszenia ich świadczenia ani nie przysługuje mu prawo do uzyskania rabatu ani innego obniżenia ceny uzgodnionej dla Usług.

11.8 Klient wyraża zgodę na wystawianie dokumentów podatkowych (faktur) w formie elektronicznej.

11.9 Jeżeli uzgodniony okres świadczenia Usług, podczas którego publikowane są Ogłoszenia, wygaśnie albo umówiona zostanie inna Usługa, prezentacja wszelkich aktywnych Ogłoszeń wygasa w ostatnim dniu tego okresu, niezależnie od czasu oferty pracy, a Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania. Jeżeli Strony zdecydują się na przedłużenie współpracy na kolejny rok (zawarta zostanie nowa Umowa), odpowiednie Ogłoszenia będą publikowane przez cały okres, na który zostały pierwotnie zamieszczone.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY I SANKCJE

12.1 Umowa łącząca Klienta z LMC może zostać zakończona:

(a) po wygaśnięciu, okresu, na który została zawarta, jeżeli taki okres został określony w zamówieniu albo w Umowie;

(b) na skutek wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z Artykułem 13 Ogólnych Warunków;

(c) za porozumieniem zawartym pomiędzy Klientem a LMC.12.2 Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana na skutek wypowiedzenia przez LMC zgodnie z Artykułem 13.1(b) Ogólnych Warunków, LMC ma prawo do naliczenia tzw. opłaty za zaangażowanie w wysokości 1% ceny zafakturowanej zgodnie z rozwiązaną Umową, jeżeli z tym samym Klientem zostanie zawarta nowa Umowa.

12.3 Jeżeli Klient zalega z zapłatą ceny za Usługi, LMC ma prawo obciążyć klienta ustawowymi odsetkami za zwłokę od zaległej kwoty.

12.4 Obowiązek zapłacenia sankcji pozostaje bez wpływu na obowiązek rekompensaty szkód w całości.

12.5 Nawet po zakończeniu Umowy, LMC jest zobowiązana do realizacji obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu wykorzystaniu danych do czasu ich przekazania Klientowi albo osobie trzeciej wskazanej przez Klienta zgodnie z instrukcjami Klienta, albo do czasu ich bezpiecznego zniszczenia.

12.6 Po zakończeniu stosunku umownego wynikającego z Umowy, LMC jest zobowiązana do zaprzestania wszelkiego przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem czynności, które są konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

13. WYPOWIEDZENIE UMOWYZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

13.1 LMC może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

(a) materiały dostarczone przez klienta naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje, porządek publiczny, itp. (w szczególności, jeżeli zawierają treści promujące przemoc, rasizm, dyskryminację pewnych grup, etc.),

(b) Klient zalega z płatnością należności na rzecz LMC; Strony wyraźnie uzgadniają, że LMC ma prawo wypowiedzieć Umowę, nawet jeżeli Klient zalega z zapłatą należności wynikających z innej umowy,

(c) Klient narusza dobre imię LMC i jej znaki towarowe,

(d) Klient żąda przedstawienia w Systemach Elektronicznych LMC informacji, które są sprzeczne z postanowieniami Artykułu 5.1 Ogólnych Warunków,

(e) LMC zidentyfikuje błędy w Systemach Odpowiedzi Klienta zgodnie z Artykułem 5.3 Ogólnych Warunków,

(f) LMC uzyska wiedzę, że Klient działa z naruszeniem postanowień Artykułu 5.6 Ogólnych Warunków,

(g) Klient dopuści się istotnego naruszenia Umowy.

13.2 Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez LMC. Istotne naruszenie oznacza w szczególności naruszenie obowiązków LMC, skutkujące całkowitym zawieszeniem świadczenia Usług przez LMC przez okres dłuższy niż dziesięć (10) pełnych dni roboczych, za wyjątkiem przypadków oddziaływania siły wyższej.

13.3 Wypowiedzenia Umowy wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość.

14. SZKODY

14.1 W przypadku nieprawidłowego świadczenia Usług przez LMC, Strony uzgadniają, że LMC:

(a) zrekompensuje to Klientowi świadcząc na jego rzecz równoważne Usługi o podobnej wartości lub

(b) zapewni inne zastępcze świadczenia, które mogą zostać uzgodnione przez Strony.

14.2 LMC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyżej albo awariami niedotyczącymi sprzętu LMC. Siła wyższa oznacza tymczasową lub trwałą, nadzwyczajną, niemożliwą do przewidzenia i pokonania przeszkodę, powstałą niezależnie od woli LMC. W przypadku oddziaływania siły wyższej na LMC, LMC zawiadomi Klienta o takiej sytuacji i jej przyczynach bez zbędnej zwłoki. O ile strony nie uzgodnią inaczej, LMC będzie nadal wykonywała swoje obowiązki wynikające ze stosunku umownego w ramach swoich najlepszych możliwości, nawet poprzez zastosowanie alternatywnych środków, w celu sprostania swoim obowiązkom umownym.

14.3 Odpowiedzialność LMC z tytułu szkody spowodowanej przez sprzęt techniczny i oprogramowanie LMC w związku z zawartą Umową będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługi na mocy Umowy. LMC nie jest zobowiązana do zrekompensowania Klientowi szkody, która nie mogła zostać przewidziana w chwili zawarcia Umowy.

15. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

15.1 Klient jest zobowiązany do uzyskania licencji na wykorzystanie utworów zawartych w opublikowanych informacjach, sloganów, nagrań audiowizualnych oraz reklam, które będą wykorzystywane w związku z Usługami świadczonymi przez LMC, a ponadto jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu takich licencji oraz wszelkich kosztów powiązanych. LMC nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego przez Klienta na skutek publikacji materiałów dostarczonych przez Klienta. Jeżeli LMC poniesie szkodę w związku z naruszeniem tego postanowienia przez Klienta, Klient bez zbędnej zwłoki zrekompensuje LMC szkodę na żądanie LMC przedstawione w tym zakresie.

15.2 Klient nie ma prawa do korzystania z Systemów Elektronicznych LMC ani żadnej ich części w inny sposób niż na własny (wewnętrzny) użytek, a w szczególności nie może przekazywać ani powielać, ani poddawać ich innym procesom technicznym bez wyraźnej zgody LMC. Klienci nie mogą również ingerować w żaden sposób w środki techniczne ani treść stron internetowych.

15.3 Zamieszczanie, zapisywanie i drukowanie materiałów przechowywanych w Systemach Elektronicznych LMC jest dozwolone wyłącznie na własny (wewnętrzny) użytek, a materiały uzyskane w ten sposób nie mogą być pod żadnym pozorem przekazywane. Wszelkie inne mechaniczne lub elektroniczne powielanie lub modyfikowanie bez uprzedniej pisemnej zgody LMC jest zabronione.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

16.1 Strony postanawiają, że przepisy prawa Republiki Czeskiej mają zastosowanie do łączącego je stosunku prawnego.

16.2 Strony niniejszym postanawiają, że wszelkie spory pomiędzy nimi zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów w Republice Czeskiej, a sądem właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby LMC albo sąd okręgowy dla okręgu, w którym znajduje się sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby LMC.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 LMC może jednostronnie wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszych Warunków Ogólnych i Warunków Produktu, jak również do wszelkich warunków zawartych w Umowie, w odpowiednim zakresie, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba ich zmiany. W takim przypadku, LMC jest zobowiązana do poinformowania Klienta o dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków, jak również do powiadomienia Klienta o takich nowych zmienionych warunkach z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później, jednakże niż na siedem (7) dni roboczych naprzód, w należyty sposób (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemów Elektronicznych LMC wykorzystywanych przez Klienta). W uzasadnionym zakresie oznacza zmianę wszelkich postanowień Ogólnych Warunków lub Warunków Produktu, jak również innych dokumentów, do których niniejsze Ogólne Warunki mogą się odnosić

.17.2 Jeżeli Klient nie zgadza się na warunki ogłoszone przez LMC zgodnie z Artykułem 17.1 Ogólnych Warunków, Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem dostarczonym w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie od LMC. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków albo w dniu, w którym wypowiedzenie Klienta zostanie doręczone LMC, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce wcześniej.

17.3 Postanowienia Artykułów 17.1 i 17.2 mają zastosowanie mutatis mutandis do zastrzeżenia w zakresie upoważnienia Innego Podmiotu Przetwarzającego, w rozumieniu tego terminu określonym w Warunkach Przetwarzania Danych Osobowych. Z zastrzeżeniem Artykułu 17.2 oraz postanowień Warunków Przetwarzania Danych Osobowych, (i) powiadomienia należy składać zgodnie z Warunkami Przetwarzania Danych Osobowych, oraz (ii) Klient jest zobowiązany do przedstawienia swoich zastrzeżeń niezwłocznie, nie później, jednakże niż w terminie (5) dni roboczych od otrzymania odpowiedniego powiadomienia. LMC oceni zastrzeżenia Klienta, a jeżeli okażą się one uzasadnione, LMC podejmie odpowiednie środki w stosunku do takiego Innego Podmiotu Przetwarzającego. Jeżeli LMC podejmie działania i Klient nie przedstawi do nich zastrzeżeń w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia o ich podjęciu, Umowa pozostanie w mocy zgodnie z nowo przedstawionymi warunkami. Jeżeli Klient sprzeciwi się podjętym działaniom w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu doręczenia takiego powiadomienia do LMC. Postanowienia niniejszego Artykułu 17.3 nie mają zastosowania do Innych Podmiotów Przetwarzających, które są osobami fizycznymi zatrudnianymi przez LMC.

17.4 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę z LMC przed dniem wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków, niniejsze Ogólne Warunki będą miały zastosowanie po upływie trzydziestu (30) dni od powiadomienia o zmianie niniejszych Ogólnych Warunków.

LMC s.r.o.

ANEKS – SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH LMC (POLSKA)

LMC na terytorium Polski

LMC s.r.o.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praga, Republika Czeska, NIP: 5263201951,

działająca poprzez oddział w Polsce LMC s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)Oddział w Polsce, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polska,

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000714275

Specjalne postanowienia dla Polski

Jeżeli LMC i Klient zawrą umowę, której miejscem wykonania będzie terytorium Polski, Ogólne Warunki będą miały pełne zastosowanie, za wyjątkiem następujących postanowień:

– Postanowienia Artykułu 2.1(l) zostaną zastąpione następującymi postanowieniami:

Serwery Zagraniczne: serwery zawierające oferty pracy spoza terytorium Polski, które nie SA obsługiwane przez LMC

– Postanowienia Artykułu 6.3 nie mają zastosowania.

– Postanowienia Artykułu 9.2(d) zostaną zastąpione następującymi postanowieniami:

które zostały ujawnione na skutek istnienia obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo prawomocnego orzeczenia sądu lub innych organów władzy publicznej (np. Policji, prokuratury)

– Zdanie drugie Artykułu 11.2 nie ma zastosowania.– Postanowienia Artykułu 11.3 zostaną zastąpione następującymi postanowieniami:

Należna do zapłaty cena będzie wskazana w dokumencie podatkowym (fakturze) uwzględniającej należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi. LMC wystawi Klientowi fakturę w terminie piętnastu (15) dni od daty zawarcia Umowy. Termin płatności faktury wynosi czternaście (14) dni od daty wystawienia faktury, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

– Postanowienia Artykułu 11.4 nie mają zastosowania.– Postanowienia Artykułu 16.1 zostaną zastąpione następującymi postanowieniami:Strony postanawiają, że do łączącego je stosunku prawnego mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

– Postanowienia Artykułu 16.2 zostaną zastąpione następującymi postanowieniami:

Strony niniejszym postanawiają, że wszelkie spory pomiędzy nimi związane lub wynikające z łączącego je stosunku prawnego zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby polskiego oddziału LMC.