Warunki Przetwarzania Danych Osobowych (DPA)

Umowa powierzenia danych osobowych ustanowiona zgodnie z Artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („Umowa Powierzenia Danych”)

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC (jak zdefiniowano poniżej) wydała niniejszą politykę w zakresie przetwarzania danych osobowych w formie Zmiany do Ogólnych Warunków Handlowych („Ogólne Warunki”), regulujących stosunki handlowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi a LMC, zawartymi w związku z korzystaniem z systemów elektronicznych LMC.

1.2 Dostawcą Systemów Elektronicznych LMC w krajach wskazanych poniżej oraz stroną niniejszej Umowy jest jedna z następujący spółek z grupy LMC ustalona według poniższego („LMC”):

(a) LMC s.r.o. z siedzibą pod adresem ul. Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praga 8, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 264 41 381, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484, jeżeli umowa o świadczenie usług („Umowa o Świadczenie Usług“) została zawarta z tą spółką;

(b)LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN w przypadku umów zawartych z tą spółką.

(c) Profesia spol. s r.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie - Stare Mesto, pod adresem Pribinova 19, kod pocztowy 811 09, Republika Słowacka, nr rejestracji 35 800 861, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Dział Sro, nr akt 22949/B.

1.3 Niniejsza Umowa Powierzenia Danych określa prawa i obowiązki LMC (zgodnie z definicją powyżej) jako Przetwarzającego oraz Klienta jako Administratora Danych (zwanych łącznie "Stronami") w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez systemy elektroniczne LMC w oparciu o Ogólne Warunki i Umowę o Świadczenie Usług .

1.4 Usługi świadczone na podstawie Umowy o świadczenie usług obejmują czynności, podczas których mogą być przetwarzane dane osobowe przez Przetwarzającego na rzecz Administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("Rozporządzenie").

1.5 Strony zamierzają wypełnić wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Rozporządzenia i wszelkich innych przepisów prawa lokalnego przyjętych na podstawie Rozporządzenia, w zależności od przypadku ("Obowiązujące przepisy dotyczące prywatności")

1.6 Na mocy art. 28 Rozporządzenia Administrator jest zobowiązany do zawarcia z Przetwarzającym pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w której Przetwarzający m.in. zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

1.7 Strony zawierają niniejszą Umowę Powierzenia Danych w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z Rozporządzenia i Obowiązujących Przepisów o Ochronie Prywatności, aby zapewnić ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Strony w trakcie realizacji Umowy o Świadczenie Usług.

1.8 Wolą Stron jest, aby niniejsza Umowa Powierzenia Danych obejmowała wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych wykonywane przez Przetwarzającego dla Administratora w związku z usługami świadczonymi w ramach jakiejkolwiek Umowy o Świadczenie Usług.

2. PRZEDMIOT I CEL UMOWY POWIERZENIA DANYCH

2.1 Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe, które Administrator pozyskał lub pozyska w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub które sam Przetwarzający pozyska dla Administratora w tym celu ("Dane Osobowe") w trakcie świadczenia usług przez Przetwarzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług.

2.2 Celem niniejszej Umowy Powierzenia Danych jest określenie zakresu praw i obowiązków Stron podczas przetwarzania Danych Osobowych. Niniejsza Umowa Powierzenia Danych reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług na podstawie art. 3.1. Niniejsza Umowa Powierzenia Danych ma zastosowanie odrębnie do każdej usługi świadczonej na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2.3 Niniejsza Umowa Powierzenia Danych określa również zakres przetwarzanych Danych Osobowych, cel ich przetwarzania oraz warunki i gwarancje, jakie musi zapewnić Przetwarzający, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań Przetwarzającego wynikających z Umowy o świadczenie usług oraz w celu ich wykorzystania przez Administratora w działalności Administratora, tj.

(a) do zarządzania i ewidencjonowania danych osobowych osób ubiegających się o pracę u Administratora i pracowników Administratora podczas zarządzania procesem rekrutacji (w szczególności usługi Teamio, Jobs.cz, Práce.cz, Jobote i Práce za rohem / Praca za Rogiem, Techloop, Atmoskop lub każda z nich), i/lub

(b) kształcenie pracowników Administratora za pośrednictwem serwisu Seduo.

Uwaga: Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia Danych odbywa się wyłącznie w zakresie usług uzgodnionych w Umowie o Świadczenie Usług.

3.2 Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników lub kontrahentów Administratora ("Podmioty Danych") w następującym zakresie:

(a) Zakres danych osobowych zgodnie z art. 3.1(a) Umowy Powierzenia Danych

  • Kandydaci do pracy: imię i nazwisko; data urodzenia; adres stałego zamieszkania i adres kontaktowy; dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail); stanowisko; potwierdzenie rozmowy kwalifikacyjnej (kiedy, godzina, gdzie); przyczyny odmowy; dane zawarte w CV kandydata do pracy; wszelkie inne dane podane przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej; wszelkie inne dane dodane przez Administratora do odpowiednich kandydatów.
  • Pracownicy Administratora: imię i nazwisko; dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail); stanowisko; czynności wykonywane w aplikacji do zarządzania rekrutacją.

(b) Zakres danych osobowych zgodnie z art. 3.1(b) Umowy Powierzenia Danych

  • Pracownicy Administratora: imię i nazwisko; dane kontaktowe (adres e-mail); stanowisko; dane dotyczące studiów.

3.3 Jeżeli Administrator przekaże Przetwarzającemu lub jeżeli w związku z czynnościami Przetwarzającego wykonywanymi dla Administratora Przetwarzający w inny sposób uzyska dostęp do jakichkolwiek innych Danych Osobowych Podmiotów Danych lub jeżeli Dane Osobowe innych podmiotów danych zostaną przekazane Przetwarzającemu, a jednocześnie Przetwarzający będzie działał jako podmiot przetwarzający takie Dane Osobowe dla Administratora, Przetwarzający jest zobowiązany również do przetwarzania i ochrony tych Danych Osobowych zgodnie z wymogami (i) Rozporządzenia (ii) Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności oraz (iii) niniejszej Umowy o Przetwarzaniu Danych.

3.4 Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe Podmiotów Danych do czasu wygaśnięcia niniejszej Umowy o Przetwarzanie Danych.

3.5 Przetwarzanie Danych Osobowych na mocy niniejszej Umowy o Przetwarzanie Danych nie stanowi podstawy do naliczenia jakiejkolwiek dodatkowej opłaty poza wynagrodzeniem wynikającym z Umowy o Świadczenie Usług.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

4.1 Podczas przetwarzania Danych osobowych Przetwarzający będzie działał z należytą profesjonalną starannością, aby uniknąć naruszenia Rozporządzenia lub Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności

4.2 Jeżeli Przetwarzający dowie się o naruszeniu któregokolwiek z obowiązków Administratora wynikających z Rozporządzenia, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki powiadomi Administratora.

4.3 Przetwarzając Dane Osobowe, Przetwarzający będzie przestrzegał udokumentowanych instrukcji Administratora. Instrukcje będą wydawane zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia Danych, głównie poprzez funkcje produktów/usług wykorzystywanych w ramach Umowy o Świadczenie Usług. Instrukcje obejmują aktualizację, usuwanie, zmianę lub inną obróbkę Danych osobowych. Żadne polecenie Administratora nie może skutkować rozszerzeniem jakichkolwiek środków technicznych lub organizacyjnych poza zakres określony w niniejszej Umowie Powierzenia Danych. Przetwarzający poinformuje Administratora o niewłaściwym poleceniu, jeżeli Przetwarzający przy zachowaniu należytej staranności zawodowej mógł stwierdzić niewłaściwy charakter polecenia. Przetwarzający może według własnego uznania odmówić wykonania polecenia, które skutkowałoby naruszeniem Rozporządzenia lub Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności.

4.4 Przetwarzający zapewnia, że żadna Osoba, której dane dotyczą, nie dozna uszczerbku w swoich prawach, w szczególności w prawie do godności ludzkiej, a także jest zobowiązany do podjęcia środków ochronnych przed nieuprawnioną ingerencją w życie prywatne i osobiste Osób, których dane dotyczą.

4.5 Przetwarzający zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia, chyba że Umowa o Świadczenie Usług stanowi inaczej w przypadku konkretnych produktów.

4.6 Jeżeli Podmiot danych zażąda informacji dotyczących przetwarzania jego danych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, Przetwarzający przekaże Podmiotowi danych informację o Administratorze i skieruje Podmiot danych do Administratora. Przetwarzający będzie dalej postępował zgodnie z pisemnymi instrukcjami Administratora.

4.7 Przetwarzający powiadomi Administratora o postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez odpowiedni Organ Nadzorczy oraz o jego wyniku, jeżeli dotyczy ono Danych Osobowych przetwarzanych na rzecz Administratora lub parametrów usługi świadczonej przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, a także przekaże Administratorowi informację, o ile przeprowadzone postępowanie wyjaśniające okaże się mieć wpływ na te parametry. Dla uniknięcia wątpliwości, za przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie uważa się wniosków właściwego Organu Nadzorczego dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, co do których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

4.8 Administrator powiadomi Przetwarzającego o każdej kontroli lub wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nałożenia środka naprawczego i/lub nałożenia kary pieniężnej przeprowadzonego przez właściwy organ nadzorczy ("Postępowanie Administracyjne"), o ile kontrola lub Postępowanie Administracyjne dotyczy (i) Danych Osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, lub (ii) parametrów usługi świadczonej na rzecz Administratora oraz jeżeli przewiduje się, że przeprowadzenie takiej kontroli lub Postępowania Administracyjnego może mieć wpływ na takie parametry.

4.9 Przetwarzający bez zbędnej zwłoki poinformuje Administratora o każdym naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych ("Naruszenie Danych Osobowych"). Po poinformowaniu Administratora, Przetwarzający udzieli Administratorowi pomocy w postępowaniu z Naruszeniem Danych Osobowych i/lub w przyjęciu środków mających na celu złagodzenie wszelkich potencjalnych negatywnych skutków i zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

4.10 Powiadomienie o Naruszeniu Danych Osobowych musi zawierać co najmniej:

(a) opis charakteru Naruszenia Danych Osobowych, w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę Osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę rekordów Danych Osobowych, których dane dotyczą;

(b) opis prawdopodobnych konsekwencji Naruszenia Danych Osobowych;

(c) opis środków podjętych lub proponowanych do podjęcia przez Przetwarzającego w celu zaradzenia Naruszeniu Danych Osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środków mających na celu złagodzenie jego ewentualnych negatywnych skutków.

4.11 Przetwarzający zgadza się umożliwić przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, prowadzonych przez Administratora lub innego audytora upoważnionego przez Administratora oraz współpracować w ich prowadzeniu. Administrator przyjmuje do wiadomości, że przeprowadzenie takiego audytu nie może naruszać praw osób trzecich (np. innych administratorów lub osób, których dane dotyczą), w szczególności w zakresie zapewnienia poufności danych osobowych. Administrator przyjmuje również do wiadomości, że przeprowadzenie takiego audytu byłoby przedmiotem specjalnej umowy dotyczącej kosztów poniesionych przez Przetwarzającego, które zostaną pokryte przez Administratora.

4.12 Przetwarzający będzie pomagał Administratorowi w wypełnianiu obowiązku Administratora w zakresie odpowiadania na wnioski o realizację praw Podmiotów danych, w szczególności na wnioski o dostęp do Danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie Danych osobowych; jeżeli wypełnienie takich obowiązków jest możliwe poprzez cechy poszczególnych produktów lub usług, Administrator nie może żądać od Przetwarzającego współpracy w nieuzasadnionym zakresie.

4.13 Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi pomocy w zabezpieczeniu obowiązków określonych w Rozporządzeniu, w szczególności obowiązku zabezpieczenia przetwarzania Danych Osobowych, zgłaszania zdarzeń Naruszenia Danych Osobowych, zabezpieczenia oceny skutków dla ochrony danych lub uprzedniej konsultacji z Organem Nadzorczym, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz informacji, którymi dysponuje Przetwarzający.

5. GWARANCJE ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i wolności osób fizycznych, Przetwarzający zobowiązuje się na podstawie art. 32 Rozporządzenia, wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych w sposób opisany w Rozporządzeniu lub innych obowiązujących przepisach prawa, aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do Danych Osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazania, nieuprawnionego przetwarzania lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania Danych Osobowych.

5.2 Przetwarzający zobowiązuje się do wdrożenia następujących środków organizacyjnych i technicznych:

(a) bez uszczerbku dla art. 5.3 niniejszej Umowy Powierzenia Danych, jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane przez pracowników Przetwarzającego, Przetwarzający powierzy tę czynność wybranym pracownikom, którzy zostaną poinstruowani w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, należycie poinformowani o obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Danych Osobowych, jak również o innych obowiązkach, które są zobowiązani spełnić, aby nie naruszyć Rozporządzenia lub niniejszej Umowy o Przetwarzaniu Danych;

(b) bez uszczerbku dla art. 5.3 i 5.4, nie upoważniać żadnej osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora do przetwarzania Danych osobowych;

(c) stosowania odpowiednich urządzeń i programów technicznych w celu wykluczenia nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do Danych osobowych przez osoby inne niż upoważnieni pracownicy Przetwarzającego;

(d) przechowywania Danych osobowych w odpowiednio zabezpieczonych budynkach i pomieszczeniach;

(e) przechowywania w bezpiecznym miejscu dokumentów w formie papierowej zawierających Dane Osobowe oraz prowadzenia należytej dokumentacji dotyczącej wszelkich ruchów takich dokumentów;

(f) przechowywania Danych Osobowych w formie elektronicznej na bezpiecznych serwerach lub nośnikach danych (magazynach), do których dostęp będą miały wyłącznie osoby upoważnione na podstawie kodów dostępu lub haseł, oraz okresowego tworzenia kopii zapasowych Danych Osobowych;

(g) zapewnienia, że zdalne przekazywanie Danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie za pomocą sieci niepublicznej lub poprzez bezpieczny transfer za pośrednictwem sieci publicznych, w szczególności za pomocą protokołu komunikacyjnego bezpieczeństwa sieciowego. Biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst oraz ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i nasileniu niektóre Dane Osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej;

(h) zapewnienia za pomocą odpowiednich środków technicznych możliwości przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych w odpowiednim czasie w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego zgodnie z parametrami dla danej usługi uzgodnionymi w Umowie o świadczenie usług;

(i) zapewnienia procesu regularnego testowania, oceny i ewaluacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.

5.3 Przetwarzający może zaangażować inny podmiot przetwarzający ("Inny Przetwarzający") do przetwarzania Danych Osobowych (ogólne upoważnienie). Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Administratora (art. 7.1) oraz poprzez.

(a) https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej,

(b) https://www.lmc.eu/pl/lista-dostawcow, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

(c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-dodavatelov, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej,

(d) https://www.lmc.eu/en/supplier-list, stanowiący informacyjne tłumaczenie tablicy ogłoszeń na język angielski (w przypadku rozbieżności, decydujące znaczenie ma odpowiednia wersja językowa zgodnie z literami (a) do (c) powyżej),

("Tablica Ogłoszeń”) o wszelkich nowych Innych Przetwarzających, których Przetwarzający zamierza zaangażować do przetwarzania Danych Osobowych lub o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących Innych Przetwarzających. Administrator będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dodania nowego Innego Przetwarzającego na warunkach Umowy o świadczenie usług. W przypadku sprzeciwu zastosowanie ma art. 17 ust. 3 Ogólnych Warunków. Jeżeli Administrator złożył na piśmie sprzeciw wobec konkretnego Innego Przetwarzającego i jeżeli Przetwarzający uzna Innego Przetwarzającego za niezbędnego do wykonania niniejszej Umowy Powierzenia Danych lub Umowy o Świadczenie Usług, Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę Powierzenia Danych zgodnie z art. 6.2 niniejszej Umowy o Przetwarzaniu Danych. Aktualna lista Innych Procesorów dostępna jest na Tablicy Ogłoszeń.

5.4 Jeżeli Przetwarzający zaangażuje Innego Przetwarzającego do wykonania określonych czynności przetwarzania, należy nałożyć na niego w drodze umowy te same obowiązki w zakresie ochrony danych, które zostały określone w niniejszej Umowie o Przetwarzaniu Danych, w szczególności zapewniając wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia.

5.5 Administrator przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Innych Przetwarzających wymienionych w Tablicy Ogłoszeń mogą obejmować przekazywanie Danych Osobowych poza UE. Przetwarzający gwarantuje, że każde takie przekazanie będzie zgodne z Rozporządzeniem i Obowiązującymi Przepisami dotyczącymi prywatności. W zakresie, w jakim odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające transfer poza UE zgodny z Rozporządzeniem zostaną następnie zmienione, odwołane lub uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, a Przetwarzający niezwłocznie poszuka w dobrej wierze odpowiedniego alternatywnego zabezpieczenia dla przetwarzania Danych Osobowych za granicą, Administrator zrzeka się prawa do powoływania się na umowne naruszenie zasad zawartych w niniejszym art. 5.5.

5.6 Przetwarzający jest zobowiązany do przyjęcia i udokumentowania przyjętych i wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem i Obowiązującymi Przepisami o Ochronie Prywatności.

6. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY POWIERZENIA DANYCH

6.1 Niniejsza Umowa Powierzenia Danych staje się ważna i skuteczna po podpisaniu przez obie Strony i wygaśnie wraz z zakończeniem Umowy o Świadczenie Usług. Jeżeli Strony zawarły lub w dowolnym momencie w przyszłości zawrą inną umowę, na podstawie której mogą być przetwarzane Dane Osobowe, niniejsza Umowa Powierzenia Danych wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem tej innej umowy lub, w zależności od przypadku, równocześnie z wygaśnięciem ostatniej z takich umów.

6.2 Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia Danych za 3-dniowym wypowiedzeniem, jeżeli Przetwarzający naruszy którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Rozporządzenia lub Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, a Przetwarzający nie naprawi tego naruszenia w ciągu 15 dni od pisemnego wezwania Administratora lub jeżeli Administrator sprzeciwi się na piśmie zaangażowaniu nowego Innego Przetwarzającego, a taki Inny Przetwarzający jest w pełni uznaniowo reprezentowany przez Przetwarzającego niezbędny do wykonania Umowy o świadczenie usług.

6.3 Przetwarzający może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia Danych za 3-dniowym wypowiedzeniem, jeżeli Administrator narusza swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia lub Obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, a Administrator nie naprawi tego naruszenia w ciągu 15 dni od powiadomienia Przetwarzającego na mocy art. 4.2 lub jeżeli Administrator sprzeciwi się na piśmie zaangażowaniu nowego Innego Przetwarzającego, a taki Inny Przetwarzający podlega w pełni uznaniowej reprezentacji Przetwarzającego niezbędnej do wykonania Umowy o świadczenie usług.

6.4 O ile Umowa o Świadczenie Usług nie stanowi inaczej w odniesieniu do konkretnych produktów, w przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług lub niniejszej Umowy o przetwarzanie danych, wygaśnięcia celu przetwarzania Danych osobowych w inny sposób, wycofania zgody (jeśli dotyczy) przez Podmiot danych lub wystąpienia przez Podmiot danych z żądaniem na podstawie art. 17 Rozporządzenia, Przetwarzający, zgodnie z instrukcjami Administratora, zniszczy dane osobowe, których to dotyczy, lub przekaże je Administratorowi i zniszczy Dane osobowe będące w jego posiadaniu. Dyspozycja Administratora dotycząca zniszczenia lub przekazania Danych Osobowych musi zostać doręczona Przetwarzającemu najpóźniej na dzień rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług lub niniejszej Umowy o Przetwarzanie Danych, a jeżeli taka sytuacja wystąpi przed rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Powierzenia Danych, w terminie 10 dni od poinformowania Administratora lub Przetwarzającego (w zależności od tego, co nastąpi później) o wygaśnięciu celu przetwarzania Danych Osobowych, wycofaniu zgody lub doręczeniu żądania na podstawie art. 17 Rozporządzenia, w przeciwnym razie Przetwarzający zniszczy Dane Osobowe Osoby, której dane dotyczą, w dniu rozwiązania niniejszej Umowy o świadczenie usług lub Umowy o świadczenie usług lub z upływem ww. terminów.

6.5 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Powierzenia Danych, Przetwarzający będzie przestrzegał Rozporządzenia i/lub Obowiązujących Przepisów o Ochronie Prywatności, w szczególności w zakresie zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu Danych Osobowych do czasu ich przekazania przez Przetwarzającego do Administratora zgodnie z instrukcjami Administratora lub do czasu ich bezpiecznego zniszczenia przez Przetwarzającego.

6.6 Wypowiedzenie niniejszej Umowy Powierzenia Danych powoduje, że wszystkie lub wszystkie usługi wynikające z Umowy o Świadczenie Usług stają się niemożliwe.

6.7 Zobowiązanie do zachowania poufności Danych Osobowych przetrwa rozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia Danych.

7. DANE KONTAKTOWE

7.1 Wszelkie zawiadomienia, w tym zawiadomienia o Naruszeniu Danych Osobowych mogą być dostarczane osobiście lub pocztą na adres siedziby drugiej Strony lub pocztą elektroniczną:

E-mail Administratora: e-mail kontaktowy Użytkownika Głównego, wpisany w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Administratora w systemie elektronicznym Przetwarzającego, lub e-mail kontaktowy upoważnionego pracownika Administratora podany w Koncie Administratora Seduo, lub e-mail kontaktowy określony w Umowie o świadczenie usług, lub inny e-mail o najwyższym poziomie uprawnień w ramach konkretnej wykorzystywanej usługi.

E-mail Procesora: dpo@lmc.eu

7.2 Administrator może żądać zmiany adresu do doręczeń powiadomień za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres dpo@lmc.eu.

8. PRZEPISY KOŃCOWE

8.1 Stosunki prawne, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Powierzenia Danych, w tym jej zmiany, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju, w którym Przetwarzający ma swoją siedzibę. Kwestie umowne pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie Powierzenia Danych, regulują postanowienia Ogólnych Warunków dostępne pod adresem

(a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej;

(b) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

(c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

8.2 Informacyjne angielskie tłumaczenie Ogólnych Warunków jest dostępne pod adresem https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a wersją językową na mocy art. 8.1 niniejszej Umowy Powierzenia Danych, obowiązuje odpowiednia wersja językowa na mocy art. 8.1 niniejszej Umowy Powierzenia Danych.

8.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy Powierzenia Danych zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny organ za nieważne, nieskuteczne, domniemane lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie uznane za usunięte z niniejszej Umowy Powierzenia Danych, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy Powierzenia Danych pozostaną w pełnej mocy, chyba że z charakteru lub treści tego postanowienia lub okoliczności, w których zostało zawarte, można założyć, że nie można go oddzielić od reszty niniejszej Umowy Powierzenia Danych. W takim przypadku Strony dokonają takich zmian w niniejszej Umowie Powierzenia Danych, aby osiągnąć taki sam lub, jeśli nie jest to możliwe, najbardziej zbliżony do skutku pierwotnego nieważnego, nieskutecznego, domniemanego lub niewykonalnego postanowienia.

8.4 Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia Danych. Jeżeli Strony nie rozwiążą sporu polubownie w ciągu 30 dni, każda ze Stron może skierować spór do właściwego sądu powszechnego zgodnie z obowiązującym prawem.

8.5 Zakres przetwarzanych danych osobowych, określony w Artykule 3.2 niniejszej Umowy Powierzenia Danych, może zostać rozszerzony lub w inny sposób zmodyfikowany, w zależności od funkcjonalności danego produktu bez konieczności zmiany niniejszej Umowy Powierzenia Danych ani Ogólnych Warunków.

8.6 Dla celów realizacji niniejszej Umowy Powierzenia Danych lub jej zmian, Strony ustalają, że umowa zostaje zawarta wyłącznie w oparciu o pełną zgodę na brzmienie niniejszej Umowy Powierzenia Danych.

8.7 Terminy nie wyszczególnione w niniejszym dokumencie mają znaczenie zdefiniowane w Ogólnych Warunkach lub Umowie o świadczenie usług.

8.8 Niniejsza Umowa Powierzenia Danych h wiąże Strony na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.

8.9 Niniejsza Umowa Powierzenia Danych staje się ważna i skuteczna od dnia

(a) 1. 1. 2023, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) 1. 1. 2023, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) 1. 1. 2023, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

LMC