Polityka prywatności- LMC s.r.o.

Twoje dane osobowe przechowujemy, zachowując ich prywatność i bezpieczeństwo oraz umożliwiając Ci sprawowanie nad nimi pełnej kontroli.

Jeśli korzystasz z usług LMC, powierzasz nam różne informacje, w tym Twoje dane osobowe. W niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności dowiesz się przede wszystkim, jakie usługi świadczymy, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy.

Ochronę Twojej prywatności traktujemy poważnie, dlatego prosimy byś znalazł czas i zapoznał się z naszymi procedurami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZYMY

Wszystkie usługi LMC w jakiś sposób dotyczą poszukiwania pracy, procesu rekrutacyjnego oraz rozwoju osobistego. Aktualnie są to następujące usługi: Jobs.czPrace.czPráce za rohem oraz jej polska wersja Praca za rogiemAtmoskop.cz, Atmoskop.plJoboteSeduo.cz, Seduo.plTeamio, Techloop i Robot Arnold.

Podmiotem świadczącym powyższe usługi jest spółka LMC s.r.o., z siedzibą Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Republika Czeska, REGON: 264 41 381, wpisana do Rejestru Handlowego przy Sądzie Grodzkim w Pradze, dział C, nr wpisu 82484.

DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Zdecydowanie największa część danych osobowych przetwarzana jest przez nas w procesie rekrutacyjnym, tzn. gdy korzystasz z naszych usług, jakimi są na przykład Jobs.cz, Prace.czPráce za rohemTeamio lub Jobote. Część danych na tym etapie to dane obowiązkowe, są nimi dane służące do podstawowej identyfikacji osoby (imię, nazwisko, adres e-mail, ewent. nr telefonu), inne dane zainteresowani podają w swoich życiorysach i profilach osobowych, pomimo że nie są one przez nas bezwzględnie wymagane. Nie można w sposób wyczerpujący wymienić danych osobowych, które przetwarzamy, ponieważ nie istnieje jednolity wzór życiorysu, a każdy zainteresowany pracą podawać może zupełnie różne dane.

Ogólnie zazwyczaj przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, data urodzenia, zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, branża, praktyka/doświadczenie, wykształcenie, obywatelstwo, znajomość języków obcych, odbyte kursy, szkolenia i certyfikaty, wiedza i umiejętności, zainteresowania osobiste..

Nigdy nie żądamy danych osobowych, które nie są potrzebne do danego celu (np. PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, kopia dokumentu, itp.).

W ramach naszych kolejnych usług, które nie dotyczą procesu rekrutacyjnego, korzystamy zazwyczaj tylko z podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, ewent. nr telefonu). Powodem gromadzenia takich danych jest zapewnienie działającej usługi i zachowanie dla użytkownika historii jego pracy w zakresie danej usługi.

W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY DANYCH OSOBOWYCH

Danych osobowych używamy w świadczonych przez nas usługach zawsze i wyłącznie w takim celu, do którego przekazano nam dane, a o celu tym użytkownik jest zawsze jasno powiadamiany.

W tym miejscu należy podkreślić, że nie zawsze występujemy w pozycji administratora danych osobowych. Jeśli zainteresowany pracą odpowiada na ogłoszenie dot. wolnego stanowiska pracy na portalach Jobs.czPrace.cz lub Práce za rohem, administratorem danych osobowych staje się pracodawca, który zamieścił ogłoszenie o pracę na dane stanowisko. LMC występuje w pozycji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Jeśli kandydat nie udzieli pracodawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych ponad ramy danego celu (a więc zgłoszenie do procesu rekrutacji), po zakończeniu rekrutacji lub po maks. sześciu miesiącach dane kandydata zostaną usunięte.

Jeśli kandydat udzieli LMC zgody na przetwarzanie danych osobowych ponad ramy danego celu, LMC występuje wówczas jednocześnie w pozycji administratora danych, a także w pozycji podmiotu przetwarzającego dane dla klienta. Cel określony jest zawsze w pouczeniu o ochronie danych osobowych lub w treści zgody na ich przetwarzanie.

Kandydaci, a także klienci przyjmują do wiadomości, że klient nie jest upoważniony do przekazywania danych osobowych kandydatów innym pracodawcom, jeśli kandydaci nie zostali o tym w jasny sposób poinformowani. Jeżeli klientem jest agencja doradztwa personalnego, która przekazuje dane osobowe swoim klientom – pracodawcom, kandydaci są o tym informowani w pouczeniu o ochronie danych osobowych, znajdującym się na końcu każdego ogłoszenia.  Jeśli klientem jest grupa firm, korzystająca wspólnie z rekrutacji pracowników (taka sytuacja jest powszechna w przypadku holdingów i grup firm), kandydaci również informowani są o tym w pouczeniu.

Jeżeli użytkownik usług LMC utworzy profil w serwisie Jobs.cz lub Techloop i opublikuje go, jego CV może zostać przekazane niektórym pracodawcom - klientom LMC. Jednak nigdy nie robimy tego bez związku z własną aktywnością użytkownika, który chce, aby jego profil został opublikowany, aby pracodawcy mogli skontaktować się z nim z ofertą pracy. Przez „publikację” nie mamy na myśli, że profil jest publicznie dostępny dla każdego, zawsze będą to tylko pracodawcy, którzy wykupili odpowiednią usługę LMC, polegającą na dostępie do tak opublikowanych CV. Dlatego nie można z góry powiedzieć, którzy pracodawcy będą mieli dostęp do opublikowanego CV, ponieważ lista pracodawców mających dostęp do opublikowanych CV zmienia się w czasie.

Oprócz usług rekrutacyjnych świadczymy również inne usługi, które nie są bezpośrednio związane z rekrutacją. Należą do nich usługa Atmoscop, portal edukacyjny Seduo oraz robot komunikacyjny Arnold. We wszystkich tych usługach przestrzegamy ogólnych zasad opisanych w niniejszym dokumencie. Chronimy dane osobowe, przetwarzamy je wyłącznie w celu świadczenia naszych usług i udostępniamy je wyłącznie innym wymienionym poniżej podmiotom przetwarzającym, które są zaangażowane w świadczenie naszych usług (i nie wykorzystują danych osobowych naszych użytkowników do własnych celów).

INNE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Spółka LMC upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny i ręczny, a mianowicie również za pośrednictwem określonych podmiotów przetwarzających. Dane osobowe są/będą udostępnione tylko upoważnionym pracownikom spółki LMC lub pracownikom podmiotu przetwarzającego, wyłącznie w stopniu koniecznym do celów przetwarzania.

Większość podmiotów przetwarzających posiada jedynie ograniczony dostęp do danych osobowych kandydatów. Do przekazywania danych osobowych kolejnym podmiotom przetwarzającym wprawdzie czasami dochodzi, lecz w stopniu minimalnym. Żaden inny podmiot przetwarzający nie jest upoważniony do korzystania z udostępnionych danych osobowych do swoich własnych, marketingowych lub jakichkolwiek innych celów. Nasze usługi nieustannie się rozwijają, dlatego zawsze utrzymujemy aktualną listę innych podmiotów przetwarzających.

Niektóre inne podmioty przetwarzające posiadają siedzibę poza Unią Europejską, na przykład w USA. Dla przekazywania danych osobowych do innych krajów poza UE obowiązuje zasada, że swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej nie jest ograniczony, ani też zabroniony. Z wszystkimi dostawcami posiadamy zawarte umowy, a dostawcy ci zobowiązali się do regularnego usuwania przekazanych danych osobowych i niewykorzystywania ich do celów własnych. Żadne inne przekazywanie danych osobowych przez LMC do krajów poza UE nie ma miejsca. Użytkownik usług LMC może poprosić o dalsze informacje na temat podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 46 lub 49 RODO, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@lmc.eu.

KOMUNIKATY MARKETINGOWE

Dane kontaktowe (adres e-mail, ewent. nr telefonu) naszych klientów i użytkowników wykorzystujemy w celu rozpowszechniania komunikatów handlowych, dotyczących tylko naszych własnych usług. Przeważnie chodzi o produkty i usługi podobne do tych, które już świadczyliśmy na rzecz kandydata/klienta. Powyższe dane kontaktowe możemy wykorzystać do przesyłania komunikatów tylko wówczas, gdy adresat nie odmówił pierwotnie takiego zastosowania.

Każdy ma prawo do bezpłatnej odmowy w dowolnym czasie przesyłania komunikatów handlowych za pośrednictwem linka w komunikacie handlowym lub wysyłając wiadomość na dowolny kontakt podany w stopce niniejszych Zasad. Warunki przesyłania komunikatów handlowych bardziej szczegółowo reguluje postanowienie § 7 ustawy nr 480/2004 Dz.U., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego oraz w sprawie niektórych ustaw (ustawa w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami.

Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że nie każda wiadomość, jaką od nas otrzymasz, jest komunikatem handlowym. W ramach świadczenia danej usługi czasami zaistnieje potrzeba kontaktu z użytkownikami, a także klientami, a w przypadku dużej liczby adresatów jedyną wykonalną formą jest wysłanie zbiorowej wiadomości e-mail. W ramach takiej komunikacji niektóre wysłane wiadomości nie są komunikatami handlowymi (na przykład zwrócenie uwagi na zmianę warunków handlowych).

W nawiązaniu do wcześniejszego skorzystania z naszych usług na niektórych odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych mogą pojawiać się powiadomienia w formie komunikatu reklamowego z zaproszeniem do ponownego odwiedzenia naszych stron internetowych. Korzystamy w tym celu z usług spółek Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz lub AdForm, które do wykrycia odwiedzin stosują pliki Cookies zapisane w Twojej przeglądarce.

W celu zaoferowania naszych usług również innym, podobnym do Ciebie użytkownikom, korzystamy z usług zwrócenia się do tzw. grup podobnych odbiorców, oferowanych przez spółki Google i Facebook. Obie usługi zapisują jako identyfikator osoby zakodowany klucz (hash ID). Inaczej mówiąc, nie zapisują Twojego adresu e-mail.

W żadnym przypadku nie przekazujemy spółkom reklamowym i administratorom sieci społecznościowych załączonych przez Ciebie życiorysów lub pochodzących z nich danych.

COOKIES

Używamy Cookies, by świadczyć na rzecz naszych użytkowników i klientów możliwie najlepsze usługi. Cookie to mały plik, który strona internetowa zapisuje na dysku twardym użytkownika, a który służy nie do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników (uzyskane informacje zawierać mogą na przykład adres IP podłączającego się komputera lub typ użytej przeglądarki), lecz do odróżniania poszczególnych użytkowników wchodzących na strony LMC.

Nasze strony zawierać także mogą Cookies stron trzecich, które służą spółce LMC do pozyskiwania anonimowych statystyk dotyczących odwiedzalności i typowego zachowania Użytkowników na poszczególnych stronach. Trzecie strony zazwyczaj nie zapisują, w związku z używaniem Cookies, żadnych danych osobowych, ponieważ tożsamość użytkownika nie jest im znana (pod warunkiem, że użytkownik nie jest jednocześnie zarejestrowanym użytkownikiem produktów takiej trzeciej strony, np. Google).

W ustawieniach przeglądarki użytkownik może zabronić używania Cookies, jednak taki wybór będzie miał wpływu na właściwe wyświetlanie stron.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, można znaleźć na stronie https://www.lmc.eu/pl/cookies.

POPRAWIANIE JAKOŚCI I ROZWÓJ NASZYCH USŁUG

W celu poprawy naszych usług stosujemy dane, które pozyskujemy za pośrednictwem korzystania użytkowników z naszych usług. Wynikiem powinna być maksymalna optymalizacja jakości naszych usług, przede wszystkim możliwie najlepsze polecanie ogłaszanych stanowisk kandydatom, korzystającym z naszych portali związanych z pracą, a następnie najlepsze możliwe polecanie stosownych kursów edukacyjnych użytkownikom Seduo. Dane pozyskane do tych celów w LMC przechowujemy w taki sposób, by nasi pracownicy nie rozpoznali faktycznych danych osobowych użytkowników.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE

LMC podejmuje wszelkie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w sposób określony w Ustawie lub w innych obowiązujących przepisach prawnych oraz w celu wykluczenia możliwości nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionych transmisji, ich innego nieuprawnionego przetworzenia, a także innego nadużycia danych osobowych. Powyższy obowiązek obowiązuje również po zakończeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są nieustannie kontrolowane, zarówno elektronicznie, jak też fizycznie. Stosujemy nowoczesne mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa, zapewniające maksymalną możliwą ochronę danych. Posiadamy odpowiednio skonfigurowane zarządzanie dostępami użytkowników, system zarządzania prawami i rolami, dzięki czemu zapewniamy ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi klientów w ramach wykonywania swoich obowiązków roboczych lub umownie przejętych, zobowiązani są ustawowo lub umownie do zachowania poufności.

Spółka LMC ma obowiązek przekazania Twoich danych osobowych na żądanie również organom państwowym (np. Policji RCz, urzędom państwowym w ramach przeprowadzanych kontroli, o ile jest to niezbędne, itp.).

SWOJE DANE MASZ ZAWSZE POD KONTROLĄ

Każdy użytkownik naszych usług posiada następujące prawa, których w LMC w pełni przestrzegamy:

Przejrzystość

W trakcie każdego wprowadzania danych osobowych w ramach usług LMC zawsze w jasny sposób przekazujemy użytkownikowi pouczenie dotyczące tego, do jakiego celu mogą zostać użyte wprowadzone dane, kto przetwarza dane i kto nimi zarządza. Niniejszy dokument stanowi część każdego takiego pouczenia, które odwołuje się do niego.

Prawo dostępu do danych osobowych

Podmiot danych ma prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są lub nie są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych. Na żądanie zatem zawsze udzielimy naszym użytkownikom wszelkich informacji o przetwarzaniu takich danych osobowych, względem których jesteśmy w pozycji administratora danych osobowych (wniosek można wysłać, wypełniając e-mail na dpo@lmc.eu). Jeśli użytkownik naszych usług chciałby uzyskać informacje dotyczące danych osobowych, które wysłał do klientów, powinien zwrócić się do klienta, który znajduje się w pozycji administratora danych osobowych.

Prawo do korekty

Jeśli kandydat stwierdzi, że jego dane osobowe przetwarzane są nieprecyzyjnie lub błędnie, ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały bezzwłocznie skorygowane.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“)

Jeśli dane osobowe przetwarzane są z powodu realizacji jakiegoś celu i nie są już do danego celu potrzebne, automatycznie je usuwamy. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, a podmiot danych anuluje zgodę, dane osobowe usuniemy. W tym miejscu należy nadmienić, że usuniemy takie dane osobowe, względem których jesteśmy w pozycji administratora. W razie danych osobowych, zarządzanych przez klientów, prawo do usunięcia powinno być zastosowane wobec klientów w pozycji administratorów danych osobowych. Należy ponadto zaznaczyć, że prawo do usunięcia nie jest absolutne i jeśli istnieje jakiś faktyczny obowiązek do przechowywania danych (np. prowadzenie księgowości), usunięte zostaną takie dane osobowe, które nie są już potrzebne do pierwotnych celów przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmioty danych mają prawo do tego, by ograniczyć nam przetwarzanie danych osobowych (wniosek można wysłać, wypełniając formularz kontaktowy lub e-mailem na dpo@lmc.eu), jeśli: i) podmiot danych kwestionuje precyzyjność danych osobowych, na czas potrzebny do tego, by administrator mógł zweryfikować dokładność danych osobowych; lub ii) przetwarzanie jest bezprawne, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich użycia; lub iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak podmiot danych żąda ich w celu ustanowienia, wykonania lub obrony tytułów prawnych; lub iv) podmiot danych wniósł sprzeciw przeciwko przetwarzaniu, dopóki nie zostaną zweryfikowane, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami podmiotu danych.

Prawo do ochrony prywatności

Jeśli kandydat/klient stwierdzi lub uważa, że LMC dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego kandydata/klienta lub sprzeczne z ustawą, zwłaszcza, jeżeli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może zażądać od LMC wyjaśnień lub żądać, by LMC zmieniła taki stan rzeczy, a zwłaszcza może to dotyczyć blokowania, naniesienia korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych.

Jeżeli LMC nie zastosuje się do wniosku kandydata/klienta zgodnie z powyższym, kandydat/klient uprawniony jest do zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKTY

Pełnomocnikiem ds ochrony danych osobowych w LMC jest:

  • Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, +420 608 021 572.

Jeśli administratorem danych osobowych jest klient, dane kontaktowe klienta podane są w pouczeniu, stanowiącym część ogłoszenia lub na stronie internetowej klienta. Jeżeli użytkownik usługi nie zna kontaktu do klienta, za pośrednictwem którego dochodzić może swoich praw, kontakt ten przekaże mu LMC.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsze Zasady wchodzą w życie dnia 6 kwietnia 2018 r. i są do dyspozycji on-line na stronie internetowej LMC. Spółka LMC uprawniona jest do zmiany niniejszych Zasad w razie takiej potrzeby, w sposób ustalony dla zmiany warunków korzystania z usług LMC.

Twoje dane osobowe przechowujemy, zachowując ich prywatność i bezpieczeństwo oraz umożliwiając Ci sprawowanie nad nimi pełnej kontroli.