Warunki produktowe usługi Praca za rogiem dla klientów

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN (“LMC”), wydała niniejsze Warunki Produktowe Usługi Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) dla Klientów („Warunki Produktu”) regulujące warunki korzystania z Systemu Elektronicznego LMC (aplikacji mobilnej) Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) oraz świadczenia powiązanych Usług na rzecz Klientów.

1.2 Prawa i obowiązki LMC oraz Klienta, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach Produktu podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym LMC dostępnym pod adresem: https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe („Ogólne Warunki”) oraz przepisom prawa. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Produktu a Ogólnymi Warunkami, przeważające są niniejsze Warunki Produktu.

2. DEFINICJE ZASTOSOWANYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu mają następujące znaczenie:

(a) Konto Klienta: zestaw danych wygenerowanych po rejestracji Klienta w Systemie Elektronicznym LMC na skutek opcjonalnego podania ich przez Klienta, potencjalnie uzupełniony rejestrami aktywności Klienta w Systemie Elektronicznym LMC;

(b) Kandydat: osoba, która jest zainteresowana ofertą pracy lub zatrudnienia publikowaną przez Klienta za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC;

2.2 Inne terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, ale w nich niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach.

3. OPIS USŁUGI

3.1 Usługa Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) jest dostarczana przez LMC za pośrednictwem aplikacji mobilnej o tej samej nazwie, będącej jednym z Systemów Elektronicznych LMC. Usługa jest platformą łączącą Kandydatów z Klientami z możliwością zawarcia umowy o pracę albo podobnego stosunku umownego pomiędzy Klientem a Kandydatami.

3.2 Klient i Kandydat mogą negocjować warunki stosunku pracy lub podobnego stosunku umownego, treść, formę i inne elementy, które zależą wyłącznie od woli Klienta i Kandydata. Klient przyjmuje do wiadomości, że uzgodniony stosunek umowny może wiązać się z powstaniem obowiązków w zakresie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

3.3 Usługa działa na podstawie automatycznego łączenia Klientów z Kandydatami, przy czym Klient odpowiada za zarządzanie swoim kontem. Jeżeli Klient będzie potrzebował pomocy przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, taka pomoc zostanie zapewniona (np. w drodze konsultacji z pracownikiem LMC).

3.4 Usługa publikuje oferty oraz zapotrzebowanie na pojawiające się okazjonalnie oferty pracy, a Klienci są zobowiązani do nawiązania bezpośredniego kontaktu z drugą stroną. Usługa nie obejmuje bezpośredniego działania pomiędzy Klientami a Kandydatami; LMC jako dostawca Usługi, nie działa jako agencja zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zmianami.

3.5 Usługa Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) jest co do zasady odpłatna dla Klientów LMC, chyba, że Strony postanowią inaczej.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1 Klient, który chce korzystać z Usługi Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) jest zobowiązany do zarejestrowania się w Usłudze, chyba że Strony postanowią inaczej. Dostęp do Usługi nie jest gwarantowany bez logowania do Konta Klienta.

4.2 Klienci dokonują rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji w Systemie Elektronicznym LMC, przy czym proces rejestracji wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji przesłanego SMSem na kontaktowy numer telefonu Klienta wskazany na Koncie Klienta.

4.3 Po ukończeniu procesu rejestracji w zakresie utworzenia i aktualizacji Konta Klienta, Klient może podać LMC swoje dane identyfikacyjne (firmę, imię i nazwisko oraz adres), dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu), jak również inne informacje, które mogą zostać zmienione na żądanie.

4.4 Rejestrując się w Systemie Elektronicznym LMC, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, Klient wyraża zgodę na objęcie go niniejszymi Warunkami Produktu.

4.5 Po zarejestrowaniu się, Klient może korzystać ze swojego Konta Klienta w celu publikacji ofert pracy i innych oferowanych form zatrudnienia w Systemie Elektronicznym LMC. W celu należytej publikacji ogłoszenia, Klient zobowiązany jest do wskazania dokładnego adresu oraz proponowanego wynagrodzenia, jak również innych informacji, które są oznaczone jako wymagane.

4.6 Klient może zlikwidować swoje Konto Klienta w każdym czasie przesyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@pracazarogiem.pl.

4.7 Likwidacja Konta Klienta spowoduje usunięcie opublikowanych ofert pracy oraz danych Klienta z Systemów Elektronicznych LMC (w tym wszelkich podanych informacji i dokumentów).

4.8 Klient przyjmuje do wiadomości, że odinstalowanie Elektronicznego Systemu LMC nie spowoduje automatycznie likwidacji Konta Klienta. Zostanie ono usunięte po upływie pięciu (5) lat od dnia pierwszej aktywności Klienta w tym Systemie Elektronicznym LMC.

4.9 Aktualne opłaty LMC za publikowanie ogłoszeń w Usłudze Práce za rohem (w Polsce: Praca za rogiem) zostały podane na następującej stronie internetowej: http://pracazarogiem.pl/szukam-pracownikow.

4.10 W przypadku zakupu Usługi z płatnością cykliczną, Klient wyraża zgodę na ustanowienie płatności cyklicznej i jej parametrów określonych w formularzu zamówienia. Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych dotyczących płatności na bramce płatniczej GoPay obsługiwanej przez GOPAY S.R.O., nr ID 26046768, która obsługuje dane kart płatniczych zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI DSS Level 1.

4.11 Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana poprzez menu ustawień w Systemie Elektronicznym LMC. Parametry płatności cyklicznej nie mogą być zmienione po potwierdzeniu zamówienia. W przypadku pytań lub wniosków, Klient może skontaktować się z LMC pod adresem pomoc@pracazarogiem.pl.

4.12 LMC nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody lub inne konsekwencje wynikające z użycia bramki płatniczej, o której mowa w poprzednich postanowieniach.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejsze Warunki Produktu wchodzą w życie i stają się skuteczne z dniem 10. 5. 2023.

LMC