Regulamin korzystania z systemów elektronicznych LMC

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Spółka LMC s.r.o. z siedzibą pod adresem ul. Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praga 7, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 264 41 381, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484 („LMC”) wydaje niniejszy regulamin korzystania z systemów elektronicznych LMC („Regulamin korzystania z systemów”), regulujący prawa i obowiązki w ramach stosunku prawnego między LMC i Użytkownikiem.

1.2 Aktualne dane do kontaktów elektronicznych z LMC (w tym dane do faktury) są dostępne na https://www.lmc.eu/pl/kontakty/

1.3 Ponadto stosunek umowny między LMC i Użytkownikiem podlega postanowieniom

(a) niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, którego brzmienie jest dostępne na https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug/.

(b) Regulaminów produktu, zgodnie z poniższą definicją,

(c) postanowieniom dokumentów, do których odwołuje się niniejszy Regulamin korzystania z systemów lub Regulaminy produktów, a także

(d) postanowieniom stosownych przepisów prawa.

2. DEFINICJA STOSOWANYCH POJĘĆ

2.1 Pojęcia używane w treści Regulaminu korzystania z systemów będą miały następujące znaczenie:

(a) systemy elektroniczne LMC: strony internetowe lub inne programy komputerowe (w tym aplikacje mobilne) udostępniane przez LMC innym osobom, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

(b) LMC: spółka LMC s.r.o., z siedzibą Czechy, Praha 7, Jankovcova 1569/2c, poczta 17000, nr ident. spółki (IČO): 26441381, spółka wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, nr wpisu 82484 .

(c) Niezarejestrowany użytkownik: Użytkownik, który korzysta z systemów elektronicznych LMC, ale nie jest w nich zarejestrowany.

(d) Regulamin korzystania z systemów: niniejszy regulamin korzystania z systemów elektronicznych LMC.

(e) Regulamin produktu: warunki korzystania z danego systemu elektronicznego LMC, regulujące dodatkowe prawa i obowiązki Użytkowników i LMC.

(f) Profil: zestaw danych osobowych powstały po zarejestrowaniu ich przez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika, a także dodatkowe zapisy dotyczące działań Użytkownika w ramach systemów elektronicznych LMC.

(g) Zarejestrowany użytkownik: Użytkownik, który korzysta z systemów elektronicznych LMC i jest w tych systemach zarejestrowany.

(h) Usługa: usługa spółki LMC oferowana i świadczona Użytkownikom odpłatnie lub nieodpłatnie w ramach danego systemu elektronicznego LMC.

(i) Konto: otoczenie powstałe na podstawie rejestracji Użytkownika w danym systemie elektronicznym LMC.

(j) Użytkownik: osoba, korzystająca z systemów elektronicznych LMC, bez względu na to, czy jest to Zarejestrowany użytkownik czy Niezarejestrowany użytkownik.

(k) Pracodawca: osoba fizyczna lub prawna, która z pomocą systemu elektronicznego LMC publikuje oferty pracy lub inne tego typu oferty dla Użytkownika w celu nawiązania stosunku pracy lub innych podobnych stosunków umownych, lub w inny sposób korzystająca z systemów elektronicznych LMC na podstawie stosunku umownego z LMC;

(l) Polityka prywatności: oznacza zasady regulujące ochronę prywatności Użytkowników;

(m) Pośrednik: osoba, która z pomocą systemów elektronicznych LMC pośredniczy w udostępnianiu ofert pracy Użytkownikom, a także wyszukiwaniu odpowiednich pracowników dla Pracodawcy.

3. ZGODA NA BRZMIENIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW

3.1 Zanim Użytkownik odpowie na ogłoszenie zamieszczone w systemach elektronicznych LMC lub dokończy proces rejestracji w systemach elektronicznych LMC, zanim zamówi Usługi oraz zanim rozpocznie korzystanie z systemu elektronicznego LMC (np. przeglądając strony internetowe LMC), zapozna się z treścią Regulaminu korzystania z systemów i stosownych Regulaminów produktu.

3.2 Użytkownik, który odpowiada na ogłoszenie zamieszczone w systemach elektronicznych LMC lub dokończy proces rejestracji w systemach elektronicznych LMC, lub zacznie korzystać z systemu elektronicznego LMC (np. przeglądając strony internetowe LMC), tym samym akceptuje treść Regulaminu korzystania z systemów i stosownych Regulaminów produktu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu korzystania z systemów lub stosownych Regulaminów produktu, niezwłocznie opuści dany system elektroniczny LMC i nie będzie w żaden inny sposób korzystać z systemów elektronicznych LMC.

3.3 W przypadku zamówienia Usług konkretne instrukcje można znaleźć w stosownym systemie elektronicznym LMC. Użytkownik może wyszukiwać i poprawiać błędy w trakcie wypełniania danego formularza lub kontaktując się z LMC z użyciem danych kontaktowych dla danego systemu elektronicznego LMC.

3.4 Brzmienie umowy w wersji tekstowej Użytkownik znajdzie w stosownym systemie elektronicznym LMC.

4. KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LMC I USŁUG

4.1 LMC udostępnia systemy elektroniczne LMC z reguły bezpłatnie, o ile Regulamin produktu nie przewiduje inaczej.

4.2 Umowę z LMC można podpisać w języku czeskim lub innych językach udostępnionych przez LMC w systemie elektronicznym LMC.

4.3 Warunki cenowe i powiązane warunki płatnicze dla świadczenia Usług oraz inne informacje i warunki dla tych usług wskazano w poszczególnych Regulaminach produktu.

4.4 LMC może w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia wstrzymać lub przestać obsługiwać dowolny system elektroniczny LMC lub jego część, a także przestać świadczyć wybrane Usługi lub ich część.

4.5 LMC zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia danych, komunikatów, informacji lub linków zawierających wyłącznie takie dane, które są nieprecyzyjne, pozbawione sensu lub nierealne (np. jeżeli nie dotyczą szukania pracy, zawierają dane zmyślone, opinie np. polityczne, wulgaryzmy, itp.). LMC nie musi informować Użytkownika o decyzji w sprawie zablokowania lub usunięcia danych, komunikatów, informacji lub linków, ani o wprowadzeniu takiej decyzji w życie.

4.6 LMC zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania z systemów elektronicznych LMC przez Użytkownika z pomocą dostępnych środków technicznych i prawnych (w tym do usunięcia wszystkich zapisanych danych lub dokumentów), jeżeli Użytkownik wielokrotnie lub w rażący sposób naruszy niniejszy Regulamin korzystania z systemów lub Regulamin produktu.

4.7 Rażące naruszenie Regulaminu korzystania z systemów oznacza przede wszystkim sytuację, kiedy Użytkownik:

(a) przez co najmniej 1 rok nie zalogował się na swoim koncie;

(b) przesyła wiadomości elektroniczne lub inne komunikaty zawierające informacje, których publikowanie lub treść naruszają przepisy prawne Czech, niniejszy Regulamin korzystania z systemów, zasady etyczne lub dobre obyczaje, lub mogące zaszkodzić dobremu imieniu LMC lub innych osób;

(c) nieadekwatnie lub nieproporcjonalnie obciąża systemy elektroniczne LMC lub ich infrastrukturę wspierającą przez korzystanie z systemów elektronicznych LMC w sposób niestandardowy, lub wpływa czy próbuje wpływać na ich należyte działanie (na przykład korzystając z programu komputerowego pozwalającego włamać się do systemów elektronicznych LMC lub je uszkodzić, przez wysyłanie wiadomości seryjnych, umieszczanie plików mogących uszkodzić lub zakłócać strukturę programową systemów elektronicznych LMC itp.);

(d) wielokrotnie lub rażąco naruszy niniejszy Regulamin korzystania z systemów lub stosowny Regulamin produktu.

(e) podejmuje próby automatycznego lub zbiorowego odczytu lub kopiowania treści systemów elektronicznych LMC; lub

(f) założył konto i wypełnił profil na podstawie nieuprawnionej rejestracji, tj. w szczególności przez zarejestrowanie wymyślonej osoby lub rejestrację pod nazwiskiem innej osoby.

4.8 Za rażące naruszenie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów uważa się wprowadzenie przez Użytkownika w szczególności następujących treści:

(a) informacji sprzecznych z przepisami prawa Czech, ogólnymi zasadami etyki i dobrymi obyczajami;

(b) informacje o podtekście seksualnym;

(c) informacje przedstawiane wbrew przyjętym zasadom i instrukcjom obowiązującym podczas uzupełniania konkretnych formularzy;

(d) informacje o osobach trzecich przekazane bez ich wiedzy;

(e) informacje mogące naruszyć dobre imię albo reputację LMC lub osób trzecich; lub

(f) informacje wyraźnie nieprawdziwe.

4.9 LMC może kontrolować treść informacji prezentowanych przez Użytkownika. LMC może zawiadomić Użytkownika o tym, że jego zachowanie narusza Regulamin korzystania z systemów lub stosowny Regulamin produktu oraz zażądać od niego natychmiastowej naprawy sytuacji, w przeciwnym razie może niezwłocznie zablokować lub usunąć informacje z systemów elektronicznych LMC nawet bez zgody Użytkownika.

4.10 Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa własności w odniesieniu do profilu. Jeżeli Użytkownik zlikwiduje swoje konto lub jego konto zostanie zlikwidowane przez LMC zgodnie z Regulaminem korzystania z systemów lub stosownym Regulaminem produktu, wszystkie informacje o Użytkowniku (w tym życiorys i zapisane ulubione ogłoszenia), włącznie z profilem, zostaną oznaczone jako skasowane i mogą zostać usunięte z systemów elektronicznych LMC, a także zostaną usunięte ze wszystkich publicznych części systemów elektronicznych LMC. Informacje mogą być nadal dostępne przez pewien czas z powodu opóźnienia w ich usunięciu przez LMC. LMC może zatrzymać zapisane kopie informacji na temat Użytkownika, jeżeli konto zostało zlikwidowane przez LMC z powodu naruszenia Regulaminu korzystania z systemów lub stosownego Regulaminu produktu. Ponadto LMC może zatrzymać zapisane kopie informacji na temat wszystkich Użytkowników w formie zanonimizowanej. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień Polityki prywatności.

4.11 Użytkownik nie może:

(a) przetwarzać w sposób zautomatyzowany danych w systemach elektronicznych LMC ani w inny podobny sposób eksploatować lub wykorzystywać bazy danych LMC w zakresie szerszym niż zakres konieczny do zrealizowania celu systemu LMC,

(b) próbować uzyskać dostępu do części systemów elektronicznych LMC, do których LMC nie przyznało mu jednoznacznie prawa dostępu,

(c) obciążać systemów elektronicznych LMC przez używanie ich w sposób zautomatyzowany;

(d) pobierać danych prezentowanych w systemach elektronicznych LMC w celu ich dalszego maszynowego lub zautomatyzowanego przetwarzania;

(e) korzystać z systemów elektronicznych LMC wbrew ich przeznaczeniu.

4.12 LMC może wykorzystywać dane kontaktowe Użytkowników (e-mail lub telefon) w celu rozpowszechniania komunikatów handlowych dotyczących wyłącznie Usług LMC, chyba że Użytkownik wcześniej odmówi takiego ich wykorzystywania.

4.13 Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie odmówić zgody na przesyłanie mu komunikatów handlowych korzystając z linka w danym komunikacie handlowym lub przesyłając wiadomość pod jeden z kontaktów LMC wskazanych we wstępie do niniejszego Regulaminu korzystania z systemów.

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownik może zarejestrować się wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz wprowadzać do profilu wyłącznie dane na temat swojej własnej osoby. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie jedno aktywne konto. Jeżeli LMC lub potencjalny pracodawca stwierdzi, że jedna osoba zarejestrowała się pod kilkoma nazwami Użytkownika, LMC zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia dodatkowych kont konkretnego Użytkownika bez konieczności zawiadamiania go o tym.

5.2 Użytkownik, który nie chce się zarejestrować może również korzystać z Usług systemów elektronicznych LMC w ograniczonym zakresie jako Niezarejestrowany Użytkownik.

5.3 Użytkownicy będą prezentować za pośrednictwem systemów elektronicznych LMC wyłącznie takie informacje, które nie przyniosą uszczerbku osobom trzecim ani LMC.

5.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji zapisanych na prośbę Użytkownika. LMC może przechowywać informacje o wprowadzeniu danych do systemów elektronicznych LMC, umożliwiające jednoznaczną identyfikację konkretnego Użytkownika.

5.5 W zależności od typu systemu elektronicznego LMC lub Usługi, dane Użytkownika mogą zostać opublikowane w ramach odpowiednich systemów elektronicznych LMC.

5.6 Użytkownik nie może używać systemu elektronicznego LMC ani jego części do celów innych niż potrzeby własne oraz zgodnie z jego wyraźnymi lub ogłaszanymi właściwościami. Użytkownikowi w szczególności zakazuje się korzystania z systemów elektronicznych LMC lub ich części przez rozpowszechnianie i kopiowanie lub przetwarzanie techniczne w inny sposób bez wyraźnej zgody LMC. Ponadto zakazuje się jakiejkolwiek ingerencji Użytkowników w treści techniczne lub merytoryczne systemu elektronicznego LMC.

5.7 Dostęp do konta/kont klienta w ramach systemów elektronicznych LMC jest zabezpieczony przez dane do logowania.

5.8 Użytkownik ma obowiązek:

(a) zawiadomić LMC o wszystkich brakach w zabezpieczeniu systemów elektronicznych LMC, o których uzyskał wiedzę w związku z korzystaniem z nich,

(b) nie publikować informacji o brakach w zabezpieczeniu przez okres co najmniej dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zawiadomienia o nich LMC.

5.9 Użytkownik ma również obowiązek:

(a) zabezpieczyć swój sprzęt przed dostępem osób nieupoważnionych,

(b) ustawić wystarczająco bezpieczne dane do logowania,

(c) dbać o to, by żadne osoby trzecie nie otrzymały dostępu do jego danych do logowania,

(d) chronić dane do logowania i

(e) zapobiegać nadużyciom danych do logowania.

5.10 Użytkownik niezwłocznie poinformuje LMC o wykorzystaniu danych do logowania przez osoby nieupoważnione lub nadużyciu ich w inny sposób. LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nadużycia danych do logowania Użytkownika ani za żadne inne ewentualne szkody czy możliwe roszczenia osób trzecich, wysunięte wskutek naruszenia powyższych obowiązków przez Użytkownika.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LMC

6.1 LMC nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie siły wyższej lub wskutek usterek poza sprzętem technicznym LMC. „Siła wyższa” oznacza przejściową lub trwałą nadzwyczajną, nieprzewidywalną i niemożliwą do usunięcia przeszkodę powstałą niezależnie od działań LMC.

6.2 LMC nie udziela Użytkownikom żadnej gwarancji na właściwości systemów elektronicznych LMC i Usługi, o ile z Regulaminu produktu nie wynika odmiennie.

7. REKLAMACJE

7.1 LMC przyjmuje reklamacje w pierwszej kolejnościpod e-mailowym adresem kontaktowym danego systemu elektronicznego LMC lub pod adresem e-mailowym wskazanym w stosownym Regulaminie produktu. Jeżeli adres e-mailowy biura, do którego ze względu na zakres świadczonych Usług została skierowana reklamacja, nie działa, wówczas reklamacje będą przyjmowane również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. LMC a upoważniony przez LMC pracownik rozpatruje reklamację od razu lub w skomplikowanych przypadkach – w ciągu trzech (3) dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu niezbędnego do oceny wady przez eksperta w zależności od rodzaju Usługi. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wniesienia reklamacji, o ile nie został uzgodniony inny termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za istotne naruszenie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów.

7.2 LMC udostępni Użytkownikowi Usługę pozbawioną wad.

7.3 Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi w zależności od tego, czy system elektroniczny LMC działa. W razie zakłóceń lub przerwy w dostępności systemu elektronicznego LMC Usługa może być przejściowo niedostępna dla Użytkownika bez prawa do odszkodowania.

7.4 Zakres świadczenia Usług w myśl Regulaminu produktu obowiązuje dopóki LMC nie przestanie obsługiwać systemu elektronicznego LMC lub nie przestanie świadczyć danej Usługi. Jednak Użytkownik może korzystać z Usługi co najmniej przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy na płatną Usługę w myśl niniejszego Regulaminu korzystania z systemów; prawo to nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do bezpłatnych Usług.

7.5 Jeżeli Usługa udostępniona Użytkownikowi będzie mieć wady, Użytkownik może:

(a) zażądać bezpłatnego usunięcia wady (jeżeli daną wadę można niezwłocznie usunąć) lub

(b) zażądać udostępnienia nowej Usługi bez wad, o ile nie jest to nieadekwatne biorąc pod uwagę charakter wady (jeżeli wada dotyczy wyłącznie części Usługi, Użytkownik może jedynie zażądać ponownego udostępnienia danej części Usługi);(

c) wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub jeżeli ta sama wada pojawia się ponownie pomimo wcześniejsze naprawy, lub jeżeli chodzi o większą liczbę wad.

7.6 Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub jeżeli nie skorzysta z prawa do otrzymania dostępu do nowej Usługi lub jej części bez wad, lub do naprawy Usługi, może wystąpić o adekwatną obniżkę ceny. Użytkownikowi przysługuje proporcjonalna obniżka ceny również, jeżeli LMC nie może udostępnić nowej Usługi lub jej części bez wad, lub naprawić Usługi, a także jeżeli LMC nie zapewni naprawy w odpowiednim terminie lub jeśli naprawa nastręczałaby Użytkownikowi trudności.

7.7 Jeżeli Użytkownik nie zgłosi wady niezwłocznie po tym kiedy miał możliwość stwierdzić ją w ramach terminowej kontroli i z zachowaniem należytej staranności, wówczas jego prawo z tytułu wady świadczenia nie jest zagwarantowane.

8. WYPOWIEDZENIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

8.1 Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik zechce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy zawartej z LMC ze skutkiem natychmiastowym, może to zrobić w dowolnym momencie likwidując swoje konto pod adresem kontaktowym danego systemu elektronicznego LMC lub z użyciem właściwego formularza kontaktowego. Zlikwidowanie konta spowoduje usunięcie profilu z danego systemu elektronicznego LMC.

8.2 Jeżeli Niezarejestrowany Użytkownik zechce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy zawartej z LMC ze skutkiem natychmiastowym, może to zrobić w dowolnym momencie zaprzestając korzystania z systemów elektronicznych LMC.

9. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE MOŻLIWYCH SPORÓW

9.1 Użytkownik jako konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania możliwych sporów z LMC. Organem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich powstałych w związku z korzystaniem z systemów elektronicznych LMC lub Usług jest Czeska Inspekcja Handlowa (cz. Česká obchodní inspekce). Na stronach internetowych inspekcji (www.coi.cz) Użytkownik znajdzie między innymi informacje o trybie i warunkach pozasądowego rozstrzygania sporów. Postępowanie może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek Użytkownika i dopiero po niepomyślnej próbie rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio z LMC. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego jest dostępny na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

10.1 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, Regulaminu produktu oraz relacji między Użytkownikiem i LMC jest prawo Republiki Czeskie.

10.2 Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, Regulaminu produktu lub umowy między Użytkownikiem i LMC będą rozstrzygane przez czeskie sądy posiadające właściwość rzeczową i miejscową.

11. ZMIANA REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW

11.1 LMC może w uzasadnionym zakresie zmieniać na bieżąco niniejszy Regulamin korzystania z systemów i Regulamin produktu. LMC zawiadomi wówczas Użytkowników o wprowadzeniu zmian w e-mailu przesłanym do Użytkownika lub w inny odpowiedni sposób, np. w systemach elektronicznych LMC. Zmiany stają się wiążące dla Użytkownika wraz z upływem siedmiu (7) dni roboczych od momentu ich opublikowania lub od innego późniejszego momentu wskazanego przez LMC. Użytkownik może odmówić przyjęcia zmiany Regulaminu korzystania z systemów i Regulaminu produktu, odstępując od umowy zawartej z LMC na podstawie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów do czasu ich wejścia w życie. Uzasadniony zakres oznacza zmianę dowolnych postanowień Regulaminu korzystania z systemów i Regulaminu produktu, a także innych postanowień, do których odwołuje się niniejszy Regulamin korzystania z systemów lub Regulamin produktu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 LMC może w dowolnym momencie wycofać system elektroniczny LMC, o ile Regulamin korzystania z systemów nie przewiduje inaczej.

12.2 W przypadku świadczenia Usług w ramach któregoś z systemów elektronicznych LMC mogą być publikowane oferty pracy i oferty osób szukających pracy i może być umożliwiane nawiązanie bezpośredniego kontaktu przez Użytkowników z drugą stroną. W ramach świadczenia wspomnianych Usług nie dochodzi do świadczenia pośrednictwa między pracodawcą a osobami fizycznymi szukającymi pracy; spółka LMC jako operator Usług nie jest pośrednikiem pracy w rozumieniu § 14 i nast. [CZ] ustawy nr 435/2004 Dz.U., o zatrudnieniu, ze zmianami.

12.3 Prawa i obowiązki Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wykonywanego przez LMC zostały wskazane w aktualnej Polityce prywatności.

12.4 Niniejszy Regulamin korzystania z systemów wchodzi w życie i staje się skuteczny od 22 maja 2018 roku. W odniesieniu do umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, niniejszy Regulamin korzystania z systemów będzie mieć zastosowanie wraz z upływem siedmiu (7) dni od zawiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów.

 LMC s.r.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ REGULAMINU KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH LMC (POLSKA)

LMC na terenie Polski

LMC s.r.o.ul. Jankovcova 1569/2c, 17000 Praga, Republika Czeska, NIP: 5263201951,działająca poprzez oddział w Polsce LMC s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)Oddział w Polsce, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polska,spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000714275

Odrębne postanowienia dla PolskiJeżeli relacje umowne między LMC i Użytkownikiem z uwzględnieniem ważnych i skutecznych przepisów prawnych podlegają innemu prawu niż prawo Republiki Czeskiej, Regulamin korzystania z systemów stosuje się w pełnym zakresie z wyjątkiem następujących postanowień:

– Zamiast postanowień artykułu 4.7 (b) obowiązują następujące postanowienia:przesyła wiadomości elektroniczne lub inne komunikaty zawierające informacje, których publikowanie lub treść naruszają przepisy prawne Polski, niniejszy Regulamin korzystania z systemów, zasady etyczne lub dobre obyczaje, lub mogące zaszkodzić dobremu imieniu LMC lub innych osób;

– Zamiast postanowień artykułu 4.8 (a) obowiązują następujące postanowienia:informacji sprzecznych z przepisami prawa Czech, ogólnymi zasadami etyki i dobrymi obyczajami

– Zamiast postanowień artykułu 7.7 obowiązują następujące postanowienia:Jeżeli Użytkownik nie zgłosi wady niezwłocznie w ciągu jednego (1), roku od kiedy miał możliwość stwierdzić ją w ramach terminowej kontroli i z zachowaniem należytej staranności, wówczas jego prawo z tytułu wady świadczenia nie jest zagwarantowane.

– Zamiast postanowień artykułu 9.1 obowiązują następujące postanowienia:Użytkownik jako konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygania możliwych sporów z LMC. Organem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich powstałych w związku z korzystaniem z systemów elektronicznych LMC lub Usług Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Na stronach internetowych inspekcji (wykaz: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) Użytkownik znajdzie między innymi informacje o trybie i warunkach pozasądowego rozstrzygania sporów. Postępowanie może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek Użytkownika i dopiero po niepomyślnej próbie rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio z LMC. Formularz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego jest dostępny na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

– Zamiast postanowień artykułu 10.1 obowiązują następujące postanowienia:

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, Regulaminu produktu oraz relacji między Użytkownikiem i LMC jest prawo polskie.– Zamiast postanowień artykułu 10.2 obowiązują następujące postanowienia:

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu korzystania z systemów, Regulaminu produktu lub umowy między Użytkownikiem i LMC będą rozstrzygane przez polskie sądy posiadające właściwość rzeczową i miejscową.

– Zamiast postanowień artykułu 12.2 obowiązują następujące postanowienia:

W przypadku świadczenia Usług w ramach któregoś z systemów elektronicznych LMC mogą być publikowane oferty pracy i oferty osób szukających pracy i może być umożliwiane nawiązanie bezpośredniego kontaktu przez Użytkowników z drugą stroną. W ramach świadczenia wspomnianych Usług nie dochodzi do świadczenia pośrednictwa pracy między pracodawcą a osobami fizycznymi szukającymi pracy; spółka LMC jako operator Usług nie działa jako agencja zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze zmianami.