Regulamin korzystanie z produktu Atmoskop.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN („LMC”), wydaje niniejszy Regulamin korzystania z produktu Atmoskop („Regulamin Produktu”), który określa dalsze warunki korzystania Systemu Elektronicznego LMC Atmoskop.pl oraz z powiązanych Serwisów.

1.2 Do praw i obowiązków LMC oraz Użytkownika, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym Regulaminie Produktu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania z Elektronicznych Systemów LMC, dostępne pod adresem https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug („Regulamin Korzystania”), Kodeksu oraz odpowiednie przepisy prawa. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Produktu i Regulaminem Korzystania, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu Produktu.

1.3 Nasze dane kontaktowe dostępne są pod adresem https://www.atmoskop.pl.

2. DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Produktu mają następujące znaczenie:

(a) Formularz: predefiniowane części Systemu Elektronicznego LMC, które pozwalają na wprowadzanie i przechowywanie danych, tekstu lub innych informacji wybranych przez Użytkownika.

(b) Kodeks: Kodeks Postępowania dla Użytkowników Elektronicznego Systemu LMC Atmoskop.

(c) Post: zbiór informacji utworzony przez Użytkownika lub Pracodawcę-Uczestnika poprzez wypełnienie Formularza, który jest dostępny w Profilu.

(d) Autor: Użytkownik, który wypełnił Formularz, zaznaczył odpowiednie pola wyboru i wysłał Formularz do Systemu Elektronicznego LMC w celach przechowywania, tworząc w ten sposób Post.

(e) Profil Pracodawcy: zestaw danych wynikających ze zbioru informacji z Postów, dotyczących jednego i tego samego Pracodawcy, potencjalnie poszerzony o dane zgromadzone z publicznie dostępnych źródeł.

2.2 Wszelkie inne terminy użyte w niniejszym Regulaminie Produktu, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania.

3. OPIS SERWISU

3.1 Serwis Atmoskop jest dostępny za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC dostępnego na stronie www.atmoskop.pl, w którym Posty Autorów publikowane są na Profilach Pracodawców.

3.2 Celem Serwisu jest dostarczenie informacji:

(a) Użytkownikom, którzy są lub mogą być zainteresowani pracą na rzecz Pracodawców innych Użytkowników,

(b) o Pracodawcach, w celu umożliwienia Użytkownikom zrozumienia kultury korporacyjnej panującej u Pracodawców, przynajmniej w zakresie opisanym na Profilach Pracodawców.

3.3 Serwis Atmoskop działa automatycznie, przetwarzając Posty i generując zawartość Profili Pracodawców na podstawie treści poszczególnych Postów.

3.4 W Systemie Elektronicznym LMC Atmoskop.pl publikowane są wyłącznie informacje anonimowe; tożsamość Autora pozostaje tajemnicą a LMC nie ujawnia informacji dotyczących Autorów Pracodawcom. Żadne dane osobowe, które Użytkownicy przekazują LMC wypełniając Formularz nie są publikowane.

3.5 Profile Pracodawców są w każdym czasie dostępne dla wszystkich Użytkowników; pewne informacje zawarte w Profilu Pracodawcy mogą być dostępne wyłącznie dla wybranych Użytkowników lub Pracodawców.

3.6. LMC nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności zobowiązań Autora wynikających z prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Autor przyjmuje do wiadomości, że może mieć obowiązki związane ze stosunkiem pracy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

3.7 O ile inaczej nie wskazano w niniejszym Regulaminie Produktu, LMC dostarcza Serwis Atmoskop Użytkownikom nieodpłatnie.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1 Użytkownicy uzyskują dostęp do Elektronicznego Systemu LMC Atmoskop.pl za pomocą przeglądarki internetowej. Elektroniczny System LMC Atmoskop.pl działa w większości współczesnych przeglądarek internetowych w ich aktualnych wersjach, ale optymalizujemy go jedynie dla najczęściej używanych przeglądarek tj. Google Chrome oraz Mozilla Firefox (w ich aktualnych wersjach). Nie istnieją inne szczególne wymogi do korzystania z Systemu Elektronicznego LMC Atmoskop.pl.

4.2 Autor może zamieścić tylko jeden Post dotyczący danego Pracodawcy. Jeżeli Autor zamieści dodatkowe Posty dotyczące tego samego Pracodawcy, nie będą one przechowywane w Systemie Elektronicznym LMC. Autor zobowiązuje się do niepodejmowania prób zamieszczenia więcej niż jednego Posta na Pracodawcę. Autor zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oraz stworzenia Posta z wykorzystaniem własnego adresu e-mail i nie może podawać nieprawdziwych informacji dotyczących swojego Pracodawcy w Formularzu.

4.3 Autor może edytować i usuwać swoje Posty, wysyłając odpowiedni wniosek do LMC na adres pomoc@atmoskop.pl lub w inny sposób dozwolony przez LMC. Usunięcie Posta będzie skutkowało usunięciem wyłącznie całej zawartości tego konkretnego Posta.

4.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie jego zatrudnienia u Pracodawcy wynikającego, w szczególności, z umowy o pracę lub innej umowy lub na podstawie Art. 100 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, który stanowi, że pracownik obowiązany jest dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za podawane informacje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych i może prowadzić do sankcji dyscyplinarnych, do rozwiązania umowy włącznie, za co LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5. KODEKS

5.1 Przeglądając treści dostępne w Systemie Elektronicznym LMC Atmoskop.pl oraz przez zamieszczanie (podawanie) informacji lub innych treści w Systemie Elektronicznym LMC Atmoskop.pl, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Kodeksu.

5.2 Jeżeli w trakcie korzystania z Systemu Elektronicznego LMC Atmoskop.pl, Użytkownik stwierdzi, że jakiekolwiek treści naruszają postanowienia Kodeksu, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia takich treści LMC w sposób opisany w Kodeksie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Niniejszy Regulamin Produktu wchodzi w życie 1. 1. 2023.

LMC