Kodeks postępowania dla użytkowników elektronicznego system LMC Atmoskop

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN („LMC”), wydaje niniejszy Kodeks Postępowania dla Użytkowników Elektronicznego Systemu LMC Atmoskop.pl („Kodeks”), który określa dalsze warunki korzystania z Serwisu Atmoskop.

1.2 Terminy użyte w Kodeksie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie korzystania z produktu Atmoskop” („Regulamin Produktu”).

1.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Kodeksu i Regulaminu Produktu, postanowienia niniejszego Kodeksu są rozstrzygające.

1.4 Nasze dane kontaktowe dostępne są pod adresem https://www.atmoskop.pl.

2. CEL KODEKSU

2.1 LMC („My”) i Użytkownicy („Ty”) są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu. Celem Kodeksu jest:

(a) przedstawianie wiarygodnego i przejrzystego obrazu ocenianego przez Ciebie Pracodawcy,

(b) stworzenie i utrzymanie przyjaznego środowiska w ramach Elektronicznego Systemu LMC Atmoskop.pl, przeznaczonego do przedstawiania obiektywnych i konstruktywnych ocen Pracodawców,

(c) informowanie Cię o treściach, które możesz zamieszczać w Elektronicznym Systemie LMC Atmoskop.pl oraz o postępowaniu, które uważamy za niepożądane lub nieprzyzwoite, tj. nieodpowiednie w ramach Elektronicznego Systemu LMC Atmoskop.pl,

(d) informowanie o tym, jak będziemy postępować w przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu lub innego niewłaściwego lub nieprzyzwoitego zachowania, oraz

(e) informowanie, w jaki sposób możesz zgłaszać wszelkie treści, które naruszają niniejszy Kodeks.

2.2 Zamieszczając (podając) informacje lub inne treści w Elektronicznym Systemie LMC Atmoskop.pl lub przeglądając jego zawartość, wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu.

2.3 Jeżeli przestrzegasz postanowień Kodeksu, zobowiązujemy się, że:

(a) nie zmienimy w żaden sposób Twoich ocen Pracodawcy ani żadnych informacji podawanych przez Ciebie,

(b) opublikujemy podawane przez Ciebie informacje w dokładnie takiej formie, w jakiej zamieściłeś te informacje w Formularzu,

(c) zaakceptujemy Twoją krytyczną opinię dotyczącą Pracodawcy i Nas,

(d) nie usuniemy podanych przez Ciebie informacji, nawet jeżeli żąda tego oceniony Pracodawca,

(e) usuniemy wszelkie informacje i treści zamieszczone przez Ciebie lub przez innych Użytkowników Systemu Elektronicznego LMC Atmoskop.pl, które są sprzeczne z niniejszym Kodeksem, tak szybko jak dowiemy się o naruszeniu Kodeksu, oraz

(f) uszanujemy fakt, że Twoja opinia i inne informacje mogą być dla Ciebie wrażliwe, dlatego też opublikujemy je anonimowo i bez identyfikacji, chyba że zidentyfikujesz się podczas oceniania Pracodawcy, np. poprzez naruszenie Kodeksu lub zamieszczenie swojego nazwiska.

3. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ KODEKSU

3.1 Jesteś zobowiązany do poszanowania zasad współżycia społecznego, przepisów prawa oraz praw osób trzecich, uprzejmego zachowania oraz do nieprzekazywania Nam niepożądanych informacji, w szczególności do niezamieszczania następujących informacji w polach Formularza do wypełnienia i publikacji:

(a) imion i nazwisk ani dokładnej nazwy stanowisk Twoich współpracowników – w celu zapewnienia, że wszystkie publikowane informacje są anonimowe. Sądzimy, że też nie byłbyś zadowolony, gdyby Twoje nazwisko pojawiło się w ocenie;

(b) fałszywych lub celowo wprowadzających w błąd informacji – tylko prawdziwe informacje mogą być pomocne dla innych;

(c) wulgaryzmów, obraźliwych uwag lub terminów, informacji, które mogłyby zaszkodzić czyjemuś dobremu imieniu lub godności, treści o charakterze seksualnym lub obscenicznym, gróźb ani żadnych treści zachęcających do naruszania przepisów prawa lub akceptujących takie naruszanie. Z pewnością nie chciałbyś czytać ocen pełnych wulgaryzmów;

(d) informacji wrażliwych i poufnych – Twoja umowa o pracę lub obowiązujące przepisy prawne mogą zabraniać ujawniania niektórych wrażliwych i poufnych informacji;

(e) tajemnic handlowych Twojego Pracodawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej – na przykład, całkowicie niewłaściwe jest zamieszczanie informacji o projektach, w których uczestniczysz;

(f) informacji o rasie, kulturze, przekonaniach religijnych lub politycznych, pochodzeniu etnicznym, pochodzeniu narodowym, stanie zdrowia lub statusie osobistym jakiejkolwiek osoby, ani treści, które są w inny sposób dyskryminujące, podżegają do nienawiści lub popierają ruchy, które łamią prawa i wolności człowieka. Uważamy, że nikt nie potrzebuje takich informacji, aby wyrobić sobie opinię o Pracodawcy;

(g) informacji lub tekstów, do wykorzystania których nie jesteś wystarczająco upoważniony albo które naruszają prawa osób trzecich, w tym, w szczególności, utwory chronione prawem autorskim skopiowane z innych stron internetowych, treści nieoryginalne (tj. treści nie stworzone przez Ciebie), znaki towarowe, itp. Twoja ocena powinna być autentyczna, odzwierciedlać odczucia Twoje, a nie innej osoby.

(h) reklam, spamu, konkursów, loterii, gier hazardowych, innych informacji handlowych, marketingowych lub wszelkich odnośników do powyższego. Osób szukających pracy u konkretnego Pracodawcy zazwyczaj nie interesuje, że mogą wygrać pieniądze grając w gry hazardowe na Twojej stronie;

(i) kodu ani jego części, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na System Elektroniczny LMC Atmoskop.pl albo na korzystanie z niego przez osoby trzecie. Nasze Systemy Elektroniczne LMC powinny uniemożliwić Ci umieszczenie w nich jakiegokolwiek kodu. Sądzimy, że rozumiesz, iż kod uszkadzający Atmoskop.pl nie jest w żaden sposób korzystny dla Nas ani dla innych Użytkowników;

(j) treści, które mogą spowodować szkody lub inną krzywdę po naszej stronie lub po stronie innych osób, lub treści z innych względów niewłaściwych, które uznamy za nieodpowiednie do zamieszczenia w Elektronicznym Systemie LMC Atmoskop.pl.

3.2 Nie ma Pracodawców, u których wszystko byłoby po prostu świetnie, a z drugiej strony – nie ma takich, u których wszystko byłoby źle. Pisząc opinię, staraj się myśleć nie tylko o wadach pracy u danego Pracodawcy, ale również o zaletach, jakiekolwiek by one były.

3.3 Przed zamieszczeniem opinii sprawdź ją dwukrotnie i upewnij się, że jest łatwa do zrozumienia, wolna od błędów językowych i przede wszystkim pomocna dla innych osób, w szczególności tych, którzy mogą szukać zatrudnienia u Pracodawcy.

3.4 Prosimy o ograniczenie liczby opinii do jednej na Pracodawcę, jak również o unikanie zamieszczania wielu opinii na temat tego samego Pracodawcy, niezależnie od tego, jakie przyświecają temu intencje. Wierzymy, że nasza technologia jest wystarczająco solidna, aby wykryć takie próby.

3.5 Jeżeli jesteś w jakikolwiek sposób zmuszany do zamieszczenia określonej oceny danego Pracodawcy, możesz Nam to zgłosić z wykorzystaniem opisanej poniżej procedury.

3.6 Jeżeli podejrzewasz, że doszło do prób wpłynięcia na obiektywność oceny, albo że autor oceny nigdy w rzeczywistości nie pracował u danego Pracodawcy, albo jeżeli posiadasz inne informacje o tym, że mogła zostać naruszona integralność profilu, uprzejmie prosimy o zgłoszenie Nam tego zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

4. W PRZYPADKU NARUSZENIA KODEKSU

4.1 Jeżeli nie przestrzegasz postanowień Kodeksu, jeżeli informacje, które Nam podajesz nie spełniają wymogów Kodeksu, jak również z innych powodów, możemy, według swojego wyłącznego uznania:

(a) zdecydować o niewykorzystywaniu takich informacji (w części lub w całości) lub o usunięciu takich informacji z naszych Systemów Elektronicznych LMC, gdzie takie informacje są zamieszczone,

(b) zastąpić niestosowne informacje, które naruszają Kodeks, nieszkodliwymi tekstami, takimi jak „xxxxxx”,

(c) usunąć Twoje konto na Atmoskop.pl (jeżeli je posiadasz), albo zablokować możliwość publikowania przez Ciebie dalszych informacji w Elektronicznym Systemie LMC Atmoskop.pl, jeśli popełnisz poważne lub powtarzające się naruszenie Kodeksu.

4.2 Należy pamiętać, że Atmoskop.pl jest Systemem Elektronicznym LMC działającym automatycznie, jak również, że nie ingerujemy w jego działanie, z wyjątkiem rutynowej konserwacji i rozwoju. Nie sprawdzamy również treści zawartych w Systemie Elektronicznym LMC Atmoskop.pl, chyba że otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu Kodeksu albo dowiemy się o nim z innych źródeł.

4.3 Jeżeli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem naruszają postanowienia Kodeksu, jesteś zobowiązany do zgłoszenia Nam ich, kontaktując się z Nami pod adresem – pomoc@atmoskop.pl albo z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt” w Systemie Elektronicznym LMC Atmoskop.pl. W przypadku każdych zgłaszanych Nam treści, prosimy o wskazanie w szczególności:

(a) opisu tych treści (np. link URL, ścieżka, zrzut z ekranu, nazwa Pracodawcy, wyciąg ze zgłaszanych treści itp.),

(b) powodów, dlaczego uważasz, że treści naruszają postanowienia Kodeksu, albo w inny sposób są niezgodne z przepisami prawa.

4.4 Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem naruszenia Kodeksu. Jeżeli stwierdzimy, że doszło do naruszenia Kodeksu, będziemy postępować zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz odpowiednio do wagi naruszenia.

4.5 Poza zamieszczaniem wielu ocen tego samego Pracodawcy, wszelkie przypadki nadużycia danych kontaktowych w celu zgłoszenia naruszeń Kodeksu są również uważane przez Nas za niewłaściwe.

4.6 W przypadku umieszczenia nieprawdziwych informacji na Profilu Pracodawcy, nie usuniemy tego Profilu, ponieważ byłoby to krzywdzące w stosunku do innych użytkowników, którzy mogą chcieć ocenić tego Pracodawcę. Zamiast tego podejmiemy kroki niezbędne do usunięcia treści, które naruszają Kodeks, np. poprzez usunięcie niezgodnych z prawdą opinii.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin Produktu wchodzi w życie 1. 1. 2023.

LMC