REGULAMIN PRODUKTU PRACA ZA ROGIEM DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Spółka LMC s.r.o., z siedzibą Jankovcova 1569/2c, Praha 7, Czechy, poczta 170 00, nr ident. spółki (IČO) 264 41 381, wpisana do rejestru handlowego przy Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, nr wpisu 82484, działająca poprzez oddział w Polsce LMC s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000714295, NIP 1070039953 („LMC”), wydaje niniejszy Regulamin produktu dla Usługi Praca za rogiem („Regulamin produktu”), regulujący dodatkowe warunki korzystania przez użytkownika z systemu elektronicznego LMC Praca za rogiem i powiązanych Usług.

1.2 Prawa i obowiązki LMC i Użytkownika, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym Regulaminie produktu, podlegają Regulaminowi korzystania z systemów elektronicznych LMC dostępnego pod adresem https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug/ („Regulamin korzystania z systemów”) i postanowieniom odnośnych przepisów prawa. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszego Regulaminu produktu i Regulaminu korzystania z systemów, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu produktu.

1.3 Usługa Praca za rogiem jest oferowana przede wszystkim za pomocą aplikacji mobilnej, co jednak nie wyklucza rozszerzenia jej poszczególnych funkcjonalności na inne systemy elektroniczne LMC.

1.4 Niniejszy Regulamin produktu odnosi się również do innych Użytkowników, którzy przeglądają, czytają lub zapisują swoje dane w systemach elektronicznych LMC lub przekazują spółce LMC swoje dane w związku z korzystaniem z usług Praca za rogiem za pośrednictwem systemów elektronicznych LMC lub w inny sposób.

1.5 Użytkownik ma dostęp do niniejszego Regulaminu produktu w formie tekstowej w systemie elektronicznym LMC.

1.6 Dane kontaktowe można znaleźć na https://www.pracazarogiem.pl.

2. DEFINICJA NIEKTÓRYCH STOSOWANYCH POJĘĆ

2.1 Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie produktu, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie produktu, mają znaczenie wskazane w Regulaminie korzystania z systemów.

3. OPIS USŁUGI

3.1 Usługa jest świadczona przez spółkę LMC za pośrednictwem systemu elektronicznego LMC, to znaczy z użyciem platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu między Użytkownikami i Pracodawcami, Pośrednikami i innymi osobami, a także umożliwiającej zawiązanie stosunku pracy lub podobnego stosunku prawnego między Użytkownikiem i Pracodawcą.

3.2 W celu określonym przez artykuł 3.1 niniejszego Regulaminu produktu Pracodawca i Użytkownik mogą zawrzeć określony stosunek pracy lub podobny stosunek umowny, którego treść, forma i inne elementy formalne zależą wyłącznie od woli Pracodawcy i Użytkownika; spółka LMC nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek zobowiązań, przede wszystkim zaś obowiązków Użytkownika i Pracodawcy, wynikających z przepisów prawa Polskiego.

3.3 Usługi działają w oparciu o zautomatyzowane nawiązywanie kontaktu między Pracodawcami i Użytkownikami, przy czym swoim Profilem osobistym zarządza w ramach systemu elektronicznego LMC sam Użytkownik. Jeżeli Użytkownik będzie potrzebował pomocy w tworzeniu Profilu Użytkownika lub dokończeniu rejestracji, taka pomoc zostanie zapewniona (np. w ramach konsultacji z pracownikiem spółki LMC).

3.4 W przypadku braku odmiennych postanowień w niniejszym Regulaminie produktu, usługa Praca za rogiem jest świadczona przez spółkę LMC bezpłatnie.

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

4.1 Ze wszystkich funkcji systemu elektronicznego LMC Praca za rogiem można korzystać wyłącznie po utworzeniu Konta. W związku z instalacją systemu elektronicznego LMC, w LMC mogą być zapisywane niektóre dane Użytkownika.

4.2 Użytkownik rejestruje się sam instalując system elektroniczny LMC na urządzeniu mobilnym. W trakcie procesu rejestracji należy wprowadzić kod uwierzytelniający, który zostanie doręczony Użytkownikowi na jego urządzenie mobilne.

4.3 Użytkownik, rejestrując się lub edytując swoje Konto lub Profil, może udostępniać spółce LMC swoje dane osobowe i inne informacje, w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) i dane z życiorysu.

4.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odinstalowanie systemu elektronicznego LMC nie powoduje automatycznej likwidacji Konta. Konto zostaje usunięte wraz z upływem pięciu (5) lat od ostatniej aktywności Użytkownika w danym systemie elektronicznym.

5. DANE DOSTĘPOWE

5.1 Dostęp do Profilu w ramach rejestracji lub dostęp do Profilu podczas nowej instalacji systemu elektronicznego LMC (czy to na nowym urządzeniu, czy w związku z ponowną instalacją), zabezpieczony przez unikalny kod uwierzytelniający przesłany na urządzenie mobilne, oznacza dane do logowania w rozumieniu Regulaminu korzystania z systemów.

5.2 Każdy kolejny dostęp do Profilu jest możliwy w momencie uruchomienia elektronicznego systemu LMC, przy czym Użytkownik odpowiada za ustawienie odpowiedniego zabezpieczenia na swoim urządzeniu mobilnym.

5.3 LMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewystarczające zabezpieczenie urządzenia przez Użytkownika ani za żadne inne ewentualne szkody czy możliwe roszczenia osób trzecich wysunięte wskutek niewystarczającego zabezpieczenia urządzenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Niniejszy Regulamin produktu wchodzi w życie i staje się skuteczny od 22 maja 2018 r. W odniesieniu do umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu produktu, niniejszy Regulamin produktu będzie mieć zastosowanie wraz z upływem siedmiu (7) dni od zawiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu produktu. 

LMC s.r.o.