Warunki produktu Seduo dla użytkowników

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 LMC (zdefiniowana poniżej) wydaje niniejsze Warunki Produktu Seduo („Warunki Produktu”), które regulują inne warunki korzystania z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo oraz powiązanych Usług.

1.2 W krajach wskazanych poniżej System Elektroniczny LMC – Seduo oraz powiązane Usługi będą dostarczane przez jedną z następujących spółek z grupy LMC („LMC”):

(a) W przypadku umów zawartych na korzystanie z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo lub powiązanych Usług w formie określonej przez LMC dla Republiki Czeskiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez:

LMC s.r.o. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pradze pod adresem ul. Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praga 8, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 26441381, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, nr akt 82484.

(b) W przypadku umów zawartych na korzystanie z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo lub powiązanych Usług w formie określonej przez LMC dla Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN.

(c) W przypadku Umów zawartych na korzystanie przez Klientów z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo lub świadczenie powiązanych Usług na rzecz Klientów w formie określonej przez LMC dla Republiki Słowackiej, jak również w przypadku wskazania jej jako świadczącej usługi w Umowie przez:

Profesia spol. s r.o. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie - Stare Mesto, pod adresem Pribinova 19, kod pocztowy 811 09, Republika Słowacka, nr rejestracji 53 302 257, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski Bratysława III, Dział Sro, nr akt 147535/B.

1.3 Sprawy umowne pomiędzy LMC i Użytkownikiem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach Produktu, podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz Warunkom Korzystania z Systemów Elektronicznych LMC („Warunkami”) dostępnym pod adresem:

(a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

1.4 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Produktu a Warunkami, przeważające są niniejsze Warunki Produktu.

1.5 Dane kontaktowe dostępne są pod adresem:

(a) https://www.seduo.cz/kontakt jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) https://www.seduo.pl/kontakt jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) https://www.seduo.sk/kontakt jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

2. DEFINICJE NIEKTÓRYCH UŻYTYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu mają następujące znaczenie:

(a) Użytkownik-Pracownik: Użytkownik, który jest również pracownikiem klienta LMC, albo na innej podstawie współpracuje z klientem LMC, na rzecz którego dostarczany jest System Elektroniczny LMC – Seduo lub powiązane Usługi na podstawie stosunku umownego łączącego LMC i tego klienta.

2.2 Wszelkie inne terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, które nie zostały w nich zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach.

3. OPIS USŁUGI

3.1 Usługa jest dostarczana przez LMC za pośrednictwem Systemu Elektronicznego LMC – Seduo, w którym LMC publikuje indywidualne kursy internetowe (lekcje), które można oglądać za opłatą albo nieodpłatnie.

3.2 LMC udostępni Użytkownikowi Usługę w uzgodnionym zakresie, wyłącznie na użytek własny Użytkownika, bez ograniczeń co do liczby wyświetleń poszczególnych lekcji oraz bez ograniczeń co do ilości rozwiązywanych końcowych testów i quizów przez Użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości pobrania zawartości Usługi.

3.3 Usługa (zakupiony kurs) będzie dostępna dla Użytkownika (okres licencji) przez co najmniej 3 lata od momentu zakupu tej Usługi. Okres licencyjny kończy się w momencie anulowania rejestracji Użytkownika. Okres licencyjny kończy się również, jeżeli System Elektroniczny LMC – Seduo przestanie być dostarczany przez LMC; w takim przypadku, okres wskazany w zdaniu pierwszym zostanie dotrzymany przez LMC. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do użytkowników-pracowników.

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

4.1 Przed skorzystaniem z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo, Użytkownicy zobowiązani są do zarejestrowania się za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Systemu Elektronicznego LMC – Seduo, po podaniu prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Wpisanie poprawnego adresu e-mail użytkownika jest koniecznego w celu ukończenia rejestracji w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo. Rejestracja Użytkownika jest nieodpłatna.

4.2 Podczas rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, a Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo po wpisaniu danych do logowania.

4.3 Użytkownik nie może ujawniać nikomu unikalnego hasła do logowania utworzonego w procesie rejestracji. W przypadku utraty hasła, zostanie ono przywrócone na wniosek Użytkownika poprzez przesłanie na jego adres e-mail linku do jego przywrócenia.

4.4 Użytkownik jest uprawniony do rejestracji wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz do wprowadzania do Profilu wyłącznie swoich danych osobowych.

5. ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1 W celu złożenia zamówienia na Usługi odpłatne Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

(a) wybrać interesujący Użytkownika kurs i kliknąć na odpowiedni przycisk w celu zakupu Usługi;

(b) zalogować się na konto Użytkownika;

(c) wybrać metodę płatności;

(d) kliknąć na przycisk przekierowujący Użytkownika do realizacji płatności;

(e) sfinalizować zamówienie poprzez dokonanie płatności zgodnie z wybraną metodą płatności

5.2 Te Usługi, które wskazane są jako nieodpłatne w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo, świadczone są na rzecz Użytkowników nieodpłatnie. W przypadku odpłatnych Usług, ich świadczenie jest uzależnione od zapłaty ceny wskazanej w aktualnej (na chwilę składania zamówienia przez Użytkownika) ofercie w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo.

5.3 Płatność za odpłatne Usługi może zostać dokonana w sposób bezgotówkowy akceptowany przez LMC, a mianowicie:

(a) Online kartą płatniczą;

(b) W drodze płatności online; lub

(c) Przelewem bankowym.

5.4 Termin płatności jest zawsze podawany po zakończeniu procedury składania zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.

5.5 Cena Usług podana w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo stanowi cenę ostateczną, uwzględniającą podatki oraz opłaty, zawsze za odpowiedni kurs, zgodnie z aktualną ofertą.

5.6 W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5.3.(a) i (b), po kliknięciu odpowiedniego przycisku w celu dokonania zakupu Usługi, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę transakcji operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych będących przedmiotem zamówienia pomiędzy Użytkownikiem a LMC uważa się za zawartą.

5.7 Jeżeli Użytkownik wybrał płatność inną niż płatność on-line, po kliknięciu na odpowiedni przycisk w celu dokonania zakupu Usługi, Użytkownikowi wyświetli się strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych będących przedmiotem zamówienia pomiędzy Użytkownikiem a LMC uważa się za zawartą.

5.8 Do każdego zrealizowanego zamówienia automatycznie wystawiany jest jeden dokument sprzedaży (paragon) zgodny z zamówieniem. Paragon wysyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia

6. REKLAMACJE

6.1 LMC przyjmuje reklamacje głównie na następujący adres e-mail:

(a) pomuzeme@seduo.cz jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) pomoc@seduo.pl jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) pomozeme@seduo.sk jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

6.2 Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, przed dokonaniem opłaty za Usługę, czy odtwarzanie lekcji wideo działa na jego sprzęcie technicznym (sprzęt i oprogramowanie) oraz wykorzystywanym łączu internetowym. W tym celu należy wykorzystać darmowe, wprowadzające filmy demonstracyjne w Systemie Elektronicznym LMC – Seduo. Płacąc cenę za Usługę, Użytkownik potwierdza, że film demonstracyjny odtwarza się bez problemów i akceptuje taką jakość i sposób odtwarzania dla Usługi.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

7.1 Odtwarzając pierwszą odpłatną część kursu (Usługi), Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że LMC udostępni Usługę Użytkownikowi przed upływem okresu na odstąpienie od umowy. Usługa zostanie udostępniona przez LMC, po tym, jak cena Usługi zostanie zaksięgowana na koncie LMC lub koncie bramki płatniczej. Jeżeli Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi na podstawie jego żądania (odtworzenia pierwszej odpłatnej części danego kursu (Usługi)) w okresie na odstąpienie od umowy, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w ten sposób.

7.2 W przypadkach innych niż te, o których mowa w art. 7.1, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Użytkownik zobowiązany jest poinformować LMC o odstąpieniu od umowy (bez konieczności podawania przyczyny). Użytkownik może wykorzystać w tym celu wzór odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik 1 do niniejszych Warunków Produktu lub postąpić zgodnie z procedurą dostępną, odpowiednio, na następujących stronach internetowych:

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

7.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem obowiązującego 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy, LMC dokona zwrotu, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika zgodnie z umową. Zwrot nastąpi poprzez dokonanie przez LMC przelewu na rachunek Użytkownika.

7.5 LMC może zapewnić również ponadstandardową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dokładne warunki znaleźć można pod adresem:

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi jeżeli Umowa została zawarta z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

8. UŻYTKOWNICY - PRACOWNICY

8.1 Niniejszy art. 8 ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników-Pracowników.

8.2 Użytkownicy-Pracownicy, którym zaoferowano możliwość korzystania z Usługi za pośrednictwem ich Pracodawcy są zobowiązani do zarejestrowania się przed skorzystaniem z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo za pośrednictwem linka znajdującego się w e-mailu z zaproszeniem wysłanym przez LMC. Po otrzymaniu e-maila z zaproszeniem, Użytkownik-Pracownik wybiera hasło do swojego Konta, w następstwie czego proces rejestracji Użytkownika-Pracownika zostaje ukończony.

8.3 LMC dostarczy Usługę Użytkownikowi-Pracownikowi wyłącznie na jego własny użytek oraz w celu zaspokojenia potrzeb danego klienta LMC i w zakresie uzgodnionym pomiędzy LMC a klientem.

8.4 W przypadku Użytkowników-Pracowników, płatności za Usługi dokonuje odpowiedni klient LMC. W związku z tym, w zakresie korzystania z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo przez Użytkowników-Pracowników, art. 5 – 7 niniejszych Warunków Produktu nie mają zastosowania.

9. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1 Wszelka zawartość Systemu Elektronicznego LMC – Seduo jest chroniona zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność LMC lub odpowiednich licencjodawców. Przyznanie Użytkownikowi dostępu do Usługi nie stanowi przyznania żadnych praw związanych z utrwalaniem, wyświetlaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem formy, wizerunku, przedstawień lub zapisów obrazu i dźwięku dotyczących osoby (osób) występujących w treściach cyfrowych udostępnianych w ramach Usługach ani ich imion, nazwisk lub stopni naukowych, w tym ich przetwarzaniem i włączaniem do utworu audiowizualnego lub w jakichkolwiek innych celach marketingowych. Wszelkie takie użycie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.2 Użytkownik nie może korzystać z Systemu Elektronicznego LMC – Seduo ani z żadnej jego części w inny sposób niż na użytek własny. W szczególności, zabronione jest wykorzystanie przez Użytkownika Systemu Elektronicznego LMC – Seduo lub jakiejkolwiek jego części poprzez rozpowszechnianie i kopiowanie lub inne jego techniczne przetwarzanie bez wyraźnej zgody LMC.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

10.1 Prawo właściwe dla umowy określa pkt 10 Warunków.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W zakresie, w jakim Usługa jest świadczona przez LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, niniejsze Warunki Produktu stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2 Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez LMC na rzecz Użytkownika określają Warunki.

11.3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na okres wskazany w artykule 3.3 i może być rozwiązana przez Użytkownika w przypadkach określonych w artykule 7 niniejszych Warunków Produktu.

11.4 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

11.5 W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

Komputery, telefony komórkowe i tablety

(a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”, pamięcią lokalną i włączonym interpreterem JavaScript;

(b) jedna z najczęściej używanych przeglądarek internetowych w jej ostatniej wydanej głównej wersji (np. Chrome 107.x.xxxx.xx) lub poprzednia główna wersja tej przeglądarki.

Smartfony (aplikacja mobilna)

(a) telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android (ostatnia wydana główna wersja lub maksymalnie trzyletnia wersja systemu operacyjnego); informujemy, że z uwagi na aktualne warunki funkcjonowania App Store prowadzonego przez Apple, aplikacja iOS nie jest dostępna dla Użytkowników (konsumentów);

(b) połączenie z siecią Internet,

11.6 Starsze oprogramowanie i sprzęt niespełniające wymagań określonych w artykule 11.5 mogą być używane do korzystania z Usług, ale ich kompatybilność i wydajność nie są gwarantowane.

11.7 Niniejsze Warunki Produktu są ważne i obowiązują od dnia:

(a) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Republice Czeskiej.

(b) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

(c) 1. 1. 2023 dla Umów zawartych z LMC z siedzibą w Republice Słowackiej.

LMC

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną na kontaktowy adres e-mail podany w artykule 6 Warunków Produktu: […] )

– lub na adres: odpowiedniego podmiotu LMC, z dopiskiem "ZWROT "

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.