Podmienky spracúvania osobných údajov

v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Zmluva“ alebo „Podmienky“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

(A) Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto podmienky spracúvania osobných údajov formou Dodatku k Všeobecným obchodným podmienkam pre podnikateľov („VOP“), ktoré upravujú zmluvné vzťahy s podnikateľmi, do ktorých LMC vstupuje v súvislosti s používaním elektronických systémov LMC.

(B) Poskytovateľom elektronických systémov LMC v nasledovných krajinách a zmluvnou stranou tejto Zmluvy je príslušná spoločnosť z obchodnej skupiny LMC určená nasledovne („LMC“):

 (a) LMC s.r.o., so sídlom Praha 8, Menclova 2538/2, PSČ 180 00, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 82484, a to v prípade zmluvy o poskytovaní služieb („Podkladová zmluva“) uzatvorenej s touto spoločnosťou.

 (b) LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811, a to v prípade Podkladovej zmluvy uzatvorenej s touto organizačnou zložkou.

 (c) LMC s.r.o., so sídlom Bratislava - Staré Město, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 302 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 147535/B, a to v prípade Podkladovej zmluvy uzatvorenej s touto spoločnosťou.

(C) VOP sú dostupné na:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

(D) Informatívny preklad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V prípade rozporu medzi anglickou verziou a jazykovou verziou podľa bodu (C) úvodných ustanovení tejto Zmluvy má prednosť príslušná jazyková verzia podľa bodu (C) úvodných ustanovení tejto Zmluvy.

(E) Na základe VOP a Podkladovej zmluvy upravuje táto Zmluva práva a povinnosti medzi spoločnosťou LMC (ako je definovaná vyššie), ako sprostredkovateľom a Klientom, ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej spoločne len ako „Strany“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v elektronických systémoch LMC .

(F) Služby poskytované na základe Podkladovej zmluvy zahŕňajú aktivity, pri ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) priamo aplikovateľného od 25. 5. 2018.

(G) Strany majú záujem o plnenie všetkých povinností, ktoré im vyplývajú (i) z Nariadenia a (ii) zákona („Zákon o spracúvaní OÚ“):

 (a) č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) zo dňa 10. mája 2020 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 1000, v znení neskorších predpisov), ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

 (d) Na základe článku 28 Nariadenia je Prevádzkovateľ povinný uzavrieť so Sprostredkovateľom písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej Sprostredkovateľ okrem iného poskytne dostatočné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany osobných údajov, pričom tieto Podmienky plní práve účel uvedenej písomnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

1. ÚČEL ZMLUVY

1.1 Sprostredkovateľ bude v zmysle článku 4 bodu 2) Nariadenia pre Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal alebo získa v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, alebo ktoré pre Prevádzkovateľa na tento účel získa samotný Sprostredkovateľ („Osobné údaje“), a to v rámci plnenia povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z Podkladovej zmluvy.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je stanovenie rozsahu povinností Sprostredkovateľa súvisiacich predovšetkým so zabezpečením ochrany Osobných údajov pri ich spracúvaní. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Strán pri poskytovaní služieb podľa článku 3.1, a to aj jednotlivo, podľa uzavretej Podkladovej zmluvy.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností Strán pri spracúvaní Osobných údajov v zmysle článku 1.1 Zmluvy.

2.2 Táto Zmluva ďalej stanovuje rozsah Osobných údajov, ktoré majú byť spracúvané, účel ich spracúvania a podmienky a záruky na strane Sprostredkovateľa ohľadom zaistenia technického a organizačného zabezpečenia Osobných údajov.

3. ÚČEL A ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Sprostredkovateľ spracúva pre Prevádzkovateľa Osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa podľa Podkladovej zmluvy a na účely ich využitia Prevádzkovateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti, a to:

 (a) najmä na správu a evidenciu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa a pracovníkov Prevádzkovateľa pri správe náborového procesu (najmä služby Teamio, Jobs.cz, Práce.cz, Jobote, Práce za rohem, resp. ktorákoľvek z nich) alebo vzdelávanie pracovníkov Prevádzkovateľa prostredníctvom služby Seduo, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) najmä na správu a evidenciu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa a pracovníkov Prevádzkovateľa pri správe náborového procesu prostredníctvom služby Praca za rogiem, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, a/alebo

 (c) vzdelávanie pracovníkov Prevádzkovateľa prostredníctvom služby Seduo, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

3.2 Sprostredkovateľ bude podľa tejto Zmluvy spracúvať Osobné údaje týchto osôb („Dotknuté osoby“):

 (a) uchádzačov o zamestnanie a/alebo pracovníkov Prevádzkovateľa, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike, a to v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov, pracovnej pozície, údajov týkajúcich sa výsledkov prijímacích pohovorov či referencií z predchádzajúcich zamestnaní, všetkých údajov obsiahnutých v CV uchádzača o zamestnanie, prípadne akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré Prevádzkovateľ k danej Dotknutej osobe podľa svojho rozhodnutia priradí alebo ktoré Dotknutá osoba sama poskytne.

 (b) uchádzačov o zamestnanie a/alebo pracovníkov Prevádzkovateľa, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, a to v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov, pracovnej pozície, údajov týkajúcich sa výsledkov prijímacích pohovorov či referencií z predchádzajúcich zamestnaní, všetkých údajov obsiahnutých v CV uchádzača o zamestnanie, prípadne akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré Prevádzkovateľ k danej Dotknutej osobe podľa svojho rozhodnutia priradí alebo ktoré Dotknutá osoba sama poskytne.

 (c) uchádzačov o zamestnanie a/alebo pracovníkov Prevádzkovateľa, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike, a to v rozsahu základných identifikačných údajov a kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo).

Rozsah spracúvaných údajov sa odvíja od funkcionality príslušného produktu ponúkaného Prevádzkovateľom a možno ho zmeniť podľa podmienok uvedených v článku 9.4 tejto Zmluvy. Spracúvanými Osobnými údajmi môžu byť tiež informácie a dáta získané obsluhou príslušného produktu LMC vyvolané aktivitou Dotknutých osôb (napr. údaje o polohe v prípade mobilných aplikácií alebo údaje o používaní elektronických systémov).

3.3 V prípade, že Prevádzkovateľ Sprostredkovateľovi poskytne alebo Sprostredkovateľovi budú inak v súvislosti s činnosťou pre Prevádzkovateľa sprístupnené aj iné Osobné údaje Dotknutých osôb alebo Sprostredkovateľovi budú poskytnuté Osobné údaje iných dotknutých osôb, je Sprostredkovateľ povinný spracúvať a chrániť aj tieto Osobné údaje v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi (i) z Nariadenia, (ii) zo Zákona o ochrane OÚ a (iii) z tejto Zmluvy.

3.4 3.4 Osobné údaje Dotknutých osôb bude Sprostredkovateľ spracúvať najdlhšie po dobu trvania tejto Zmluvy, pokiaľ z osobitných právnych predpisov nevyplýva inak.

4. ODMENA ZA SLUŽBY SPROSTREDKOVATEĽA

4.1 Strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ za spracúvanie Osobných údajov podľa tejto Zmluvy nemá nárok na osobitnú odmenu, resp. že odmena je zahrnutá v rámci odplaty za činnosti podľa Podkladovej zmluvy.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

5.1 Sprostredkovateľ je pri spracúvaní Osobných údajov povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby nespôsobil nič, čo by mohlo predstavovať porušenie Nariadenia alebo Zákona o ochrane OÚ.

5.2 Ak Sprostredkovateľ zistí, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia, je v zmysle článku 28 ods. 3) druhého pododseku Nariadenia povinný bezodkladne Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti informovať.

5.3 Sprostredkovateľ je povinný riadiť sa pri spracúvaní Osobných údajov na základe tejto Zmluvy pokynmi Prevádzkovateľa. Pokyny musia byť udeľované v súlade s touto Zmluvou (väčšinou prostredníctvom príslušných funkcionalít jednotlivých produktov/služieb) a znamenajú najmä pokyny na aktualizáciu, vymazanie, zmenu alebo iné nakladanie s Osobnými údajmi, nie však pokyny rozširujúce technicko-organizačné opatrenia nad rámec tejto Zmluvy. Sprostredkovateľ je povinný upozorniť Prevádzkovateľa na nevhodnú povahu pokynov, ak Sprostredkovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti. Sprostredkovateľ je v takom prípade povinný pokyny vykonať len na základe písomnej požiadavky Prevádzkovateľa.

5.4 Sprostredkovateľ je povinný dbať na to, aby žiadna Dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbať na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromného a osobného života Dotknutých osôb.

5.5 Sprostredkovateľ sa zaväzuje plniť za Prevádzkovateľa informačnú povinnosť podľa článku 13 Nariadenia. Ak požiada Dotknutá osoba podľa článku 15 Nariadenia Prevádzkovateľa o informácie týkajúce sa spracúvania jej Osobných údajov, odkáže ju Sprostredkovateľ na povinnosť uplatnenia tohto práva u Prevádzkovateľa. Ďalej Sprostredkovateľ postupuje podľa písomných pokynov Prevádzkovateľa.

5.6 Len čo pominie účel, na ktorý boli Osobné údaje spracúvané, alebo na základe žiadosti Dotknutej osoby podľa článku 17 Nariadenia, je Sprostredkovateľ povinný na základe a v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa vykonať likvidáciu Osobných údajov alebo tieto Osobné údaje Prevádzkovateľovi odovzdať.

5.7 V prípade, že sa ktorákoľvek Dotknutá osoba bude domnievať, že Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jej Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, a táto Dotknutá osoba požiada Sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo o odstránenie vzniknutého stavu, Sprostredkovateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti informovať.

5.8 Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi začatie vyšetrovania príslušným úradom na ochranu osobných údajov, ak sa vyšetrovanie týka Osobných údajov spracúvaných pre Prevádzkovateľa alebo parametrov služby, ktoré Prevádzkovateľovi Sprostredkovateľ poskytuje a možno očakávať, že by sa vykonanie vyšetrovania mohlo týchto parametrov dotknúť. Na vylúčenie pochybností sa má za to, že vyšetrovaním nie sú žiadosti príslušných úradov týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré nevedú k začatiu konania - kontrolného alebo správneho.

5.9 Prevádzkovateľ oznámi Sprostredkovateľovi začatie vyšetrovania príslušným úradom na ochranu osobných údajov, ak sa vyšetrovanie týka Osobných údajov spracúvaných Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa alebo parametrov služby, ktoré Prevádzkovateľovi Sprostredkovateľ poskytuje a možno očakávať, že by sa vykonanie vyšetrovania mohlo týchto parametrov dotknúť. Na vylúčenie pochybností sa má za to, že vyšetrovaním nie sú žiadosti príslušných úradov týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré nevedú k začatiu konania - kontrolného alebo správneho.

5.10 Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa o prípade straty či úniku Osobných údajov („Porušenie ochrany Osobných údajov“), a to bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ je aj po poskytnutí informácie Prevádzkovateľovi nápomocný pri riešení Porušenia ochrany Osobných údajov, resp. pri prijímaní opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých dopadov a zabránenie vzniku podobných situácií v budúcnosti.

5.11 Informácie podľa článku 5.10 tejto Zmluvy musia obsahovať prinajmenšom:

 (a) opis povahy daného prípadu Porušenia ochrany Osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, kategórií a približného počtu Dotknutých osôb a kategórií a približného množstva dotknutých záznamov Osobných údajov;

 (b) opis pravdepodobných dôsledkov Porušenia ochrany Osobných údajov;

 (c) opis opatrení, ktoré Sprostredkovateľ prijal alebo navrhol na prijatie s cieľom vyriešiť dané Porušenie ochrany Osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých dopadov.

5.12 Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého Prevádzkovateľ poverí, a k týmto auditom prispeje. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že vykonávaním auditu nemôžu byť dotknuté oprávnené záujmy tretích osôb (napr. iných prevádzkovateľov) alebo dotknutých osôb, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dôvernosti osobných údajov. Prevádzkovateľ tiež berie na vedomie, že náklady Sprostredkovateľa na realizáciu auditu budú predmetom osobitnej dohody o náhrade týchto nákladov Prevádzkovateľom.

5.13 Sprostredkovateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi pomáhať pri plnení povinnosti Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutých osôb, najmä na žiadosť o prístup k Osobným údajom, na opravu či vymazanie Osobných údajov, na obmedzenie spracúvania či na prenosnosť Osobných údajov; pokiaľ tieto povinnosti môžu byť plnené prostredníctvom funkcionalít jednotlivých produktov, Prevádzkovateľ nebude vyžadovať neodôvodnenú súčinnosť Sprostredkovateľa.

6. ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle článku 32 Nariadenia prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne ochrany Osobných údajov, spôsobom uvedeným v Nariadení či v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k Osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu Osobných údajov.

6.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje najmä, nie však výlučne, že prijme nasledujúce organizačné a technické opatrenia:

 (a) bez toho, aby bol dotknutý článok 6.3 tejto Zmluvy, Sprostredkovateľ v prípade spracúvania Osobných údajov prostredníctvom vlastných zamestnancov poverí touto činnosťou iba svojich vybraných zamestnancov, ktorých poučí o ich povinnosti zachovávať mlčanlivosť ohľadom Osobných údajov a o ďalších povinnostiach, ktoré sú povinní dodržiavať tak, aby nedošlo k porušeniu Nariadenia či tejto Zmluvy;

 (b) nezverí spracúvanie Osobných údajov akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, tým nie je vylúčený článok 6.3 a 6.4;

 (c) bude používať zodpovedajúce technické zariadenie a programové vybavenie spôsobom, ktorý vylúči neoprávnený či náhodný prístup k Osobným údajom zo strany iných osôb než poverených zamestnancov Sprostredkovateľa;

 (d) bude Osobné údaje uchovávať v náležite zabezpečených objektoch a miestnostiach;

 (e) písomné dokumenty obsahujúce Osobné údaje bude uchovávať na zabezpečenom mieste, pričom bude viesť riadnu evidenciu o pohybe takýchto písomných dokumentov;

 (f) Osobné údaje v elektronickej podobe bude uchovávať na zabezpečených serveroch alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových kódov či hesiel, a bude Osobné údaje pravidelne zálohovať;

 (g) zabezpečí diaľkový prenos Osobných údajov buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete, alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu prostredníctvom verejných sietí, najmä prostredníctvom protokolu umožňujúceho zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a rôzne závažné riziká môžu byť niektoré osobné údaje zasielané e-mailom;

 (h) prostredníctvom vhodných technických prostriedkov zabezpečí schopnosť obnoviť dostupnosť Osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov, a to podľa parametrov dohodnutých pre danú službu v súlade s Podkladovou zmluvou;

 (i) zabezpečí pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania; a

 (j) pri ukončení spracúvania Osobných údajov zabezpečí Sprostredkovateľ podľa dohody s Prevádzkovateľom fyzickú likvidáciu Osobných údajov, alebo tieto Osobné údaje odovzdá Prevádzkovateľovi.

6.3 Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa („Ďalší sprostredkovateľ“). Sprostredkovateľ prostredníctvom informačnej tabule („Informačná tabuľa“) dostupnej na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-dostawcow, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-dodavatelov, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

(d) https://www.lmc.eu/en/supplier-list predstavujúci informatívne znenie Informačnej tabule v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť),

a ďalej e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa v súlade s čl. 8.1 tejto Zmluvy, informuje Prevádzkovateľa o všetkých Ďalších sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním Osobných údajov, o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia Ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytne tak Prevádzkovateľovi príležitosť vzniesť voči prijatiu týchto Ďalších sprostredkovateľov námietky podľa podmienok Podkladovej zmluvy (viď bližšie čl. 17 ods. 3 VOP). Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu na základe článku 7.2 tejto Zmluvy v prípade, že nesúhlasí so zapojením Ďalšieho sprostredkovateľa, voči ktorému podal písomné námietky a ak podľa vyjadrenia Sprostredkovateľa je tento Ďalší sprostredkovateľ na plnenie tejto Zmluvy nevyhnutný. Aktuálny zoznam Ďalších sprostredkovateľov je dostupný na Informačnej tabuli.

6.4 Ak Sprostredkovateľ zapojí Ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, musia byť tomuto Ďalšiemu sprostredkovateľovi uložené na základe písomnej zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu Osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia.

6.5 Prevádzkovateľ berie na vedomie, že služby niektorých Ďalších sprostredkovateľov uvedené na Informačnej tabuli môžu spočívať v spracúvaní Osobných údajov mimo územia EÚ, teda v krajinách, kde nie je všeobecne zabezpečená adekvátna ochrana osobných údajov; o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom Informačnej tabule. Sprostredkovateľ sa však zaručuje, že medzi Ďalších sprostredkovateľov zaradí iba tých, ktorým možno do zahraničia vykonávať prenos osobných údajov na spracúvanie len na základe dostatočných právnych záruk, ako ich upravujú články 44 - 49 Nariadenia. Ak by ktorékoľvek z použitých právnych záruk podľa predchádzajúcej vety boli v budúcnosti zmenené, zrušené alebo vyhlásené príslušným súdom za neplatné a Sprostredkovateľ bude v dobrej viere okamžite hľadať náhradný spôsob zabezpečenia právnych záruk pri spracúvaní Osobných údajov v zahraničí, nie je Prevádzkovateľ oprávnený namietať porušenie pravidiel podľa tohto článku 6.5.

6.6 Sprostredkovateľ je povinný zaviesť a dokumentovať prijaté a vykonané technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Osobných údajov v súlade so Zákonom a inými právnymi predpismi.

7. DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu podpisu/uzatvorenia Podkladovej zmluvy a zaniká najskôr zánikom účinnosti Podkladovej zmluvy. V prípade, že Strany uzavreli alebo v budúcnosti uzavrú inú zmluvu, v rámci ktorej môže dochádzať, okrem iného, aj ku spracúvaniu Osobných údajov, zaniká táto Zmluva súčasne so zánikom tejto inej zmluvy, resp. so zánikom účinnosti poslednej z takto uzavretých zmlúv.

7.2 Prevádzkovateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať v lehote troch (3) dní v prípade, že Sprostredkovateľ porušuje povinnosti preňho vyplývajúce z Nariadenia alebo zo Zákona o ochrane OÚ a toto porušenie nenapraví do pätnástich (15) dní od písomného upozornenia zo strany Prevádzkovateľa alebo aj v prípade, ak Prevádzkovateľ nesúhlasí so zapojením Ďalšieho sprostredkovateľa, voči ktorému podal písomné námietky a ak podľa vyjadrenia Sprostredkovateľa je tento Ďalší sprostredkovateľ na plnenie tejto Zmluvy nevyhnutný.

7.3 Sprostredkovateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať v lehote troch (3) dní v prípade, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti preňho vyplývajúce z Nariadenia alebo zo Zákona o ochrane OÚ a toto porušenie nenapraví do pätnástich (15) dní od oznámenia Sprostredkovateľa podľa článku 5.2 tejto Zmluvy alebo aj v prípade, ak Prevádzkovateľ nesúhlasí so zapojením Ďalšieho sprostredkovateľa, voči ktorému podal písomné námietky a ak podľa vyjadrenia Sprostredkovateľa je tento Ďalší sprostredkovateľ na plnenie tejto Zmluvy nevyhnutný.

7.4 Ktorákoľvek zo Strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, a to s výpovednou lehotou troch (3) mesiacov, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Strane.

7.5 Sprostredkovateľ je nadobudnutím účinnosti výpovede podľa článkov 7.2 až 7.4 tejto Zmluvy povinný, na písomnú žiadosť Prevádzkovateľa doručenú Sprostredkovateľovi najneskôr v deň podania výpovede tejto Zmluvy, Prevádzkovateľovi všetky spracúvané Osobné údaje vrátiť alebo ich zlikvidovať v zmysle článku 5.6 tejto Zmluvy. Ak nebude žiadosť podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľom podaná, Sprostredkovateľ v deň zániku tejto Zmluvy, príp. Podkladovej zmluvy, pokiaľ nie je uzavretá iná zmluva, Osobné údaje Dotknutej osoby zlikviduje.

7.6 Sprostredkovateľ je po zániku tejto Zmluvy povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z Nariadenia alebo Zákona o ochrane OÚ vedúce najmä k predchádzaniu akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi do doby, kým podľa pokynov Prevádzkovateľa tieto Osobné údaje Sprostredkovateľ odovzdá Prevádzkovateľovi alebo vykoná ich bezpečnú likvidáciu.

7.7 Zánik tejto Zmluvy predstavuje skutočnosť, na základe ktorej dôjde k zániku všetkých alebo iba niektorých konkrétnych druhov činností, ktoré vykonáva Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa na základe Podkladovej zmluvy a ktorých súčasťou je spracúvanie Osobných údajov.

7.8 Povinnosť zachovania dôvernej povahy Osobných údajov trvá aj po ukončení tejto Zmluvy.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE

8.1 Všetky oznámenia vrátane splnenia informačnej povinnosti podľa článku 5.10 a 5.11 tejto Zmluvy sa považujú za riadne doručené, ak sú doručené osobne alebo doporučenou poštou na adresu sídla druhej Strany, či na e-mailové kontakty:

E-mail Prevádzkovateľa: kontaktný e-mail povereného zamestnanca Prevádzkovateľa poskytnutý LMC na účely komunikácie podľa tohto článku 8

E-mail Sprostredkovateľa: dpo@lmc.eu

8.2 Prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu adresy pre doručovanie oznámení podľa článku 8.1 tejto Zmluvy prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na dpo@lmc.eu.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy, záväzky, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako aj dodatky k nej a jej výklad, sa budú riadiť právnym poriadkom

 (a) Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občiansky zákonník“), ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) Poľskej republiky, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

9.2 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlási príslušný súd alebo iný orgán za neplatné, neúčinné, zdanlivé alebo nevymáhateľné, bude sa takéto ustanovenie považovať za vypustené z tejto Zmluvy, pričom ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej platné, pokiaľ z povahy takéhoto ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Strany v takom prípade uzavrú také dodatky k tejto Zmluve, ktoré umožnia dosiahnutie rovnakého účelu, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, aký sa mal dosiahnuť pôvodne neplatným, neúčinným, zdanlivým alebo nevymáhateľným ustanovením.

9.3 Strany sa zaväzujú vyriešiť akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s plnením tejto Zmluvy zmierom. V prípade, že sa Stranám nepodarí vyriešiť spor zmierom do tridsiatich (30) dní, je ktorákoľvek zo Strán oprávnená predložiť spor vecne a miestne príslušnému súdu podľa platných a účinných právnych predpisov.

9.4 Akékoľvek doplnky či zmeny tejto Zmluvy musí byť vykonané formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Strán. Rozsah spracúvaných osobných údajov uvedený v článku 3.2 tejto Zmluvy možno podľa funkcionality príslušného produktu rozšíriť či inak zmeniť bez nutnosti uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve alebo všeobecným obchodným podmienkam.

9.5 Pre prípad uzatvorenia tejto Zmluvy sa Strany dohodli, že Zmluva je uzavretá, len ak dôjde k úplnej zhode prejavov vôle zmluvných strán.

9.6 Márne uplynutie dodatočnej lehoty stanovenej na plnenie pre prípad omeškania nemá za následok odstúpenie od tejto Zmluvy bez ďalšieho.

9.7 Pojmy bližšie nešpecifikované touto Zmluvou, ale v tejto Zmluve uvedené, majú význam uvedený vo VOP a v Podkladovej zmluve.

9.8 Tieto Podmienky zaväzujú Strany v súlade s pravidlami stanovenými vo VOP.

9.9 Tieto Podmienky sú platné a účinné od

 (a) 1. 8. 2022, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) 1. 8. 2022, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) 1. 8. 2022, ak bola Podkladová zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC

-