Podmienky používania elektronických systémov LMC

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto podmienky používania Elektronických systémov LMC a používania Služieb („Podmienky používania“), ktoré upravujú práva a povinnosti v zmluvných vzťahoch medzi LMC (ako je definovaná nižšie) a Používateľmi.

1.2 Poskytovateľom Elektronických systémov LMC a Služieb v nižšie uvedených krajinách je príslušná spoločnosť určená nasledovne:

(a) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484.

(b) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, so základným kapitálom vo výške 300.000 PLN.

(c) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B.

1.3 Aktuálne elektronické kontaktné údaje LMC (vrátane fakturačných údajov) sú k dispozícii na

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

1.4 Zmluvný vzťah medzi LMC (ako je definovaná nižšie) a Používateľom sa tiež riadi

(a) týmito Podmienkami používania, ktorých znenie je dostupné na

1) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

2) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike,

3) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

(b) Produktovými podmienkami, ako je definované nižšie,

(c) ustanoveniami dokumentov, na ktoré tieto Podmienky používania alebo Produktové podmienky odkazujú, a 

(d) ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.5 Informatívny preklad týchto Podmienok používania do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/terms-of-services. V prípade odlišností medzi anglickou jazykovou verziou a jazykovou verziu podľa článku 1.4(a) Podmienok používania má prednosť príslušná jazyková verzia podľa článku 1.4(a) Podmienok používania.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte Podmienok používania majú nasledujúci význam:

(a) Elektronické systémy LMC: internetové stránky alebo iné počítačové programy (vrátane mobilných aplikácií) poskytované zo strany LMC ďalším osobám, najmä prostredníctvom internetovej siete.

(b) LMC: príslušná spoločnosť z obchodnej skupiny LMC poskytujúca Elektronické systémy LMC v danej krajine, ako je opísané vyššie.

(c) Neregistrovaný používateľ: Používateľ, ktorý používa Elektronické systémy LMC, hoci nie je v rámci týchto Elektronických systémov LMC zaregistrovaný.

(d) Podmienky používania: Tieto podmienky používania Elektronických systémov LMC.

(e) Používateľ: osoba, ktorá používa Elektronické systémy LMC, a to bez ohľadu na to, či ide o Registrovaného používateľa alebo Neregistrovaného používateľa.

(f) Produktové podmienky: podmienky používania príslušného Elektronického systému LMC, ktoré upravujú ďalšie práva a povinnosti Používateľov a LMC.

(g) Profil: súbor osobných údajov, vytvorený po registrácii ich voliteľným vložením zo strany Používateľa, prípadne doplnený záznamami o aktivite Používateľa v rámci Elektronických systémov LMC.

(h) Registrovaný používateľ: Používateľ, ktorý používa Elektronické systémy LMC, a pritom je v rámci týchto Elektronických systémov LMC zaregistrovaný.

(i) Služba: služba spoločnosti LMC ponúkaná a poskytovaná Používateľom za odplatu alebo bezplatne v rámci príslušného Elektronického systému LMC.

(j) Sprostredkovateľ: osoba, ktorá prostredníctvom Elektronických systémov LMC sprostredkúva pracovné pozície pre Používateľov alebo zároveň vhodných zamestnancov pre Zamestnávateľa.

(k) Účet: prostredie, ktoré vzniká na základe registrácie Používateľa v príslušnom Elektronickom systéme LMC.

(l) Zamestnávateľ: osoba, fyzická alebo právnická, inzerujúca prostredníctvom Elektronického systému LMC pracovné ponuky, či iné podobné ponuky pre Používateľa za účelom nadviazania pracovnoprávnych či podobných zmluvných vzťahov alebo inak využívajúca Elektronické systémy LMC na základe zmluvného vzťahu s LMC.

(m) Zásady ochrany súkromia: podmienky, ktoré upravujú ochranu súkromia Používateľov.

3. SÚHLAS SO ZNENÍM PODMIENOK POUŽÍVANIA

3.1 Pred reakciou na inzerát umiestnený v Elektronických systémoch LMC alebo pred dokončením registrácie v Elektronických systémoch LMC, objednávkou Služieb, ako aj pred akýmkoľvek iným používaním Elektronického systému LMC (napr. prehliadaním internetových stránok LMC) je Používateľ povinný oboznámiť sa so znením Podmienok používania a príslušných Produktových podmienok.

3.2 Reakciou na inzerát umiestnený v Elektronických systémoch LMC alebo dokončením registrácie v Elektronických systémoch LMC, alebo akýmkoľvek iným používaním Elektronického systému LMC (napr. prehliadaním internetových stránok LMC) vyjadruje Používateľ súhlas so znením Podmienok používania a príslušných Produktových podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak Používateľ nesúhlasí so znením Podmienok používania alebo príslušných Produktových podmienok, je povinný bez omeškania takýto Elektronický systém LMC opustiť a žiadnym iným spôsobom nepoužívať Elektronické systémy LMC.

3.3 V prípade objednávky Služieb sú konkrétne inštrukcie uvedené v príslušnom Elektronickom systéme LMC. Používateľ je oprávnený zisťovať a opravovať chyby v priebehu vypĺňania príslušného formulára, prípadne kontaktovaním LMC na kontaktných údajoch príslušného Elektronického systému LMC.

3.4 Textová forma zmluvy je Používateľovi dostupná v rámci príslušného Elektronického systému LMC.

4. POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV LMC A SLUŽIEB

4.1 LMC poskytuje Elektronické systémy LMC spravidla bezodplatne, ak z Produktových podmienok nevyplýva inak.

4.2 Ak má byť zmluva uzavretá

(a) so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike, zmluvu s LMC je možné uzavrieť v českom jazyku a prípadne ďalších jazykoch sprístupnených zo strany LMC na Elektronických systémoch LMC.

(b) so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike, zmluvu s LMC je možné uzavrieť v poľskom jazyku a prípadne ďalších jazykoch sprístupnených zo strany LMC na Elektronických systémoch LMC.

(c) so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike, zmluvu s LMC je možné uzavrieť v slovenskom jazyku a prípadne ďalších jazykoch sprístupnených zo strany LMC na Elektronických systémoch LMC.

4.3 Cenové a súvisiace platobné podmienky poskytovania Služieb, ako aj ďalšie informácie a podmienky takýchto Služieb sú uvedené v príslušných Produktových podmienkach.

4.4 LMC je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zrušiť prevádzkovanie akéhokoľvek Elektronického systému LMC alebo jeho časti, ako aj ukončiť poskytovanie akýchkoľvek Služieb alebo ich časti.

4.5 LMC si vyhradzuje právo blokovať či vymazať akýkoľvek údaj, oznámenie, informáciu alebo odkaz obsahujúci výlučne také údaje, ktoré sú nepresné, nezmyselné či nereálne (napr. ak nesúvisia s hľadaním práce, obsahujú vymyslené údaje, politické či iné názory, vulgarizmy a pod.). O rozhodnutí blokovať či vymazať akýkoľvek údaj, oznámenie, informáciu alebo odkaz, ako aj o realizácii takého rozhodnutia, nie je LMC povinná informovať Používateľa.

4.6 LMC si vyhradzuje právo dostupnými technickými a právnymi prostriedkami zamedziť možnosti používania Elektronických systémov LMC Požívateľovi (vrátane vymazania všetkých vložených údajov či dokumentov), ktorý opakovane či podstatne porušil tieto Podmienky používania alebo Produktové podmienky.

4.7 Za podstatné porušenie Podmienok používania sa považuje najmä, ak Používateľ:

(a) minimálne 1 rok nevykonal prihlásení do svojho Účtu;

(b) rozosiela elektronické alebo iné správy obsahujúce informácie, ktorých zverejnenie alebo obsah sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike), Poľskej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike) alebo Slovenskej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike), týmito Podmienkami používania, etickými pravidlami alebo dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno LMC alebo iných osôb;

(c) v dôsledku neštandardného používaní Elektronických systémov LMC neprimerane alebo neúmerne zaťažuje Elektronické systémy LMC alebo ich podpornú infraštruktúru, alebo zasahuje alebo sa pokúša zasahovať do ich riadneho fungovania (napríklad používaním počítačového programu na nabúranie sa či poškodenie Elektronických systémov LMC, rozosielanie hromadných správ, umiestňovanie súborov, ktoré môžu poškodzovať alebo rušiť programovú štruktúru Elektronických systémov LMC a pod.);

(d) opakovane či podstatne porušil tieto Podmienky používania alebo príslušné Produktové podmienky;

(e) pokúša sa o automatické či hromadné čítanie alebo kopírovanie obsahu Elektronických systémov LMC; alebo

(f) založil Účet a vyplnil Profil na základe neoprávnenej registrácie, t. j. najmä na základe registrácie vymysleného človeka, alebo registrácie pod menom iného človeka.

4.8 Za podstatné porušenie týchto Podmienok používania sa považuje vloženie najmä nasledujúceho obsahu Používateľom:

(a) informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike), Poľskej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike) alebo Slovenskej republiky (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike), všeobecnými etickými pravidlami a dobrými mravmi;

(b) informácie so sexuálnym podtextom;

(c) informácie, ktoré sú prezentované v rozpore so zvyklosťami a predpismi na vyplnenie konkrétnych formulárov;

(d) informácie o tretích osobách bez ich vedomia;

(e) informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno či povesť LMC alebo iných osôb; alebo

(f) informácie zjavne nepravdivé.

4.9 LMC je oprávnená kontrolovať obsah Používateľmi prezentovaných informácií. LMC je oprávnená upozorniť Používateľa na rozpor jeho konania s Podmienkami používania či príslušnými Produktovými podmienkami a požadovať okamžitú nápravu, alebo tieto informácie bezodkladne blokovať či vymazať z Elektronických systémov LMC, a to aj bez súhlasu Používateľa.

4.10 Používateľ nemá k Profilu žiadne vlastnícke práva. Ak Používateľ zruší svoj Účet, alebo jeho Účet bude zrušený zo strany LMC podľa Podmienok používania alebo príslušných Produktových podmienok, všetky informácie o Používateľovi (vrátane životopisov či uložených obľúbených inzerátov) vrátane Profilu budú označené ako zmazané, môžu byť z Elektronických systémov LMC vymazané a budú odstránené z akejkoľvek verejnej časti Elektronických systémov LMC. Informácie môžu byť aj naďalej po určitú dobu dostupné kvôli oneskoreniu s vymazaním zo strany LMC. LMC je oprávnená ponechať si uložené kópie informácií o Používateľovi, ak došlo k zrušeniu Účtu zo strany LMC z dôvodu porušenia Podmienok používania alebo príslušných Produktových podmienok. LMC je ďalej oprávnená ponechať si uložené kópie informácií o všetkých Používateľoch v anonymizovanej podobe. Ustanovenia Zásad ochrany súkromia nie sú dotknuté.

4.11 Používateľ nie je oprávnený:

(a) automatizovane spracúvať dáta v Elektronických systémoch LMC ani iným obdobným spôsobom vyťažovať či zužitkovávať databázu LMC nad rámec rozsahu potrebného na naplnenie účelu Elektronického systému LMC,

(b) pokúšať sa pristupovať do častí Elektronických systémov LMC, ku ktorým mu nebol výslovne udelený prístup zo strany LMC,

(c) preťažovať Elektronické systémy LMC automatizovaným používaním;

(d) načítať prezentované údaje Elektronických systémov LMC na ďalšie strojové či automatizované spracovanie;

(e) inak používať Elektronické systémy LMC v rozpore s ich účelom.

4.12 LMC je oprávnená využiť kontaktné údaje Používateľov (e-mail, prípadne telefón) za účelom šírenia marketingovej komunikácie týkajúcej sa iba služieb LMC, ak Používateľ toto využitie už pôvodne neodmietol.

4.13 Každý Používateľ má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie marketingovej komunikácie prostredníctvom odkazu v marketingovej komunikácii alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktných údajov LMC, ako je uvedené v úvode týchto Podmienok používania.

5. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

5.1 Používateľ je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať do Profilu iba údaje o svojej osobe. Každý Používateľ môže mať iba jeden aktívny Účet. Ak LMC alebo potenciálny Zamestnávateľ zistí, že jedna osoba vykonala registráciu pod viacerými menami, LMC si vyhradzuje právo ďalšie Účty konkrétneho Používateľa bez upozornenia odstrániť.

5.2 Používateľ, ktorý nemá záujem o registráciu, môže zvyčajne tiež využívať Služby Elektronických systémov LMC v obmedzenom rozsahu ako Neregistrovaný používateľ.

5.3 Používatelia sa zaväzujú prezentovať prostredníctvom Elektronických systémov LMC výhradne také informácie, ktoré nespôsobia ujmu tretím osobám ani LMC.

5.4 Za obsah informácií uložených na základe žiadosti Používateľa je zodpovedný Používateľ. LMC je oprávnená uchovávať informácie o zápise údajov do Elektronických systémov LMC vedúce jednoznačne k identifikácii konkrétneho Používateľa.

5.5 V závislosti od typu Elektronického systému LMC alebo Služby môžu byť údaje Používateľa zverejnené v rámci príslušných Elektronických systémov LMC.

5.6 Používateľ nie je oprávnený používať Elektronický systém LMC alebo jeho časť inak ako na vlastnú potrebu a podľa jeho zjavných alebo inzerovaných vlastností. Predovšetkým je zakázané, aby Používateľ používal Elektronický systém LMC alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu LMC. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Elektronického systému LMC zo strany Používateľov.

5.7 Prístup k účtu/účtom Klienta v rámci Elektronických systémov LMC je chránený prihlasovacími údajmi.

5.8 Používateľ je povinný:

(a) oznámiť LMC všetky bezpečnostné nedostatky Elektronických systémov LMC, ktoré sa pri ich používaní dozvedel,

(b) zdržať sa zverejnenia bezpečnostných nedostatkov aspoň po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa oznámenia LMC.

5.9 Používateľ je taktiež povinný:

(a) chrániť svoje zariadenie pred zneužitím,

(b) nastaviť dostatočne bezpečné prihlasovacie údaje,

(c) zamedziť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov tretím osobám,

(d) chrániť prihlasovacie údaje, a

(e) zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

5.10 Ak dôjde k neoprávnenému nakladaniu s prihlasovacími údajmi alebo k zneužitiu takýchto prihlasovacích údajov, je Používateľ povinný o tom bezodkladne informovať LMC. LMC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Používateľa, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo prípadné nároky tretích osôb vzniknuté v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností Používateľa.

6. ZODPOVEDNOSŤ LMC

6.1 LMC nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci alebo porúch mimo technických zariadení LMC. „Vyššou mocou“ sa rozumie dočasná alebo trvalá mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od vôle LMC.

6.2 LMC neposkytuje Používateľom žiadne záruky vo vzťahu k vlastnostiam Elektronických systémov LMC a Služieb, ak z Produktových podmienok nevyplýva výslovne inak.

7. REKLAMÁCIE

7.1 LMC prijíma reklamácie primárne na kontaktnej emailovej adrese príslušného Elektronického systému LMC alebo na e-mailovej adrese uvedenej v príslušných Produktových podmienkach, v prípade nefunkčnosti emailovej adresy v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment poskytovaných Služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. LMC alebo jej poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Služby potrebná na odborné posúdenie nedostatku. Reklamácia, vrátane odstránenia nedostatku, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia lehota. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie týchto Podmienok používania.

7.2 LMC sprístupní Používateľovi Službu, ktorá bude bez vád.

7.3 Služba bude Používateľovi sprístupnená v závislosti od fungovania Elektronického systému LMC. V čase výpadku či odstávky Elektronického systému LMC môže byť Služba Používateľovi dočasne neprístupná bez nároku na kompenzáciu.

7.4 Rozsah poskytovania Služieb podľa týchto Produktových podmienok platí do doby, než LMC prestane prevádzkovať Elektronický systém LMC alebo prestane poskytovať Službu. Používateľ však bude mať právo využívať Službu najmenej 12 mesiacov od okamihu uzatvorenia zmluvy o platenej Službe podľa týchto Podmienok používania; v prípade bezodplatných Služieb toto právo Používateľovi neprináleží.

7.5 Ak bude Služba sprístupnená Používateľovi obsahovať vady, Používateľ môže:

(a) požadovať bezplatné odstránenie vád (ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), alebo

(b) požadovať sprístupnenie novej Služby bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (ak sa vada týka len časti Služby, Používateľ môže požadovať len nové sprístupnenie takej časti Služby);

(c) odstúpiť od zmluvy, ak nie je možné žiadne z riešení vyššie alebo ak ide o opakovaný výskyt rovnakej vady po oprave alebo väčší počet vád;

7.6 Ak Používateľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na sprístupnenie novej Služby bez vád alebo jej časti alebo opravu Služby, môže požadovať primeranú zľavu. Používateľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu LMC nemôže sprístupniť novú Službu bez vád alebo jej časť alebo Službu opraviť, ako aj v prípade, že LMC v primeranom čase nezabezpečí nápravu, alebo že by zabezpečenie nápravy Používateľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.7 Ak bola zmluva uzavretá

(a) so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike, ak Požívateľ neoznámi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, nemusí mu byť právo z vadného plnenia priznané.

(b) so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike, ak Požívateľ neoznámi vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote jedného (1) roku, po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, nemusí mu byť právo z vadného plnenia priznané.

(c) so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike, ak Požívateľ neoznámi vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však, v lehote šiestich (6) mesiacov po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, nemusí mu byť právo z vadného plnenia priznané.

8. ODSTÚPENIE

8.1 Ak chce Registrovaný používateľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s LMC, môže tak kedykoľvek urobiť zrušením svojho Účtu spravidla na kontaktnom emaile príslušného Elektronického systému LMC alebo prostredníctvom príslušného kontaktného formulára. Zrušením Účtu dôjde tiež k vymazaniu Profilu z príslušného Elektronického systému LMC.

8.2 Ak chce Neregistrovaný používateľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s LMC, môže tak kedykoľvek urobiť ukončením využívania Elektronických systémov LMC.

9. MIMOSÚDNE RIEŠENIE PRÍPADNÝCH SPOROV

9.1 Ak bola zmluva uzavretá

(a) so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s LMC. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s využívaním Elektronických systémov LMC alebo Služieb je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.coi.cz) Používateľ nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy sa toto konanie môže začať iba na základe návrhu Používateľa a po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s LMC. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie.

(b) so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s LMC. Orgánmi oprávnenými na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s využívaním Elektronických systémov LMC alebo Služieb sú Vojvodské inšpektoráty Obchodnej inšpekcie, na internetových stránkach (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) ktorých Používateľ nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy sa toto konanie môže začať iba na základe návrhu Používateľa a po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s LMC. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Vojvodských inšpektorátov Obchodnej inšpekcie.

(c) so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike, ak sa Elektronické systémy LMC alebo Služby neposkytujú bezplatne, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s LMC v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s používaním Elektronických systémov LMC alebo Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.soi.sk) Používateľ nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, pričom sa toto konanie môže začať iba na základe návrhu Používateľa a po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s LMC. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s LMC prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line dostupnej na internetovej stránke Komisie (http://ec.europa.eu/consumers/odr). LMC nie je povinná zúčastniť sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Tieto Podmienky používania, Produktové podmienky, ako aj vzťah medzi Používateľom a LMC, sa riadia právnym poriadkom

(a) Českej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) Poľskej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) Slovenskej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

10.2 Akékoľvek spory vzniknuté na základe týchto Podmienok používania, Produktových podmienok alebo zmluvy medzi Používateľom a LMC budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy

(a) Českej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) Poľskej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) Slovenskej republiky, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

11. ZMENA PODMIENOK POUŽÍVANIA

11.1 LMC je oprávnená tieto Podmienky používania a Produktové podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. V takom prípade LMC oznámi Používateľom vykonanie zmien e-mailom zaslaným Používateľovi, prípadne iným vhodným spôsobom, napr. v rámci Elektronických systémov LMC. Tieto zmeny sú pre Používateľa záväzné uplynutím siedmich (7) pracovných dní od okamihu ich zverejnenia, prípadne od iného neskoršieho okamihu uvedeného LMC. Používateľ je oprávnený zmenu Podmienok používania a Produktových podmienok odmietnuť formou odstúpenia od zmluvy uzatvorenej s LMC podľa týchto Podmienok používania, a to až do okamihu nadobudnutia ich účinnosti. Primeraným rozsahom sa rozumie zmena akéhokoľvek dojednania týchto Podmienok používania alebo Produktových podmienok, ako aj iných ustanovení, na ktoré tieto Podmienky používania alebo Produktové podmienky odkazujú.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 LMC môže kedykoľvek zrušiť Elektronický systém LMC, ak Produktové podmienky nestanovia inak.

12.2 Pri poskytovaní Služieb v rámci niektorých Elektronických systémov LMC môže dochádzať k zverejňovaniu ponuky a dopytu pracovných príležitostí, pričom Používateľom môže byť umožnené nadviazanie priameho kontaktu s druhou stranou. Pri poskytovaní týchto Služieb sa nevykonáva priama sprostredkovateľská činnosť medzi Zamestnávateľmi a fyzickými osobami hľadajúcimi zamestnanie; spoločnosť LMC ako prevádzkovateľ Služieb nie je sprostredkovateľom zamestnania v zmysle § 14 a nasl. zákona č. 435/2004 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike), v zmysle zákona o podpore zamestnanosti a inštitúciách trhu práce zo dňa 20. 4. 2004, v znení neskorších predpisov (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike) alebo v zmysle § 25 a násl. Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike).

12.3 Práva a povinnosti Používateľov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a ďalšie informácie ohľadom spracovania osobných údajov vykonávaného zo strany LMC sú dostupné v rámci aktuálnych Zásad ochrany súkromia.

12.4 Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC