Produktové podmienky Práca za rohom pre používateľov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B („LMC“), vydáva tieto Produktové podmienky Služby Práca za rohom („Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému LMC Práce za rohom a súvisiacich Služieb používateľovi.

1.2 Práva a povinnosti LMC a Používateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Podmienkami používania Elektronických systémov LMC dostupnými na https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb („Podmienky používania“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov. V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a Podmienkami používania majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.3 Služba Práca za rohom je ponúkaná prednostne prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo však nevylučuje rozšírenie jej jednotlivých funkcionalít na ďalšie Elektronické systémy LMC.

1.4 Tieto Produktové podmienky sa vzťahujú aj na ďalších Používateľov, ktorí si prechádzajú, čítajú či zapisujú svoje údaje v Elektronických systémoch LMC alebo prostredníctvom Elektronických systémov LMC či inak v súvislosti s využívaním Služieb Práce za rohom poskytujú spoločnosti LMC svoje údaje.

1.5 Tieto Produktové podmienky sú Požívateľovi prístupné v textovej podobe v rámci Elektronického systému LMC.

1.6 Kontaktné údaje sú dostupné na https://www.pracazarohom.sk.

2. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie týmito Produktovými podmienkami nešpecifikované majú význam stanovený Podmienkami používania.

3. OPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytovaná spoločnosťou LMC prostredníctvom Elektronického systému LMC, ktorý predstavuje platformu na prepojenie Používateľov so Zamestnávateľmi, Sprostredkovateľmi a s ďalšími osobami s prípadnou možnosťou uzavretia pracovného či iného obdobného zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Zamestnávateľom.

3.2 S cieľom uvedeným v článku 3.1 týchto Produktových podmienok si Zamestnávateľ s Používateľom môžu dohodnúť zodpovedajúci pracovnoprávny či obdobný zmluvný vzťah, ktorého obsah, forma a ďalšie náležitosti sú výlučne na vôli Zamestnávateľa a Používateľa; spoločnosť LMC v tomto ohľade nezodpovedá za porušenie akýchkoľvek povinností, predovšetkým povinností Používateľa a Zamestnávateľa vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.3 Služby fungujú na báze automatizovaného prepájania Zamestnávateľov s Používateľmi, pričom svoj osobný Profil v rámci Elektronického systému LMC si spravuje sám Používateľ. V prípade záujmu Používateľa mu môže byť poskytnutá asistencia s vypĺňaním používateľského Profilu či dokončením registrácie (napríklad prostredníctvom rozhovoru so zamestnancom spoločnosti LMC).

3.4 Služba Práca za rohom je poskytovaná zo strany spoločnosti LMC zadarmo, pokiaľ tieto Produktové podmienky nestanovia inak.

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

4.1 Prístup ku všetkým funkcionalitám Elektronického systému LMC Práca za rohom nie je možný bez vytvorenia Účtu. Na základe inštalácie Elektronického systému LMC môže dochádzať k ukladaniu niektorých údajov Používateľa v LMC.

4.2 Registráciu si obstaráva Používateľ sám prostredníctvom inštalácie Elektronického systému LMC do mobilného zariadenia, pričom proces registrácie obsahuje zadanie autorizačného kódu, ktorý bude doručený Používateľovi na jeho mobilné zariadenie.

4.3 V rámci procesu registrácie či upravovania Účtu alebo Profilu môže Používateľ poskytovať spoločnosti LMC svoje osobné údaje či ďalšie informácie, najmä identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) a životopisné údaje.

4.4 Používateľ berie na vedomie, že odinštalovaním Elektronického systému LMC nedochádza automaticky k zrušeniu Účtu. Ten je zmazaný po piatich (5) rokoch od poslednej aktivity Používateľa v tomto Elektronickom systéme LMC.

5. PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE

5.1 Prístup k Profilu je pri registrácii alebo prístupe k Profilu pri novej inštalácii Elektronického systému LMC (či už na novom zariadení, alebo pri opätovnej inštalácii) chránený zaslaním unikátneho autorizačného kódu na mobilné zariadenie, ktorý je považovaný za prihlasovací údaj v zmysle Podmienok používania.

5.2 Akékoľvek ďalšie prístupy k Profilu sú možné spustením Elektronického systému LMC, pričom zabezpečenie zaisťuje Používateľ nastavením jeho mobilného zariadenia.

5.3 LMC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nedostatočné zabezpečenie zariadenia Používateľom alebo za akúkoľvek prípadnú ujmu, alebo prípadné nároky tretích osôb vzniknuté v dôsledku takéhoto nedostatočného zabezpečenia.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Produktové podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 5. 6. 2023.

LMC