Produktové podmienky Seduo pre používatelov

Produktové podmienky Seduo pre používateľov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto Produktové podmienky Seduo („Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému LMC – Seduo a súvisiacich Služieb.

1.2 Poskytovateľom Elektronického systému LMC – Seduo a súvisiacich Služieb v nižšie uvedených krajinách je príslušná spoločnosť z obchodnej skupiny LMC určená nasledovne („LMC“):

(a) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému – Seduo alebo súvisiacich Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484.

(b) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému LMC – Seduo alebo poskytovania Služieb Klientom v podobe určenej zo strany LMC pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, so základným kapitálom vo výške 300.000 PLN.

(c) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému – Seduo alebo súvisiacich Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B.

1.3 Práva a povinnosti LMC a Používateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov a Podmienkami používania Elektronických systémov LMC („Podmienky používania“) dostupnými na

(a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

1.4 V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a Podmienkami používania majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.5 Kontaktné údaje sú dostupné na

(a) https://www.seduo.cz/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.seduo.pl/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.seduo.sk/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

2. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

(a) Používateľ-spolupracovník: Používateľ, ktorý je zároveň zamestnancom klienta LMC alebo inak spolupracujúci s klientom LMC, ktorému je sprístupnený Elektronických systém LMC – Seduo alebo súvisiace Služby na základe zmluvného vzťahu medzi LMC a takýmto klientom.

2.2 Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie nešpecifikované týmito Produktovými podmienkami, majú význam stanovený Podmienkami používania.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytovaná LMC prostredníctvom Elektronického systému LMC – Seduo, kde LMC zverejňuje jednotlivé online kurzy (lekcie), ktorých zhliadnutie môže byť za odplatu aj bez nej.

3.2 LMC sprístupní Používateľovi Službu v dohodnutom rozsahu, len na jeho vlastnú potrebu bez obmedzenia počtu zhliadnutí jednotlivých lekcií a bez obmedzenia počtu vykonania záverečných testov a kvízov. Stiahnutie obsahu Služby nie je Používateľovi umožnené.

3.3 Služba (zakúpený kurz) bude Používateľovi k dispozícii (doba licencie) po dobu minimálne 3 rokov od zakúpenia tejto Služby. Licenčné obdobie končí zrušením registrácie Používateľa. Licenčné obdobie končí aj v prípade, že LMC ukončí Elektronický systém LMC – Seduo; v takom prípade LMC dodrží lehotu podľa prvej vety. Tento článok sa nevzťahuje na Používateľov-spolupracovníkov.

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

4.1 Používatelia sú povinní sa pred používaním Elektronického systému LMC – Seduo zaregistrovať prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti alebo prostredníctvom registračného formulára dostupného na internetových stránkach Elektronického systému LMC – Seduo po vyplnení pravdivých a bezchybných údajov o svojej osobe. Správne zadanie e-mailovej adresy Používateľa je nevyhnutné na dokončenie registrácie do Elektronického systému LMC – Seduo. Registrácia Používateľa je bezplatná.

4.2 Registráciou Používateľa dôjde k vytvoreniu Účtu a Používateľ tak bude oprávnený používať Elektronický systém LMC – Seduo po zadaní prístupových údajov.

4.3 Používateľ nebude nikomu oznamovať svoje jedinečné prihlasovacie heslo na prihlásenie vytvorené pri registrácii. V prípade straty hesla bude heslo obnovené prostredníctvom požiadavky Používateľa, a to zaslaním odkazu na jeho obnovenie do e-mailu Používateľa.

4.4 Používateľ je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať do Profilu iba údaje o svojej osobe.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Na objednanie spoplatnených služieb je Používateľ povinný vykonať nasledujúce kroky:

(a) vybrať kurz, o ktorý má Používateľ záujem, a kliknúť na príslušné tlačidlo na zakúpenie služby,

(b) prihlásiť sa do účtu Používateľa,

(c) vybrať spôsob platby

(d) kliknúť na tlačidlo a presmerujte používateľa na spracovanie platby,

(e) dokončiť objednávku vykonaním platby podľa zvoleného spôsobu platby.

5.2 Služby sa Používateľom poskytujú bezplatne v prípade takých Služieb, u ktorých je v Elektronickom systéme LMC – Seduo uvedené, že sú zadarmo. V prípade platených Služieb je ich poskytovanie podmienené zaplatením ceny uvedenej v rámci aktuálnej ponuky v Elektronickom systéme LMC – Seduo.

5.3 Platbu za platené Služby je možné vykonať bezhotovostne spôsobom umožneným LMC, a to:

(a) platobnou kartou online;

(b) online platbou; alebo

(c) prevodom na bankový účet.

5.4 Platba sa vykonáva vždy na konci objednávkového konania a pred poskytnutím Služby Používateľovi.

5.5. Cena Služieb je v Elektronickom systéme LMC – Seduo uvedená ako konečná, vrátane daní a poplatkov, vždy na príslušnom kurze podľa aktuálnej ponuky.

5.6 Ak si Používateľ zvolil spôsob platby uvedený v článku 5.3 a) a b), Používateľ bude presmerovaný na transakčnú stránku prevádzkovateľa platby po kliknutí na príslušné tlačidlo na zakúpenie Služby, kde vykoná platbu za objednávku. Po uskutočnení platby bude Používateľ presmerovaný do Elektronického systému LMC - Seduo, ktorý potvrdí jeho objednávku. Zmluva o dodaní digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahuje objednávka, sa v tomto okamihu považuje za uzatvorenú medzi Používateľom a spoločnosťou LMC.

5.7 Ak si Používateľ vybral inú platbu ako on-line platbu, po kliknutí na príslušné tlačidlo na zakúpenie Služby bude Používateľovi predložená stránka s potvrdením objednávky. Zmluva o dodaní digitálneho obsahu, na ktorý sa vzťahuje objednávka, sa v tomto okamihu považuje za uzatvorenú medzi Používateľom a spoločnosťou LMC.

5.8 Pre každú dokončenú objednávku sa automaticky vydá jeden predajný doklad (potvrdenie) v súlade s objednávkou. Potvrdenie sa zasiela e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní objednávky.

6. REKLAMÁCIE

6.1 LMC prijíma reklamácie primárne na e-mailovej adrese

(a) pomuzeme@seduo.cz, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) pomoc@seduo.pl, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) pomozeme@seduo.sk, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

6.2 Používateľ je povinný pred uhradením ceny Služby otestovať, či mu prehrávanie video lekcií funguje s jeho technickým vybavením (hardvér aj softvér) a používaným internetovým pripojením. Na toto otestovanie slúžia bezplatné ukážkové videá na Elektronickom systéme LMC – Seduo. Úhradou ceny Služby Používateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

7.1 Prehraním prvej platenej časti kurzu (Služby) Používateľ výslovne súhlasí s tým, aby LMC sprístupnila Službu Používateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. K sprístupneniu Služby zo strany LMC dôjde v okamihu, kedy bude pripísaná cena Služby na účet LMC či na účet platobnej brány. Pokiaľ bude Používateľovi v lehote na odstúpenie od zmluvy Služba sprístupnená na základe jeho žiadosti (prehranie prvej platenej časti príslušného kurzu (Služby)) počas lehoty na odstúpenie, nemá Užívateľ právo takto od zmluvy odstúpiť.

7.2 Ak nejde o prípady podľa článku 7.1, Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia zmluvy. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Používateľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať LMC (bez potreby uvedenia dôvodu). Používateľ môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie dostupný v prílohe 1 týchto Produktových podmienok alebo využiť postup na nasledujúcich webových stránkach, ktorý sa uplatní primerane:

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

7.3 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je dostatočné odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.4 V prípade odstúpenia od zmluvy LMC bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby, ktorú dostala od Používateľa na základe takej zmluvy. Vrátenie platieb prebehne zo strany LMC bezhotovostne zaslaním prostriedkov na účet Používateľa.

7.5 LMC poskytuje tiež nadštandardné služby vrátenia peňazí. Bližšie podmienky nájdete na

(a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.seduo.pl/gwarancja-zwrotu-pieniedzy, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

8. POUŽÍVATELIA-SPOLUPRACOVNÍCI

8.1 Tento článok 8 sa vzťahuje len na Používateľov-spolupracovníkov.

8.2 Používatelia-spolupracovníci, ktorým je prostredníctvom ich Zamestnávateľa ponúknutá možnosť používať Elektronický systém LMC – Seduo alebo súvisiace Služby, sú povinní pred používaním Elektronického systému LMC – Seduo dokončiť registráciu prostredníctvom odkazu v e-mailovej pozvánke zaslanej spoločnosťou LMC. Používateľ-spolupracovník po obdržaní e-mailovej pozvánky vyplní heslo k svojmu Účtu, a týmto krokom je registrácia Používateľa-spolupracovníka dokončená.

8.3 Spoločnosť LMC sprístupní Používateľovi-spolupracovníci Službu iba na jeho vlastnú potrebu a na naplnenie potrieb príslušného klienta LMC a v rozsahu dohodnutom medzi LMC a takým klientom.

8.4 V prípade Používateľov-spolupracovníkov je platba za Služby hradená príslušným klientom LMC. Na účely používania Elektronického systému LMC – Seduo zo strany Používateľov-spolupracovníkov sa tak neuplatnia články 5 až 7 týchto Produktových podmienok.

9. OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1 Celý obsah Elektronického systému LMC – Seduo je chránený v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva, a ich výlučným nositeľom je LMC, prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Sprístupnením Služby Používateľovi nevzniká žiadne oprávnenie v súvislosti so zachytením, zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podoby, podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich osoby (osôb), ktorá vystupuje v rámci sprístupneného digitálneho obsahu v rámci Služieb, ani ich mená, priezviská, akademické tituly, vrátane ich spracovania a zaradenia do audiovizuálneho diela či na iné marketingové účely. Akékoľvek takéto využitie je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.2 Používateľ nesmie používať Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť inak ako na vlastnú potrebu. Predovšetkým je zakázané, aby Používateľ používal Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu LMC.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Rozhodné právo, ktorým sa riadi zmluva, je určené v bode 10 Podmienok používania.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 V rozsahu, v akom je Služba poskytovaná spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike, tieto Produktové podmienky tvoria podmienky pre poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami v zmysle poľského zákona z 18. 7. 2022 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.

11.2 Typy a rozsah Služieb poskytovaných LMC Používateľovi elektronickými prostriedkami spoločnosťou sú definované v Podmienkach používania.

11.3 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb je uzavretá na dobu uvedenú v článku 3.3 týchto Produktových podmienok a môže byť Používateľom ukončená v prípadoch uvedených v článku 4.4 týchto Produktových podmienok alebo článku 7 týchto Produktovych podmienok.

11.4 Používateľovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.

11.5

Aby bolo možné využívať Služieb, Používateľ musí disponovať zariadením a systémom spĺňajúcim nasledujúce technické požiadavky:

Počítače, mobilné telefóny alebo tablety

(a) počítač s webovým prehliadačom, v ktorom sú povolené súbory cookies, lokálne úložisko (local storage) a interpreter jazyka JavaScript;

(b) jeden z najpoužívanejších webových prehliadačov v ich poslednej vydanej hlavnej verzii (napr. Chrome 107.x.xxxx.xx) alebo predchádzajúcej hlavnej verzii takéhoto webového prehliadača.

Smartfóny (mobilná aplikácia)

(a) mobilný telefón s operačným systémom iOS alebo Android (posledná vydaná hlavná verzia alebo až 3 roky stará verzia operačného systému);

(b) Internetové pripojenie.

11.6 Starší softvér a hardvér, ktorý nespĺňa požiadavky článku 11.5, môže byť možné použiť na využívanie Služby, ale ich kompatibilita alebo výkon nie je zaručený.

11.7 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) 1. 1. 2023 pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC

Príloha 1 – Formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy

Formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy

(tento formulár musí byť vyplnený a vrátený elektronicky na kontaktovanie e-mailu podľa článku 6 podmienok produktu)

– alebo na adresu príslušného subjektu LMC, označené "VRÁCENÍ"

– Ja/My(*) týmto oznamujeme moje/naše odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nasledujúcej služby(*)

– Dátum uzavretia dohody (*)/dodanie (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný na papieri)

– Dátum

(*) Podľa potreby odstráňte.