Produktové podmienky Seduo pre užívatelov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto Produktové podmienky Seduo („Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému LMC – Seduo a súvisiacich Služieb.

1.2 Poskytovateľom Elektronického systému LMC – Seduo a súvisiacich Služieb v nižšie uvedených krajinách je príslušná spoločnosť z obchodnej skupiny LMC určená nasledovne („LMC“):

 (a) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému – Seduo alebo súvisiacich Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484.

 (b) v prípade zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému – Seduo alebo súvisiacich Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 302 257, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 147535/B.

1.3 Práva a povinnosti LMC a Používateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov a Podmienkami používania Elektronických systémov LMC („Podmienky používania“) dostupnými na

 (a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

1.4 V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a Podmienkami používania majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.5 Kontaktné údaje sú dostupné na

 (a) https://www.seduo.cz/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.seduo.sk/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

2. DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

 (a) Používateľ-spolupracovník: Používateľ, ktorý je zároveň zamestnancom klienta LMC alebo inak spolupracujúci s klientom LMC, ktorému je sprístupnený Elektronických systém LMC – Seduo alebo súvisiace Služby na základe zmluvného vzťahu medzi LMC a takýmto klientom.

2.2 Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie nešpecifikované týmito Produktovými podmienkami, majú význam stanovený Podmienkami používania.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytovaná LMC prostredníctvom Elektronického systému LMC – Seduo, kde LMC zverejňuje jednotlivé online kurzy (lekcie), ktorých zhliadnutie môže byť za odplatu aj bez nej.

3.2 LMC sprístupní Používateľovi Službu v dohodnutom rozsahu, len na jeho vlastnú potrebu bez obmedzenia počtu zhliadnutí jednotlivých lekcií a bez obmedzenia počtu vykonania záverečných testov a kvízov. Stiahnutie obsahu Služby nie je Používateľovi umožnené.

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

4.1 Používatelia sú povinní sa pred používaním Elektronického systému LMC – Seduo zaregistrovať prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti alebo prostredníctvom registračného formulára dostupného na internetových stránkach Elektronického systému LMC – Seduo po vyplnení pravdivých a bezchybných údajov o svojej osobe. Správne zadanie e-mailovej adresy Používateľa je nevyhnutné na dokončenie registrácie do Elektronického systému LMC – Seduo. Registrácia Používateľa je bezplatná.

4.2 Registráciou Používateľa dôjde k vytvoreniu Účtu a Používateľ tak bude oprávnený používať Elektronický systém LMC – Seduo po zadaní prístupových údajov.

4.3 Používateľ nebude nikomu oznamovať svoje jedinečné prihlasovacie heslo na prihlásenie vytvorené pri registrácii. V prípade straty hesla bude heslo obnovené prostredníctvom požiadavky Používateľa, a to zaslaním odkazu na jeho obnovenie do e-mailu Používateľa.

4.4 Používateľ je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať do Profilu iba údaje o svojej osobe.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Služby sa Používateľom poskytujú bezplatne v prípade takých Služieb, u ktorých je v Elektronickom systéme LMC – Seduo uvedené, že sú zadarmo. V prípade platených Služieb je ich poskytovanie podmienené zaplatením ceny uvedenej v rámci aktuálnej ponuky v Elektronickom systéme LMC – Seduo.

5.2 Platbu za platené Služby je možné vykonať bezhotovostne spôsobom umožneným LMC, a to:

 (a) platobnou kartou online;

 (b) online platbou; alebo

 (c) prevodom na bankový účet.

5.3 Cena Služieb je v Elektronickom systéme LMC – Seduo uvedená ako konečná, vrátane daní a poplatkov, vždy na príslušnom kurze podľa aktuálnej ponuky.

6. REKLAMÁCIE

6.1 LMC prijíma reklamácie primárne na e-mailovej adrese

 (a) https://www.seduo.cz/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.seduo.sk/kontakt, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

6.2 Používateľ je povinný pred uhradením ceny Služby otestovať, či mu prehrávanie video lekcií funguje s jeho technickým vybavením (hardvér aj softvér) a používaným internetovým pripojením. Na toto otestovanie slúžia bezplatné ukážkové videá na Elektronickom systéme LMC – Seduo. Úhradou ceny Služby Používateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu. LMC je oprávnená zamietnuť neskoršiu reklamáciu Používateľa z tohto dôvodu.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

7.1 Používateľ uzatvorením zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby LMC sprístupnila Službu Používateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. K sprístupneniu Služby zo strany LMC dôjde v okamihu, kedy bude pripísaná cena Služby na účet LMC či na účet platobnej brány. Pokiaľ bude Používateľovi v lehote na odstúpenie od zmluvy takto Služba sprístupnená, nemá Užívateľ právo takto od zmluvy odstúpiť.

7.2 Ak nejde o prípady podľa článku 7.1, Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia zmluvy. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Používateľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať LMC (bez potreby uvedenia dôvodu), pričom postup na nasledujúcich webových stránkach sa uplatní primerane:

 (a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

7.3 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je dostatočné odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy LMC bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti časť platby, ktorú dostala od Používateľa. Vrátenie platieb prebehne zo strany LMC bezhotovostne zaslaním prostriedkov na účet Používateľa.

7.4 LMC poskytuje tiež nadštandardné služby vrátenia peňazí. Bližšie podmienky nájdete na

 (a) https://www.seduo.cz/garance-vraceni-penez, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.seduo.sk/garancia-vratenia-penazi, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

8. POUŽÍVATELIA-SPOLUPRACOVNÍCI

8.1 Tento článok 8 sa vzťahuje len na Používateľov-spolupracovníkov.

8.2 Používatelia-spolupracovníci, ktorým je prostredníctvom ich Zamestnávateľa ponúknutá možnosť používať Elektronický systém LMC – Seduo alebo súvisiace Služby, sú povinní pred používaním Elektronického systému LMC – Seduo dokončiť registráciu prostredníctvom odkazu v e-mailovej pozvánke zaslanej spoločnosťou LMC. Používateľ-spolupracovník po obdržaní e-mailovej pozvánky vyplní heslo k svojmu Účtu, a týmto krokom je registrácia Používateľa-spolupracovníka dokončená.

8.3 Spoločnosť LMC sprístupní Používateľovi-spolupracovníci Službu iba na jeho vlastnú potrebu a na naplnenie potrieb príslušného klienta LMC a v rozsahu dohodnutom medzi LMC a takým klientom.

8.4 V prípade Používateľov-spolupracovníkov je platba za Služby hradená príslušným klientom LMC. Na účely používania Elektronického systému LMC – Seduo zo strany Používateľov-spolupracovníkov sa tak neuplatnia články 5 až 7 týchto Produktových podmienok.

9. OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

9.1 Celý obsah Elektronického systému LMC – Seduo je chránený v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva, a ich výlučným nositeľom je LMC, prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Sprístupnením Služby Používateľovi nevzniká žiadne oprávnenie v súvislosti so zachytením, zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podoby, podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich osoby (osôb), ktorá vystupuje v rámci sprístupneného digitálneho obsahu v rámci Služieb, ani ich mená, priezviská, akademické tituly, vrátane ich spracovania a zaradenia do audiovizuálneho diela či na iné marketingové účely. Akékoľvek takéto využitie je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.2 Používateľ nesmie používať Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť inak ako na vlastnú potrebu. Predovšetkým je zakázané, aby Používateľ používal Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu LMC.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od

 (a) 1. 2. 2021, pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) 14. 12. 2020, pre zmluvy uzavreté so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC