Meníme názov a obchodné podmienky
S účinnosťou od 1. 1. 2024 meníme názov a obchodné podmienky. Naše podmienky s novým názvom Alma Career Slovakia s.r.o. nájdete na webovej stránke almacareer.com/legal.

Všeobecné obchodné podmienky LMC pre podnikateľov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky LMC pre podnikateľov („VOP“), ktoré sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi LMC a podnikateľmi, v súvislosti s používaním Elektronických systémov LMC alebo poskytovaním Služieb, ako sú tieto pojmy definované nižšie.

1.2 Poskytovateľom Elektronických systémov LMC a Služieb v nižšie uvedených krajinách je príslušná spoločnosť určená nasledovne:

(a) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484.

(b) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, so základným kapitálom vo výške 300.000 PLN.

(c) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronických systémov LMC alebo poskytovania Služieb v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B.

1.3 Vzťah medzi LMC a Klientom sa riadi

(a) týmito VOP dostupnými na

1) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

2) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike,

3) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

(b) Produktovými podmienkami (ako sú definované nižšie),

(c) Zmluvou o spracúvaní osobných údajov (ako sú definované nižšie),

(d) dokumenty, na ktoré odkazujú tieto VOP alebo všetky použiteľné Produktové podmienky, a 

(e) ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.4 Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje LMC sú k dispozícii na

(a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

1.5 Pokiaľ pri poskytovaní Služieb dochádza k spracovaniu údajov spoločnosťou LMC ako spracovateľom osobných údajov, riadi sa také spracovanie Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, ak nie je dohodnuté inak. LMC môže od používateľov požadovať súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom spracúvania osobných údajov používateľa na účely uvedené v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov. LMC môže vykonávať ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia LMC ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa osobných údajov. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou LMC ako správcom takýchto osobných údajov sú dostupné v Zásadách ochrany súkromia (https://www.lmc.eu/sk/zasady-ochrany-sukromia).

1.6 Informatívny preklad týchto VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V prípade odlišností medzi anglickou jazykovou verziou a jazykovou verziu podľa článku 1.3(a) VOP má prednosť príslušná jazyková verzia podľa článku 1.3(a) VOP.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte VOP majú nasledujúci význam:

(a) Elektronické systémy LMC: internetové stránky alebo iné počítačové programy (vrátane mobilných aplikácií) vrátane súvisiacich databáz poskytovaných zo strany LMC.

(b) Inzerát: prezentácia ponuky, napr. voľné pracovné pozície dopytované Klientom ako potenciálnym zamestnávateľom, ktorá je zobrazená v rámci Elektronických systémov LMC za ďalších podmienok dohodnutých v Zmluve.

(c) Klient: podnikateľ, ktorý uzatvorí Zmluvu s LMC. Klientom sa rozumie tiež Sprostredkovateľ.

(d) LMC: príslušná spoločnosť z obchodnej skupiny LMC poskytujúca Elektronické systémy LMC a Služby v danej krajine, ako je opísané vyššie.

(e) Odpovedacie systémy: elektronické systémy Klienta zabezpečujúce odpovede na Inzeráty.

(g) Služba: akákoľvek služba spoločnosti LMC ponúkaná a poskytovaná v rámci Elektronických systémov LMC či služba priamo poskytovaná zástupcami spoločnosti LMC či ňou poverenými osobami, najmä niektorá zo služieb uvedených ďalej v týchto VOP.

(h) Sprostredkovateľ: Klient, ktorý prostredníctvom Elektronických systémov LMC hľadá pre tretie osoby uchádzačov o zamestnanie, napr. personálna agentúra.

(i) Strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. LMC (ako je definovaná vyššie) a Klient.

(j) VOP (https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky): tieto všeobecné obchodné podmienky LMC pre podnikateľov.

(k) Zahraničné pracovné portály: servery s ponukami či dopytom práce mimo územia Českej republiky, Poľskej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré nie sú prevádzkované LMC.

(l) Zmluva: zmluva o poskytovaní Služieb uzavretá medzi LMC (ako je definovaná vyššie) a Klientom, a to akoukoľvek formou (vrátane listinnej alebo elektronickej objednávky).

3. PREHĽAD SLUŽIEB LMC

3.1 Inzercia, práca s údajmi, vyhodnocovanie údajov a ďalšie štatistiky:

(a) zverejňovanie Inzerátov a automatizované spracovanie dát v oblasti ľudských zdrojov pri využití Elektronického systému LMC,

(b) sprostredkovanie zverejnenia Inzerátov na Zahraničných pracovných portáloch automatizovanú formou,

(c) umožnenie Klientom prístup do databázy životopisov uchádzačov za účelom ponuky práce,

(d) reklamné Služby na internete v oblasti trhu práce (personálna inzercia, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov) spočívajúci v tvorbe, vlastnej technickej realizácii a prezentácii reklamného priestoru v rámci Elektronických systémov LMC,

(e) ďalšie Služby v oblasti uplatňovania na trhu práce, ak ich LMC ponúka.

3.2 Vzdelávacie Služby:

(a) online vzdelávacie kurzy prostredníctvom Elektronických systémov LMC,

(b) ďalšie vzdelávacie služby v oblasti ľudských zdrojov a ďalších oblastiach, ak ich LMC ponúka.

3.3 Konzultačné Služby: poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a ostatné Služby súvisiace s poradenstvom na trhu práce, prípadne iné obdobné Služby, ak ich LMC ponúka.

3.4 Sprostredkovateľské Služby: sprostredkovateľské služby podľa dohody medzi LMC a Klientom.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA INFORMÁCIE PREZENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV LMC

4.1 Klienti sú povinní prezentovať:

(a) informácie, ktoré nespôsobia ujmu tretím osobám ani LMC; a

(b) jasné a dostatočne určité informácie, ktoré najmä nevyvolávajú klamlivú predstavu o povahe osôb či ponúkanej alebo dopytovanej pracovnej pozícii.

4.2 Za obsah prezentovaných informácií je zodpovedný Klient, ktorý tieto informácie uložil do Elektronických systémov LMC. LMC môže uchovávať informácie o zápise údajov do Elektronických systémov LMC vedúce jednoznačne k identifikácii konkrétneho Klienta.

4.3 Informácie získané v súlade so Zmluvou je LMC oprávnená použiť na prípadné riešenie sporu s Klientom vzniknutého v dôsledku uvedenia nepravdivej informácie alebo na zamedzenie používania Elektronických systémov LMC Klientom, ktorý uviedol informácie v rozpore s týmito VOP.

4.4 Údaje poskytnuté LMC v súvislosti so Zmluvou môžu byť verejne prístupné, ak je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb alebo také zverejnenie je súčasťou Služby; článok 9 sa v tomto rozsahu neuplatňuje.

5. ZAOBCHÁDZANIE Z PREZENTOVANÝMI INFORMÁCIAMI

5.1 LMC nie je povinná poskytovať Služby v prípade, že:

(a) Služby alebo Inzeráty obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore s rozhodným právom, všeobecnými etickými pravidlami, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,

(b) Inzeráty obsahujú informácie so sexuálnym podtextom, ako ponuky práce či brigády, ktoré sa týkajú sexuálnych služieb,

(c) Klient podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného poplatku.

(d) Inzeráty obsahujú ponuku práce s prvkami systému multi-level-marketingu (MLM),

(e)Inzeráty obsahujú všeobecné a obchodné informácie o produktoch Klienta, ktoré by sa mohli považovať za reklamu (napr. „ponúkame au pair“, „nechajte zarábať internet“ alebo „za odmenu urobím“ a pod.),

(f) existuje viac pracovných pozícií, brigád a Klientov či iných potenciálnych zamestnávateľov v rámci textu jedného Inzerátu; v prípade porušenia tejto povinnosti má LMC nárok na plnú cenu ďalšieho Inzerátu, a to za každú ďalšiu ponuku (pracovnú pozíciu), Klienta alebo iných potenciálnych zamestnávateľov v texte jedného Inzerátu; v prípade vystavenia Inzerátu z predplatného je LMC oprávnená odobrať za každú pozíciu navyše plný počet kreditov za každú ďalšiu ponuku (pracovnú pozíciu), Klienta alebo potenciálneho zamestnávateľa, ktorá by normálne mala byť vystavená ako samostatný Inzerát,

(g) informácie sú prezentované v rozpore so zvyklosťami a predpismi na vyplnenie vstupných formulárov (napr. prezentovanie hviezdičiek, emotikonov, podčiarkovníkov a ďalších špeciálnych znakov v názve pozície),

(h) sú prezentované informácie alebo životopisy o tretích osobách bez ich vedomia,

(i) informácie môžu poškodiť dobré meno či povesť LMC alebo iných fyzických či právnických osôb.

(j) je v rámci prezentácie obsiahnutý priamy internetový odkaz na ponuky pracovných pozícií Klienta alebo odkazy na formuláre vyžadujúce registráciu osôb a prezentovanie reklamných oznámení, ktoré vyzývajú osoby na registráciu.

5.2 LMC je oprávnená kontrolovať obsah akejkoľvek informácie prezentovanej Klientom podľa článkov 4 a 5 VOP. LMC je oprávnená upozorniť Klienta na porušenie článkov 4 a 5 VOP a požadovať okamžitú nápravu alebo tieto informácie odstrániť z Elektronických systémov LMC, a to aj bez súhlasu Klienta alebo jeho predchádzajúceho upozornenia. LMC je v prípade porušenia článkov 4 a 5 VOP oprávnená okamžite Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty, vrátane ukončenia Služieb.

5.3 LMC si týmto v rámci poskytovania svojich Služieb výslovne vyhradzuje právo kontrolovať Odpovedacie systémy. LMC si ďalej vyhradzuje právo zamedziť používanie takých Odpovedacích systémov, ktoré sú pre uchádzačov o inzerované pracovné pozície mätúce, neprehľadné či môžu vyvolať u uchádzačov negatívny dojem o LMC alebo jej službách. O zámere zamedziť takéto používanie je LMC povinná vopred informovať Klienta, o ktorého Odpovedací systém ide.

5.4 Klient berie na vedomie, že pri sprostredkovaní umiestnenia Inzerátu na Zahraničných pracovných portáloch nie je zaručená žiadna následná editácia textu a LMC nie je povinná meniť informácie už zadané na Zahraničných pracovných portáloch.

5.5 Ak Klient bude chcieť používať tzv. systémy „pay per click“, je oprávnený zaindexovať svoje inzeráty na doménach, ktoré sú vo vlastníctve či správe LMC iba s predchádzajúcim súhlasom LMC. LMC je oprávnená odmietnuť takýto súhlas udeliť, ak by takýto inzerát akokoľvek znemožnil LMC následné využitie systému „pay per click“ na príslušnej doméne vlastnenej či spravovanej LMC (napr. z dôvodu, že predmetný systém nepovoľuje viac ako jednu reklamu na jednu doménu a pod.). Ak Klient poruší túto svoju povinnosť, LMC je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty a požadovať náhradu vzniknutej škody v plnej výške.

5.6 V prípade Služby spočívajúcej v prehľadávaní databázy životopisov nie je Klient oprávnený používať akékoľvek systémy, ktoré umožňujú pri prehľadávaní databázy automatické spracovanie dát, pretože tým dochádza k nadmernému zaťaženiu Elektronických systémov LMC. Použitie akéhokoľvek systému umožňujúceho automatizované spracovanie dát pri prehľadávania databáz LMC (vrátane databázy životopisov) sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5.7 LMC si vyhradzuje právo zamedziť dostupnými technickými a právnymi prostriedkami možnosti používania Elektronických systémov LMC Klientom, ktorý opakovane či podstatne porušil Zmluvu.

5.8 Klient nie je oprávnený meniť údaje zverejnené v texte a názve Inzerátu v takom rozsahu, že by išlo o zmenu ponuky. LMC je oprávnená vyhodnotiť, či zmenou dochádza k zmene ponuky a v takom prípade požiadavku Klienta na zmenu údajov odmietnuť, príp. je LMC oprávnená požadovať plnú cenu za ďalší Inzerát za každú takúto zmenu; v prípade vystavenia Inzerátu z predplatného je LMC oprávnená odobrať za každú zmenu plný počet kreditov, za aký bola pôvodná ponuka vystavená.

6. ODOVZDANIE PODKLADOV A TERMÍN ZAČATIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB

6.1 Klienti sú povinní odovzdať LMC podklady na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Údaje týkajúce sa automatizovaného spracovania dát v oblasti ľudských zdrojov sa prijímajú elektronicky pomocou Elektronických systémov LMC, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.2 Po zadaní údajov sa tieto údaje zobrazia vo verejných častiach Elektronických systémov LMC:

(a) najneskôr do dvoch (2) hodín po riadnom odoslaní údajov, ak sú použité Elektronické systémy LMC;

(b) najneskôr do troch (3) pracovných dní po riadnom odoslaní a prijatí údajov, ak Klient prvýkrát použije autorizované časti Elektronických systémov LMC (novo zaregistrovaný Klient). Informácie sa zobrazia v Elektronických systémoch LMC po overení registrácie nového Klienta;

(c) v prípade použitia iného spôsobu odovzdania podkladov pre personálne Služby, napr. poskytované elektronickou formou, garantuje LMC zverejnenie údajov do vopred dohodnutej doby podľa formy a vlastností podkladov, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní od riadneho odovzdania podkladov, ak nie je dohodnuté inak.

6.3 V prípade sprostredkovania inzercie na Zahraničných pracovných portáloch je inzerát najneskôr do troch (3) pracovných dní od objednania publikovaný v domovskom štáte Zahraničného pracovného portálu.

6.4 Pravidlá odovzdania podkladov na vytvorenie grafickej prezentácie voľných pracovných pozícií Klienta v grafickom dizajne či iné grafické materiály Klienta potrebné na používanie Služieb LMC sa riadia Podmienkami vytvorenia Kariérnych stránok a Firemného profilu (http://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/podmienky-vytvorenia-kariernych-stranok-firemneho-profilu/).

6.5 LMC si vyhradzuje právo odmietnuť takú podobou reklamného oznámenia Klienta, ktorá nebude dosahovať zodpovedajúce estetické kvality, ktorú je možné s ohľadom na spracovanie Elektronických systémov LMC spravodlivo požadovať, predovšetkým pokiaľ ide o bannery (či iné grafické reklamy) prezentované na titulnej stránke niektorého z Elektronických systémov LMC.

6.6 V prípade omeškania Klienta s dodaním podkladov alebo akceptáciou týchto podkladov je Klient povinný uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s prípadným spracovaním podkladov v kratšej dobe.

6.7 Pokiaľ nebude dohodnuté inak, LMC garantuje pre Služby definované v článku 3.1 VOP začatie s plnením Služby do troch (3) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni riadneho obdržania všetkých podkladov. Pre prípad omeškania Klienta s dodaním podkladov v stanovenej forme sa o počet dní predlžuje termín, v ktorom je LMC povinná začať poskytovanie Služby. LMC si vyhradzuje právo zmeny termínu zverejnenia v prípade dodania podkladov v neštandardných formátoch alebo inak v rozpore so Zmluvou.

6.8 V prípade konzultačných Služieb bude termín začatia poskytovania Služieb spoločnosťou LMC uvedený v samostatnej objednávke alebo bude dohodnutý v Zmluve.

6.9 Ak to vyžaduje príslušný Elektronický systém LMC, Klient je povinný sa pred začatím poskytovania Služieb zo strany LMC zaregistrovať do príslušného Elektronického systému LMC. Klient má právo vytvárať ďalšie používateľské účty, ak VOP nestanovujú inak.

6.10 Klient má právo dynamicky spravovať a inzerovať jednotlivé pracovné ponuky, a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu s LMC podľa možností sprístupnených zo strany LMC v danom Elektronickom systéme LMC.

6.11Každá jednotlivá ponuka bude zo strany LMC prezentovaná Službou počas dohodnutej doby.

6.12 Klient je povinný využívať Služby výhradne na svoju vlastnú potrebu.

7. SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB LMC

7.1 Ak Služby využíva Sprostredkovateľ, potom platí, že:

(a) je povinný využívať Služby výhradne na svoju vlastnú potrebu a na uspokojovanie potrieb svojich klientov;

(b) nesmie sprostredkovávať Služby vo svojom mene;

(c) nesmie pre tretie osoby vo svojom mene alebo na svoj účet zabezpečovať priamy opätovný predaj inzerovaných pozícií prostredníctvom Elektronických systémov LMC, predovšetkým Sprostredkovateľ nesmie kontaktovať tretie osoby za účelom zabezpečenia zverejnenia ponuky práce týchto tretích osôb prostredníctvom Elektronických systémov LMC;

(d) je oprávnený kontaktovať tretie osoby za účelom vyhľadania uchádzačov o zamestnanie u týchto tretích osôb;

(e) je oprávnený použiť akékoľvek obchodné značky LMC iba s predchádzajúcim písomným súhlasom LMC.

7.2 Ponuky práce od Sprostredkovateľov môžu byť na Elektronických systémoch LMC označené a prezentované používateľom s označením typu Sprostredkovateľa. O určení, či je daný subjekt Sprostredkovateľ, rozhoduje výhradne LMC na základe podmienok v Zmluve (vrátane VOP).

7.3 Porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku VOP zo strany Klienta je podstatným porušením Zmluvy.

8. POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV LMC

8.1 Prístup k účtu/účtom Klienta v rámci Elektronických systémov LMC je chránený prihlasovacími údajmi.

8.2 Klient nie je oprávnený:

(a) automatizovane spracúvať dáta v Elektronických systémoch LMC ani iným obdobným spôsobom vyťažovať či zužitkovávať databázu LMC nad rámec rozsahu potrebného na naplnenie účelu Zmluvy,

(b) pokúšať sa pristupovať do častí Elektronických systémov LMC, ku ktorým mu nebol výslovne udelený prístup zo strany LMC,

(c) inak používať Elektronické systémy LMC v rozpore s účelom Zmluvy.

8.3 Klient je povinný:

(a) oznámiť LMC všetky bezpečnostné nedostatky Elektronických systémov LMC, ktoré sa pri ich používaní dozvedel,

(b) zdržať sa zverejnenia bezpečnostných nedostatkov aspoň po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa oznámenia LMC.

8.4 Klient je taktiež povinný:

(a) zriadiť pre každého príslušného pracovníka samostatný používateľský účet v rámci Elektronického systému LMC a nastaviť pre takýto účet jedinečné prihlasovacie meno a heslo;

(b) zamedziť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov medzi pracovníkmi Klienta alebo s tretími osobami;

(c) chrániť prihlasovacie údaje; a

(d) zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

8.5 Ak dôjde k neoprávnenému nakladaniu s prihlasovacími údajmi alebo k zneužitiu takýchto prihlasovacích údajov, Klient je povinný o tom bezodkladne informovať LMC. LMC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Klienta, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo prípadné nároky tretích osôb vzniknuté v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností Klienta.

8.6 Na účely úprav a ďalšieho rozvoja Elektronických systémov LMC je spoločnosť LMC oprávnená použiť akúkoľvek spätnú väzbu od ktoréhokoľvek Klienta bez nároku Klienta na akékoľvek finančné plnenie.

9. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

9.1 Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Za dôverné informácie sa považujú všetky informácie a údaje, ktoré sa Strany dozvedia v priamej aj nepriamej súvislosti s konaním o vzájomnej spolupráci, najmä všetky údaje, dokumentácie a obchodné podmienky všetkých druhov a foriem, hmotné alebo nehmotné, ktoré sú vzájomne poskytované Stranami písomne alebo ústne, pri prezentácii alebo inak za účelom vzájomnej spolupráce. Za dôverné informácie sa považujú tiež všetky informácie o záujemcoch, klientoch, know-how a ďalších záležitostiach oboch Strán, ktoré nie sú verejne dostupné (alebo nie sú označené ako verejne dostupné) a známe a sú predmetom obchodného tajomstva. Akékoľvek tlačové vyhlásenie alebo verejné oznámenie o vzájomnej spolupráci podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu zo strany LMC.

9.2 Strany sa dohodli, že neoznámia dôverné informácie tretej osobe a prijmú také opatrenia, ktoré znemožnia ich prístupnosť tretím osobám. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na dôverné informácie:

(a) ktoré je LMC oprávnená alebo povinná zverejniť v súvislosti so Zmluvou;

(b) ktoré boli v čase ich zverejnenia všeobecne známe;

(c) ktoré sa stali alebo stanú všeobecne známymi či dostupnými inak ako porušením zmluvných povinností niektorej Strany, jej zamestnancov, poradcov alebo konzultantov;

(d) ktoré boli zverejnené na základe povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci (napr. polície);

(e) na zverejnenie ktorých dala príslušná Strana výslovný súhlas.

9.3 Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na dobu trvania Zmluvy.

9.4 LMC sa týmto zaväzuje, že nebude zhromažďovať, zbierať, uchovávať, rozširovať, sprístupňovať, spracovávať, využívať či združovať dôverné informácie s inými informáciami. LMC sa ďalej zaväzuje, že všetky dôverné informácie, s ktorými príde do styku nad rámec svojej bežnej pracovnej činnosti pre Klienta, bez zbytočného odkladu odovzdá Klientovi a v období, kedy bude s dôvernými informáciami sama nakladať, zabezpečí ich dostatočnú ochranu pred akoukoľvek ich stratou, odcudzením, zničením, neoprávneným prístupom, náhodným či iným poškodením či iným neoprávneným používaním alebo spracovaním.

9.5 Ak je tretia osoba informovaná o dôverných informáciách týkajúcich sa Klienta, LMC sa zaväzuje, že táto tretia osoba bude viazaná mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu ako LMC.

9.6 LMC je povinná zachovávať bežné bezpečnostné štandardy vo vzťahu k šíreniu počítačových vírusov a ochrany počítačovej siete. LMC berie na vedomie, že je povinná dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane údajov a obchodnému tajomstvu.

10. ZMLUVA

10.1 Zmluva je uzatvorená:

(a) uzatvorením písomnej Zmluvy;

(b) potvrdením objednávky Klienta zo strany LMC;

(c) začatím poskytovania Služieb zo strany LMC v súlade s objednávkou Klienta.

10.2 Uzatvorením Zmluvy Klient súhlasí:

(a)s podmienkami poskytovania Služieb (grafické formáty, spôsoby predkladania materiálov atď.);

(b) s možnými obmedzeniami internetovej siete a prostredia Elektronických systémov LMC;

(c) s obsahom Zmluvy, najmä s VOP a Produktovými podmienkami príslušnej Služby.

10.3 LMC prijíma objednávky od svojich Klientov, na základe ktorých poskytuje svoje Služby. Riadne vyplnená objednávka sa stáva pre Klienta záväznou okamihom doručenia LMC.

10.4 Objednávky Klienta na Služby prijíma LMC predovšetkým prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického objednávkového formulára, ktorý je prístupný v Elektronických systémoch LMC. Záväznú objednávku možno tiež zaslať ďalšími spôsobmi, ktoré LMC umožní, napr. e-mailom, poštou alebo telefonicky.

10.5 LMC si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch (3) pracovných dní od jej obdržania v prípade, ak:

(a) Klient v minulosti porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane VOP);

(b) realizácia objednávky by bola v rozpore s obchodnou politikou LMC;

(c) realizácia objednávky by bola v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.

10.6 LMC začne poskytovať Služby v súlade so Zmluvou, ak objednávku neodmietne podľa článku 10.5 VOP. Poskytovanie Služby začína bez zbytočného odkladu, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak.

10.7 LMC je oprávnená postúpiť všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy, ako aj Zmluvu ako celok na inú osobu, pokiaľ je takáto osoba súčasťou skupiny Alma Media. LMC oznámi také postúpenie Klientovi.

10.8 LMC aj Klient na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností, a preto akákoľvek zmena okolností nebude znamenať vznik akéhokoľvek nároku na obnovenie rokovaní o zmluve.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURÁCIA

11.1 LMC sprístupňuje Elektronické systémy LMC a Služby spravidla za odplatu, niektoré časti týchto Elektronických systémov LMC alebo Služieb môžu byť poskytované bezplatne.

11.2 Za poskytnuté Služby uhradí Klient v prospech LMC cenu podľa cenníka Služieb LMC platného ku dňu doručenia objednávky LMC. Ak to LMC umožní, cenu je možné tiež uhradiť kreditmi podľa aktuálneho online cenníka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ďalších daní či poplatkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Klient berie na vedomie, že pokiaľ by príslušná finančná operácia podliehala zdaneniu alebo povinným poplatkom, bude cena o túto daň alebo poplatok navýšená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Každá platba vykonaná v prospech LMC bude považovaná za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet LMC.

11.3 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) v súlade s rozhodným právom. LMC vystaví faktúru do pätnástich (15) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Faktúra je splatná štrnásty (14.) deň odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

11.4 Pri poskytnutí Služby sa zdaniteľné plnenie považuje za uskutočnené dňom jeho poskytnutia alebo dňom vystavenia daňového dokladu s výnimkou splátkového alebo platobného kalendára alebo dokladu na prijatú odplatu, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak nestanoví rozhodné právo inak. Služby uvedené v článku 3.1 VOP sa považujú za poskytnuté prvý deň ich poskytnutia zo strany LMC.

11.5 Klient nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny alebo zľavu z ceny v prípade nevyužitia objednaných Služieb alebo z dôvodov nie výlučne na strane LMC.

11.6 LMC si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie Služieb, ak Klient nezaplatí zálohu v požadovanej výške.

11.7 Ak je Klient v omeškaní s úhradou ceny alebo jej akejkoľvek časti po dobu dlhšiu ako štrnásť (14) dní, LMC je oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb do doby, než bude cena v plnej výške uhradená Klientom. Poskytovanie Služieb bude obnovené bezodkladne po pripísaní dlžnej čiastky na účet LMC. Klient nemá nárok na predĺženie doby poskytovania Služieb o dobu, po ktorú bolo poskytovanie Služieb prerušené, ani nemá nárok na zľavu či akékoľvek iné zníženie dohodnutej ceny za Služby.

11.8 Klient súhlasí s vystavením daňového dokladu (faktúry) v elektronickej podobe.

11.9 Ak uplynie dohodnuté obdobie poskytovania Služby, počas ktorého boli vystavené Inzeráty, alebo bola dohodnutá iná Služba, skončí posledným dňom tohto obdobia zároveň prezentácia všetkých aktívnych pozícií bez ohľadu na dobu, na akú boli tieto pozície vystavené, a to bez akéhokoľvek nároku Klienta z dôvodu ich predčasného skončenia. Ak sa Strany dohodnú na predĺžení spolupráce o ďalší rok (uzatvorenie novej Zmluvy), príslušné Inzeráty budú zverejnené po celú dobu, na ktorú boli pôvodne vystavené.

12. ZÁNIK ZMLUVY A SANKCIE

12.1 Zmluva uzatvorená medzi LMC a Klientom zaniká:

(a) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, ak je tento termín súčasťou objednávky alebo ak bol dojednaný v Zmluve;

(b) výpoveďou bez výpovednej lehoty v súlade s článkom 13 VOP;

(c) dohodou LMC a Klienta.

12.2 Ak je Zmluva vypovedaná bez výpovednej lehoty zo strany LMC, je LMC oprávnená v prípade uzavretia novej zmluvy s rovnakým Klientom účtovať tzv. zapojovací poplatok vo výške 1% z ceny už vyfakturovanej na základe zaniknutej Zmluvy.

12.3 Ak bude Klient v omeškaní so zaplatením ceny za Služby, bude LMC oprávnená požadovať od Klienta zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky.

12.4 Povinnosťou hradiť sankcie nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody v plnej výške.

12.5 LMC je aj po zániku Zmluvy povinná dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov upravujúcich povinnosti pri ochrane osobných údajov, najmä predísť akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi do doby, než podľa pokynov Klienta tieto údaje odovzdá Klientovi alebo tretej osobe určenej Klientom, alebo vykoná ich bezpečnú likvidáciu.

13. VÝPOVEĎ ZMLUVY BEZ VÝPOVEDNEJ LEHOTY

13.1 LMC je oprávnená Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty, ak:

(a) podklady dodané Klientom sú v rozpore s rozhodným právom, dobrými mravmi, verejným poriadkom a pod. (najmä ak propagujú násilie, rasizmus, diskrimináciu skupín obyvateľstva a pod.),

(b) Klient je v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek svojich dlhov voči LMC (bez ohľadu na to, či dlh vznikol zo Zmluvy alebo na základe inej zmluvy);

(c) Klient poškodzuje dobré meno LMC alebo jej obchodných značiek,

(d) Klient požaduje prezentovanie informácií v Elektronických systémoch LMC, ktoré sú v rozpore s článkom 5.1 VOP,

(e) LMC zistí u Odpovedacích systémov Klienta chyby podľa článku 5.3 VOP,

(f) LMC zistí u Klienta konanie v rozpore s článkom 5.6 VOP,

(g) Klient podstatne poruší Zmluvu.

13.2 Klient je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty len v prípade podstatného porušenia povinností zo strany LMC. Podstatným porušením je najmä také porušenie povinností LMC, na základe ktorých dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania Služieb zo strany LMC po dobu dlhšiu ako desať (10) po sebe bezprostredne nasledujúcich pracovných dní vcelku, okrem prípadov, kedy je prerušenie spôsobené vyššou mocou.

13.3 Výpoveď Zmluvy bez výpovednej lehoty má účinky len do budúcna.

14. NÁHRADA UJMY

14.1 V prípade chybného plnenia zo strany LMC, sa Strany dohodli, že LMC:

(a) poskytne Klientovi kompenzáciu náhradným poskytnutím iných Služieb v zodpovedajúcej hodnote, alebo

(b) poskytne iné náhradné plnenie podľa dohody Strán.

14.2 LMC nezodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku vyššej moci alebo porúch mimo technických zariadení LMC. „Vyššou mocou“ sa rozumie dočasná alebo trvalá mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od vôle LMC. Ak vznikne stav vyššej moci na strane LMC, je LMC povinná bez zbytočného odkladu upovedomiť Klienta o tejto situácii a jej príčine. Ak nebude dohodnuté inak, LMC bude pokračovať v plnení Zmluvy v rozsahu svojich najlepších možností a schopností aj za použitia dostupných alternatívnych prostriedkov tak, aby dosiahla dohodnuté povinnosti.

14.3 Zodpovednosť LMC za ujmu spôsobenú technickým a softvérovým zariadením LMC v súvislosti s uzavretou Zmluvou je obmedzená na sumu uhradenú Klientom za Služby na základe uzatvorenej Zmluvy za obdobie predchádzajúce vzniku nároku. LMC nie je povinná nahradiť Klientovi ujmu, ktorú nemohla predpokladať v čase uzavretia Zmluvy.

15. AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15.1 Klient je povinný obstarať licencie na použitie všetkých diel prezentovaných pri zverejnení informácií, sloganov, zvukovo-obrazových záznamov či reklám, ktoré budú v súvislosti s poskytovaním Služieb zo strany LMC použité, a je povinný tiež uhradiť odmenu za poskytnutie týchto licencií a všetky ďalšie náklady s týmto späté. LMC nezodpovedá za porušenie autorských práv Klientom či v dôsledku zverejnenia alebo použitia podkladov odovzdaných Klientom. Ak LMC vznikne v súvislosti s porušením tohto ustanovenia Klientom akákoľvek škoda, Klient je povinný nahradiť ju LMC bez zbytočného odkladu po tom, čo k tomu bude zo strany LMC vyzvaný.

15.2 Klient nie je oprávnený použiť Elektronické systémy LMC alebo ich časti inak ako na vlastnú (vnútornú) potrebu alebo spôsobom presahujúcim rozsah použitia výslovne umožnený zo strany LMC, najmä je zakázané ich použitie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného predchádzajúceho písomného súhlasu LMC. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu internetových stránok zo strany Klientov.

15.3 Právo nahrať a uložiť či vytlačiť materiály uložené na Elektronických systémoch LMC je prípustné iba na súkromné (vnútorné) účely, pričom takto získané materiály nesmú byť žiadnym spôsobom ďalej distribuované alebo reprodukované. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy vykonávané akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu LMC, sú zakázané.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa riadi právom

(a) Českej republiky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) Poľskej republiky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) Slovenskej republiky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

16.2 Strany uzatvárajú týmto dohodu, že spory medzi nimi sú vo výlučnej právomoci súdov

(a) Českej republiky a miestne príslušný je všeobecný súd LMC, príp. krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza všeobecný súd LMC, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) Poľskej republiky a príslušným súdom je miestne príslušný súd LMC, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) Slovenskej republiky a príslušným súdom je miestne príslušný súd LMC, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 LMC je oprávnená znenie týchto VOP a Produktových podmienok, ako aj ďalších zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy, v primeranom rozsahu jednostranne meniť či dopĺňať, ak vyplynie rozumná potreba ich zmien. V takom prípade je LMC povinná upozorniť Klienta na dátum účinnosti nového znenia podmienok, ktoré sú dotknuté zmenou, a to najneskôr sedem (7) pracovných dní pred dňom účinnosti nových podmienok, a tieto nové podmienky, ktoré sú dotknuté zmenou, Klientovi vhodným spôsobom oznámiť (najmä, nie však výlučne, prostredníctvom emailu alebo Elektronických systémov LMC, ktoré Klient využíva). Primeraných rozsahom sa rozumie zmena ktoréhokoľvek z ustanovení týchto VOP či Produktových podmienok, ako aj ďalších dokumentov, na ktoré tieto VOP odkazujú.

17.2 Ak Klient nesúhlasí s podmienkami oznámenými zo strany LMC postupom podľa článku 17.1 VOP, je oprávnený ukončiť Zmluvu doručením nesúhlasu najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa oznámenia LMC. Zmluva bude v takom prípade ukončená ku dňu nadobudnutia účinnosti nových podmienok dotknutých zmenou, alebo ku dňu doručenia nesúhlasu Klienta, podľa toho, čo nastane neskôr.

17.3 Podmienky článku 17.1 a 17.2 sa použijú obdobne na uplatnenie námietok voči povereniu ďalšieho sprostredkovateľa, ako je tento pojem používaný v Podmienkach spracúvania osobných údajov. V porovnaní s článkom 17.2 a nad rámec ustanovení Podmienok spracúvania osobných údajov však platí, že (i) oznámenie sa vykonáva podľa Podmienok spracúvania osobných údajov, a (ii) Klient je povinný prípadné námietky oznámiť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od príslušného oznámenia. LMC posúdi námietky Klienta a ak sú odôvodnené, vykoná primerané opatrenia vo vzťahu k takémuto Ďalšiemu sprostredkovateľovi. Ak LMC vykoná opatrenia a Klient proti takýmto opatreniam nevznesie ďalšie námietky do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia o týchto opatreniach, Zmluva je naďalej platná a účinná za novo oznámených podmienok. Ak Klient oznámi v lehote podľa predchádzajúcej vety, že s vykonanými opatreniami nesúhlasí s uvedením závažných dôvodov na jeho strane, Zmluva je ukončená ku dňu doručenia takéhoto oznámenia LMC. Ustanovenie tohto článku 17.3 sa nepoužije na Ďalších sprostredkovateľov, ktorí sú fyzickými osobami spolupracujúcimi s LMC.

17.4 Tieto VOP sú platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC