Meníme názov a obchodné podmienky
S účinnosťou od 1. 1. 2024 meníme názov a obchodné podmienky. Naše podmienky s novým názvom Alma Career Slovakia s.r.o. nájdete na webovej stránke almacareer.com/legal.

Produktové podmienky Seduo pre Klientov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť LMC (ako je definovaná nižšie) vydáva tieto Produktové podmienky pre Klientov, ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému LMC – Seduo pre Klientov a poskytovanie súvisiacich Služieb Klientom („Produktové podmienky“).

1.2 Poskytovateľom Elektronického systému LMC – Seduo a súvisiacich Služieb Klientom v nižšie uvedených krajinách je príslušná spoločnosť určená nasledovne („LMC“):

(a) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému LMC – Seduo pre Klientov alebo poskytovania Služieb Klientom v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484.

(b) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému LMC – Seduo alebo poskytovania Služieb Klientom v podobe určenej zo strany LMC pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, so základným kapitálom vo výške 300.000 PLN.

(c) v prípade Zmlúv uzavretých za účelom používania Elektronického systému LMC – Seduo pre Klientov alebo poskytovania Služieb Klientom v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v Zmluve:

Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B.

1.3 Práva a povinnosti LMC a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov a všeobecnými obchodnými podmienkami LMC pre podnikateľov („VOP“) dostupnými na https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky

(a) https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.lmc.eu/pl/ogolne-warunki-handlowe, ak bola Zmluva uzavretá s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

1.4 V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.5 Informatívny preklad VOP do anglického jazyka je dostupný na https://www.lmc.eu/en/general-terms-conditions. V prípade odlišností medzi anglickou jazykovou verziou a jazykovou verziu podľa článku 1.3 Produktových podmienok má prednosť príslušná jazyková verzia podľa článku 1.3 Produktových podmienok.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

(a) Administrátorský účet: Používateľský účet, ktorý je tiež oprávnený spravovať využívanie Služieb, najmä odoberanie a pridávanie Používateľov. Administrátorský účet je vždy tiež súčasne Používateľským účtom.

(b) Klientský profil: súhrn identifikačných údajov Klienta na zobrazenie v Elektronickom systéme LMC – Seduo, vytvorený a spravovaný LMC za účelom poskytovania Služieb Klientovi.

(c) LMS: learning management system, t.j. informačný systém pre organizáciu a správu výchovy a vzdelávania, ku ktorému má Klient potrebné povolenia na používanie.

(d) Používateľ: fyzická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Klientom (spravidla ide o zamestnancov Klienta alebo osobu inak spolupracujúcu s Klientom napr. na základe zmluvy o poskytovaní služieb, príkaznej zmluvy a pod.), a ktorá používa Elektronický systém LMC – Seduo prostredníctvom Používateľského účtu alebo cez LMS.

(e) Používateľský účet: prostredie v rámci Elektronického systému LMC – Seduo, vďaka ktorému má Používateľ možnosť využívať Služby.

2.2 Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie nešpecifikované týmito Produktovými podmienkami, majú význam stanovený vo VOP.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Seduo je online vzdelávacia platforma s kurzami sprevádzanými testami alebo inými formami overovania vedomostí používateľa. Kurzy sú zvyčajne rozdelené do individuálnych lekcií a končia testom alebo kvízom. Niektoré časti platformy Seduo sú k dispozícii zadarmo (zvyčajne úvodné lekcie), ale niektoré časti (vrátane úplných kurzov atď.) sú k dispozícii až po zaplatení ceny.

3.2 Na základe Zmluvy má Zákazník prístup k obsahu Platformy Seduo v rozsahu (spravidla ako počet Užívateľských licencií) po dobu uvedenú v Zmluve.

3.3 Uzatvorením zmluvy zákazník prehlasuje, že koná v súvislosti so svojou vlastnou podnikateľskou činnosťou.

4. ZAČATIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1 Vzorovú objednávku vydáva LMC a na požiadanie sa poskytuje Klientovi. Objednávka Služieb je možná spravidla v listinnej alebo elektronickej podobe a musí obsahovať aspoň:

(a) požadovanú špecifikáciu Služieb,

(b) dobu poskytovania Služieb.

4.2 Objednávka Služieb zaväzuje Klienta od okamihu jej doručenia LMC.

4.3 Poskytovanie Služieb je zo strany LMC začaté v termíne uvedenom v Zmluve.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1 Klient je povinný mať na používanie Služby svoj Klientsky profil.

5.2. Administrátorský účet alebo Používateľský účet vytvorí LMC, a to v počte podľa potrieb Klienta. Vytvorenie Administrátorského účtu alebo Používateľského účtu je možné prostredníctvom registrácie cez odkaz v potvrdzovacom e-maile zaslanom zo strany LMC Klientovi, alebo iným spôsobom podľa dohody Strán. Klient je povinný poskytnúť LMC kontaktné údaje na založenie Administrátorského účtu a zoznam e-mailových adries a ďalších údajov Používateľov, ktorým má byť umožnené využívanie Služieb.

5.3 Klient prehlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že:

(a) s e-mailami a ďalšími kontaktnými údajmi Používateľov, ktoré zašle LMC alebo ich Klient nahrá cez Administrátorsky účet, je LMC oprávnená nakladať v rámci plnenia Zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

(b) bude dodržiavať všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov pri nakladaní s e-mailami a ďalšími údajmi Používateľov.

5.4 Klient môže svoj Klientsky profil alebo Administrátorsky účet v elektronickom systéme LMC kedykoľvek bezplatne zrušiť prostredníctvom kontaktovania podpory na

(a) pomuzeme@seduo.cz, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) pomoc@seduo.pl, ak bola Zmluva uzavretá s organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) pomozeme@seduo.sk, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

5.5 Zrušením Klientského profilu dôjde k:

(a) anonymizácii údajov z Administrátorského účtu z Elektronického systému LMC – Seduo,

(b) anonymizácii údajov z Používateľských účtov všetkých Používateľov využívajúcich Služby,

(c) ukončeniu spracúvania osobných údajov zodpovedných fyzických osôb Klienta a Používateľov za účelom Používania Elektronického systému LMC – Seduo.

(d) ukončeniu Zmluvy bez nároku na kompenzácie.

5.6 Zrušení Administrátorského účtu znamená, že Administrátorský účet sa zmení na bežný Používateľský účet.

6. SPRÍSTUPNENIE SLUŽIEB POUŽÍVATEĽOVI, AUTORSKÉ PRÁVA

6.1 Klient berie na vedomie, že poskytovanie Služieb Používateľovi je možné len za týchto podmienok, k splneniu ktorých sa Klient zaväzuje:

(a) Používanie Služieb je Používateľom umožnené na základe úspešnej registrácie a vytvorenia Používateľského účtu.

(b) Používateľ je povinný pred používaním Elektronického systému LMC – Seduo dokončiť svoju registráciu prostredníctvom odkazu v e-mailovej pozvánke zaslanej zo strany LMC.

(c) Používateľ je povinný pred vytvorením Používateľského účtu vyjadriť svoj súhlas s „Podmienkami používania seduo pre používateľov“ a tieto podmienky dodržiavať, to všetko aj v prípade akýchkoľvek aktualizácií takých podmienok vydaných zo strany LMC.

(d) V prípade straty hesla k Používateľskému účtu môže byť toto heslo obnovené prostredníctvom požiadavky Používateľa zaslanej LMC, a to zaslaním odkazu na jeho obnovenie do e-mailu Používateľa.

(e) Používateľ je oprávnený používať Služby odo dňa registrácie do Elektronického systému LMC – Seduo, najdlhšie do uplynutia Zmluvy, resp. dohodnutej doby poskytovania Služieb, pokiaľ nedôjde k zrušeniu Klientskeho profilu alebo príslušného Používateľského účtu skôr.

(f) Klient a Používatelia sú oprávnení používať Služby výlučne v rozsahu podľa Zmluvy iba na svoju vlastnú potrebu a na naplnenie potrieb Klienta.

(g) Používanie Elektronického systému LMC – Seduo, resp. Služieb, alebo ich časti je umožnené vždy iba konkrétnemu Používateľovi, ktorý nesmie zdieľať svoje prihlasovacie údaje (neprenosná licencia). Klient môže odstrániť Používateľa z Klientskeho profilu (čím dôjde k zrušeniu jeho Používateľského účtu) a nahradiť Používateľa novým Používateľom bezodplatne výlučne v prípade, že Používateľ počas trvania Zmluvy nijako nezačal používať Služby alebo pokiaľ bol zmluvný vzťah medzi Klientom a Užívateľom ukončený; v ostatných prípadoch sa uplatnia štandardné cenové podmienky pre pridanie Používateľa.

(h) Používateľ môže obsah Služby opakovane zhliadnuť prostredníctvom Elektronického systému LMC – Seduo, stiahnutie obsahu Služby však nie je Používateľovi ani Klientovi umožnené (spôsob použitia).

6.2 LMC sprístupní Služby Používateľom bez obmedzenia počtu zhliadnutí jednotlivých lekcií a bez obmedzenia počtu vykonania záverečných testov a kvízov.

6.3 LMC je oprávnená zasielať e-mailové a iné upozornenia súvisiace s poskytovaním a využívaním Služieb na Používateľské účty ako aj na Administrátorské účty.

6.4 Celý obsah Elektronického systému LMC – Seduo je chránený v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva, a ich výlučným nositeľom je LMC, prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Sprístupnením Služby Klientovi, resp. Používateľovi nevzniká žiadne oprávnenie v súvislosti so zachytením, zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podoby, podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich osoby (osôb), ktorá vystupuje v rámci sprístupneného digitálneho obsahu v rámci Služieb, ani ich mená, priezviská, akademické tituly, vrátane ich spracovania a zaradenia do audiovizuálneho diela či na iné marketingové účely. Akékoľvek takéto využitie je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

6.5 Klient nesmie umožniť Používateľovi používať Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť inak ako na vlastnú potrebu či vnútornú potrebu Klienta. Predovšetkým je zakázané, aby Používateľ používal Elektronický systém LMC – Seduo alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu LMC. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Elektronického systému LMC – Seduo zo strany Klientov, resp. Používateľov.

6.6 V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok je LMC oprávnená pozastaviť alebo prerušiť, ako aj inak zamedziť sprístupneniu Služby príslušnému Používateľovi (vrátane odstránenia dát). Klientovi v takýchto prípadoch neprináleží žiadna kompenzácia zo strany LMC.

6.7 Používateľský účet a súvisiace údaje sú uchovávané spoločnosťou LMC po dobu 3 rokov od ukončenia poslednej Zmluvy o poskytovaní služieb Seduo tak, aby mal Klient prístup k historickým údajom, ak sa počas tohto obdobia uzatvorí nová Zmluva a Používatelia mali možnosť prístupu k niektorým historickým údajom a možnosť stiahnutia si získaných certifikátov. Po uplynutí tohto obdobia LMC údaje anonymizuje . Rovnaká lehota sa vzťahuje aj na údaje spracúvané v súvislosti s transakciou uvedenou v článku 7.

7. PREPOJENIE LMS KLIENTA SO SEDUO

7.1 Ak sa spoločnosť LMC a Klient dohodnú na využívaní Služby Seduo v dohodnutom rozsahu prostredníctvom systému LMS Klienta, platia tieto Produktové podmienky, pokiaľ nie je v tomto článku 7 uvedené inak. V týchto prípadoch sa neuplatňujú články 5 a 6.1 písm. a) až 6.1 písm. e) Produktových podmienok. Okrem toho sa uplatňuje článok 6, pričom odkaz na Elektronický systém LMC – Seduo znamená aj odkaz na prístup k Seduo prostredníctvom LMS klienta alebo obsah Seduo. Klientsky profil, Používateľský účet alebo Administrátorský účet sa nevytvára, ale ostatné ustanovenia týchto podmienok produktu sa uplatňujú primerane na priradenie licencií v rámci LMS klienta.

7.2 Využívanie služby Seduo prostredníctvom LMS Klienta môže vyžadovať predchádzajúcu spoluprácu zo strany Klienta v podobe integrácie tzv. SCORM balíkov a pripojenia LMS Klienta k Seduu podľa pokynov LMC. LMS Klienta musí Seduo odosielať aspoň parameter LMS USER ID. Neposkytnutie súčinnosti zo strany Klienta nemá vplyv na nárok na úhradu ceny podľa Zmluvy. Klient je výhradne zodpovedný za úpravy LMS a funkčnosť pripojenia k Seduo.

7.3 LMC zaznamenáva počet použitých používateľských licencií. Priradenie používateľskej licencie konkrétnemu používateľovi je zodpovednosťou klienta. Služba Seduo je sprístupnená Užívateľovi v rozsahu stanovenom v Zmluve na základe prístupu k LMS Klienta, ktorý je spojený so Seduo; V okamihu sprístupnenia Seduo Používateľovi sa používa používateľská licencia.

7.4 Klient je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby všetci Používatelia dodržiavali Produktové podmienky Seduo pre Používateľov, ktoré sú k dispozícii na

(a) https://www.lmc.eu/cs/podminky-pouzivani-sluzeb/specificke-podminky/seduo, ak bola zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) https://www.lmc.eu/pl/warunki-korzystania-z-uslug/szczegolowe-warunki/seduo, ak bola dohoda uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) https://www.lmc.eu/sk/podmienky-pouzivania-sluzieb/specificke-podmienky/seduo, ak bola Zmluva uzatvorená so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

7.5 Používateľ je oprávnený využívať Služby odo dňa ich sprístupnenia spoločnosťou LMC a najneskôr do uplynutia Zmluvy alebo dohodnutej doby poskytovania Služieb, pokiaľ Klient neodoberie prístup skôr.

7.6 Spoločnosť LMC je oprávnená zasielať e-maily a iné oznámenia týkajúce sa poskytovania a používania Služieb na kontaktné údaje získané pri uzatvorení Zmluvy.

7.7 Minimálne technické požiadavky na využívanie Služieb Klientom podľa tohto článku 7 sú LMS kompatibilné s normami SCORM 1.2 a SCORM 2004. Použiteľnosť Služieb závisí od konkrétneho riešenia LMS a technického vybavenia Klienta, a preto LMC nezodpovedá za použiteľnosť Služieb používateľmi LMC.

8. REKLAMAČNÝ PROCES

8.1 Rozsah poskytovania Služieb uvedený v Zmluve platí do doby, než LMC prestane prevádzkovať Elektronický systém LMC – Seduo alebo prestane poskytovať Službu (resp. konkrétny online kurz). Používateľ však bude mať právo Službu (resp. konkrétny online kurz) využívať najmenej po dobu trvania Zmluvy (spravidla aspoň dvanásť (12) mesiacov od okamihu účinnosti Zmluvy).

8.2 Ak nemá Služba stanovené vlastnosti, upozorní na túto skutočnosť Klient spoločnosť LMC, ktorá môže na žiadosť Klienta sprístupniť Používateľom nové Služby bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti Služby, môže Klient požadovať len nové sprístupnenie takej časti Služby. Ak Klient neoznámi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť (najmä po ohlásení danej vady Používateľom), nemusí mu byť právo z vadného plnenia priznané.

8.3 LMC prijíma reklamácie na e-mailovej adrese

(a) pomuzeme@seduo.cz, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) pomoc@seduo.pl, ak bola Zmluva uzavretá s o spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) pomozeme@seduo.sk, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

8.4 LMC vybaví všetky reklamácie do 30 dní.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 V rozsahu, v akom je Služba poskytovaná organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, tieto Produktové podmienky tvoria podmienky pre poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami v zmysle poľského zákona z 18. 7. 2022 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.

9.2. Typy a rozsah Služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami spoločnosťou LMC Klientovi sú definované vo VOP.

9.3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb je uzavretá na dobu uvedenú v článku 6.1 (e) týchto Produktových podmienok a môže byť ukončená Klientom v prípadoch uvedených v článku 5.4 týchto Produktových podmienok alebo článku 12 VOP.

9.4 Je zakázané, aby Klient alebo Užívateľ poskytoval nezákonný obsah.

9.5. Aby bolo možné využívať Služieb, Používateľ musí disponovať zariadením a systémom spĺňajúcim nasledujúce technické požiadavky:

Počítače, mobilné telefóny alebo tablety

(a) počítač s webovým prehliadačom, v ktorom sú povolené súbory cookies, lokálne úložisko (local storage) a interpreter jazyka JavaScript;

(b) jeden z najpoužívanejších webových prehliadačov v ich poslednej vydanej hlavnej verzii (napr. Chrome 107.x.xxxx.xx) alebo predchádzajúcej hlavnej verzii takéhoto webového prehliadača.

Smartfóny (mobilná aplikácia)

(a) mobilný telefón s operačným systémom iOS alebo Android (posledná vydaná hlavná verzia alebo až 3 roky stará verzia operačného systému);

(b) Internetové pripojenie.

9.6 Starší softvér a hardvér, ktorý nespĺňa požiadavky článku 9.5, môže byť možné použiť na využívanie Služby, ale v takom prípade LMC nezodpovedá za dostupnosť alebo výkonnosť Služieb.

9.7 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

(b) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike.

(c) 1. 1. 2023, ak bola Zmluva uzavretá so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

LMC