Platné od 1.1.2023:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LMC s.r.o.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.

Keď používate služby LMC, poskytujete nám rôzne informácie, vrátane svojich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa predovšetkým dozviete, aké služby poskytujeme, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako ich chránime.

AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Všetky služby LMC sa nejakým spôsobom dotýkajú hľadania práce, náborového procesu a osobného rozvoja:

 (a) v Českej republike aktuálne poskytujeme tieto služby: Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, Atmoskop.cz, Jobote, Seduo.cz, Teamio, Techloop a Robot Arnold.

 (b) v Poľskej republike aktuálne poskytujeme iba službu Praca za rogiem, ktorá je poľskou verziou služby Práce za rohem, Teamio a Seduo.pl.

 (c) v Slovenskej republike poskytujeme iba službu Seduo.sk, ktorá je slovenskou verziou služby Seduo.cz, Teamio a Robot Arnold.

Poskytovateľom týchto služieb sú nasledujúce spoločnosti z obchodnej skupiny LMC pôsobiace v nižšie uvedených krajinách:

(a) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484

(b) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Obvodnom súde pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, so základným kapitálom vo výške 300 000 PLN (Upozorňujeme, že na túto spoločnosť prešli všetky práva a povinnosti k 1. 1. 2023) prevedením obchodného závodu z organizačnej zložky LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE), adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Poľská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811.

(c) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

Profesia spol. s r.o., so sídlom Bratislava-Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel Sro, vložka 22949/B (Upozorňujeme, že v dôsledku fúzie k 1. 1. 2023 na spoločnosť Profesia spol. s r.o. ako nástupnícku spoločnosť prešlo všetko imanie zanikajúcej spoločnosti LMC s.r.o., IČO 53 302 257)

Ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto si prosím nájdite čas na oboznámenie sa s našimi postupmi. V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) https://www.lmc.eu/sk/kontakty, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

Môžete tiež kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

POSTAVENIE SPOLOČNOSTÍ LMC

Všetky vyššie uvedené spoločnosti LMC sú tzv. spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov podľa článku 26 GDPR. Ak v tomto dokumente používame „my“, alebo hovoríme o „LMC“, „spoločnosti LMC“ a pod., myslíme tým súčasne všetky tieto spoločnosti spoločne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Avšak platí, že používateľ služieb je vždy primárne vo vzťahu s tou spoločnosťou, ktorej službu využíva, napr. pre www.jobs.cz je to spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, pre aplikáciu Praca za Rogiem alebo Seduo.pl spoločnosť LMC so sídlom v Poľskej republike, pre Seduo.sk spoločnosť LMC (resp. Profesia spol. s r.o.) so sídlom vo Slovenskej republike. Technologicky a personálne však nemožno tieto tri spoločnosti oddeliť.

Služby LMC sú primárne vyvíjané a prevádzkované v Českej republike a spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je vlastníkom týchto služieb.

Používatelia využívajúci služby spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike nie sú okrem spracovania osobných údajov v žiadnom právnom alebo faktickom vzťahu so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike alebo spoločností LMC so sídlom v Poľskej republike, ak nebudú využívať niektorú zo služieb LMC poskytovanú týmito subjektmi. Inými slovami, spracúvanie, najmä uchovávanie osobných údajov, prebieha v najväčšej miere v Českej republike a sčasti na Slovensku – samozrejme s určitými výnimkami pre niektorý druh spracúvania, ako je zrejmé zo zoznamu sprostredkovateľov. V prípade poľských a slovenských používateľov však platí, že pri využívaní služieb LMC bude spracúvanie osobných údajov prebiehať v najväčšej miere v Českej republike prostredníctvom spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, a to s podobnými výnimkami, ako uvádzame v týchto Zásadách. Práve z dôvodu spoločného prevádzkovania osobných údajov uzavreli spoločnosti LMC zmluvu, ktorá vymedzuje podiely zodpovednosti jednotlivých spoločností LMC za plnenie povinností tak, ako stanovuje čl. 26 ods. 1 GDPR.

Spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je držiteľom platného povolenia na sprostredkovanie zamestnania vydaného Generálnym riaditeľstvom Úradu práce ČR pod č. j. UPCR-2022/15058/13 podľa § 60 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 435/2004 Zb., zákon o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov, a v tomto ohľade v rámci platformy Techloop (služba Techloop Sourcer) spoločnostiam pomáhame vyhľadávať a sprostredkovávať uchádzačov na voľné pracovné miesta a uchádzačom pomáhame vyhľadávať a sprostredkovávať pracovné príležitosti vrátane súvisiacej poradenskej a informačnej činnosti.“

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

Najviac osobných údajov spracúvame v náborovom procese, teda keď využívate naše služby ako sú napríklad Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem a jej poľská verzia Praca za rogiem, Teamio alebo Jobote. Určité množstvo údajov je tu povinné, sú to údaje slúžiace na základnú identifikáciu osoby (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefón); ostatné údaje uchádzači uvádzajú vo svojich životopisoch a profiloch bez toho, aby sme niektoré údaje výslovne požadovali. Nie je možné taxatívne vymenovať osobné údaje, ktoré spracúvame, pretože neexistuje jednotný formát životopisu a každý uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľne uvádzať úplne odlišné údaje.

Vo všeobecnej rovine spravidla dochádza k spracúvaniu týchto údajov: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, fotografia, e-mail, telefónne číslo, oblasť pôsobenia, prax, vzdelanie, štátna príslušnosť, jazykové zručnosti, absolvované kurzy, školenia a certifikáty, vedomosti a zručnosti, osobné záujmy.

Nikdy nevyžadujeme osobné údaje, ktoré na daný účel nie sú potrebné (napr. rodné číslo, číslo občianskeho či iného preukazu, kópie dokladov a pod.).

Naše ďalšie služby, ktoré sa netýkajú náborového procesu, najmä Seduo.cz, Seduo.sk alebo Seduo.pl, pracujú väčšinou len so základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo). Dôvodom pre zber týchto údajov je zabezpečenie fungujúcej služby a zachovanie histórie práce používateľa s danou službou. Konkrétny rozsah osobných údajov je zrejmý z príslušného formulára alebo registrácie.

Osobné údaje uchádzačov poskytnuté s cieľom sprostredkovania zamestnania v rámci platformy Techloop (služba Techloop Sourer) sú poskytované a spracovávané v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 435/2004 Zb., zákon o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov, na základe súhlasu uchádzača. Uchádzač vyjadruje súhlas zaškrtnutím príslušného poľa pri registrácii alebo pri vypĺňaní odpovede na konkrétnu pracovnú ponuku.

AKO OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME

Osobné údaje používame v nami poskytovaných službách vždy iba na účel, na ktorý nám boli tieto údaje poskytnuté a o tomto účele vždy používateľa transparentne informujeme.

Tu je potrebné zdôrazniť, že nie sme vždy v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov. Ak napríklad používateľ služieb LMC reaguje na voľnú pracovnú pozíciu na portáloch Jobs.cz, Prace.cz, alebo Práce za rohem, je prevádzkovateľom osobných údajov zamestnávateľ, ktorý pozíciu inzeruje. LMC je v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov.

Ak používateľ služieb LMC neposkytne zamestnávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov nad rámec daného účelu (teda prihlásenie sa do výberového konania), sú po skončení výberového konania, alebo maximálne po šiestich mesiacoch, dáta používateľa služieb LMC vymazané.

Ak používateľ služieb LMC poskytne LMC súhlas so spracúvaním osobných údajov, je LMC súčasne v pozícii prevádzkovateľa týchto údajov, resp. sú spoločnosti LMC v postavení spoločných prevádzkovateľov, ako uvádzame vyššie, ale príslušná spoločnosť LMC je aj v pozícii sprostredkovateľa či ďalšieho sprostredkovateľa pre klienta. Účel je vždy uvedený v poučení o ochrane osobných údajov, alebo v texte súhlasu so spracúvaním.

Používatelia služieb LMC ako aj klienti berú na vedomie, že klient nie je oprávnený poskytovať osobné údaje používateľov služieb LMC iným zamestnávateľom, ak o tom nie sú používatelia služieb LMC transparentne informovaní. Ak je klientom personálna agentúra, ktorá poskytuje osobné údaje používateľov služieb LMC svojim klientom - zamestnávateľom, sú o tom uchádzači informovaní v poučení o ochrane osobných údajov, ktoré je na konci každého inzerátu. Ak je klientom skupina firiem zdieľajúca nábor zamestnancov (takáto situácia je pri holdingoch a skupinách spoločností bežná), sú používatelia služieb LMC opäť informovaní v poučení.

Ak si užívateľ služieb LMC vytvorí profil v službe Jobs.cz alebo Techloop a zverejní ho, môže byť jeho životopis odovzdaný niektorým zamestnávateľom - klientom LMC. Nikdy to však nerobíme bez vzťahu k vlastnej aktivite užívateľa, ktorý chce, aby bol jeho profil zverejnený, aby ho zamestnávatelia mohli kontaktovať s ponukou práce. „Zverejniť“ nechceme povedať, že profil je verejne dostupný komukoľvek, vždy to budú len zamestnávatelia, ktorí si zakúpili príslušnú službu LMC spočívajúcu v prístupe k takto zverejneným životopisom. Nie je teda možné vopred povedať, ktorí zamestnávatelia budú mať k zverejnenému životopisu prístup, keďže zoznam zamestnávateľov s prístupom k zverejneným životopisom sa časom mení.

Okrem náborových služieb prevádzkujeme aj ďalšie služby, ktoré s náborom priamo nesúvisia. Patrí medzi ne služba Atmoskop, vzdelávací portál Seduo a komunikačný robot Arnold. Pri všetkých týchto službách rešpektujeme všeobecné princípy opísané v tomto dokumente. Osobné údaje chránime, spracúvame ich výhradne za účelom poskytovania našich služieb a zdieľame ich výhradne s ďalšími spracovateľmi uvedenými nižšie, ktorí sa podieľajú na poskytovaní našich služieb (a nepoužívajú osobné údaje našich užívateľov na vlastné účely).

ĎALŠÍ SPROSTREDKOVATELIA

Spoločnosť LMC je oprávnená spracúvať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti LMC alebo zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v rozsahu potrebnom na účely spracúvania.

Väčšina sprostredkovateľov má k osobným údajom používateľov služieb LMC len obmedzený prístup. K prenosu osobných údajov iným sprostredkovateľom síce niekedy dochádza, ale v minimálnej miere. Žiadny ďalší sprostredkovateľ nie je oprávnený používať poskytnuté osobné údaje na svoje vlastné, marketingové alebo akékoľvek iné účely. Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto vždy udržiavame aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na

 (a) https://www.lmc.eu/seznam-zpracovatelu, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-podprocesorow, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-spracovatelov, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/processors-list predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Niektorí ďalší sprostredkovatelia sídlia mimo Európskej únie, napríklad v USA. Pri prenose osobných údajov do iných krajín mimo EÚ platí zásada, že voľný pohyb osobných údajov v Európskej únii nie je obmedzený, ani zakázaný. So všetkými dodávateľmi máme uzatvorené zodpovedajúce zmluvy a títo dodávatelia sa zaviazali pravidelne prenesené osobné údaje vymazávať a nepoužívať ich na vlastné účely. Pri prenose dát sprostredkovateľovi plne rešpektujeme princípy spracúvania osobných údajov podľa GDPR, predovšetkým zásadu minimalizácie osobných údajov. K žiadnemu inému prenosu osobných údajov zo strany LMC do krajín mimo EÚ, než je uvedený v zozname ďalších sprostredkovateľov, nedochádza. V tomto zozname nájdete aj informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, a to u sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú údaje mimo EÚ/EHP. Ďalšie podrobnosti o spracovateľoch podľa článkov 46 alebo 49 GDPR si používatelia služieb LMC môžu vyžiadať e-mailom na dpo@lmc.eu.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Kontaktné údaje (e-mail, prípadne telefónne číslo) našich klientov a používateľov služieb LMC používame za účelom šírenia komerčnej komunikácie týkajúcej sa iba našich vlastných služieb. Ide o všetky produkty a služby podobné tým, ktoré sme už používateľovi služieb LMC/klientovi poskytli. Tieto kontaktné údaje môžeme pre zasielanie použiť vtedy, ak adresát toto použitie už pôvodne neodmietol, pokiaľ právne predpisy vo vašej krajine nestanovia inak.

Každý má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom odkazu v komerčnej komunikácii, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedený v päte týchto Zásad. Podmienky zasielania komerčnej komunikácie podrobnejšie upravujú príslušné právne predpisy krajín uvedených vyššie, nie GDPR.

Ďalej by sme radi zdôraznili, že nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je komerčnou komunikáciu. V rámci poskytovania danej služby je niekedy potrebné s používateľmi služieb LMC aj klientmi komunikovať a pri veľkom množstve adresátov to nie je možné vykonať inak, než zaslaním hromadného e-mailu. V rámci tejto komunikácie teda niektoré zaslané správy komerčnou komunikáciou nie sú (napríklad upozornenie na zmenu obchodných podmienok).

Na základe predchádzajúcej návštevy našich služieb sa vám na niektorých webových stránkach môžu formou reklamného oznámenia zobrazovať pripomenutia, že by sme vás na našich webových stránkach radi uvítali späť. Na to využívame služby spoločností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz alebo AdForm, ktoré na zistenie uskutočnenej návštevy využívajú Cookies uložené vo vašom prehliadači.

Na ponúknutie našich služieb aj ďalším používateľom, ktorí sa vám podobajú, využívame služby oslovenia podobného publika ponúkané spoločnosťami Google a Facebook. Obe služby ukladajú ako identifikátor osoby zakódovaný kľúč (hash ID). Inými slovami, neukladajú si vašu e mailovú adresu.

V žiadnom prípade neposkytujeme reklamným spoločnostiam a prevádzkovateľom sociálnych sietí vaše priložené životopisy, alebo z nich vyňaté údaje.

COOKIES

Používame Cookies, aby sme našim používateľom a klientom mohli poskytnúť čo najlepšie služby. Cookie je malý súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevný disk zariadenia používateľa a slúži nie na získavanie osobných údajov o používateľoch (získané informácie môžu zahŕňať napríklad adresu IP pripájajúceho sa počítača alebo typ použitého prehliadača), ale na rozlišovanie jednotlivých používateľov pristupujúcich k stránkam LMC.

Naše stránky môžu obsahovať taktiež Cookies tretích strán, ktoré spoločnosti LMC slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní používateľov služieb LMC na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, keďže im identita používateľa služieb LMC nie je známa (za predpokladu, že používateľ služieb LMC nie je súčasne registrovaným používateľom produktu takejto tretej strany, napr. Google).

Používanie Cookies možno upraviť, t. j. zakázať, vymazať a pod. v nastavení prehliadača alebo prostredníctvom cookie lišty.

Podrobnejšie informácie o tom, ako používame Cookies nájdete na adrese:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

SKVALITŇOVANIE A VÝVOJ NAŠICH SLUŽIEB

Na skvalitnenie našich služieb používame údaje, ktoré získavame prostredníctvom toho, ako používatelia využívajú naše služby. Výsledkom by mala byť maximálna optimalizácia kvality našich služieb, predovšetkým čo najlepšie odporúčanie inzerovaných pozícií uchádzačom využívajúcim naše pracovné portály a ďalej čo najlepšie odporúčanie vhodných kurzov na štúdium používateľom platformy Seduo. Údaje získané na tieto účely v LMC ukladáme tak, aby naši zamestnanci nerozpoznali skutočné osobné údaje používateľov služieb LMC.

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

LMC prijíma všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v GDPR a príslušných právnych predpisoch alebo v iných záväzných právnych predpisoch uvedených krajín a na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmeny, zničenia či straty, neoprávneného prenosu, ich iného neoprávneného spracúvania, ako aj iného zneužitia osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú pod stálou kontrolou, a to ako elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikované moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy zabezpečujúce maximálnu možnú ochranu dát. Máme nastavené riadenie používateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, čím zabezpečujeme ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov alebo používateľov služieb LMC prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Na požiadanie je spoločnosť LMC povinná poskytnúť vaše osobné údaje tiež štátnym orgánom (napr. polícii alebo štátnym úradom krajín uvedených vyššie v rámci vykonávaných kontrol, ak je to nevyhnutné a pod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý používateľ našich služieb má nasledujúce práva, ktoré v LMC plne rešpektujeme:

Transparentnosť

Pri každom zadávaní osobných údajov v rámci služieb LMC používateľa vždy transparentne poučíme o tom, na aký účel môžu byť zadané údaje použité, kto údaje spracúva a kto ich spravuje. Tento dokument je súčasťou každého takéhoto poučenia, ktoré na neho odkazuje.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť tak vždy poskytneme našim používateľom všetky informácie o spracúvaní tých osobných údajov, vo vzťahu ku ktorým sme v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov (žiadosť je možné zaslať vyplnením e-mailom na dpo@lmc.eu). Ak by chcel používateľ našich služieb získať informácie ohľadom osobných údajov, ktoré zaslal klientom, mal by sa obrátiť na klienta, ktorý je v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo na opravu

Ak používateľ služieb LMC zistí, že sú jeho osobné údaje nepresne či chybne spracúvané, má právo na to, aby boli jeho osobné údaje bezodkladne opravené (žiadosť je možné zaslať e-mailom na dpo@lmc.eu).

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) a právo odvolať súhlas

Ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné, automaticky ich vymazávame. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a dotknutá osoba súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné podotknúť, že vymažeme tie osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým sme v pozícii prevádzkovateľa, a to i u všetkých spoločných prevádzkovateľov. V prípade osobných údajov vedených klientmi by malo byť právo na vymazanie uplatnené voči klientom v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov. Ďalej je potrebné uviesť, že právo na vymazanie nie je absolútne a ak máme nejakú objektívnu povinnosť dáta ďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), dôjde k vymazaniu tých osobných údajov, ktoré nie sú už naďalej potrebné na pôvodné účely spracúvania. Žiadosti o vymazanie je možné zasielať e-mailom na dpo@lmc.eu. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknuté osoby majú právo na to, aby sme spracúvanie osobných údajov obmedzili (žiadosť je možné zaslať vyplnením kontaktného formulára, alebo e-mailom na dpo@lmc.eu), ak: i) dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; alebo ii) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo iv) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť

V prípade, že chcete, aby spoločnosť LMC poskytla vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe súhlasu alebo údaje, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, tretej osobe, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, LMC nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na ochranu súkromia

Ak používateľ služieb LMC zistí alebo sa domnieva, že LMC vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života používateľov služieb LMC alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi uvedených krajín, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať LMC o vysvetlenie alebo požadovať, aby LMC odstránila takto vzniknutý stav, najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov (žiadosť je možné zaslať e-mailom na dpo@lmc.eu).

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv je LMC oprávnená za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupe by sme vás vopred informovali.

Spoločnosť LMC si vyhradzuje právo primeraným spôsobom v zmysle čl. 12 ods. 6 GDPR overiť identitu/totožnosť žiadateľa v súvislosti s uplatňovanými právami.

Ak nevyhovie LMC žiadosti používateľa služby LMC podľa predchádzajúcej vety, má používateľ služby LMC právo obrátiť sa na

 (a) Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) Urząd Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/pl, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) Úrad na ochranu osobných údajov – https://dataprotection.gov.sk/uoou, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

KONTAKTY

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov všetkých spoločností LMC je:

Ján Jaroš

e-mail: dpo@lmc.eu,

adresa pre doručovanie je adresou sídla príslušnej spoločnosti LMC, ako sú vymedzené v úvode týchto Zásad. Upozorňujeme, že sa to netýka služieb poskytovaných pod obchodnou značkou Profesia, na ktoré sa tieto Zásady nevzťahujú.

Ak je prevádzkovateľom osobných údajov klient, sú kontaktné údaje klienta uvedené buď v poučení, ktoré je súčasťou inzerátu, alebo na webových stránkach klienta. Ak nepozná používateľ služby LMC kontakt klienta, prostredníctvom ktorého môže uplatniť svoje práva, oznámi mu tento kontakt LMC.

ZÁVER

Tieto Zásady sú platné a účinné od 6. 4. 2018 a sú k dispozícii on-line na internetových stránkach LMC. Spoločnosť LMC je oprávnená tieto Zásady v prípade potreby zmeniť spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb LMC. Aktualizácia Zásad vykonaná dňa 15. 12. 2022.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.

Verzia platná do 31.12.2022:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LMC s.r.o.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.

Keď používate služby LMC, poskytujete nám rôzne informácie, vrátane svojich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa predovšetkým dozviete, aké služby poskytujeme, aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako ich chránime.

AKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Všetky služby LMC sa nejakým spôsobom dotýkajú hľadania práce, náborového procesu a osobného rozvoja:

 (a) v Českej republike aktuálne poskytujeme tieto služby: Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem, Atmoskop.cz, Jobote, Seduo.cz, Teamio, Techloop a Robot Arnold.

 (b) v Poľskej republike aktuálne poskytujeme iba službu Praca za rogiem, ktorá je poľskou verziou služby Práce za rohem, Atmoskop.pl, Teamio a Seduo.pl.

 (c) v Slovenskej republike poskytujeme iba službu Seduo.sk, ktorá je slovenskou verziou služby Seduo.cz.

Poskytovateľom týchto služieb sú nasledujúce spoločnosti z obchodnej skupiny LMC pôsobiace v nižšie uvedených krajinách:

 (a) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Českú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 82484

 (b) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Poľskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC S.R.O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W POLSCE, adresa: BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, Numer KRS 0000714295, REGON: 369317811

 (c) v prípade poskytovania služieb LMC v podobe určenej zo strany LMC pre Slovenskú republiku, ako aj v prípade, ak je ako poskytovateľ označená v zmluve:

LMC s.r.o., so sídlom Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 302 257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 147535/B

Ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto si prosím nájdite čas na oboznámenie sa s našimi postupmi. V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/kontakty, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike.

 (b) https://www.lmc.eu/pl/kontakt, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike.

 (c) https://www.lmc.eu/sk/kontakty, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

Môžete tiež kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

POSTAVENIE SPOLOČNOSTÍ LMC

Všetky vyššie uvedené spoločnosti LMC sú tzv. spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov podľa článku 26 GDPR. Ak v tomto dokumente používame „my“, alebo hovoríme o „LMC“, „spoločnosti LMC“ a pod., myslíme tým súčasne všetky tieto spoločnosti spoločne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Avšak platí, že používateľ služieb je vždy primárne vo vzťahu s tou spoločnosťou, ktorej službu využíva, napr. pre www.jobs.cz je to spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike, pre aplikáciu Praca za Rogiem, organizačná zložka spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, pre Seduo.sk spoločnosť LMC so sídlom vo Slovenskej republike. Technologicky a personálne však nemožno tieto tri spoločnosti LMC oddeliť.

Služby LMC sú primárne vyvíjané a prevádzkované v Českej republike a spoločnosť LMC so sídlom v Českej republike je vlastníkom týchto služieb. Medzi spoločnosťami LMC, ako spoločnými prevádzkovateľmi, bola uzavretá zmluva tak, ako stanovuje čl. 26 ods. 1 GDPR.

Používatelia využívajúci služby spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike nie sú v podstate v žiadnom právnom alebo faktickom vzťahu so spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike alebo organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike, ak nebudú využívať niektorú zo služieb LMC poskytovanú týmito subjektmi. Inými slovami, spracúvanie, najmä uchovávanie osobných údajov, prebieha v najväčšej miere v Českej republike - samozrejme s určitými výnimkami pre niektorý druh spracúvania, ako je zrejmé zo zoznamu sprostredkovateľov. V prípade poľských a slovenských používateľov však platí, že pri využívaní služieb LMC bude spracúvanie osobných údajov prebiehať v najväčšej miere v Českej republike prostredníctvom spoločnosti LMC so sídlom v Českej republike, a to s podobnými výnimkami, ako uvádzame v týchto Zásadách. Práve z dôvodu spoločného prevádzkovania osobných údajov uzavreli spoločnosti LMC zmluvu, ktorá vymedzuje podiely zodpovednosti jednotlivých spoločností LMC za plnenie povinností podľa GDPR.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

Najviac osobných údajov spracúvame v náborovom procese, tzn. keď využívate naše služby ako sú napríklad Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem a jej poľská verzia Praca za rogiem, Teamio alebo Jobote. Určité množstvo údajov je tu povinné, sú to údaje slúžiace na základnú identifikáciu osoby (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefón); ostatné údaje uchádzači uvádzajú vo svojich životopisoch a profiloch bez toho, aby sme niektoré údaje výslovne požadovali. Nie je možné taxatívne vymenovať osobné údaje, ktoré spracúvame, pretože neexistuje jednotný formát životopisu a každý uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľne uvádzať úplne odlišné údaje.

Vo všeobecnej rovine spravidla dochádza k spracúvaniu týchto údajov: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, fotografia, e-mail, telefónne číslo, oblasť pôsobenia, prax, vzdelanie, štátna príslušnosť, jazykové zručnosti, absolvované kurzy, školenia a certifikáty, vedomosti a zručnosti, osobné záujmy.

Nikdy nevyžadujeme osobné údaje, ktoré na daný účel nie sú potrebné (napr. rodné číslo, číslo občianskeho či iného preukazu, kópie dokladov a pod.).

Naše ďalšie služby, ktoré sa netýkajú náborového procesu, najmä Seduo.cz alebo Seduo.sk, pracujú väčšinou len so základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo). Dôvodom pre zber týchto údajov je zabezpečenie fungujúcej služby a zachovanie histórie práce používateľa s danou službou. Konkrétny rozsah osobných údajov je zrejmý z príslušného formulára alebo registrácie.

AKO OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAME

Osobné údaje používame v nami poskytovaných službách vždy iba na účel, na ktorý nám boli tieto údaje poskytnuté a o tomto účele vždy používateľa transparentne informujeme.

Tu je potrebné zdôrazniť, že nie sme vždy v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov. Ak napríklad používateľ služieb LMC reaguje na voľnú pracovnú pozíciu na portáloch Jobs.cz, Prace.cz, alebo Práce za rohem, je prevádzkovateľom osobných údajov zamestnávateľ, ktorý pozíciu inzeruje. LMC je v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov.

Ak používateľ služieb LMC neposkytne zamestnávateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov nad rámec daného účelu (teda prihlásenie sa do výberového konania), sú po skončení výberového konania, alebo maximálne po šiestich mesiacoch, dáta používateľa služieb LMC vymazané.

Ak používateľ služieb LMC poskytne LMC súhlas so spracúvaním osobných údajov, je LMC súčasne v pozícii prevádzkovateľa týchto údajov, resp. v postavení spoločných prevádzkovateľov, ako uvádzame vyššie, ale aj v pozícii sprostredkovateľa či ďalšieho sprostredkovateľa pre klienta. Účel je vždy uvedený v poučení o ochrane osobných údajov, alebo v texte súhlasu so spracúvaním.

Používatelia služieb LMC ako aj klienti berú na vedomie, že klient nie je oprávnený poskytovať osobné údaje používateľov služieb LMC iným zamestnávateľom, ak o tom nie sú používatelia služieb LMC transparentne informovaní. Ak je klientom personálna agentúra, ktorá poskytuje osobné údaje používateľov služieb LMC svojim klientom - zamestnávateľom, sú o tom uchádzači informovaní v poučení o ochrane osobných údajov, ktoré je na konci každého inzerátu. Ak je klientom skupina firiem zdieľajúca nábor zamestnancov (takáto situácia je pri holdingoch a skupinách spoločností bežná), sú používatelia služieb LMC opäť informovaní v poučení.

Ak si užívateľ služieb LMC vytvorí profil v službe Jobs.cz alebo Techloop a zverejní ho, môže byť jeho životopis odovzdaný niektorým zamestnávateľom - klientom LMC. Nikdy to však nerobíme bez vzťahu k vlastnej aktivite užívateľa, ktorý chce, aby bol jeho profil zverejnený, aby ho zamestnávatelia mohli kontaktovať s ponukou práce. „Zverejniť“ nechceme povedať, že profil je verejne dostupný komukoľvek, vždy to budú len zamestnávatelia, ktorí si zakúpili príslušnú službu LMC spočívajúcu v prístupe k takto zverejneným životopisom. Nie je teda možné vopred povedať, ktorí zamestnávatelia budú mať k zverejnenému životopisu prístup, keďže zoznam zamestnávateľov s prístupom k zverejneným životopisom sa časom mení.

Okrem náborových služieb prevádzkujeme aj ďalšie služby, ktoré s náborom priamo nesúvisia. Patrí medzi ne služba Atmoskop, vzdelávací portál Seduo a komunikačný robot Arnold. Pri všetkých týchto službách rešpektujeme všeobecné princípy opísané v tomto dokumente. Osobné údaje chránime, spracúvame ich výhradne za účelom poskytovania našich služieb a zdieľame ich výhradne s ďalšími spracovateľmi uvedenými nižšie, ktorí sa podieľajú na poskytovaní našich služieb (a nepoužívajú osobné údaje našich užívateľov na vlastné účely).

ĎALŠÍ SPROSTREDKOVATELIA

Spoločnosť LMC je oprávnená spracúvať osobné údaje automatizovane aj manuálne, a to aj prostredníctvom určených sprostredkovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti LMC alebo zamestnancom sprostredkovateľa, a to len v rozsahu potrebnom na účely spracúvania.

Väčšina sprostredkovateľov má k osobným údajom používateľov služieb LMC len obmedzený prístup. K prenosu osobných údajov iným sprostredkovateľom síce niekedy dochádza, ale v minimálnej miere. Žiadny ďalší sprostredkovateľ nie je oprávnený používať poskytnuté osobné údaje na svoje vlastné, marketingové alebo akékoľvek iné účely. Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto vždy udržiavame aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na

 (a) https://www.lmc.eu/seznam-zpracovatelu, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/lista-podprocesorow, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/zoznam-spracovatelov, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

 (d) https://www.lmc.eu/en/processors-list predstavujúci informatívne znenie zoznamu ďalších sprostredkovateľov v anglickom jazyku (v prípade rozporov má príslušná jazyková verzia podľa písm. (a) až (c) vyššie prednosť).

Niektorí ďalší sprostredkovatelia sídlia mimo Európskej únie, napríklad v USA. Pri prenose osobných údajov do iných krajín mimo EÚ platí zásada, že voľný pohyb osobných údajov v Európskej únii nie je obmedzený, ani zakázaný. So všetkými dodávateľmi máme uzatvorené zmluvy a títo dodávatelia sa zaviazali pravidelne prenesené osobné údaje vymazávať a nepoužívať ich na vlastné účely. Pri prenose dát sprostredkovateľovi plne rešpektujeme zásady spracúvania GDPR, predovšetkým zásadu minimalizácie spracúvania osobných údajov. K žiadnemu inému prenosu osobných údajov zo strany LMC do krajín mimo EÚ, než je uvedený v zozname ďalších sprostredkovateľov, nedochádza. V tomto zozname nájdete aj informácie ohľadom záruk ochrany osobných údajov, a to u sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú údaje mimo EÚ/EHP. Ďalšie podrobnosti o spracovateľoch podľa článkov 46 alebo 49 GDPR si používatelia služieb LMC môžu vyžiadať e-mailom na na dpo@lmc.eu.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Kontaktné údaje (e-mail, prípadne telefónne číslo) našich klientov a používateľov služieb LMC používame za účelom šírenia komerčnej komunikácie týkajúcej sa iba našich vlastných služieb. Ide o všetky produkty a služby podobné tým, ktoré sme už používateľovi služieb LMC/klientovi poskytli. Tieto kontaktné údaje môžeme pre zasielanie použiť vtedy, ak adresát toto použitie už pôvodne neodmietol.

Každý má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom odkazu v komerčnej komunikácii, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedený v päte týchto Zásad. Podmienky zasielania komerčnej komunikácie podrobnejšie upravujú príslušné právne predpisy krajín uvedených vyššie, nie GDPR.

Ďalej by sme radi zdôraznili, že nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je komerčnou komunikáciu. V rámci poskytovania danej služby je niekedy potrebné s používateľmi služieb LMC aj klientmi komunikovať a pri veľkom množstve adresátov to nie je možné vykonať inak, než zaslaním hromadného e-mailu. V rámci tejto komunikácie teda niektoré zaslané správy komerčnou komunikáciou nie sú (napríklad upozornenie na zmenu obchodných podmienok).

Na základe predchádzajúcej návštevy našich služieb sa vám na niektorých webových stránkach môžu formou reklamného oznámenia zobrazovať pripomenutia, že by sme vás na našich webových stránkach radi uvítali späť. Na to využívame služby spoločností Google, Facebook, LinkedIn, Seznam.cz alebo AdForm, ktoré na zistenie uskutočnenej návštevy využívajú Cookies uložené vo vašom prehliadači.

Na ponúknutie našich služieb aj ďalším používateľom, ktorí sa vám podobajú, využívame služby oslovenia podobného publika ponúkané spoločnosťami Google a Facebook. Obe služby ukladajú ako identifikátor osoby zakódovaný kľúč (hash ID). Inými slovami, neukladajú si vašu e mailovú adresu.

V žiadnom prípade neposkytujeme reklamným spoločnostiam a prevádzkovateľom sociálnych sietí vaše priložené životopisy, alebo z nich vyňaté údaje.

COOKIES

Používame Cookies, aby sme našim používateľom a klientom mohli poskytnúť čo najlepšie služby. Cookie je malý súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevný disk zariadenia používateľa a slúži nie na získavanie osobných údajov o používateľoch (získané informácie môžu zahŕňať napríklad adresu IP pripájajúceho sa počítača alebo typ použitého prehliadača), ale na rozlišovanie jednotlivých používateľov pristupujúcich k stránkam LMC.

Naše stránky môžu obsahovať taktiež Cookies tretích strán, ktoré spoločnosti LMC slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní používateľov služieb LMC na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, keďže im identita používateľa služieb LMC nie je známa (za predpokladu, že používateľ služieb LMC nie je súčasne registrovaným používateľom produktu takejto tretej strany, napr. Google).

Používanie Cookies možno upraviť, t. j. zakázať, vymazať a pod. v nastavení prehliadača alebo prostredníctvom cookie lišty.

Podrobnejšie informácie o tom, ako používame Cookies nájdete na adrese:

 (a) https://www.lmc.eu/cs/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) https://www.lmc.eu/pl/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) https://www.lmc.eu/sk/cookies, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov (cookies) v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike,

SKVALITŇOVANIE A VÝVOJ NAŠICH SLUŽIEB

Na skvalitnenie našich služieb používame údaje, ktoré získavame prostredníctvom toho, ako používatelia využívajú naše služby. Výsledkom by mala byť maximálna optimalizácia kvality našich služieb, predovšetkým čo najlepšie odporúčanie inzerovaných pozícií uchádzačom využívajúcim naše pracovné portály a ďalej čo najlepšie odporúčanie vhodných kurzov na štúdium používateľom Seduo.cz alebo Seduo.sk. Údaje získané na tieto účely v LMC ukladáme tak, aby naši zamestnanci nerozpoznali skutočné osobné údaje používateľov služieb LMC.

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

LMC prijíma všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v GDPR a príslušných právnych predpisoch alebo v iných záväzných právnych predpisoch uvedených krajín a na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmeny, zničenia či straty, neoprávneného prenosu, ich iného neoprávneného spracúvania, ako aj iného zneužitia osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú pod stálou kontrolou, a to ako elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikované moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy zabezpečujúce maximálnu možnú ochranu dát. Máme nastavené riadenie používateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, čím zabezpečujeme ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov alebo používateľov služieb LMC prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Na požiadanie je spoločnosť LMC povinná poskytnúť vaše osobné údaje tiež štátnym orgánom (napr. polícii alebo štátnym úradom krajín uvedených vyššie v rámci vykonávaných kontrol, ak je to nevyhnutné a pod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý používateľ našich služieb má nasledujúce práva, ktoré v LMC plne rešpektujeme:

Transparentnosť

Pri každom zadávaní osobných údajov v rámci služieb LMC používateľa vždy transparentne poučíme o tom, na aký účel môžu byť zadané údaje použité, kto údaje spracúva a kto ich spravuje. Tento dokument je súčasťou každého takéhoto poučenia, ktoré na neho odkazuje.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť tak vždy poskytneme našim používateľom všetky informácie o spracúvaní tých osobných údajov, vo vzťahu ku ktorým sme v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov (žiadosť je možné zaslať vyplnením e-mailom na dpo@lmc.eu). Ak by chcel používateľ našich služieb získať informácie ohľadom osobných údajov, ktoré zaslal klientom, mal by sa obrátiť na klienta, ktorý je v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo na opravu

Ak používateľ služieb LMC zistí, že sú jeho osobné údaje nepresne či chybne spracúvané, má právo na to, aby boli jeho osobné údaje bezodkladne opravené (žiadosť je možné zaslať e-mailom na dpo@lmc.eu).

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) a právo odvolať súhlas

Ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné, automaticky ich vymazávame. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a dotknutá osoba súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné podotknúť, že vymažeme tie osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým sme v pozícii prevádzkovateľa. V prípade osobných údajov vedených klientmi by malo byť právo na vymazanie uplatnené voči klientom v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov. Ďalej je potrebné uviesť, že právo na vymazanie nie je absolútne a ak máme nejakú objektívnu povinnosť dáta ďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), dôjde k vymazaniu tých osobných údajov, ktoré nie sú už naďalej potrebné na pôvodné účely spracúvania. Žiadosti o vymazanie je možné zasielať e-mailom na dpo@lmc.eu. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknuté osoby majú právo na to, aby sme spracúvanie osobných údajov obmedzili (žiadosť je možné zaslať vyplnením kontaktného formulára, alebo e-mailom na dpo@lmc.eu), ak: i) dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; alebo ii) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo iv) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť

V prípade, že chcete, aby spoločnosť LMC poskytla vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe súhlasu alebo údaje, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, tretej osobe, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, LMC nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na ochranu súkromia

Ak používateľ služieb LMC zistí alebo sa domnieva, že LMC vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života používateľov služieb LMC alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi uvedených krajín, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať LMC o vysvetlenie alebo požadovať, aby LMC odstránila takto vzniknutý stav, najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov (žiadosť je možné zaslať e-mailom na dpo@lmc.eu).

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie vyššie uvedených práv je LMC oprávnená za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupe by sme vás vopred informovali.

Spoločnosť LMC si vyhradzuje právo primeraným spôsobom v zmysle čl. 12 ods. 6 GDPR overiť identitu/totožnosť žiadateľa v súvislosti s uplatňovanými právami.

Ak nevyhovie LMC žiadosti používateľa služby LMC podľa predchádzajúcej vety, má používateľ služby LMC právo obrátiť sa na

 (a) Úřad pro ochranu osobních údajůhttps://www.uoou.cz, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Českej republike,

 (b) Urząd Ochrony Danych Osobowychhttps://uodo.gov.pl/pl, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými organizačnou zložkou spoločnosti LMC so sídlom v Poľskej republike,

 (c) Úrad na ochranu osobných údajovhttps://dataprotection.gov.sk/uoou, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami LMC poskytovanými spoločnosťou LMC so sídlom v Slovenskej republike.

KONTAKTY

Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov všetkých spoločností LMC je:

Ján Jaroš

e-mail: dpo@lmc.eu,

adresa pre doručovanie je adresou sídla príslušnej spoločnosti z obchodnej skupiny LMC, ako sú vymedzené v úvode týchto Zásad

Ak je prevádzkovateľom osobných údajov klient, sú kontaktné údaje klienta uvedené buď v poučení, ktoré je súčasťou inzerátu, alebo na webových stránkach klienta. Ak nepozná používateľ služby LMC kontakt klienta, prostredníctvom ktorého môže uplatniť svoje práva, oznámi mu tento kontakt LMC.

ZÁVER

Tieto Zásady sú platné a účinné od 6. 4. 2018 a sú k dispozícii on-line na internetových stránkach LMC. Spoločnosť LMC je oprávnená tieto Zásady v prípade potreby zmeniť spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb LMC. Aktualizácia Zásad vykonaná dňa 1.8.2022.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.

-